КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Миклушка І. З.КМБ - 51м
1016доцент Миклушка І. З.КМБ - 51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМБ - 51мдоцент Миклушка І. З.
1016КМБ - 51мдоцент Миклушка І. З.

Опис курсу

Мета дисципліни: надання студентам знань про типологію, класифікацію, загальні характеристики, стратегії та технології, особливості функціонування сучасних електронних засобів масової інформації, їх використання у видавничому процесі.

Завдання дисципліни: формування вміння здійснити вмотивований вибір та використання відповідного засобу інформації для збору, аналізу інформації та проведення її ефективного розповсюдження.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

  • Особливості сучасних засобів масової комунікації
  • Перелік і загальні характеристики основних електронних засобів масової інформації
  • Загальні тенденції розвитку технологій електронних засобів масової інформації
  • Сучасні засоби збору та аналізу інформації
  • Методи та технології розповсюдження інформації.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

  • Аналізувати ефективність технологічних схем підготовки та розповсюдження інформації
  • Адаптувати інформацію до розповсюдження обраним електронним засобом масової інформації
  • Працювати з сучасними технологіями збору та аналізу інформації
  • Обирати ефективні засоби зберігання та розповсюдження інформації.

Змістові модулі: «Система засобів масової інформації», «Інтернет-медіа», «Складові сучасних Інтернет-медіа».

Рекомендована література

Найменування

навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального

посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування

видавництва,

рік видання

К-сть

примір-

ників

 

 

Концепція електронних засобів масової інформації

  Актуальні питання масової комунікації  : зб. наук. праць. Вип. 7 Київ : [б. в.], 2006 1
авт. кол.: Ю. М. Бідзіля (відп. ред.), І. І. Бабу-щак, В. Й. Жугай та ін.

 

Словник журналіста. Терміни, мас-медіа, постаті
Ужгород : Закарпаття, 2007 4
Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об`єкт бібліотечної інформаційної діяльності Київ : НБ України ім. В.І. Вернадського, 2013 2

віртуальний читальний зал

Грицунов О. В.

 

Інформаційні системи та технології [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/20889/1/Gritsunov_2.pdf. – Назва з екрана Харків :

ХНАМГ, 2010

 
 
Діяльність засобів масової інформації в період виборчої кампанії – 2015 [Електронний ресурс] : ел. посіб. – Режим доступу: https://irrp.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/Posibnyk-vybory-2015.pdf. – Назва з екрана
   
Квіт С.
Масові комунікації : підруч. для студ. ВНЗ
Київ : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2008 4
Кузнецов М.М. Философия Маршала Маклюэна и коммуникативные стратегии Интернета [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.isn.ru/info/seminar-doc/Mclw.doc. – Заглавие с экрана    
Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації : посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. Львів : ПАІС, 2005 87
Любивый Я. В. Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития Киев : Наукова думка, 1993 1
Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації : [підручник] : пер. з англ.  –  4-те вид. Львів : Літопис, 2010 1
Мак-Люен М. Галактика Гутенберга : Становлення людини друкованої книги : пер. з англ. Київ : Ніка-Центр, 2001 1
Мак-Люэн М.
Понимание медиа: Внешние расширения человека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://royallib.com/read/maklyuen_marshall/ponimanie_media_vneshnie_rasshireniya_cheloveka.html#0 ; http://yanko.lib.ru/books/media/mcluhan-understanding_media.pdf. – Заглавие с экрана
   
Москаленко А. З., Губерський Л. В., Іванов В. Ф., Вергун В. А.
Масова комунікація : підручник
Київ : Либідь, 1997 8
Москаленко А. З., Губерський Л. В., Іванов В. Ф.
Основи масово-інформаційної діяльності : підручник
Київ : [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка], 1999 12
авт. кол.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства Київ : НБУВ, 2011 2
уклад.: В. С. Пашкова, Т. О. Ярошенко
Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати?
Київ : Самміт-Книга, 2013 1
Почепцов Г. Г.
Теорії комунікацій. – 2-е вид.
Київ : Видавничий центр “Київський Університет”, 1999 1
сост. и рук. проекта

Дж. Ричардсон

Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности Санкт-Петербург : Профессия, 2008 віртуальний читальний зал
 
Словник журналіста. Терміни, мас-медіа, постаті
Ужгород : Закарпаття, 2007 3
Федотова Л. Н. Социология массовых коммуникаций. Теория и практика : учеб. для бакалавров Москва : Издатель-ство Юрайт, 2014 віртуальний читальний зал
  Футурологія і концепція «електронного суспільства» : лекція 3 (характеристика)  [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу:

http://ito.vspu.net/ENK/Inf_Syspilstvo/lec_3.htm. – Назва з екрана

   
Хорошилов А. В.,

Селетков С. Н.

Мировые информационные ресурсы : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Питер, 2004 віртуальний читальний зал
Чуприна Л. Оперативна Інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія Київ : НБУВ, 2014 віртуальний читальний зал
уклад.: Е. Г. Шестакова Хрестоматія з теорії тексту масової комунікації : навч. посіб. Донецьк : Норд-Прес, 2009 1
Ярошенко Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки Київ : Знання, 2010 2