Курсова робота з “Теорії та методики викладання фахових дисциплін” ( ОП 024)

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає
61Курсова робота
7Немає
8Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
745
745КМХ-31
КМХ-31
КМХ-31
КМХ-31

Опис курсу

Курсова робота – вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищого навчального закладу протягом навчального року двох семестрів з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсової роботи є частиною наукового пошуку відповідної кафедри факультету. Проблеми наукового пошуку, зображені в курсових роботах студентів, можуть знайти своє продовження в магістерських роботах. Таким чином забезпечується наступність науково-дослідницької діяльності студентів від курсу до курсу, послідовність засобів і форм її проведення відповідно до логіки навчального процесу.

Курсова робота – одна з важливих форм фахової підготовки майбутніх бакалаврів та магістрів. Вона має продемонструвати глибокі філологічні знання та високий рівень методичної компетенції студента. Курсова робота пов’язана з формуванням умінь опрацьо­вувати і творчо використовувати наукову літературу, самостійно добирати фактичний матеріал, систематизувати та по-науковому описувати його, робити висновки і узагальнення.

Предметом дослідження в курсовій роботі є актуальні проблеми, пов’язані з вивченням історії хореографічного мистецтва. Об’єктом вивчення є історія хореографічного мистецтва у всіх його проявах. Джерелом фактичного матеріалу є література з історії, теорії та практики хореографічного мистецтва, енциклопедії балету, фахові періодичні видання, наукові статті, відео- та аудіоматеріали.

Курсова робота – це результат наукового пошуку, який проводять студенти, починаючи з другого курсу під кураторством наукового керівника. Формулювання тематики курсових робіт пов’язане з урахуванням змісту спецкурсів, які слухають студенти спеціалізації 024 «Хореографія». Тематику обговорюють і схвалюють на засіданні кафедри хореографії і затверджують Вченою радою факультету. Тему для дослідження студент вибирає самостійно із низки тем, які пропонує викладач.

Захист курсових робіт відбувається в кінці навчального року. Під час захисту курсової роботи студент коротко доповідає про результати дослідження, відповідає на запитання. На основі захисту та попередньої оцінки керівника, висловленої в рецензії, виставляють остаточну оцінку.

Метою написання курсової роботи є:

  • поглиблення знань студентів з актуальних проблем галузі знань 02 «культури і мистецтва»;
  • систематизація отриманих теоретичних знань з певної навчальної дисципліни;
  • розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел;
  • формування дослідницьких умінь студентів;
  • стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку;
  • розвиток уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження;
  • формування вміння практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках.

