Магістерська робота

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1118Немає

Опис курсу

Підготовка магістра завершується захистом магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Магістерська робота – це самостійна науково-дослідна робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту й отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора – засвідчити рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести дослідницький пошук і вирішувати конкретні наукові та творчі завдання. Зазначена випускна кваліфікаційна праця наукового змісту має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки обраної теми. Вона є новим і досить специфічним видом кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота – це навчально-наукова робота, яка передбачена на завершальному етапі здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання тобто компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Форма кваліфікаційної роботи включає (не обмежуючись зазначеним): магістерське дослідження (текст), публічну демонстрацію творчої роботи (захист), сукупність наукових статей, комбінацію різних форм вище зазначеного тощо.

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки це підсумок підготовки магістра, а з іншого – є самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені установи, організації або мистецькі заклади. Структура магістерської роботи: титульний аркуш, зміст, вступ, розділи і підрозділи основної частини, висновки, список використаних джерел, додатки.

Наповнення кожної частини магістерської роботи визначається її темою. Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних джерел, вивчення їх і добір фактичного матеріалу, методика написання, проводиться в тісній співпраці магістранта і наукового керівника.

При оцінці випускної кваліфікаційної роботи зважають на те, що магістр повинен уміти формулювати мету і завдання дослідження, складати план дослідження, вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій, використовувати сучасні методи наукового пошуку, модифікувати наявні та розробляти нові методи, враховуючи завдання конкретного дослідження, структурувати одержані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел, оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог у вигляді звітів, рефератів, статей.

Атестація осіб яка включає в себе показ творчої випускної роботи та захист магістерського дослідження здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть уводитись провідні науковці хореографічного мистецтва роботодавці та їх об’єднання. Атестація здійснюється відкрито та гласно.

Рекомендована література

Бібліографічні відомості

 

Бібліографічні відомості з питань мистецтва балетмейстера найповніше містять такі видання:

 1. Алексидзе Г. Школа балетмейстера / Г. Алексидзе. – М. : ГИТИС, 2013.
 2. Вальтерх И. Из архива балетмейстера: Дневники, переписка, сценарии. – Москва-Ленинград : Искусство, 1948.
 3. Базанов В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля) / В. Базанов. – СПб. : Санкт-Петербургская государственная Академия театрального искусства, 1997.
 4. Богданов Г. Работа над танцевальной речью. – М. : ВЦХТ, 2006.
 5. Габович М. Душой исполненный полет (Об искусстве балета). – М. : Молодая гвардия, 1966.
 6. Загайкевич М. Драматургія балету. – Київ: Наукова думка, 1978.
 7. Загаров Р. Беседы о танце. (Мастера искусттв учасникам художественной самодеятельности) – М. : Издателсьтво ВЦСПС Профиздат, 1963.
 8. Захаров Р. Записки балетмейстера. – М. : Искусство, 1976.
 9. Захаров Р. Искусство балетмейстера. – М. : Искусство, 1954.
 10. Захаров Р. Работа балетмейстера с исполнителями. – М. : Искусство, 1967.
 11. Захаров Р. Сочинение танца: Страници педагогического опыта. – М.: Искусство, 1983.
 12. Настюков Г. Народный танец на самодеятельной сцене. (Совети балетмейстера) / Библиотека общественного руководителя художественной самодеятельности. – М. : ПРОФИЗДАТ, 1976.
 13. Новерр Ж. Письма о танце и балетах. – Л. – М.: Искусство, 1965.
 14. Карп П. Балет и драма / П. Карп. – Л. : Искусство, 1979.
 15. Карп П. О балете. – М. : Искусство, 1967.
 16. Кривохижа А. Гармонія танцю: Навчально-методичний посібник з викладання курсу. – Кіровоград, 2006.
 17. Кривохижа А. Роздуми про мистецтво танцю. Записки балетмейстера. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2012.
 18. Мартиненко О. Хороводи / О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013.
 19. Самохвалова А. Мистецтво балетмейстера: Навчально-методичний посібник – Рівне : Видавець О. Зень, 2012.
 20. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра ХІХ века. Очерки, Либретто. Сценарии / Ю. Слонимский. – М. : Искусство, 1977.
 21. Смирнов И. В. Искусство балетмейстера. – М. : Просвещение, 1986.
 22. Уральская В. Рождение танца / В. Уральськая. – М. : Советская Россия, 1982.
 23. Фёйе Р.-О. Хореография, или Искусство записи танца с характерними рисунками и знаками, по которым можно изучить оюлые виды танцев, труд, полезный для мастеров танца и для людей, имеющих отношение к танцу, написанный месьє Фёйе, мэтром танца / Пер., комм., вступ. ст. Н. В. Кайдановской. – М.: Издатель Доленко, 2010.
 24. Чмиль В. Композиция и постановка танца. – Киев, 1991
 25. Шевченко В. Мистецтво балетмейстера в народно-сценічній хореографії / В. Шевченко. – К. : ДАКККіМ, 2006.
 26. Ястребов Ю. Балетмейстер в театре оперетты. – М.: Искусство,1981.

