Курсова робота з «Історії хореографічного мистецтва»

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає
43Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4КМХ-31здоцент Плахотнюк О. А., Дем'янчук А. Л.
КМХ-21Дем'янчук А. Л., Кузик О. Є.
КМХ-21Маркевич С. Л., Петрик А. І.
КМХ-31зКузик О. Є., Маркевич С. Л.
1
1

Опис курсу

Курсова робота – вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищого навчального закладу протягом навчального року двох семестрів з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсової роботи є частиною наукового пошуку відповідної кафедри факультету. Проблеми наукового пошуку, зображені в курсових роботах студентів, можуть знайти своє продовження в магістерських роботах. Таким чином забезпечується наступність науково-дослідницької діяльності студентів від курсу до курсу, послідовність засобів і форм її проведення відповідно до логіки навчального процесу.

Курсова робота – одна з важливих форм фахової підготовки майбутніх бакалаврів та магістрів. Вона має продемонструвати глибокі філологічні знання та високий рівень методичної компетенції студента. Курсова робота пов’язана з формуванням умінь опрацьо­вувати і творчо використовувати наукову літературу, самостійно добирати фактичний матеріал, систематизувати та по-науковому описувати його, робити висновки і узагальнення.

Предметом дослідження в курсовій роботі є актуальні проблеми, пов’язані з вивченням історії хореографічного мистецтва. Об’єктом вивчення є історія хореографічного мистецтва у всіх його проявах. Джерелом фактичного матеріалу є література з історії, теорії та практики хореографічного мистецтва, енциклопедії балету, фахові періодичні видання, наукові статті, відео- та аудіоматеріали.

Курсова робота – це результат наукового пошуку, який проводять студенти, починаючи з другого курсу під кураторством наукового керівника. Формулювання тематики курсових робіт пов’язане з урахуванням змісту спецкурсів, які слухають студенти спеціалізації 024 «Хореографія». Тематику обговорюють і схвалюють на засіданні кафедри хореографії і затверджують Вченою радою факультету. Тему для дослідження студент вибирає самостійно із низки тем, які пропонує викладач.

Захист курсових робіт відбувається в кінці навчального року. Під час захисту курсової роботи студент коротко доповідає про результати дослідження, відповідає на запитання. На основі захисту та попередньої оцінки керівника, висловленої в рецензії, виставляють остаточну оцінку.

Метою написання курсової роботи є:

 • поглиблення знань студентів з актуальних проблем галузі знань 02 «культури і мистецтва»;
 • систематизація отриманих теоретичних знань з певної навчальної дисципліни;
 • розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел;
 • формування дослідницьких умінь студентів;
 • стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку;
 • розвиток уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження;
 • формування вміння практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках.Метод.реком курсова Історія хореографічного мистецтва 2020