Рекомендована література

1. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia] / L. Androshchuk, V. Balahur, T. Blahova, O. Martynenko, O. Plakhotnyuk // redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 – 256 р. ISBN 978-83-89481-37-5 (Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія [монографія] / Л. Андрощук, В. Балагур, Т. Благова, О. Мартиненко, О. Плахотнюк // ред. О. Заболотна – Старогард Гданьскі : Поморський університет, 2020 – 256 с. https://zenodo.org/record/4086115#.X5Py7tRS8dU.
2. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с. Кінезіологія танцю.pdf.
3. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с. О. Плахотнюк 2.3 Джаз-танець у мистецтвознавчому дискурсі сьогодення.pdf.
4. Менеджмент соціокультурної діяльності / Колективна монографія // О. Козаренко, В. Пасічник, Ю. Чекан, О. Плахотнюк, Г. Карсь та ін. – Львів : Растер-7, 2018. – 208 с. Олександр ПЛАХОТНЮК ХОРЕОГРАФІЧНІ КОНКУРСИ – ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ. pdf.
5. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. Плахотнюк О.А. статті з монографії Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури pdf
6. Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A. Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494. (ISBN 978-80-555-17112-4).Vzdelávanie a spoločnost Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. pdf.
7. Plakhotnyuk О. Congress of the UNESCO international dance council in Lviv: significance and concept [Конгрес Міжнародної ради танцю ЮНЕСКО у Львові: значення та концепція] // O. Plakhotnyuk // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – Київ : Міленіум, 2018. – № 2. – С. 258–263. https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk_2_2018.pdf (ISSN 2226-3209 (Print), ISSN 2409-0506 (Online) індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Web of Science (Emerging Sources Citation Index); EBSCO; International Impact Factor Services; Research Bible; Science Index (РІНЦ);
8. Plakhotnyuk О. Formation of dance movement kinesiology as a scientific and practical component of choreographic art / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 4 (44), ч. І – С. 71–75.
9. Plakhotnyuk О. The maintaining questions of research of choreographic art in Ukraine started of the 20-th century / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 5 (45), ч. І – С. 72–75.
10. Plakhotnyuk O. Cosmopolitan processes in the theater of classical ballet / O. Plakhotnyuk // Knowledge. Education. Law. Management Nauka. Oświata. Pravo. Zarządzanie. – Lublin : Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie, 2021 – № 5 (33) –vol. 3 – Р. 38–43. (Index Copernicus, Worldcat, Research Bible, Central and Eastern European Online Library). uazhurnalikelm_5_3_2020. pdf. http://kelmczasopisma.com/ua/jornal/24
11. Плахотнюк А. Формирование контемпорари джаз-танца (contemporary jazz-dance) / А. Плахотнюк // Сб. науч. статей. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 5 (43), часть ІІ. – С. 144–147.
12. Плахотнюк О. Белетмейстери державного українського театру музичної комедії у Львова (1946–1953 років) / О. Плахотнюк – Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство – Випуск 20 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 203–211 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10625
13. Плахотнюк О. Етносвітогляд фольклорного танцю в мистецькому просторі сучасності / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб.наук. пр..молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 5. – С. 4–8. http://www.aphn-journal.in.ua/35-5-2021
14. Плахотнюк О. Героїко-патріотична спрямованість сучасної хореографії в рамках фестивалю “Сурми звитяги” / О. Плахотнюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2020. – № 1. – С. 97–103. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2020_1_21
15. Плахотнюк О. Джаз-танець в бальній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. серія мистецтвознавство; – вип. № 1, Т. 15 – Харків : 2012. – С. 26–33.
16. Плахотнюк О. Джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України // Вісник КНУ ім. Карпенка-Карого : зб. наук. праць. – Київ : КНУ ім. Карпенка-Карого, 2013. Вип. № 12. – С. 179–186. http://visnyk.knutkt.com.ua/vipusk12.html
17. Плахотнюк О. Квінтесенція соціальних танців / О. Плахотнюк // Танцювальні студії. – 2018. – Вип. 1. – С. 28–36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ds_2018_1_5
18. Плахотнюк О. Проблематика розуміння природи афро-джаз-танцю / О. Плахотнюк // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. № 7 (59). – С. 40–44.
19. Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка – Серія педагогічні науки, вип. № 10 (269), частина ІІ). – 2013 – С. 130–139. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(2)__23
20. Плахотнюк О. Фольк-джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України / Плахотнюк О. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Серія мистецтвознавство; вип. № 12 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 242–247.
21. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) : зб. наук. праць. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 1, – – 2013.–S. 261–268. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України PDF
22. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego). / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Rultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 2, – 2014. – S. 181–188. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego).
23. Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2010. – С. 88–96. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 2, Т. ХІІІ). Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії
24. Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2007. – С. 32–36. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. Х.). Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва.pdf.
25. Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України / О. Плахотнюк // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 122–128. (ISSN 2518-721Х, збірник включений до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ та Google Scholar).Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України
26. Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuks w formacji osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzesźow, 2014. – С. 85–97. Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва PDF
27. Плахотнюк О. Етносвітогляд фольклорного танцю в мистецькому просторі сучасності / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб.наук. пр..молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 5. – С. 4–8. http://www.aphn-journal.in.ua/35-5-2021
28. Plakhotnyuk O. Кінезіологія танцю та арт-терапія як педагогічна складова підготовки фахівця хореографічного митсетцва / O. Plakhotnyuk // Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia], redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 –рр. 138–146. ISBN 978-83-89481-37-5 https://zenodo.org/record/4086115#.YX1R86Swm71
29. Плахотнюк О.А. Поліхудожні та міжмистецькі зв’язки танцювальної культури у прояві її інтермадіальності / О.А. Плахотнюк, Д.А. Топорков // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Гельваника, 2021. – Вип. 43. – Т. 2. – С. 81–87. http://www.aphn-journal.in.ua/43-2-2021 DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-2-13
30. Plakhotniuk O. Influence of the current processes of education formation on the choreographic art thesaurus formation / Plakhotniuk // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, Суми, 11–12 грудня 2017 р. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 66–67 с.матеріали конференції Суми тези21.12.2017 (1)
31. Яцеленко Андрій Анатолійович «Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів», 13.00.07 – теорія і методика виховання, 2016 р. Дисертація : УДК: 376.015.312:159.947.23-053.66 https://nauka.udpu.edu.ua/yatselenko-andrij-anatolijovych/