 

Бібліографічні відомості з питань історії хореографічного мистецтва найповніше містять такі видання:

 1. Абызова Л. История хореогрического искусства / Л. Абызова. – СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2012.
 2. Асафьев Б. О балете. Статьи. Рецензии. Воспоминания / Б. Асафьев. – М. : Музика, 1974.
 3. Аркина Н. Артисти балета (Время, роли, стиль) / Н. Аркина. – М. : Знание, 1984.
 4. Баланчин Дж. Сто один рас сказ о большом балете / Дж. Баланчин, Ф. Мэйсон. – М. : Крон-Пресс, 2000.
 5. Бахрушин Ю. А. История руского балета / Ю. Бахрушин. – М. : Просвещение, 1977.
 6. Белова Е. Ракурсы танца: телевизионный балет / Е. Белова. – М .: Искусство, 1991.
 7. Білошкурський В. Танцювальне мереживо Полтавського краю : збірник хореографічних матеріалів / В. Білошкурський, С. Шалапа., В.Перепілківна. – К. : НАКККіМ, 2014.
 8. Блок Л. Классический танец: История и современность. Л. Блок – М. : Искусство, 1987.
 9. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю / Г. Боримська. – Київ : Мистецтво, 1974.
 10. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографи / В. Ванслов. – М. : Искусство, 1971.
 11. Ванслов В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы / В. Ванслов. – Ленинград : Музыка, 1980.
 12. Гаевский В. Дивертисмент / В. Гаевский. – М. : Искусство, 1981.
 13. Гаевский В. Хореографические портреты / В. Гаевский – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2008.
 14. Демидов А. «Лебединое озеро» / А. Демидов. – М. : Искусство, 1985.
 15. Демків Д. Ярослав Чуперчук: феномен гуцульської хореографії: Нарис, Спогади, Фотоматеріали / Д. Демків. – Коломия: Вік, 2001.
 16. Дем’яненко Н. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця / Н. Дем’яненко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2012.
 17. Эльяш Н. Балет народов СССР / Н. Эльяш. – М. : Знание, 1977.
 18. Кокуленко Б. Степова терпсихора / Б. Кокуленко. – Кіровоград : Степ, 1999.
 19. Колногузенко Б. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж) / Б. Колногузенко. – Харьков : Харбковский обласной центр народного творчества, 2007.
 20. Колногузенко Б. Види мистецтв та хореографії / Б. Колногузенко. – Харків : ХНАК, 2014.
 21. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: от истоков до середины ХVІІІ века / В. Красовская. – М. : Искусство, 1979.
 22. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Эпоха Новерра / В. Красовская.. – Ленинград: Искусство, 1981.
 23. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Преромантизм / В. Красовская. – Ленинград: Искусство, 1983.
 24. Красовская В.Западноевропейский балетный театр. Очерки истории / В. Красовская – СПб. : Издательство «Лань»; «Издательство Планета музыки», 2008.
 25. Красовская В. Русский балетный театр начала ХХ века. Танцовщики / В. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1972.
 26. Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины ХІХ века / В. Красовская. – М. : Искусство, 1958.
 27. Красовская В. Статьи о балете / В. Красовская. – Ленинград: Искусство, 1967.
 28. Красовская В. История русского балета / В. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1978.
 29. Лифарь С. Танец: Основные течения академического танца / С. Лифарь. – М. : ГИТТИС, 2014.
 30. Паламарчук О. Музичні вистави Львівських театрів (1779–2001) / О. Паламарчук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007.
 31. Пасютинськая В. Волшебный мир танца / В. Пасютинськая. – М. : Просвещение, 1985.
 32. Пасютинськая В. Путешествие в мир танца / В. Пасютинская – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011.
 33. Рославлева Н. Английский балет / Н. Рославлева. – М. : Государственное музикальное издательство, 1959.
 34. Слонимский Ю. Петербургские мастера балете ХІХ столетия. К. Дидло, Ж. Перро, А. Сен-Леон, Л. Иванов, М. Петипа / Ю. Слонимский. – Ленинград : Искусство, 1937.
 35. Слонимский Ю. Семь балетных историй / Ю. Слонимский. – Ленинград : Искусство, 1967.
 36. Слонимский Ю. Чудесное было рядом з нами: Заметки о петрогралском балете 20-х годов / Ю. Слонимский. – Ленинград : Советский композитор, 1984.
 37. Станішевський Ю. Балетний театр України: 225 років історії / Ю. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2003.
 38. Станішевський Ю. Балетний театр України, 1925–1975 / Ю. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 1975.
 39. Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України, 1925–1985: Шляхи і проблеми розвитку / Ю. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 1986.
 40. Станішевський Ю. Лебеді чарівного озера / Ю. Станішевський. – Київ : Молодь, 1966.
 41. Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: Історія і сучасність / Ю. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2002.
 42. Станішевський Ю. Національна опера України 2001‑2011. / Ю. Станішевський. – Київ : Муз. Україна. 2012.
 43. Станішевський Ю. Хореографічне мистецтво / Ю. Станішевський.. – Київ : Радянська школа, 1969.
 44. Суриц Е. Хореогрфическое искустство двадцатых годов / Е. Суриц. – М. : Искусство, 1979.
 45. Трускиновская Д. 100 великих мастеров балета / Д. Трускиновская. – М. : Вече, 2010.
 46. Худеков С. Всеобщая история танца / С. Худеков. – М. : Эксмо, 2009.
 47. Худеков С. Н. Искусство танца: История. Культура. Ритуал / Худаков С. Н. – М.: Эксмо, 2010.
 48. Худаков С. Н. Иллюстрированная история танца / С. Худеков. – М. : Эксмо, 2009.
 49. Шереметьевская Н. Длинные тени (О времени, о танце, о себе). Записки историка балета и балетного критика / Н. Шереметьевская. – М. : Редакция журнала «Балет», 2007.
 50. Шумилова Э. Национальное своеобразие балета / Э. Шумилова. – М. : Знание, 1976.