Рекомендована література

 1. Абызова Л. История хореогрического искусства / Л. Абызова. – СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2012.
 2. Асафьев Б. О балете. Статьи. Рецензии. Воспоминания / Б. Асафьев. – М. : Музика, 1974.
 3. Аркина Н. Артисти балета (Время, роли, стиль) / Н. Аркина. – М. : Знание, 1984.
 4. Баланчин Дж. Сто один рас сказ о большом балете / Дж. Баланчин, Ф. Мэйсон. – М. : Крон-Пресс, 2000.
 5. Бахрушин Ю. А. История руского балета / Ю. Бахрушин. – М. : Просвещение, 1977.
 6. Белова Е. Ракурсы танца: телевизионный балет / Е. Белова – М .: Искусство, 1991.
 7. Білошкурський В. Танцювальне мереживо Полтавського краю : збірник хореографічних матеріалів / В. Білошкурський, С. Шалапа., В.Перепілківна. – К. : НАКККіМ, 2014.
 8. Блок Л. Классический танец: История и современность. Л. Блок – М. : Искусство, 1987.
 9. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю / Г. Боримська. – Київ : Мистецтво, 1974.
 10. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографи / В. Ванслов. – М. : Искусство, 1971.
 11. Ванслов В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы / В. Ванслов. – Ленинград : Музыка, 1980.
 12. Гаевский В. Дивертисмент / В. Гаевский. – М. : Искусство, 1981.
 13. Гаевский В. Хореографические портреты / В. Гаевский – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2008.
 14. Демидов А. «Лебединое озеро» / А. Демидов. – М. : Искусство, 1985.
 15. Демків Д. Ярослав Чуперчук: феномен гуцульської хореографії: Нарис, Спогади, Фотоматеріали / Д. Демків. – Коломия: Вік, 2001.
 16. Дем’яненко Н. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця / Н. Дем’яненко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2012.
 17. Эльяш Н. Балет народов СССР / Н. Эльяш. – М. : Знание, 1977.
 18. Кокуленко Б. Степова терпсихора / Б. Кокуленко. – Кіровоград : Степ, 1999.
 19. Колногузенко Б. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж) / Б. Колногузенко. – Харьков : Харбковский обласной центр народного творчества, 2007.
 20. Колногузенко Б. Види мистецтв та хореографії / Б. Колногузенко. – Харків : ХНАК, 2014.
 21. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: от истоков до середины ХVІІІ века / В. Красовская. – М. : Искусство, 1979.
 22. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Эпоха Новерра / В. Красовская.. – Ленинград: Искусство, 1981.
 23. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Преромантизм / В. Красовская. – Ленинград: Искусство, 1983.
 24. Красовская В.Западноевропейский балетный театр. Очерки истории / В. Красовская – СПб. : Издательство «Лань»; «Издательство Планета музыки», 2008.
 25. Красовская В. Русский балетный театр начала ХХ века. Танцовщики / В. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1972.
 26. Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины ХІХ века / В. Красовская. – М. : Искусство, 1958.
 27. Красовская В. Статьи о балете / В. Красовская. – Ленинград: Искусство, 1967.
 28. Красовская В. История русского балета / В. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1978.
 29. Лифарь С. Танец: Основные течения академического танца / С. Лифарь. – М. : ГИТТИС, 2014.
 30. Паламарчук О. Музичні вистави Львівських театрів (1779–2001) / О. Паламарчук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007.
 31. Пасютинськая В. Волшебный мир танца / В. Пасютинськая. – М. : Просвещение, 1985.
 32. Пасютинськая В. Путешествие в мир танца / В. Пасютинская – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011.
 33. Рославлева Н. Английский балет / Н. Рославлева. – М. : Государственное музикальное издательство, 1959.
 34. Слонимский Ю. Петербургские мастера балете ХІХ столетия. К. Дидло, Ж. Перро, А. Сен-Леон, Л. Иванов, М. Петипа / Ю. Слонимский. – Ленинград : Искусство, 1937.
 35. Слонимский Ю. Семь балетных историй / Ю. Слонимский. – Ленинград : Искусство, 1967.
 36. Слонимский Ю. Чудесное было рядом з нами: Заметки о петрогралском балете 20-х годов / Ю. Слонимский. – Ленинград : Советский композитор, 1984.
 37. Станішевський Ю. Балетний театр України: 225 років історії / Ю. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2003.
 38. Станішевський Ю. Балетний театр України, 1925–1975 / Ю. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 1975.
 39. Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України, 1925–1985: Шляхи і проблеми розвитку / Ю. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 1986.
 40. Станішевський Ю. Лебеді чарівного озера / Ю. Станішевський. – Київ : Молодь, 1966.
 41. Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: Історія і сучасність / Ю. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2002.
 42. Станішевський Ю. Національна опера України 2001‑2011. / Ю. Станішевський. – Київ : Муз. Україна. 2012.
 43. Станішевський Ю. Хореографічне мистецтво / Ю. Станішевський.. – Київ : Радянська школа, 1969.
 44. Суриц Е. Хореогрфическое искустство двадцатых годов / Е. Суриц. – М. : Искусство, 1979.
 45. Трускиновская Д. 100 великих мастеров балета / Д. Трускиновская. – М. : Вече, 2010.
 46. Худеков С. Всеобщая история танца / С. Худеков. – М. : Эксмо, 2009. Худеков С. Н. Искусство танца: История. Культура. Ритуал / Худаков с. Н. – М.: Эксмо, 2010.
 47. Худаков С. Н. Иллюстрированная история танца / С. Худеков. – М. : Эксмо, 2009.
 48. Шереметьевская Н. Длинные тени (О времени, о танце, о себе). Записки историка балета и балетного критика / Н. Шереметьевская. – М. : Редакция журнала «Балет», 2007.
 49. Шумилова Э. Национальное своеобразие балета / Э. Шумилова. – М. : Знание, 1976.