32. Яцеленко А. А. Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання відповідальності в молодших підлітків / А. А. Яцеленко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2013. – Вип. 17 (2). – С. 504– URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2013_17(2)__57
33. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності у молодших підлітків шкіл-інтернатів у процесі комунікативних діалогів / Яцеленко А. А. Теоретичні аспекти феномену відповідальність – – № 45. – С. 26–30. URL::http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2012_45_10
34. Яцеленко А. А. Психолого-педагогічні аспекти виховання в молодших підлітків в школах-інтернатах / А. А. Яцеленко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання .– – Вип. 16(3). – С. 360–370. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32305327.pdf
35. Яцеленко А. А. До проблеми виховання відповідальності в молодших підлітків / А. А. Яцеленко // Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за 2011 рік) – 2012 – Вип. 2 – С. 125– URL: http://lib.iitta.gov.ua/4950/1/zbirnuk_2012.pdf
36. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності у молодших підлітків шкіл-інтернатів у процесі комунікативних діалогів / А. А. Яцеленко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2014. – № 49. – С. 29–32. URL::http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2014_49_10
37. Яцеленко А. А. Залучення молодших підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до суспільно корисної діяльності як умова виховання відповідальності / А. А. Яцеленко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2014. – Вип. 18(2). – С. 457–465. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(2)__54
38. Яцеленко А. А. «Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочний діяльності шкіл-інтернатів» (науково-методичний посібник для педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів) / А.А. Яцеленко – Одеса, 2014.
39. Яцеленко А. А. «Специфика воспитания ответственности у младших подростков в общеобразовательных школах-интернатах» / Яцеленко А.А. // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов – 2014 – №6.URL: http://www.jurnal.org/articles/2014/ped37.html
40. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів: науково-методичний посібник для педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів / А. А. Яцеленко – Київ : Ін-т проблем виховання НАПН України, 2014. – 68 с.
41. Яцеленко А. А. Внесок Одеського міського центру зайнятості в профорієнтаційну роботу з молоддю[Електронний ресурс] / А. А. Яцеленко, С. Ю. Веселовська // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 4. – С. 59–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_4_14
42. Яцеленко А. А., Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання відповідальності в молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл інтернатів: монографія / Л. В. Канішевська, А. А. Яцеленко. – Київ : ПП «Компринт», 2016. – 400 с. УДК 376.015.312:159.947.23-053.66 URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u169/kanishevska_yacelenko.pdf
43. Яцеленко А. А., Баканча Л. А. Поєднання джаз-танцю з іншими стилями в хореографії / А. А. Яцеленко, Л. А. Баканча // Молодий вчений. –2020. – №12. – С. 386–370. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/12/72.pdf
44. Акімова С. В. Тренаж і партерний тренаж : метод. реком. для студ. вищих навч. закл. (напрям підготовки «хореографія» / С. А. Акімова. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 22 с.
45. Антонова В. В. Музичні ігри, танці та вправи у дитячому садку. – Київ: Музична Україна, 1969. – 172 с.
46. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – Київ: Музична Україна, 1982. – 88 с.
47. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – 2. вид. – Київ: Музична Україна, 1989. – 208 с.
48. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. / Ч.1. – Київ: Музична Україна, 1982. – 120 с.
49. Бондаренко Л. А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – К.: Музична Україна, 1985. – 222 с.
50. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі і позашкільних закладах. Видання друге. – Київ: Музична Україна, 1968. – 196 с.
51. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. – Київ: Музична Україна, 1974. – 240 с.
52. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1–3 класах загальноосвітньої школи / вид.2. – Київ : Музична Україна, 1976. – 172 с.
53. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1–4 класах загальноосвітньої школи. – Київ : Музична Україна, 1989. – 232 с.
54. Буц Л. Рухливі ігри під музику – Київ : Музична Україна, 1978. – 68 с.
55. Глушко М. С. Методика польового етнографічного дослідження : навч. посібник. / М.С. Глушко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с., іл.
56. Годовський В. М. Взаимосвязь художественного и педагогического воздействия в детском хореографическом коллективе: Автореферат. – Ленинград, 1990. – 21 с.
57. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2000. – 76 с.
58. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2006. – 76 с.
59. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с.
60. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів: Каменяр, 2002. – 64 с.
61. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.
62. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Львів: Край, 2003. – 160 с.
63. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
64. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с.
65. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. / С. Г. Забредовський. – К. : НАКККіМ, 2011. – 188 с.
66. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. / С. Г. Забредовський. – К. : НАКККіМ, 2010. – 135 с.
67. Зубатов С. Л. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ: ІПК ПК, 1997. – 100 с.
68. Зубатов С. Л. Стилі викладання в хореографії. навч. посіб. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 92 с.
69. Колногузенко Б. Н. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж). – Харьков: Харьковский областной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
70. Лавров Ф. І. Посібник по збиранню народно-поетичної творчості / Ф. І. Лавров. – Київ : Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1951. – 32 с.
71. Макшанцева Є. Ігри та розваги в дитячому садку / Є. Макшанцева. – Київ : Музична Україна, 1974. – 192 с.
72. Мартиненко О. В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік) : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 301 с.
73. Мартиненко О.В. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного віку. / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Трачук О.В., 2010. – 156 с.
74. Мартиненко О.В. Методика роботи з хореографічним колективом: теорія і практика / Олена Володимирівна Мартиненко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. – 390 с.
75. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник. / Олена Володимирівна Мартиненко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с.
76. Методичний порадник з позашкільної освіти та виховання творчої молоді. – Львів: Край, 2009. – 304 с.
77. Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкілля (Частина 1) / уклад. С. Б. Пітко – Львів : ЛОІППО, 2019. – 35 с.
78. Навчальні програм з хореографічного мистецтва для позашкільних навчальних закладів [Текст] зб. програм / уклад. Вартовник В.О. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 140 с.
79. Навчальні програми для позашкільних навчальних закладів / упоряд. О. А. Артеменко, О. О. Колонькова, А. П. Тараканова. – К. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу).
80. Наскрізна програма практики студентів напрямку підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальності 7.02020201 Хореографія*(за видами) / за аг. Ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014 – 252 с.
81. Орієнтовний навчальні програми та методичні рекомендації з хореографії (з досвіду роботи школи народного танцю „Серпанок” Центру творчості дітей та юнацтва Галичини) / Автори В. Вартовник, Л. Архангельськая, Н. Бондарчук, О. Копильчаки, О. Тузяк. – Львів: Край, 2008. – 172 с.
82. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів: Край, 2009. – 168 с.
83. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
84. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації педагогів та методистів відділу театрального мистецтва та хореографії ЦТДЮГ / методичний посібник. Автори: В. Собецький, Г. Капраль, М. Романів, Л. Бабенкова, В. Соломіна, Н. Парфенюк, М. Семьонова, Л. Бардачевська. Львів: Край, 2008. – 192 с.
85. Пикард А. Балет. Нарративы балетного тела. Боль, удовольствие, совершенство в воплощении идеала / А. Пикард. – Харков : Гуманитарный Центр, 2018. – 212 с.
86. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народне пісенне мистецтво”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
87. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Видовищно-тетральні заходи”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 24 с.
88. Позашкілля. Комплекс програмам мистецького спрямування / упоряд. О. А. Комаровська, О. О. Колонькова, О. В. Калюжна. – К. : Шк. світ, 2013. – 64 с.
89. Позашкільна освіта (збірник матеріалів). – Львів, 2006. – 143 с.
90. Програма хореографічного навчання дітей у підготовчих групах ансамблів танцювальних шкіл та позашкільних закладів республіки / упоряд. А. Тараканова. – Київ : РУМК Міносвіти УРСР, 1985. – 23 с.
91. Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціальних загальноосвітніх шкіл музичного профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків: Видавництво «Ранок», 2009. – 192 с.
92. Програми школи народного танцю Рівненського міського Палацу дітей та молоді / Укладачі Баюн О. Ю., Бунь Б. С., Віюк Н. В., Груньова Л. П., Матушок І. В., Полякова Ю. І., Ризванюк О. О. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – 68 с.
93. Програмне забезпечення фахової підготовки з дисциплін хореографічного циклу для професійної підготовки майбутніх вчителів хореографії за спеціальність. 014 Середня освіта Хореографія у вищих педагогічних навчальних закладах / уклад. Л. Андрощук, О. Балдинюк, О. Бикова – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 142 с.
94. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н.С. Кривунь, К. О. Ірдинєнко, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк, Л. М. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.
95. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola obdioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny – Львів , Rzeszow, 2014. -208 с.
96. Ростовська Ю. Методика викладання хореографії шкільних та позашкільних закладах: навч. посіб. / Ю. Ростовська. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 230 с.
97. Ростовська Ю. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії : монографія / Ю. Ростовська. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 106 с.
98. Русул І.В. Русул М. І. За кулісами театру танцю «В гостях у казки». – Кіровоград : Центрально-Укр. видавництво, 2007. – 232 с.
99. Савчин Л.М., Годовський В.М. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія» / [Савчин Л.М., Годовськиий В.М.]. – Рівне: Овід, 2012. – 352 с.
100. Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії – формування досвіду / Т. І. Сердюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.
101. Слобожан В. П. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних знань. / Віктор Петрович Слобожан. – Львів : ЦТДЮГ, 2013 – 76 с. ; іл.
102. Солощенко В. М. Розвиток хореографічної освіти в німецькомовних країнах (ХХ – початку ХХІ ст.) / В. М. Солощенко, І. О. Ткаченко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 192 с.
103. Танцювальний гурток в клубі. Посібник. – Київ : Мистецтво, 1964. – 134 с.
104. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.
105. Теорія і практика викладання фахових дисциплін : Збірник науково-методичних праць кафедри народної хореографії КНУКіМ. – К. : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2014 . – 216 с.
106. Тестові контрольні кваліфікаційні завдання: Спеціальності “Народна художня творчість”, кваліфікація “Керівник ансамблю народного танцю, викладач фахових дисциплін”. – Рівне: РДІК, 1996. – 18 с.
107. У вихорі танцю : методичний посібник / А. Коротков, В. Похиленко, В. Короткова, та ін. – Кіровоград, 2014. – 192 с.
108. Удовіченко В. Хореографія в дошкільному навчальному закладі. Парціальна програма / В. Удовіченко, Т. Сиротенко, Н. Кугаєнко. – Харків : Ранок, 2014. – 80 с.
109. Хореографічні нариси ХХІ століття: полі аспектний навчально-методичний абрис : навч.-метод. посіб. / Л. Маркевич, Л. Волошина, р. Горбачук, О. Гордеєєва, Л. Зань, В. Пуйова, С. Рябченко, А. Самохвалова, В. Ширгер. – Рівне : О. Зень, 2021. – 639 с.
110. Хореографічно-педагогічна освіта: теорія і практика : монографія / Г. Ніколаї, Д. Бермудес, Ю. Горських та ін. [за заг. ред. д-ра пед. наук Г. Ніколаї]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 592 с.
111. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 1. – К. : НАКККІМ, 2015. – 220 с.
112. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 2. – К. : НАКККІМ, 2015. – 252 с.
113. Шевчук А. С. Дитяча хореографія : навч.-метод. посібник / А. С. Шевчук. – 3-те вид. зі змін. та доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 288 с.
Допоміжна література
Класичний танець
119. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – – Київ : Музична Україна, 1977. – 272 с.
120. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – 2-ге вид. – Київ: Музична Україна, 1990. – 256 с.
121. Березова Г. О. Классический танец в детских хореографических коллективах. – Киев: Музична Україна, 1979. – 260 с.
122. Дуетно-сценічний танець. Методичні вказівки для викладачів та студентів спеціалізації хореографічне мистецтво. / Состав. В.В. Пуйова, В. М. Пуйов. – Рівне: РДІК, 1994. – 46 с.
123. Зихлинская Л.Р. Вторая ступень / Л.Р. Зихлинская. – Київ : Ліра-К, 2020. – 380 с.
124. Зихлинская Л. Р. Десять уроков классического танца / Л. Р. Зихлинская. – Київ : Сталь, 2008. – 115 с.
125. Зихлинская Л.Р. Третья ступень / Л.Р. Зихлинская И. Л. Гончаренко. – Київ : Ліра-К, 2021. – 300 с.
126. Зихлинская Л., Мей В. Первые шаги. Примеры уроков для молодых педагогов професиаональных хореорафических училищ: Прак. пособие по методике преподолвания классического танцы в младших класах (первуй год обучения). – Київ : ЛОГОС, 2003. – 360 с.
127. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 324 с.
128. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник / 4-е вид. // Лариса Юріївна Цвєткова. – К. : Альтерпрес, 2011. – 324 с.; іл.
129. Barbier Rina. ABC Van net Ballet. – Antwerpen / Amsterdam: Standaard Uitgeverij, 1978 – 205 c.
130. Oсновы классического танца by А. Я. Ваганова. First published in Japan 1996 by Shinshokan, Inc.
Народний та український танець
132. Авраменко В. Українські національні танки, музика і стрій. – Голівуд – Ню-Йорк – Винніпег – Київ – Львів, 1947. – 80 с.
133. Аксьонова І.Ю. Основи українського народно-сценічного танцю: історичні аспекти: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія». – Рівне РДГУ, 2009. – 26 с.
134. Аксьонова І.Ю. Танцювальна лексика Поліського краю: навчальний посібник / І.Ю. Аксьонова. – Рівне: видавець О.Зень, 2012. – 254 с.
135. Алексютович Л. Белорусские народне танцы, хороводы, игры / Л. Алексютович. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 528 с.
136. Антипова І. М. Танці Волині. З репертуару самодіяльного народного ансамблю танцю «Волмнянка»: серія – Бібліотека художньої самодіяльності № 5. – Київ: Мистецтво, 1973. – 172 с.
137. Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник – Бібліотека художньої самодіяльності № 25. – Київ: Мистецтво, 1964. – 134 с.
138. Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник: Видання друге: серія – Бібліотека художньої самодіяльності № 5. – Київ: Мистецтво, 1972. – 142 с.
139. Атаев С. Танцует Туркменистан / С. Атаев. – Ашхабад : Издательство «Туркменистан», 1065. – 112 с.
140. Барвистий віночок. Збірка сюжетних танців для дітей. Випуск 1. / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ : Музична Україна, 1978. – 112 с.