 

Також допоміжною бібліографією можуть бути такі джерела як словники енциклопедії довідники:

 1. Абызова Л. Теория и история хореографического искусства : термины и определения : Глосарий / Л.  Абызова. – СПб. : Композитор, 2015.
 2. Азбука кино / Состав. И. Чанышев. – М. : Киноцентр, 1990.
 3. Балет: Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Советская энциклопедия, 1981.
 4. Балет. Танец. Хореография; Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / Сост. Н. Александрова. – Санк-Петербург6 Лань; Планета музики, 2008.
 5. Васильева Е. Танец. – М. : Искусство, 1968.
 6. Все об балете: Словар – справочник / Сост. Е. Суриц, ред. Ю. Слонимський. – М. : Музика, 1966.
 7. Все об искусстве / Текст М. Барберри; Пер. с англ. Г. Смирнова. – М. : ООО «Издательство АСТ». 2003.
 8. Грент Г. Практический словарь классического балета. – М. : МГАХ, РАТИ – ГИТИС, 2009. – 136 с.
 9. Енциклопедія українознавства / гол. ред. В. Кубуйович // Видання «Молоде Життя» – 1962. – Репринтне видання – Київ : Глобус, 1993. – 5 т.
 10. Зверева Н. Словарь театральных терминов (создание актерского образа) / Н. Зверева, Д. Дивнева. – М. : ГИТИС, 2014.
 11. Колесниченко Ю. Инструменты хореографа. Терминология хореографии / Ю. Колесниченко. – К. : Кафедра, 2012.
 12. Кулаков В. 2500 хореографических премьер ХХ века (1900–1945). Энцеклопедический словарь. / В. Кулаков, В. – М. : Дека-ВС, 2008.
 13. Культура і побут населення України / В. Науко, Л. Артюх, В. Горленко та ін. – К. : Либіть, 1993.
 14. Культурологічний: енциклопедичний словник / [М. Альчук, Ф. Бацевич, І. Бойко] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 15. Мельничук Г., 1000 незабутніх імен України. – Київ : Школа, 2005.
 16. Мистецтво України : Біогр. Довід. Упоряд. : А. Кудрицький, М. Лабінський; за ред. А. Кудрицького. – К. : Укр. енцикл. 1997.
 17. Музика наших дней Современная энциклопедыя «Аванте». / Вед. ред. Д. Володихин. – М. : Аванте. 2002.
 18. Паві П. Словник театру. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
 19. Словник-довідник з культурології / Укл. Р. Шестопад – Вінниця : Нова книга, 2007.
 20. Советские балеты. Краткое содержание / Сост. А. Гольцман; Общая ред. С. Аксюта. – М. : Советский композитор, 1984.
 21. Туркевич В. Хореографічне мистецтво у персонах. Довідник. – Київ: Біографічний інститут НАН України, 199.
 22. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція М.Чорнопиского. – Тернопіль : Підручники і посібники. 2008.
 23. Українська етнологія / за ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2007.
 24. Франгопуло М. 75 балетных либретто / М. Франгопуло, Л. Энтелис. – Ленинград : Советский композитор, 1960.
 25. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник / Ю. Юцевич. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003.
 26. 100 балетных либретто / Состав. Л. Энтелис. – Ленинград : Музика, 1971.

 

Бібліографічні відомості з питань методики викладання хореографії.

 

 1. Акімова С. Тренаж і партерний тренаж / С. Акімова. – Львів : ЛДУФК, 2015.
 2. Березова Г. Хореографічна робота з дошкільнятами / Г. Березова. – Київ : Музична Україна, 1982.
 3. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі / Л. Бондаренко. – Київ : Музична Україна, 1974. – 240 с.
 4. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1–3 класах загальноосвітньої школи / Л. Бондаренко. – Київ : Музична Україна, 1972.
 5. Голдрич О. Методика викладання хореографії / О. Голдрич. – Львів : Сполом, 2006.
 6. Голдрич О. Методика роботи з хореографічним колективом / О. Голдрич. – Львів : Каменяр, 2002.
 7. Голдрич О. Хореографія: / О. Голдрич. – Львів : СПОЛОМ, 2006
 8. Грёнлюнд Э. Танцевальная терапия. Теория, методика, практика / Э. Грёнлюнд, Н. Ю. Оганесян. – СПб. : Речь, 2011.
 9. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии / И. Есаулов. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016.
 10. Забредовський С. Методика роботи з хореографічним колективом. / С. Забредовський. – К. : НАКККіМ, 2011.
 11. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа / Д. Зайфферт– СПб. : Лань, Планета музыки, 2012.
 12. Зубатов С. Методика роботи з хореографічним колективом / С. Зубатов С. – Київ : ІПК ПК, 1997.
 13. Мартиненко О. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік) / О. Мартиненко. – Бердянськ : БДПУ, 2014.
 14. Мартиненко О. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного віку / О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Трачук О.В., 2010.
 15. Попова Е. Основы обучения дыханию в хореографи / Е. Попова. – Москава : Искусство, 1968.
 16. Савчин Л. Методика роботи з хореографічним колективом / Л. Савчин, В. Годовськиий – Рівне : Овід, 2012.
 17. Слобожан В. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних знань / В. Слобожан. – Львів : ЦТДЮГ, 2013.
 18. Тараканова А. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1–4 кл) і керівників хореографічних гуртків – Вінниця: Нова книга, 2010.
 19. Шалапа С. Методика роботи з хореографічним колективом / С. Шалапа, Н. Корисько. – 2ч. – К. : НАКККІМ, 2015.

