Курсова робота з “Теорії та методики викладання фахових дисциплін” (024 Хореографія)

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає
61Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7КМХ-31доцент Плахотнюк О. А., Бас Я. О.
КМХ-31Яцеленко А. А., Кіптілова Н. В.
КМХ-41зКондратьєва  М. В., Рихальська  О. В.
КМХ-31Колесник С. І., Кульчицький  Ю. І.
КМХ-41зКолесник С. І., Сидорук С. М.
КМХ-31Шкутяк Т. М., Кіптілова Н. В.
КМХ-41зБас Я. О., Кульчицький  Ю. І.
КМХ-31Домазар  С. О., Безпаленко Ю. В.
КМХ-31Сидорук С. М., Рихальська  О. В.
КМХ-31Гриценко Я. В., Кондратьєва  М. В.
КМХ-31Холов Т. І., Шіт Т. Р.
КМХ-41зЯцеленко А. А., Шкутяк Т. М.
КМХ-41зБезпаленко Ю. В., Холов Т. І.
8КМХ-31
КМХ-32
КМХ-41з

Опис курсу

 

Курсова робота – вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищого навчального закладу протягом навчального року двох семестрів з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсової роботи є частиною наукового пошуку відповідної кафедри факультету. Проблеми наукового пошуку, зображені в курсових роботах студентів, можуть знайти своє продовження в магістерських роботах. Таким чином забезпечується наступність науково-дослідницької діяльності студентів від курсу до курсу, послідовність засобів і форм її проведення відповідно до логіки навчального процесу.

Курсова робота – одна з важливих форм фахової підготовки майбутніх бакалаврів та магістрів. Вона має продемонструвати глибокі філологічні знання та високий рівень методичної компетенції студента. Курсова робота пов’язана з формуванням умінь опрацьо­вувати і творчо використовувати наукову літературу, самостійно добирати фактичний матеріал, систематизувати та по-науковому описувати його, робити висновки і узагальнення.

Предметом дослідження в курсовій роботі є актуальні проблеми, пов’язані з вивченням історії хореографічного мистецтва. Об’єктом вивчення є історія хореографічного мистецтва у всіх його проявах. Джерелом фактичного матеріалу є література з історії, теорії та практики хореографічного мистецтва, енциклопедії балету, фахові періодичні видання, наукові статті, відео- та аудіоматеріали.

Курсова робота – це результат наукового пошуку, який проводять студенти, починаючи з другого курсу під кураторством наукового керівника. Формулювання тематики курсових робіт пов’язане з урахуванням змісту спецкурсів, які слухають студенти спеціалізації 024 «Хореографія». Тематику обговорюють і схвалюють на засіданні кафедри хореографії і затверджують Вченою радою факультету. Тему для дослідження студент вибирає самостійно із низки тем, які пропонує викладач.

Захист курсових робіт відбувається в кінці навчального року. Під час захисту курсової роботи студент коротко доповідає про результати дослідження, відповідає на запитання. На основі захисту та попередньої оцінки керівника, висловленої в рецензії, виставляють остаточну оцінку.

Метою написання курсової роботи є:

 • поглиблення знань студентів з актуальних проблем галузі знань 02 «культури і мистецтва»;
 • систематизація отриманих теоретичних знань з певної навчальної дисципліни;
 • розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел;
 • формування дослідницьких умінь студентів;
 • стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку;
 • розвиток уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження;
 • формування вміння практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках.

Рекомендована література

Бібліографічні відомості з питань «Методики викладання хореографії» найповніше містять такі видання:

 1. Акімова С. Тренаж і партерний тренаж / С. Акімова. – Львів : ЛДУФК, 2015.
 2. Березова Г. Хореографічна робота з дошкільнятами / Г. Березова. – Київ : Музична Україна, 1982.
 3. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі / Л. Бондаренко. – Київ : Музична Україна, 1974. – 240 с.
 4. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1–3 класах загальноосвітньої школи / Л. Бондаренко. – Київ : Музична Україна, 1972.
 5. Голдрич О. Методика викладання хореографії / О. Голдрич. – Львів : Сполом, 2006.
 6. Голдрич О. Методика роботи з хореографічним колективом / О. Голдрич. – Львів : Каменяр, 2002.
 7. Голдрич О. Хореографія: / О. Голдрич. – Львів : СПОЛОМ, 2006
 8. Грёнлюнд Э. Танцевальная терапия. Теория, методика, практика / Э. Грёнлюнд, Н. Ю. Оганесян. – СПб. : Речь, 2011.
 9. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии / И. Есаулов. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016.
 10. Забредовський С. Методика роботи з хореографічним колективом. / С. Забредовський. – К. : НАКККіМ, 2011.
 11. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа / Д. Зайфферт– СПб. : Лань, Планета музыки, 2012.
 12. Зубатов С. Методика роботи з хореографічним колективом / С. Зубатов С. – Київ : ІПК ПК, 1997.
 13. Мартиненко О. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік) / О. Мартиненко. – Бердянськ : БДПУ, 2014.
 14. Мартиненко О. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного віку / О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Трачук О.В., 2010.
 15. Попова Е. Основы обучения дыханию в хореографи / Е. Попова. – Москава : Искусство, 1968.
 16. Савчин Л. Методика роботи з хореографічним колективом / Л. Савчин, В. Годовськиий – Рівне : Овід, 2012.
 17. Слобожан В. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних знань / В. Слобожан. – Львів : ЦТДЮГ, 2013.
 18. Тараканова А. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1–4 кл) і керівників хореографічних гуртків – Вінниця: Нова книга, 2010.
 19. Шалапа С. Методика роботи з хореографічним колективом / С. Шалапа, Н. Корисько. – 2ч. – К. : НАКККІМ, 2015.

 

Бібліографічні відомості з питань методики викладання класичного танцю можуть бути такі джерела як:

 1. Базарова Н. Азбука классического танца / Н. Базарова, В. Мей. – Ленинград: Искусство, 1983.
 2. Базарова Н. Классический танец. Методика четвертого и пятого года обучения / Н. Базарова. – Ленинград: Искусство, 1984.
 3. Березова Г. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах / Г. Березова – Київ : Музична Україна, 1990.
 4. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – – Київ : Музична Україна, 1977.
 5. Ваганова А. Основы классического танца / О. Ваганова. – Ленинград : Искусство, 1963.
 6. Валукин М. Эволюция движений в мужском классическом танце / М. Вакулин. – Москва : ГИТТИС, 2007.
 7. Волынський А. Книга ликований. Азбука классического танца / А. Волынський. – Санк-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008.
 8. Головкина С. Уроки классического танца в старших класах / С. Головкина. – М. : Искусство, 1989.
 9. Звездочкин В. Классический танец. / В. Звездочкин. – Ростов-на-Дону : Феникс. 2003.
 10. Зихлинская Л. Десять уроков классического танца / Л. Зихлинская. – К. : Сталь, 2008.
 11. Костровицкая В. 100 уроков классического танца (с 1 по 8 класс) / В. Костровичкая. – Ленинград : Искусство, 1972.
 12. Костровицкая В. Школа классического танца / В. Костровицкая, А. Писарев. – Ленинград : Искусство, 1986.
 13. Мессерер А. Уроки классического танца / А. Мессерер. – Санк-Петербург: Лань, 2004.
 14. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н. Тарасов. – М. : Искусство, 1981.
 15. Цвєткова Л. Методика викладання класичного танцю / Л. Цветкова. – Київ : Альтерпрес, 2011.
 16. Чеккети Г. Полный ученик классического танца / Г. Чеккетти – М.: АСТ: Астрель, 2007.
 17. Яковлева Ю. Азбука балета / Ю. Яковлева. – М. : Новое литературное обозрение, 2008.

 

Бібліографічні відомості з питань методики викладання народно-сценічного та українського танцю можуть бути такі джерела як:

 1. Авраменко В. Українські національні танки, музика і стрій. – Голівуд – Ню-Йорк – Винніпег – Київ – Львів, 1947.
 2. Аксьонова І. Танцювальна лексика Поліського краю: навчальний посібник / І. Аксьонова. – Рівне : Видавець О.Зень, 2012.
 3. Бігус О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону / О. Бігус. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015.
 4. Бойко О. Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія / О. Бойко. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015.
 5. Василенко К. Лексика українського народного-сценічного танцю / К. Василенко. – Київ: Мистецтво, 1996.
 6. Василенко К. Украинский народный танец / К. Василенко. – М. : Искусство, 1981.
 7. Верховинець В. Теорія українського народного танцю / В. Верховинець – Київ : Музична Україна, 1990.
 8. Володько В. Методика викладання народно-сценічного танцю / В. Володько. – К. : НАКККіМ, 2014.
 9. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 1. Гуцульські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008.
 10. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008.
 11. Голдрич О. Барви Карпат / О. Голдрич. – Львів, 1999.
 12. Голдрич О. С. Танцюймо разом / О. Голдрич. – Львів : Сполом, 2006. Голдрич О. Музична хрестоматія / О. Голдрич, С. Хитряк. – Львів : Край, 2003.
 13. Гребєнщиков С. Белорусские танцы. – Минск : Наука и техника, 1978.
 14. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України А. Гуменюк. – Київ : Академія наук Української РСР, 1962.
 15. Гуменюк А. Українські народні танці / А. Гуменюк. – Київ : Академія наук Української РСР, 1963.
 16. Гусев Г. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка / Г. Гусев. – М. : ВЛАДОС, 2002.
 17. Есаулов И. Народно-сценический танец / И. Есаулов. – СПб. : Лань, 2014.
 18. Забредовський С. Витоки українського танцю / С. Забредовський. – К. : Центр національних культур, 2008.
 19. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. – Вінниця : Нова книга, 2007.
 20. Зацепина К. Народно-сценичесий танец / К. Зацепина, А. Климов, К. Рихтер и др.– М. : Искусство, 1976.
 21. Литвиненко В. Зразки народної хореографії. – Київ : Альтерпрес, 2008.
 22. Лопухов А., Ширяев А. , Бочаров А. Основы характерного танца.. – Санк-Петербург : Лань, 2007.
 23. Мардарь М. Элементы движений молдавского танца / М. Мардарь. – Кишенев : Картя Молдавеняскэ. 1975.
 24. Марценюк В. Викладання українського народно-сценічного танцю в мистецьких школах / В. Марценюк – Винниця : Нова Книга, 2017.
 25. Матвеев В. Русский народный танец. Теория и методика преподавания / В. Матвеев – СПб. : Планета музики, 2010.
 26. Петров К. Български народни танци. От североизточна България (Добруджа) / К. Петров – Варна : Славена, 1993.
 27. Петров К. Български народни танци. От Тракия / К. Петров. – Варна : Славена, 2009.
 28. Петров К. Български народни танци. От югозападна България (Пирин) / К. Петров. – Варна : Славена, 2008.
 29. Полятикін М. Народні танці Волині і Волинського Полісся. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008.
 30. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. – М. : Всероссийское театральное общество, 1972.
 31. Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю: / Авт. А. М. Годовський, І. Ю. Аксьонова, О. Б. Аксьонов. – Рівне: РДГУ, 2003.
 32. Ткаченко Т. Народне танцы. Болгарские, венгерские, немецкие, польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие. – М.: Искусство, 1975.
 33. Чурко Ю. Белоруский хореогрфический фольклор. – Минск : Вышэйая школа, 1990.

 

Бібліографічні відомості з питань методики викладання сучасного танцю можуть бути такі джерела як:

 1. Александрова Н. Танец модерн – СПб : Лань, 2011.
 2. Андерсон Б., Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов.– Минск: Попурри, 2007.
 3. Андреева Ю. Танцерапия. – Санк-Петербург: Диля, 2004.
 4. Бернштейн Н. О ловкости и ее развитии. – М. : Фискультура и спорт, 1991.
 5. Володина О. Самоучитель клубных танцев: Funk, Trance, House / О. Володина, Т. Анисимова. – Ростов на дону : Феникс, 2005.
 6. Жак-Далькроз Еміль. Евритмія– К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998.
 7. Зуев Е. Волшебная сила растяжки. – М.: Советский спорт, 1990.
 8. Колногузенко Б. Сучасний танець та методика його викладання / Б. Колногузенко, І.  Макарова. – Харків : Слово, 2015.
 9. Лисицкая Т. Гимнастика и танец. Джаз-гимнастика. Диско-гимнастика. Брейкданс. – М. : Советский спорт, 1988.
 10. Малкани В. Релаксация. – Санк-Петербург: Диля, 2004.
 11. Медведева С. Музыка ног. Пособие по степу. – М., 2003.
 12. Нестерова Д. В. Самоучитель по танцам хип-хоп. / Д. Нестерова. – М. : АСТ: Астель: Политграфиздат, 2011.
 13. Никитин В. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца. – М. : Один из лучших, 2006.
 14. Никитин В. Мастерство хореографа в современном танце:– М. : ГИТТИС, 2011.
 15. Никитин В. Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника. – М. : Один из лучших, 2004.
 16. Никитин В. Стрейчинг в профессиональном обучении современному танцу – М. : ГИТИС,
 17. Плахотнюк О. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006.
 18. Плахотнюк О. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009.
 19. Погребняк М. Танець «модерн» ХХ ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія / М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2015.
 20. Подберезкин В. Секреты степа / В. Подберезкин. – К. : Созвучие, 1995.
 21. Поляков С. Основы современного танца. – Ростов на дону : Феникс, 2005.
 22. Собинов Б. Поддержка в танце. – М. : Искусство, 1964.
 23. Собинов Б. Эстрадно-спортивные танцы. – М. : Искусство, 1962.
 24. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016.
 25. Сучасний танець. Основні теорії і практики / О. Бігус, О. Маншиліна, Д. Кондратюк. Л. Мова, А. Журавльова, І. Герц, Н. Донченко, Н. Батєєва. – Київ : Ліра-К, 2016.
 26. Шабаліна О. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / О. Шабаліна. – Київ : ФО-П Поліщук О. В., 2017.
 27. Шалапа С. Теорія і методика викладання спортивного танцю / С. Шалапа. – К. : НАКККіМ, 2015.
 28. Шариков Д. Класифікація сучасної хореографії. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2008.
 29. Шереметьевская Н. Прогулка в ритмах степа. – М. : Печатное дело, 1996.
 30. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. – М. : Искусство, 1985.