141. Барвистий віночок. Збірка сюжетних танців для дітей. Випуск 5. / Упорядник О. Корнієнко. – Київ : Музична Україна, 1984. – 96 с.
142. Барвистий віночок. Збірка сюжетних танців для дітей. Випуск 7. / Упорядник В. М. Крилова. – Київ : Музична Україна, 1988. – 120 с.
143. Барвистий віночок. Збірник сюжетних танців для дітей Випуск 4 / упорядник Л. Бондаренко. – Київ : Музична Україна, 1982. – 72 с.
144. Барвистий віночок. Збірник сюжетних танців для дітей Випуск2 / упорядник Л. Бондаренко. – Київ : Музична Україна, 1979. – 100 с.
145. Барвистий віночок. Збірник танців для дітей /состав. В. Д. Крамар. – Київ : Мистецтво, 1968. – 136 с.
146. Барвіночок. Збірник дитячих танців / бібл. «Джвінкоголос» №2 / Упоряд. В. Крамар. – Київ : Мистецтво, 1969. – 136 с.
147. Барикін А. Черешеньки. Збірник танців. – Київ: Мистецтво, 1972. – 210 с.
148. Бігус О.О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону : монографія / О. О. Бігус. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 182 с.
149. Біля криниці. Танцювальна сценка. Запис П. Сидоренка. – Київ : Державне видавництва образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. – 28 с.
150. Бойко О.С. Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія / О. С. Бойко. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 204 с.
151. Бондаренко Л. А. Веселі чобітки. Зб. сюжетних танців для дітей дошкіл. та мол. шкіл. в. – Київ : Музична Україна, 1984, 94 с.
152. Бондаренко Л. А. У барвистому віночку. Збірник дитячих танців. Репертуарна серія «Для дітей». / Л. А. Бондаренко. – К. : Мистецтво, 1964. – 116 с.
153. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Випуск перший. / Ред. Н. В. Якименко. – Київ: Музична Україна, 1969. – 230 с.
154. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Видання друге перероблене й доповнене. Частина перша. / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1975. – 218 с.
155. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Частина друга. / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1971. – 160 с.
156. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Видання друге перероблене й доповнене. Частина друга / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1975. – 136 с.
157. Бондаренко Л. Веселі чобітки. Збірник сюжетних танців для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. – Київ: Музична Україна, 1984. – 96 с.
158. Бондаренко Л. Дрібушки. Дитячі українські народні танці та сюжетні танці. – Київ : Державне видавництво Образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. – 166 с.
159. Бондаренко Л. Святковий хоровод. Українські народні танці для дітей. – Київ: Музична Україна, 1981. – 144 с.
160. Бруіл, Чабани. Два народні танці. Бібліотека художньої самодіяльності № 14 / ред. А. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1969. –60 с.
161. Василенко К. Золоті зерна. – Київ: Молодь, 1963. – 324 с.
162. Василенко К. Українські народні танці для дітей. – Київ: музична Україна, 1985. – 80 с.
163. Василенко К. Червона калини. Хореографічна композиція. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. – 28 с.
164. Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – Київ: Мистецтво, 1971. – 564 с.
165. Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – 3-те вид. – Київ: Мистецтво, 1996. – 496 с.
166. Василенко. К. Ю. Сюжетні танці. – Київ: Мистецтво, 1966. – 158 с.
167. Василенко. К. Ю. Український танець [підручник] / К. Ю. Василенко – Київ :ІПК ПК, 1997. – 282 с.
168. Верховинець В. М. Весняночка: 4-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1979. – 340 с.
169. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю: 5-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1990. – 150 с.
170. Вірський П. У вихорі танцю /запис. П. Сидоренка // Репертуарний збірник. Випуск IV. Бібліотека художньої самодіяльності №7. – Київ : Мистецтво. 1980. – 124 с.
171. Володько В. Ф. Методика викладання народно-сценічного танцю : підручник / В. Ф. Володько. – К. : НАКККіМ, 2014. – 332 с.
172. Володько В. Ф. Методика викладання народно-сценічного танцю. – Частина друга. Навчально-методичний посібник. – Київ: ДАКККіМ, 2003. – 123 с.
173. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 1. Гуцульські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.
174. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 318 с.
175. Годовський В. М., Гордеев В. А. Танці для дітей: репертуарний збірник та методичні поради для студентів вищих навчальних закладів та керівників хореографічних колективів. Випуск 2. – Рівне: РДГУ, 2002. – 71 с.
176. Годовський В. М., Гордеев В. А. Танці для дітей: репертуарний збірник та методичні поради для студентів вищих навчальних закладів та керівників хореографічних колективів. Випуск 3. – Рівне: РДГУ, 2006. – 72 с.
177. Голдрич О. С. Барви Карпат: Танці з репертуару народного ансамблю пісні і танцю “Черемош” та народного ансамблю танцю “Полонина”. Творчий збірник для керівників танцювальних колективів. – Львів, 1999. – 130 с.
178. Голдрич О. С. Танцюймо разом: Танці з репертуару народних ансамблів вишів м. Львів: “Черемош”, “Полонина”, “Підгір’я”. – Львів: Сполом, 2006. – 288 с
179. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
180. Голощапов М. А., Сизоненко З. М. Хортичанка. Сучасний український народний танець – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 36 с.
181. Гребєнщиков С. М. Белорусские танцы. – Минск: Наука и техника, 1978. – 240 с.
182. Гулик В.С. Білоруський народний танець у дитячому хореографічному колетиві / В.С. Гулик. – Київ : Видавництво “Сталь». 2016. – 76 с.
183. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – Київ: Академія наук Української РСР, 1962. – 360 с.
184. Гуменюк А. Українські народні танці. – Київ: Академія наук Української РСР, 1962. – 360 с.
185. Гуменюк А. Українські народні танці. – Київ: Наукова думка, 1969. – 616 с.
186. Гурєєв Ю. Танцює “Подолянчик”. – Київ: Музична Україна, 1981. – 196 с.
187. Два сучасні танці. Бібліотека художньої самодіяльності № 1 / ред. В. Орченко. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. – 136 с.
188. Дорогою батьків / зб. сюжет. танців для дітей серед. і ст. в. // упоряд. Л.А. Бондаренко. – Київ : Музична Україна, 1990. – 120 с.
189. Елементи українського народного танцю: Бібліотека художньої самодіяльності. Бібліотека художньої самодіяльності / Упорядники П. О. Григор’єва, І. М. Атипова – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 76 с.
190. Жиенуколова Ш. Тайна танца / Шара Жиенуколова. – Алма-Ата : Онер, 1980. – 180 с.
191. Забредовський С. Г. Витоки українського танцю : навчально-методичний посібник / С. Г. Забредовський. – К. : Центр національних культур, 2008. –191 с.
192. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Посібник. Частина друга. – Київ: Мистецтво, 1976. – 286 с.
193. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Посібник. Частина перша. – Київ: Мистецтво, 1975. – 224 с.
194. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Посібник. Частина друга. Бібліотека художньої самодіяльності № 1. – Київ : Мистецтво, 1976. – 288 с.
195. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
196. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толста Н., Фарманянц Е. Народно-сценичесий танец. Часть первая. Учебно-методическое пособие для средних спеціальних в высших учених заведений искусств и культури. – 1976. – 224 с.
197. Збірник “Буковинський танець” у записах Поморянського М. А., Мураховського Я. П. / Упор. Сулятинський Т. В. Пупчекно М. Г. – Чернівці, Видавничий дім “Букрек”, 2007. – 232 с.
198. Зубатов С. Методика викладання українського народного танцю : підручник / С. Зубатов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 376 с.
199. Зубатов С. Методика викладання українського народного танцю. Другий рік навчання : підручник / С. Зубатов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 416 с.
200. Зубатов С.Л. Танцювальні композиції та етюди українських народних танців / С.Л. Зубатов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 376 с.