 

Бібліографічні відомості з питань методики викладання класичного танцю:

 • Базарова Н. Азбука классического танца / Н. Базарова, В. Мей. – Ленинград: Искусство, 1983.
 • Базарова Н. Классический танец. Методика четвертого и пятого года обучения / Н. Базарова. – Ленинград: Искусство, 1984.
 • Березова Г. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах / Г. Березова – Київ : Музична Україна, 1990.
 • Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – – Київ : Музична Україна, 1977.
 • Ваганова А. Основы классического танца / О. Ваганова. – Ленинград : Искусство, 1963.
 • Валукин М. Эволюция движений в мужском классическом танце / М. Вакулин. – Москва : ГИТТИС, 2007.
 • Волынський А. Книга ликований. Азбука классического танца / А. Волынський. – Санк-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008.
 • Головкина С. Уроки классического танца в старших класах / С. Головкина. – М. : Искусство, 1989.
 1. Звездочкин В. Классический танец. / В. Звездочкин. – Ростов-на-Дону : Феникс. 2003.
 2. Зихлинская Л. Десять уроков классического танца / Л. Зихлинская. – К. : Сталь, 2008.
 3. Костровицкая В. 100 уроков классического танца (с 1 по 8 класс) / В. Костровичкая. – Ленинград : Искусство, 1972.
 4. Костровицкая В. Школа классического танца / В. Костровицкая, А. Писарев. – Ленинград : Искусство, 1986.
 5. Мессерер А. Уроки классического танца / А. Мессерер. – Санк-Петербург: Лань, 2004.
 6. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н. Тарасов. – М. : Искусство, 1981.
 7. Цвєткова Л. Методика викладання класичного танцю / Л. Цветкова. – Київ : Альтерпрес, 2011.
 8. Чеккети Г. Полный ученик классического танца / Г. Чеккетти – М.: АСТ: Астрель, 2007.
 9. Яковлева Ю. Азбука балета / Ю. Яковлева. – М. : Новое литературное обозрение, 2008.

 

Бібліографічні відомості з питань методики викладання народно-сценічного та українського танцю:

 1. Авраменко В. Українські національні танки, музика і стрій. – Голівуд – Ню-Йорк – Винніпег – Київ – Львів, 1947.
 2. Аксьонова І. Танцювальна лексика Поліського краю: навчальний посібник / І. Аксьонова. – Рівне : Видавець О.Зень, 2012.
 3. Бігус О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону / О. Бігус. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015.
 4. Бойко О. Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія / О. Бойко. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015.
 5. Василенко К. Лексика українського народного-сценічного танцю / К. Василенко. – Київ: Мистецтво, 1996.
 6. Василенко К. Украинский народный танец / К. Василенко. – М. : Искусство, 1981.
 7. Верховинець В. Теорія українського народного танцю / В. Верховинець – Київ : Музична Україна, 1990.
 8. Володько В. Методика викладання народно-сценічного танцю / В. Володько. – К. : НАКККіМ, 2014.
 9. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 1. Гуцульські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008.
 10. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008.
 11. Голдрич О. Барви Карпат / О. Голдрич. – Львів, 1999.
 12. Голдрич О. С. Танцюймо разом / О. Голдрич. – Львів : Сполом, 2006. Голдрич О. Музична хрестоматія / О. Голдрич, С. Хитряк. – Львів : Край, 2003.
 13. Гребєнщиков С. Белорусские танцы. – Минск : Наука и техника, 1978.
 14. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України А. Гуменюк. – Київ : Академія наук Української РСР, 1962.
 15. Гуменюк А. Українські народні танці / А. Гуменюк. – Київ : Академія наук Української РСР, 1963.
 16. Гусев Г. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка / Г. Гусев. – М. : ВЛАДОС, 2002.
 17. Есаулов И. Народно-сценический танец / И. Есаулов. – СПб. : Лань, 2014.
 18. Забредовський С. Витоки українського танцю / С. Забредовський. – К. : Центр національних культур, 2008.
 19. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. – Вінниця : Нова книга, 2007.
 20. Зацепина К. Народно-сценичесий танец / К. Зацепина, А. Климов, К. Рихтер и др.– М. : Искусство, 1976.
 21. Литвиненко В. Зразки народної хореографії. – Київ : Альтерпрес, 2008.
 22. Лопухов А., Ширяев А. , Бочаров А. Основы характерного танца.. – Санк-Петербург : Лань, 2007.
 23. Мардарь М. Элементы движений молдавского танца / М. Мардарь. – Кишенев : Картя Молдавеняскэ. 1975.
 24. Марценюк В. Викладання українського народно-сценічного танцю в мистецьких школах / В. Марценюк – Винниця : Нова Книга, 2017.
 25. Матвеев В. Русский народный танец. Теория и методика преподавания / В. Матвеев – СПб. : Планета музики, 2010.
 26. Петров К. Български народни танци. От североизточна България (Добруджа) / К. Петров – Варна : Славена, 1993.
 27. Петров К. Български народни танци. От Тракия / К. Петров. – Варна : Славена, 2009.
 28. Петров К. Български народни танци. От югозападна България (Пирин) / К. Петров. – Варна : Славена, 2008.
 29. Полятикін М. Народні танці Волині і Волинського Полісся. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008.
 30. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. – М. : Всероссийское театральное общество, 1972.