 

Бібліографічні відомості з питань педагогіки, психології, анатомії можуть бути такі джерела як:

 1. Бландин Кале-Жермен. Все о правильном дыхании и дыхательных техниках – М. : АСТ: Астрель, 2008.
 2. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку / Упорядник О. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014.
 3. Заброцький М. Основи вікової психології / М. Заброцький. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009.
 4. Каган М. Морфология искусства / М. Каган. – Ленинград : Искусство, 1972.
 5. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017.
 6. Кулка И. Психология искусства / И. Кулка. – Харьков, Гуманитарный Центр, 2014.
 7. Кутішенко В. Вікова та педагогічна психологія / В. Кушніренко. – К. : Центр учбової літератури, 2010.
 8. Миловзорова М. Анатомия и физиология человека. – М. : Медицина, 1972. – 232 с.
 9. Психологія та педагогіка / Л.. Колеснінченко, М. Артюшина, О. Котикова та ін.; за аг. ред. Л. А. Колеснінченко. – К. : КНЕУ, 2008.
 10. Савчин М. Вікова психологія / М. Савчин, Л. Василенко. – К. : Академ-видав, 2011
 11. Сидоренко П. Анатомія та фізіологія людини / П. Сидоренко, Г. Бодаренко, С. Куц. – К. : Медицина, 2009.
 12. Хаас Ж. Анатомия танца / Ж. Хаас. – Минск : Попурри, 2011.
 13. Швай Р. Психологія та педагогіка творчості / Р. Швай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014 р.
 14. Шевчук А. Українські музично-хореографічні традиції як засіб музично-рухового розвитку старших дошкільників / А. Шевчук. – Фастів : Поліфаст, 2005.

 

Також допоміжною бібліографією можуть бути такі джерела як словники, енциклопедії, довідники:

 1. Абызова Л. Теория и история хореографического искусства : термины и определения : Глосарий / Л. Абызова. – СПб. : Композитор, 2015.
 2. Азбука кино / Состав. И. Чанышев. – М. : Киноцентр, 1990.
 3. Балет. Танец. Хореография; Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / Сост. Н. Александрова. – Санк-Петербург6 Лань; Планета музики, 2008.
 4. Балет: Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Советская энциклопедия, 1981.
 5. Васильева Е. Танец. – М. : Искусство, 1968.
 6. Все об балете: Словар – справочник / Сост. Е. Суриц, ред. Ю. Слонимський. – М. : Музика, 1966.
 7. Все об искусстве / Текст М. Барберри; Пер. с англ. Г. Смирнова. – М. : ООО «Издательство АСТ». 2003.
 8. Грент Г. Практический словарь классического балета. – М. : МГАХ, РАТИ – ГИТИС, 2009. – 136 с.
 9. Енциклопедія українознавства / гол. ред. В. Кубуйович // Видання «Молоде Життя» – 1962. – Репринтне видання – Київ : Глобус, 1993. – 5 т.
 10. Зверева Н. Словарь театральных терминов (создание актерского образа) / Н. Зверева, Д. Дивнева. – М. : ГИТИС, 2014.
 11. Колесниченко Ю. Инструменты хореографа. Терминология хореографии / Ю. Колесниченко. – К. : Кафедра, 2012.
 12. Музика наших дней Современная энциклопедыя «Аванте». / Вед. ред. Д. Володихин. – М. : Аванте. 2002.
 13. Паві П. Словник театру. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
 14. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник / Ю. Юцевич. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003.