Книгознавча спадщина Івана Франка

Тип: Нормативний

Кафедра:

Опис курсу

Метою курсу є висвітлити культурно-просвітницьку діяльність Івана Франка, зокрема виокремити вклад вченого у царину книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії; визначити ставлення Івана Франка до книги та погляди науковця на розвиток книговидавництва і становлення бібліотечної справи в Галичині.

Завданням курсу є окреслити основні книгознавчі напрями діяльності Івана Франка, зокрема книжкова пам’ятка у творчому та науковому доробку І. Франка, бібліографічна діяльність, бібліотечна діяльність І. Франка та його погляди на на розвиток бібліотечної справи в Галичині, розглянути участь І. Франка в організації громадських бібліотек і читалень, його зв’язок з українськими та польськими товариствами, що утримували власні книгозбірні, видавничу діяльність науковця та історію створення та упорядкування власної книгозбірні Івана Франка.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • історію створення власної книгозбірні Івана Франка;
  • науковий доробок Івана Франка у царині книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії;
  • погляди науковця на розвиток бібліотечної справи Галичини та його участь в організації читалень і бібліотек для народу;
  • бібліографічну діяльність;
  • концепцію розвитку енциклопедичної справи Івана Франка.

вміти:

  • зазначити здобутки Івана Франка для розвитку української культури і науки;
  • окреслити внесок вченого у царину бібліографії;
  • характеризувати книгознавчий доробок Івана Франка;
  • визначати і окреслити погляди Івана Франка на організацію читалень і бібліотек для народу, зокрема на розвиток бібліотечної справи в Галичині.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Книгознавчо-видавничі засади у діяльності І. Франка

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Бібліотечна діяльність І. Франка

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

Бібліографічна спадщина І. Франка

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Книгознавча спадщина І. Франка уклад.: М. Л. Бутрин,

М. П. Гордій,

Г. М. Домбровська

Франкознавство у Львівському університеті : хронолог. покажч. л-ри (1945–1981) Львів : [б. в.], 1984 4
  редкол.: І. Вакарчук, Я. Ісаєвич та ін. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Фран-ка, 2006 9
  упоряд. Вальо М. А. Іван Франко. Бібліографічна спадщина : збірник вибраних праць і матеріалів Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 2008. 1
  Василенко М. Г. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.05 “Теорія та історія видавничої справи та редагування” Київ : [б. в.], 2008 1
  уклад.: Б. Геляс, К. Костишина, А. Соловйова Іван Франко : каталог книжкових видань Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006 17
  Гнатюк М. Iван Франко в лiтературно-естетичних концепцiях його часу Львiв : Каменяр, 1999 5
  Голик Р. Іван Франко, читання й культурні стереотипи в Галичині ХІХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_21_14. – Назва з екрана   віртуальний читальний зал
  Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Кн.5: Не пора! : монографія Львів : [б. в.], 2005 1
  Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Кн.6: В поті чола : монографія Львів : [б. в.], 2005 1
  уклад.: М. П. Гордій,

Г. М. Домбровська, О. С. Пронишин

Франкознавство у Львівському університеті: хронолог. покажч. л-ри (1982–1987) Львів : ЛДУ, 1988 3
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Зелінська Н. В. Поетика приголомшеного слова (Українська наукова література ХІХ – початку ХХ ст.) Львів : Світ, 2003 1
  Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми [Електронний ресурс] : монографія.  – Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/isaevych/is.htm. – Назва з екрана Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’яке-вича, 2002 8
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  Мельник Я. Бібліотека Івана Франка. Науковий опис : у 4 т. Т. 1 Київ : [б. в.], 2010 3
  Рудницький Л. І. Іван Франко і німецька література. – 2-е вид., уточн. і розшир. Львів: [б. в.], 2002 5
  Сімович В. Іван Франко. Його життя та діяльність. – 2-е вид., доп. Мюнхен : [б. в.], 1966 1
  Тимошик М. Історія видавничої справи [Електронний ресурс] : підручник. – Режим доступу: http://journ-port.at.ua/publ/17-1-0-442. – Назва з екрана Київ : Наша культура і наука, 2003 10

віртуальний читальний зал

  Якимович Б. Іван Франко – видавець. Книгознавчі та джерелознавчі аспекти : [монографія] Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006 12
  Якимович Б. Книга, просвіта, нація. Видавнича дiяльнiсть Iвана Франка у 70–80 роках ХIХ ст. = Book, enlightenment, nation. Editing and publishing activities of Ivan Franko in the 1870s and in the 1880s : [монографія] Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якеви-ча, 1996 7