 31. Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю: / Авт. А. М. Годовський, І. Ю. Аксьонова, О. Б. Аксьонов. – Рівне: РДГУ, 2003.
 32. Ткаченко Т. Народне танцы. Болгарские, венгерские, немецкие, польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие. – М.: Искусство, 1975.
 33. Чурко Ю. Белоруский хореогрфический фольклор. – Минск : Вышэйая школа, 1990.

 

Бібліографічні відомості з питань методики викладання сучасного танцю:

 1. Александрова Н. Танец модерн – СПб : Лань, 2011.
 2. Андерсон Б., Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов.– Минск: Попурри, 2007.
 3. Андреева Ю. Танцерапия. – Санк-Петербург: Диля, 2004.
 4. Бернштейн Н. О ловкости и ее развитии. – М. : Фискультура и спорт, 1991.
 5. Володина О. Самоучитель клубных танцев: Funk, Trance, House / О. Володина, Т. Анисимова. – Ростов на дону : Феникс, 2005.
 6. Жак-Далькроз Еміль. Евритмія– К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998.
 7. Зуев Е. Волшебная сила растяжки. – М.: Советский спорт, 1990.
 8. Колногузенко Б. Сучасний танець та методика його викладання / Б. Колногузенко, І.  Макарова. – Харків : Слово, 2015.
 9. Лисицкая Т. Гимнастика и танец. Джаз-гимнастика. Диско-гимнастика. Брейкданс. – М. : Советский спорт, 1988.
 10. Малкани В. Релаксация. – Санк-Петербург: Диля, 2004.
 11. Медведева С. Музыка ног. Пособие по степу. – М., 2003.
 12. Нестерова Д. В. Самоучитель по танцам хип-хоп. / Д. Нестерова. – М. : АСТ: Астель: Политграфиздат, 2011.
 13. Никитин В. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца. – М. : Один из лучших, 2006.
 14. Никитин В. Мастерство хореографа в современном танце:– М. : ГИТТИС, 2011.
 15. Никитин В. Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника. – М. : Один из лучших, 2004.
 16. Никитин В. Стрейчинг в профессиональном обучении современному танцу – М. : ГИТИС,
 17. Плахотнюк О. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006.
 18. Плахотнюк О. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009.
 19. Погребняк М. Танець «модерн» ХХ ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія / М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2015.
 20. Подберезкин В. Секреты степа / В. Подберезкин. – К. : Созвучие, 1995.
 21. Поляков С. Основы современного танца. – Ростов на дону : Феникс, 2005.
 22. Собинов Б. Поддержка в танце. – М. : Искусство, 1964.
 23. Собинов Б. Эстрадно-спортивные танцы. – М. : Искусство, 1962.
 24. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016.
 25. Сучасний танець. Основні теорії і практики / О. Бігус, О. Маншиліна, Д. Кондратюк. Л. Мова, А. Журавльова, І. Герц, Н. Донченко, Н. Батєєва. – Київ : Ліра-К, 2016.
 26. Шабаліна О. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / О. Шабаліна. – Київ : ФО-П Поліщук О. В., 2017.
 27. Шалапа С. Теорія і методика викладання спортивного танцю / С. Шалапа. – К. : НАКККіМ, 2015.
 28. Шариков Д. Класифікація сучасної хореографії. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2008.
 29. Шереметьевская Н. Прогулка в ритмах степа. – М. : Печатное дело, 1996.
 30. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. – М. : Искусство, 1985.