Також допоміжною бібліографією можуть бути такі джерела як словники, енциклопедії, довідники:

 1. Абызова Л. Теория и история хореографического искусства : термины и определения : Глосарий / Л. Абызова. – СПб. : Композитор, 2015.
 2. Азбука кино / Состав. И. Чанышев. – М. : Киноцентр, 1990.
 3. Балет: Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Советская энциклопедия, 1981.
 4. Балет. Танец. Хореография; Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / Сост. Н. Александрова. – Санк-Петербург6 Лань; Планета музики, 2008.
 5. Васильева Е. Танец. – М. : Искусство, 1968.
 6. Все об балете: Словар – справочник / Сост. Е. Суриц, ред. Ю. Слонимський. – М. : Музика, 1966.
 7. Все об искусстве / Текст М. Барберри; Пер. с англ. Г. Смирнова. – М. : ООО «Издательство АСТ». 2003.
 8. Грент Г. Практический словарь классического балета. – М. : МГАХ, РАТИ – ГИТИС, 2009. – 136 с.
 9. Енциклопедія українознавства / гол. ред. В. Кубуйович // Видання «Молоде Життя» – 1962. – Репринтне видання – Київ : Глобус, 1993. – 5 т.
 10. Зверева Н. Словарь театральных терминов (создание актерского образа) / Н. Зверева, Д. Дивнева. – М. : ГИТИС, 2014.
 11. Колесниченко Ю. Инструменты хореографа. Терминология хореографии / Ю. Колесниченко. – К. : Кафедра, 2012.
 12. Кулаков В. 2500 хореографических премьер ХХ века (1900–1945). Энцеклопедический словарь. / В. Кулаков, В. – М. : Дека-ВС, 2008.
 13. Культура і побут населення України / В. Науко, Л. Артюх, В. Горленко та ін. – К. : Либіть, 1993.
 14. Культурологічний: енциклопедичний словник / [М. Альчук, Ф. Бацевич, І. Бойко] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 15. Мельничук Г., 1000 незабутніх імен України. – Київ : Школа, 2005.
 16. Мистецтво України : Біогр. Довід. Упоряд. : А. Кудрицький, М. Лабінський; за ред. А. Кудрицького. – К. : Укр. енцикл. 1997.
 17. Музика наших дней Современная энциклопедыя «Аванте». / Вед. ред. Д. Володихин. – М. : Аванте. 2002.
 18. Паві П. Словник театру. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
 19. Словник-довідник з культурології / Укл. Р. Шестопад – Вінниця : Нова книга, 2007.
 20. Советские балеты. Краткое содержание / Сост. А. Гольцман; Общая ред. С. Аксюта. – М. : Советский композитор, 1984.
 21. Туркевич В. Хореографічне мистецтво у персонах. Довідник. – Київ: Біографічний інститут НАН України, 199.
 22. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція М.Чорнопиского. – Тернопіль : Підручники і посібники. 2008.
 23. Українська етнологія / за ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2007.
 24. Франгопуло М. 75 балетных либретто / М. Франгопуло, Л. Энтелис. – Ленинград : Советский композитор, 1960.
 25. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник / Ю. Юцевич. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003.
 26. 100 балетных либретто / Состав. Л. Энтелис. – Ленинград : Музика, 1971.