201. Калинка. Збірник дитячих сюжетних та ігрових танців / Состав. В. Д. Крамар. – Київ: Мистецтво, 1967. – 120 с.
202. Капуста О. Г., Задорська Л. З. Шалантух. Український народний танець. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. – 32 с.
203. Картини оживають. Збірник танців: Бібліотека художньої самодіяльності № 9 / Упорядник В. М. Михайлова. – Київ : Мистецтво, 1972. – 144 с.
204. Колесниченко Ю. В. Українське намисто: десять українських танців (хореографічні твори з музичним додатком) : методичний посібник / Юрій Колесниченко, Євген Досенко. – Винниця : Нова Книга, 2014. – 272 с.
205. Королева Э. Модавский народный танец . Э. Королева, В. Курбет, М. Мардарь. // Самодеятельний театр, репертуар и методика № 15. – Кишинев : Искусство, 1984. – 207 с.
206. Кривохижа А. М. Ятранські весняні ігри / Хореографічна композиція. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 48 с.
207. Кричивець М. Д. На шкільному святі. Збірник танців. – Київ. Мистецтво, 1973. – 168 с.
208. Курбет В. Молдавские народные танцы. Из репертуара государственного ансамбля народного танца «Жок» / В. Курбет, М. Мардарь. – Кишинев : Картя Молдавеняскэ, 1969. – 236 с.
209. Легка І.П. Польський народно-сценічний танець: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності хореографія. – Рівне: РДГУ, 2006. – 43 с.
210. Лингис Ю., Славюнас З., Якелайтис В. Литовские народне танцы: 2-е, дополненое издание / Ред. З. Славюнас. – Вильнюс: Государственное издательство политической и научной литератури Литовской ССР, 1955. – 312 с.
211. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: Підручник. 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2008. – 468 с.
212. Луців Є. М. Бойове мистецтво гуцулів / Є. М. Луців. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 232 с.
213. Мардарь М. Элементы движений молдавского танца / М. Мардарь. – Кишенев : Картя Молдавеняскэ. 1975. – 136 с.
214. Марущак В.С., Марко Ю. М. Успадкування локальних традицій хореографічного фольклору Північної Буковини. Буковинські чоловічі народні танці “Гопак”, “Козак”: Методичні рекомендації. – Чернівці, 2005. – 36 с.
215. Марценюк В. П. Викладання українського народно-сценічного танцю в мистецьких школах / Марценюк В. П. – Винниця : Нова Книга, 2017. – 96 с.
216. Методика викладання українського народного-сценічного танцю. Вправи біля станка для студентів ІІІ курсу вищих навчальних закладів спеціальності хореографія / Упор.: Годовський В. М., Гордєєв В. А., Піддубник В. М., Шевчук О. І. – Рівне: РДГУ, 2004. – 35 с.
217. Методика та практичні рекомендації із дисципліни “Методика викладання народно-сценічного танцю (для самостійної роботи)” / Укладач А. С. Крикончук. – Рівне: РДІК, 1992. – 24 с.
218. Ми з Верховини. Твори з репертуару Державного Закарпатського заслуженого народного хору / Упорядник М. Креченко. – Київ: Мистецтво, 1964. – 98 с.
219. Молдавские народные танцы / состав. С. Лихачев. – Кишенев : Картя молдавеняскэ, 1974. – 140 с.
220. Народна хореографія Тернопільщини: Посібник для керівників хореографічних гуртків / Упор. Козловський І. В. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 40 с.
221. Народні танці Волині і Волинського Полісся у записах Миколи Полятика. Мистецьке видання / Ред. В. Гребенюк, М. Богуш, С. Цариць. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 108 с.
222. Ошурко Л. Народные танцы Молдавии / Л. Ошурко. – Кишинев : Государственное издательство Молдавии, 1957. – 770 с.
223. Петров К. Български народни танци. От североизточна България (Добруджа) / Петров К. – Варна : Славена, 1993264. – 358 с.
224. Петров К. Български народни танци. От Тракия / Петров К. – Варна : Славена, 2009. – 256 с.
225. Петров К. Български народни танци. От югозападна България (Пирин) / Петров К. – Варна : Славена, 2008. – 358 с.
226. Погребняк М. М. Фольклорний танець Полтавщини у авторській сценічній обробці балетмейстерів країни: конспект лекцій / М. Погребняк, А. Серов. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – 92 с.
227. Полятикін М. А. Народні танці Волині і Волинського Полісся. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 102 с.
228. Польки. Народні танцювальні мелодії та танці. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Навчально-методичного центру культури Волині, Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2011. – 148 с.
229. Практичний урок з дисципліни «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю» для студентів ІІ курсу спеціалізації «Народна хореографія» / Упоряд. І. П. Легка. – Рівне: РДГУ, 2008. – 32 с.
230. Райдуга: Репертуарний збірник / Бібліотека художньої самодіяльності. № 10 / упоряд. С. Соломинко. – Київ : Мистецтво, 1981. – 176 с.
231. Репертуарний збірник на допомогу художній самодіяльності. Випуск 1 (25) / Ред. А. Варламов. – Київ: Видання журналу “Соціальна культура”, 1960. – 80 с.
232. Собелев В. Танцює «Дружба». – Київ. Музична Україна, 1985. – 102 с.
233. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. – 312 с.
234. Сценические белорусские танцы / ред. С. Гребенщиков. – Минск : Беларусь, 1979. – 62 с.
235. Сюжетні танці / Репертуарний збірник Бібліотека художньої самодіяльності № 3/ Упорядник Г. О. Березова. – Київ : Мистецтво, 1968. – 128 с.
236. Сюжетні танці. Збірник / Упоряд. А. І. Ніколаева. – Київ: Мистецтво, 1966. – 114 с.
237. Танці Волині: З репертуару самодіяльного народного ансамблю танцю “Волинянка” / Упорядник І. М. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1973. – 172 с.
238. Танці для дітей. Репертуарний збірник / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво, 1967. – 88 с.
239. Танці з фестивалю. Танцювальний сувенір / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво. 1974. – 160 с.
240. Танці народів світу / Репертуарний збірник // Упоряд.А. І. Бєлінська. – Київ : Мистецтво, 1961. – 245 с.
241. Танці народів світу / Репертуарний збірник Репертуарний збірник Бібліотека художньої самодіяльності № 24 / // Упоряд. А. І. Бєлінська. – Київ : Мистецтво, 1965. – 124 с.
242. Танці Полтавщини / Репертуарний збірник. Серія: “Народні танці областей України” / Ред. В. І. Пасс. – Київ: Мистецтво, 1969. – 102 с.
243. Танці різних народів. Збірник танців. Состав. В. Крамар. / бібл.. «Дзвінкоголос» № 4. – Київ Мистецтво, 1972. – 116 с.
244. Танці братніх народів. Збірка. Репертуарний збірник Бібліотека художньої самодіяльності. – Київ : Мистецтво, 1966. – 138 с.
245. Танцювальна веселка. Репертуарний збірник / Упорядник К. Василенко. – Київ: Мистецтво, 1975. – 302 с.
246. Танцюйте з нами. Репертуарний збірник / Упорядник В. Д. Крамар. – Київ: Мистецтво, 1970. – 116 с.
247. Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю: Методична розробка / Авт. А. М. Годовський, І. Ю. Аксьонова, О. Б. Аксьонов. – Рівне: РДГУ, 2003. – 26 с.
248. Традиційні танці України : хрестоматія. – Рівне : Волин. Обереги, 2019. – 280 с.
249. У дружньому колі: танці народів СРСР для дітей / Упорядник Л. Бондаренко. – Київ: Музична Україна, 1977. – 224 с.
250. Український танець та зразки танцювального фольклору: Методична розробка практичних уроків для студентів ІІ курсу відділення хореографія / Упор.: В. М. Годовський, Горбачу Р. Л., Нестерук О. І. – Рівне: РДГУ, 2001. – 32 с.
251. Уроки народно-сценічного танцю (вправи біля станка): методичні рекомендації для студентів І курсу відділення сучасної та бальної хореографії / Авт. А. М. Годовський, І. Ю. Аксьонова, О. Б. Аксьонов. – Рівне: РДГУ, 2003. – 48 с.
252. Фесенко В. Весело у нас. Збірник танців. – Київ: Мистецтво, 1974. – 152 с.
253. Хворост И. М. Белорусские танцы. – Минск: Бєларусь, 1977. – 152 с.
254. Хореографія народних свят та обрядів: Програма для училищ культури, спеціалізація “Хореографія” / Уклад. Н. Н Гордієнко. – Київ, 1993. – 8 с.
255. Хортичанка. Сучасний український народний танець. пост. М. Голощапова. Сост. З. Сизоненнка. – Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1961. – 36 с.
256. Чуперчук Я. М., Сидоренко П. В. Голубка: Бібліотека художньої самодіяльності № 24. – Київ: Мистецтво, 1972. – 216 с.
257. Чурко Ю.М. Белоруский хореогрфический фольклор. – Минск: Вышэйая школа, 1990. – 415 с.