 

Бібліографічні відомості з питань педагогіки, психології, анатомії:

 1. Бландин Кале-Жермен. Все о правильном дыхании и дыхательных техниках– М. : АСТ: Астрель, 2008.
 2. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку / Упорядник О. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014.
 3. Заброцький М. Основи вікової психології / М. Заброцький. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009.
 4. Каган М. Морфология искусства / М. Каган. – Ленинград : Искусство, 1972.
 5. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017.
 6. Кулка И. Психология искусства / И. Кулка. – Харьков, Гуманитарный Центр, 2014.
 7. Кутішенко В. Вікова та педагогічна психологія / В. Кушніренко. – К. : Центр учбової літератури, 2010.
 8. Миловзорова М. Анатомия и физиология человека. – М. : Медицина, 1972. – 232 с.
 9. Психологія та педагогіка / Л.. Колеснінченко, М. Артюшина, О. Котикова та ін.; за аг. ред. Л. А. Колеснінченко. – К. : КНЕУ, 2008.
 10. Савчин М. Вікова психологія / М. Савчин, Л. Василенко. – К. : Академ-видав, 2011
 11. Сидоренко П. Анатомія та фізіологія людини / П. Сидоренко, Г. Бодаренко, С. Куц. – К. : Медицина, 2009.
 12. Хаас Ж. Анатомия танца / Ж. Хаас. – Минск : Попурри, 2011.
 13. Швай Р. Психологія та педагогіка творчості / Р. Швай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014 р.
 14. Шевчук А. Українські музично-хореографічні традиції як засіб музично-рухового розвитку старших дошкільників / А. Шевчук. – Фастів : Поліфаст, 2005.

 

Матеріали

етапи підготовки й написання магістерської роботи

 

Процес виконання магістерської роботи складається з таких основних етапів:

вибір теми – вересень першого року навчання магістратури;

– обговорення її з науковим керівником і остаточне формулювання – жовтень першого року навчання магістратури;

затвердження теми магістерської роботи – жовтень першого року навчання магістратури;

– підбір літератури та ознайомлення з нею – жовтень першого року навчання магістратури;

– вивчення літературних джерел і підготовка матеріалів до написання тексту – жовтень – листопад першого року навчання магістратури;

– складання плану роботи, узгодження змісту роботи з керівником, визначення етапів дослідження – листопад першого року навчання магістратури;

– представлення вступу, першого розділу роботи, обговорення змісту завдань для подальшого написання магістерської роботи – грудень першого року навчання магістратури;

– представлення другого розділу роботи, обговорення третього розділу для подальшого дослідження – березень першого року навчання магістратури;

– представлення третього розділу роботи, обговорення висновків дослідження – квітень першого року навчання магістратури;

– оформлення роботи – вересень другого року навчання магістратури;

– подання магістерської роботи на перевірку науковому керівнику (друкована і електронну версія) – жовтень другого року навчання магістратури;

– попередній захист роботи – листопад другого року навчання магістратури;

– подача магістерської роботи на кафедру, призначення рецензентів та дати захисту – кінець листопад другого року навчання магістратури;

– захист магістерської роботи – грудень другого року навчання магістратури.