Матеріали

1.1. Термін написання

Курсову роботу з дисципліни «Історія хореографічного мистецтва» студенти виконують на ІІ курсі денної форми навчання упродовж ІІІ–ІV семестрів та на ІІІ курсі заочної форми навчання;

1.2. Тематика курсових робіт

Теми курсових (які обрали студенти чи рекомендували наукові керівники) обговорюють і затверджують на засіданні кафедри режисури та хореографії не пізніше жовтня кожного року. Обираючи тему курсової, студент пише заяву і адресує її на ім’я завідувача кафедри режисури та хореографії ЛНУ ім. Івана Франка, з проханням призначити керівника (див. додаток А).

1.3. Тема роботи повинна бути короткою, відповідати обраній спеціальності та суті поставленого наукового завдання і вказувати на мету дослідження. Для конкретизації теми до назви можна подати невеликий підзаголовок.

1.4. При виборі та затвердженні тематики курсових робіт необхідно враховувати, що:

– курсова робота є навчально-науковим дослідженням в якому студент виявляє навики самостійної пошукової та аналітично-систематизуючої діяльності;

1.5. Керівництво та контроль за написанням курсової роботи здійснює науковий керівник, призначений кафедрою режисури та хореографії.

1.6. Роботу студенти виконують українською мовою, цитати з наукових джерел необхідно наводити в перекладі мовою, якою виконана курсова робота.

1.7. Курсова робота має представляти авторську концепцію вирішення обраної теми. Матеріал необхідно викладати чітко, стисло, лаконічно й аргументовано, доступно, без уживання ускладненої термінології та надмірного цитування.

1.8. Про результати роботи над темою курсової роботи студенти постійно доповідають на спеціальних семінарах.

1.9. Курсову роботу реєструють у вказані терміни, подану роботу рецензує науковий керівник. Про кінцевий термін здачі робіт студентів повідомляють заздалегідь.

1.10. Завершені та відповідно оформлені курсові роботи подають на кафедру разом із відгуком наукового керівника з візою завідувача кафедри за десять днів до початку захисту курсових робіт. Керівник пише відгук, в якому висловлює думку щодо рекомендації курсової роботи до захисту (див. додаток).

1.11. Захист наукових робіт відбувається в кінці навчального року. Під час захисту курсової роботи студент коротко доповідає про результати дослідження, відповідає на запитання. На основі захисту та попередньої оцінки керівника, висловленої в рецензії (див. додаток Г), виставляють остаточну оцінку. Оцінка за курсову роботу занотовується у заліковій книжці студента.

 

ІІ. Вимоги до обсягу та оформлення курсових робіт студентів СПЕЦІАЛЬНОСТІ 024 «Хореографія»

2.1. Обсяг роботи

Мінімальний обсяг курсової роботи – 25–30 друкованих сторінок. До загальної кількості сторінок наукової роботи не входять додатки, список використаної літератури, таблиці та рисунки, які за обсягом займають сторінку, хоча сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Курсова робота складається з таких змістових компонентів: вступ (3–5 сторінки), основна частина (до 2–3 розділи), поділені на підрозділи (20–25 сторінок), висновки (3–5 сторінки). Крім названих змістових частин, до структури роботи входять титульний аркуш, зміст, список використаної літератури / список джерел, додатки (в разі необхідності). Роботу можна також доповнити додатками та списком умовних скорочень.

2.2. Оформлення роботи

Курсову роботу оформляють на папері формату А4 (297 мм. х 210 мм.), залишаючи вільні поля: ліве – 30 мм.; праве – 10 мм.; верхнє – 20 мм.; нижнє – 20 мм. Абзац становить відступ на 1,25 см. зліва. Текст друкують через півтора міжрядкових інтервали, кегль – 14. Шрифт друку (Times New Roman) має бути чітким, чорного кольору, середньої насиченості, щільність тексту однакова. Курсова робота здається на кафедру в пружинному перельоті.

Заголовки структурних частин роботи друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують рядковими літерами (окрім першої прописної) з абзацного виступу.

Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Кожну структурну частину роботи необхідно розпочинати з нової сторінки.