258. Шесть белорусских народных танцев / состав. К. Алина. – Минск : Государственное издательство БССР, 1960. – 152 с.
259. Dabrowska Grazyna W. Leksykon. Taniec w polskitj tradycji. – Warszawa: Myza Sa, 2005/2006. – 430 c.
260. Dabrowska Grazyna. Folklor Mazowsza. Mazowsze nad swidrem. Taniec. Weseele jako widowisko. Piesni. Tom I – Warszawa: Centralny osredek metodyki upowszechniania kultury, 1985. – 376 c.
261. Frantisek Bonus. Tance, pisne a hudba plzenskeho kraje. – Praha: Statni nakladelsvi krasne literatury, hudby a umeni, 1955. – 214 c.
262. Frantisek Bonus. Tance, pisne a hudba plzenskeho kraje. Klavirni doprovody. – Praha: Statni nakladelsvi krasne literatury, hudby a umeni, 1955. – 32 c.
263. Frantisek Bonus. Tance, pisne a hudba plzenskeho kraje. Partitury lidove hudby. – Praha: Statni nakladelsvi krasne literatury, hudby a umeni, 1955. – 32 c.
264. Leszczyński S. Tańce Lubelskie / Stanislaw Leszczyński. – Lublin : Wydawnictwo Polonia, 1986. – 116 s.
265. Leszczyński S., Leszczyński J. Folklor zawsze źywy / Janina Leszczyński, Stanislaw Leszczyński. – Lublin : Fundacacja pomocy szkołom Polskim na wschodzie im. N. Goniewicza, 1996. – 120 s.
266. Mazorova Maria, Ondrejka Kliment a kolektiv. Slovenske L’udove Tance. – Bratislava: Slovenske pedagogicke nakladatel’stvo, 1991. – 384 c.
267. Popa H. Jocul vetrelor străbune. Studiu coregrafic / P. Popa. – Chişinău : Grafema Libiris, 2005. – 224 p.
268. Rebling E. Die Tanzkunst Indiens. / E. Rebling. – Berlin : Henscbelver Kunst und Geseiiscbaft, 1981. – 264 p.
269. Tadeusz Bukowski – Grosek. – Kiebysciy mi grail nigdy nie przestali. – Chicago, 2001. – 207 c.
270. Zygler Tadeusz. Polskie tance ludowe. Prezewodnik po wystawie w museum etnograficznym w Krakowie. – Krakow: Muzeum Etnograficzne, 1952. – 74 c.
Сучасний танець
287. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов. / Пер. с англ. О. Г. Белошеева. Минск: Попурри, 2007. – 224 с.
288. Борсук Н. Танці в сучасних ритмах: нариси. / Навчально-методичний посібник // Н. Бурсук, А. Тараканова. – Вінниця : Нова книга, 2014 – 52 с.
289. Герц І., Мова Л., Кебас О., Бойко О., Журавльова А. Сучасний танець:шляхи творчого вдосконалення: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – 241.
290. Годовський В. М., Горбачу Р. Л. Модерн танець (хронологічна таблиця історії розвитку): Навчально-методичний посібник з дисципліни “Методика викладання модерн танцю для студентів І курсу спеціалізації “Хореографії”. – Рівне: РДГУ, 2005. – 20 с.
291. Горбачук Р. Л., Лобан Т. Й., Скоцький А. В. Історія розвитку, основні принципи та методика викладання модерн-джаз танцю. – Рівне: РДГУ, 2004. – 28 с.
292. Дальсарт Франсуа, Система виразності людини / Пер. з англ. М. Шкарабана. – К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998. – 28 с. (Сер. «Підручний порадник для актора»).
293. Жак-Далькроз Еміль. Евритмія / Пер. з англ.. М. Шкарабана. – К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998. – 44 с. (Сер. «Підручний порадник для актора»).
294. Ідом Г., Катрак Н. Вчимося танцювати. – Київ: Махаон – Україна, 1992 р. – 32 с.
295. Історія естради. Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І – ІІ рівня акредитації. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 44 с.
296. Колногузенко Б. М. Сучасний танець та методика його викладання : конспект лекцій для студентів хореограф. від-нь мистец. / Б. М. Колногузенко, І. І. Макарова. – Харків : Слово, 2015. – 137 с.
297. Лепша І.Д. 100 облич української естради. – Чернівці: Молодий буковинець, 2010. – 408 с.
298. Макарова З. Методика виконання сучасних напрямків хореографічного мистецтва / З. Макарова. – Київ, КНУКіМ, 2017. – 116 с.
299. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів Край, 2009. – 168 с.
300. Остапенко С. Введение в степологию. Воспоминание об одесских степистах / С. Остапенко. – Одесса : Астропринт, 2019. – 144 с.
301. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. – Вінніпег, Едмонтон: Накладом Союзу України Канади з фундації ім. Наталії Кобринської, 1963. – 216 с.
302. Плахотнюк О. А. Джаз-танець як феномен художньої культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Олександр Анатолійович Плахотнюк – Івано-Франківськ, 2016. – 22 с.
303. Плахотнюк О. А. Джаз-танець як феномен художньої культури : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Олександр Анатолійович Плахотнюк – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 295 с.
304. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народна хореографія”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
305. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.
306. Погребняк М. М. Нові напрями театрального танцю ХХ – поч.. ХХІ століття : історико-культурні передумови, крос-культурні звязки, стильова типологія : монографія / М. М. Погребняк. – Київ : ПП «Астрая». 2020. – 327 с.
307. Погребняк М. М. Танець «модерн» ХХ ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія / М. М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2015. – 312 с.
308. Подберезкин В. Секреты степа / Василий Подберезкин. – К. : Созвучие, 1995. – 88 с.
309. Програми школи сучасної хореографії Рівненського міського Палацу дітей та молоді. / Укладачі: Алексіюк Р. В., Горбачу І. М., Дончук О. Й., Зозуля Н. П., Котова С. В., Самохвалова А. В. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – 128 с.
310. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.
311. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. ІІ частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 222 с.
312. Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку.: навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ – 134 с.
313. Сучасний танець. Основні теорії і практики : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншиліна, Д. О. Кондратюк. Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, Н. П. Донченко, Н. В. Батєєва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 264 с.
314. Сучасні проблеми світового та вітчизняного мистецтва: прогр. і навч.-метод. матеріали для студентів магістратури денної та заочної форми навчання / Харківська державна академія культури; уклад. О. І. Чапалов. – Харків, 2010 – 22 с.
315. Танець “Модерн”. І курс: Методичні рекомендації, лекції, навчальні програми, словник для спеціалізації “Сучасна хореографія” денної і заочної форми навчання / Упоряд. В.М. Годовський, Р. Л. Горбачу, Т. Й. Літвін. – Рівне: РДГУ, 2001. – 24 с.
316. Техника релаксации. / Авт.- состав. Д. И. Дудинский. – Минск : Харвест, 2004. – 96 с.
317. Хореологія: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів магістратури денної та заочної форми навчання / Харківська державна академія культури; уклад. О. І. Чепалов. – Харків, 2010 – 27 с.
318. Чепалов О. І. Хореографічний театр. Західної Європи ХХ ст.: монографія / О.І. Чепелов; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2077 – 344 с.
319. Шабаліна О.М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / О. М. Шабаліна. – Київ : ФО-П Поліщук О. В., 2017. – 194 с.
320. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю / С. В. Шалапа. – К. : НАКККіМ, 2015. – 396 с.
321. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю / С. В. Шалаба, В. В, Демещенко. – Київ : СІК Груп, 2017. – 332 с.
322. Шариков Д. І. “Contemporary dance” у балетмейстерському мистецтві: Навчальний посібник. – Київ: КиМУ, 2010. – 173 с.
323. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.
324. Шариков Д. І. Неокласицизм у хореографічній культурі: ґенеза і концепція балетного театру / Д. І. Шариков. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 304 с.
325. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – 20 с.
326. Шариков Д. І. Хореографія: навчальний посібник для студентів ВНЗ «Театральне мистецтво» / Шариков Д. І. – Київ : КиМУ, 2011. – 184 с.
327. Шляхи становлення джазового танцю: Методичні рекомендації для студентів І-ІІІ курсів спеціалізації “Сучасна хореографія” денної і заочної форми навчання / Упоряд. Годовський В.М., Горбачу Р. Л., Нестерук О.І. – Рівне: РДГУ, 2000. – 16 с.