На момент подачі магістерської роботи на кафедру вона повинна бути зшита у твердому перепльоті (оформлена в палітурному цеху).

Матеріали магістерської роботи повинні знайти своє відображення у двох наукових публікаціях (2 статті у фахових виданнях одноосібно або у співавторстві) та апробована на двох конференціях. Що підтверджується ксерокопіями статей, публікацій тез або сертифікатами учасника конференції.

Перевірка магістерських робіт на плагіат

 

Перевірка всіх магістерських робіт магістрантів університету на плагіат стає обов’язковою. Усі магістерські роботи, які готують студенти перевіряються на плагіат за допомогою програмного забезпечення.

Відповідальність за перевірку магістерської роботи на дотримання авторських прав і інтелектуальної власності, плагіат покладається на наукового керівника магістерської роботи. Який у свою чергу інформує студента про відповідальність за дотримання чинного законодавства України щодо авторського права.

Плагіат – привласнення авторства на запозичений твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях запозичень без посилання на автора. Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень.

Плагіат академічний – плагіат в академічному середовищі.

Цитата – порівняно стислий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого (у тому числі оприлюдненого у мережі Інтернет) твору, який використовується, з обов’язковим посиланням на його автора і джерело цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими власні твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

Унікальність твору (роботи, матеріалу) співвідношення (у відсотках) матеріалу, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального об’єму матеріалу.

Порядок перевірки на академічний плагіат:

Перевірка на академічний плагіат здійснюється на етапі представлення матеріалів робіт, зазначених вище термінах, для розгляду спеціалізованою радою, редакційною колегію, науковим керівником або кафедрою.

Перевірка наукових робіт Університету на плагіат є обов’язковою. Усі магістерські роботи, які готують студенти перевіряються на плагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення.

Роботи, що не пройшли перевірку на плагіат або у яких був знайдений плагіат, не будуть допущені до захисту.

Магістрант зобов’язаний надати електронну версію магістерської роботи для перевірки на плагіат відповідно до графіку написання магістерської роботи.

Перевірка магістерських робіт проводиться за допомогою одного або декількох програмно-технічних засобів з визначенням унікальності роботи. При цьому може використовуватись така орієнтовна шкала (у відсотках до загального об’єму матеріалу):

–                    висока унікальність, робота допускається до захисту або (та) опублікування – 90-100 %;

 

–                    середня унікальність, робота потребує доопрацювання та повторної перевірки 70-89 %;

 

–                    низька унікальність, робота потребує доопрацювання та повторної перевірки -51-69%

 

–                    низька унікальність, робота відхиляється без права подальшого розгляду – 50 % і нижче.

 

Якщо результатом перевірки роботи, унікальність становить менше 70%, дана робота не може бути оцінена позитивно (навіть за умови вірності усіх посилань і відсутності плагіату).

Перевірку на академічний плагіат магістерських робіт здобування вищої освіти ступеня «магістр» здійснює безпосередньо викладач або керівник кваліфікаційної роботи на етапі загальної перевірки роботи. Вищезазначені особи при виявлені факту академічного плагіату надають мотивовані висновки для розгляду роботи на засіданні кафедри.

Студенти повинні додержуватись правил академічної доброчесності та ставити посилання до запозичених уривків тексту, дотримуючись при цьому правил цитування та оформлення списку використаних джерел для того, щоб сервіс перевірки на плагіат міг ідентифікувати їх саме як цитати, а не як плагіат. Запозичені уривки тексту без посилань враховуються як плагіат.

Будь-яка робота обов’язково містить матеріали з різних джерел, а цього цілком достатньо, щоб знизити її оригінальність. Тому перша перевірка дипломної роботи на плагіат лягає на плечі студента.

Підвищити унікальність тексту магістерської роботи допоможуть такі прийоми:

 • переписати своїми словами мінімум 50% тексту;
 • не використовувати дослівно цитати відомих людей;
 • намагатися провести аналіз використаного тексту своїми словами;
 • при самостійному дослідженні, описувати результат не використовуючи складних наукових термінів;
 • використовувати в роботі періодичні видання (газети і журнали), але не широко відомі підручники та матеріали.