328. Яців Р. Оленка Гердан-Заклинська. Життя і творчість : біографічний нарис / Роман Яців – Львів : Інститут народознавства НАН України ; Львівська національна академія мистецтв, 2013. – 60 с. : іл..
329. Alwin Nikolais, Murray – Dance technique: A Philosophy and Method of Modern Dance. – New York, London: Routiedqe, 2005. – 259 c.
330. Au S. Ballet and Modern Dance. Third edition. Revised and extended. – London : Thames & Hudson world of art, 2012. – 232 p.
331. Bak J. Taniec nowoczesny / Jolanta Bak. – Bielsko-Biała : Dragon, 2016. – 32 st.
332. Banes S. Terpsychora w tenisówkah. Taniec post-modern / S. Banes. – Krakow : Instytut muzyki i tańca, 2017. – 280 s.
333. Bausch Pina. Tanztheater. – K. Kieser Verlag. Dr. Klaus, Munchen, 2008. – 300 c.
334. Bernad A., Wessel-Therhron B. Taneiec jazzjwy. – Warszawa: ISKRY, – 184 с.
335. Czechlewska Z. Historia tańca / Z. Czechlewska. – Warszawa : SBM, 2018. – 128 s.
336. Kluz-Chałanda W. Historia marzeń i pasji/ monografia Zespołu Ekrol w 40-lecsa istnienia. – Łańcut, 2016 – 292 s.
337. Nowy taniec / red. Witold Mrozek. – Warszawa : Wydawnictwo krynyri politycznej, 2012. – 178 s.
338. Pastuszak K-J. Ankoku Butōhijikaty tatsumiego teatr Ciała-w-kryzysie / K-J.Pastuszak – Kraków : Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2014. – 682 s.
339. Przyjdźcie, pokażWam, co robimy O improwizacji tańca. – Łódź : Muzeum Stuki, 2013. – 354 s.
340. Rembowska A. Piny Bauch. Sny i rzeczywistość / Aleksandra Rembowska. – Warszawa : Wydawnactwo Trio, 2009. – 248 s. : il.
341. Sier-Jnik Barbara. Post modern dan Zarys problematyki – tworcy i techniki. – Warszawa : Centrym edukacji artystyczntj. Centrym animacji kyltury: 1995. – 204 s.
342. Šmolik P. Soubor Nămĕtů ke Cvičeni v Základni Tĕlesné a Pohybové Prúpravĕ / P. Šmolik. – Praha : ÚV SSM, 1980. – 126 s.
343. Stearns M., Stearns J. Jazz Dance. The Story of American Vernacular Dance / Marshall Stearns, Jean Stearns. – New York : Da Capo Press, 1994. – 476 p.
344. Strategie choreograficzne nowe perspektywy / red. T. Ciesielskiego, M. Bartosiaka. – Łódź-Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźliego, 2017. – 182 s.
345. Turska Irena. Spokanie ze sztura tanca. – Kraków : Polske Wydawnictwo Myzyczne SA, 2000. – 152 s.
346. Wiszniewski W. Uzdzawiajacy taniec. Terapeutyczne zastosowanie ruchu I tanca. – Bialystok : Studio astropsychologii, – 120 s.
Бальний танець (Спортивний танець)
353. Бальна хореографія: історія, теорія, практика / М. Бевз, О. Вакуленко, Н. Горбатова, С. Єфанова, М. Кеба, А. Крись, Т. Павлюк, А. Підлипська, О. Просьолков, Л. Шепопал. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 226 с.
354. Бальные танцы / Состав. М. Ласман. – Рига : Latvijas valsts izdevnieciba, 1954. – 324 с.
355. Василенко К. Майстри – золоті руки. – Київ: Мистецтво, 1974. – 32 с.
356. Винкельхаюс М. Танцуем по максимуму / М. Винкельхаюс. – К. : Основи – Принт, 2009. – 336 с.
357. Ги Дени, Люк Дассвиль. Все танцы. – Киев: Музична Україна, 1983. – 340 с.
358. Годовський В. М., Горбунко О. А. Композиція латиноамериканських танців. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого-другого курсів кафедри хореографії. – Рівне: РДГУ, 2005. – 35 с.
359. Годовський В. М., Горбунко О. А. Теорія та методика викладання латиноамериканських танців. Лекційний курс та методичні рекомендації студентів першого курсів кафедри хореографії. – Рівне: РДГУ, 2005. – 35 с.
360. Данляк Ф. І., Демченко В.М., Городенко Н. О., Сучасний танець (Бальний танець) / програма для студентів училищ культури на базі неповної та повної загальноосвітньої школи. – Київ, 1993. – 13 с.
361. Запрошення до танцю. Збірник бальних танців / Упоряд. А. П. Тараканова, В. В. Островський. – Київ: Мистецтво, 1971. – 310 с.
362. Згурський А. Методика викладання бальних танців у школі. – Київ: Музична Україна, 1978. – 112 с.
363. Згурський А. Наддніпряночка. Сучасний бальний танець. – Київ: Мистецтво, 1976. – 22 с.
364. Зустріч з друзями. Нові бальні танці, репертуарний збірник / упоряд. І. Енгстрем. – Київ : Мистецтво. – 160 с.
365. Классический танцы. Танго и медленый вальс / Авт.- сост. О. В. Иванников. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2003. – 74 с.
366. Латиноамериканские танцы: Румба и ча-ча-ча / Авт.- сост. О. В. Иванникова. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2003. – 61 с.
367. Лисенко А. Спортивні бальні танці. Латиноамериканська програма . Навчальний посібник / А. Лисенко О. Горбенко. – Харків :ФОП Бровін О. В., 2021 – 442 с.
368. Летіть, голуби! Сюжетні танці. Бібліотечка художньої самодіяльності № 20. Випуск 1 / Упорядник. І. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1969. – 116 с.
369. Ліпсі. Сучасний бальний танець / Запис К. Зейферт і Г. Зейферт. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 14 с.
370. Мищенко В. А., Тимошенко О. А Спортивные бальные танцы для начинающих. – Харьков: Синтес, 2003 – 192 с.
371. На дозвіллі. Збірник бальних танців / Упоряд. П. Григор’єв. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. – 164 с.
372. Онищенко Л. Бальний танець (ХХ століття) : методичні рекомендації / Л. Онищенко. Винниця : Нова книша, 2018. – 32 с.
373. Павлюк Т.С. Мистецтво бальної хореографії: історія та тенденції розвитку / Т.С. Павлюк. – Київ. Довіра, 2020 – 292 с.
374. Перші кроки. Бальні танці для дітей шкільного віку / Состав. Л. А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво, 1967. – 150 с.
375. Програма роботи гуртка бального танцю в школі /упоряд. А. П. Тараканова, Л. А. Бондаренко. – К. : Радянська школа, 1969. – 20 с.
376. Ритми. Збірник бальних танців. Випуск 11 – Київ: Мистецтво, 1973. – 140 с.
377. Ритми. Збірник бальних танців. Випуск І / Упорядник В.М. Михайлов. – Київ: Мистецтво, 1968. – 130 с.
378. Ритми. Збірник бальних танців. Випуск ІІ / Упорядники В. В. Островський, В.М. Михайлов. – Київ: Мистецтво, 1969. – 136 с.
379. Ритми. Збірник бальних танців. Випуск1 / Упорядник В. Островський, В. Михайлов // Бібл.. художньої самодіяльності № 4. – Київ: Мистецтво, 1973. – 136 с.
380. Сидоренко П. Методичні поради по вивченню бальних танців (Матеріали Центрального будинку народної творчості Українського РСР). – Харків, 1968. – 37 с.
381. Спортивные танцы Украины 2007 (СГОСТУ) справочник // ред. Машин И., Артеменко Л. – Черкассы: издатель Чабаненко Ю., 2007. – 186 с.
382. Сучасні бальні танці. Бібліотечка художньої самодіяльності № 20. Випуск 1. / Упорядники П. Сидоренко., І. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1964. – 140 с.
383. Танцюйте с нами. Бальне и массовые танцы для детей школьного возраста / состав. Л. А. Бондаренко. – Киев: Музична Україна, 1988. – 238 с.
384. Устинова Т. До зірок. Хореографічна композиція. – Київ: Мистецтво, 1965. – 40 с.
385. Учимся танцевать самбу / Худ. Обл. А. А. Рыбчинский. – Минск: OOO “Попудри”, 2002. – 28 с.
386. Челомбітько О.В. Теорія і методика викладання європейського та латиноамериканського танцю: Методичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності 7.02020201 «Хореографія». – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – 48 с.
387. Cichopek K., Hakiel M. Szkola tańca. / Katarzyna Cichopek, Marcin Hakiel. – Poznań : Publicat. – 128 s.
388. Moll K. Wszystkie pary tańcza. Nowoczesne tańce towarsyskie / K. Moll. – Warszawa, 1966. – 334 s.
389. Pavlik J. Tanečni do kapsy / Jan Pavlik. – Praha : Mladá Fronta, 1962. – 183 s.
390. Taniec, dickotekowy latynoamerykański. – Tarnow : GRAK-DRUK, 1994. – 224 s.
391. Werner Graf, Karl Werner Jenke. Tanz mit mir. Modetanze von hente. – Berlin:Veb lied zeit. Vusikverlag, 1967.
392. Wieczysty M. Tanczyc moze kazdy : wydanie drugie. Red. Andrzej Żmuda / Marian Wieczysty. – Warszawa – Rzezów : AD Oculos, 2009. – 408 c.
393. Wieczysty Marian. Tanczyc moze kazdy. – Polske Wydawnictwo Muzyczne, 1981. – 314 c.

Матеріали

ОК 28 Методичні рекомендації курсова роб. Методика викладання фахових дисциплін .2022

01 Оформлення відгуку рецензії наукового керівника курсової роботи

01 Оформлення відгуку рецензії наукового керівника курсової роботи