Кінокритика

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814Патрон І. В.КМТ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814КМТ-41Патрон І. В.

Опис курсу

Курс покликаний познайомити студентів з ключовими поняттями кінокритики та найвизначнішими її постатями в українському контексті. Викликати інтерес до кінокритики як можливої майбутньої професійної сфери діяльності. Допомогти опанувати оціночними критеріями і дати поштовх для самостійних досліджень і відкриття етичних та естетичних істин в кінокритиці.

У світлі сучасних наукових парадигм ознайомити студентів театрознавчого відділення з основними напрямами розвитку кінокритики як самостійного різновиду мистецтвознавчої діяльності, що витворився на підставі загального культурного процесу. У курсі враховано, зокрема, потребу виявлення взаємозв’язків української та світової кінокритики, її місця й ролі у розвитку кіноестетики, у фіксації діяльності творців кіномистецтва.

Кінокритика займається тлумаченням і оцінкою творів кіномистецтва з споживчої точки зору (рецензування, оцінювання), з публіцистичною точки зору (зв’язок з нагальними проблемами громадського та духовного життя) і з точки зору кінознавства та теорії кіно.

Вивчення курсу ведеться з урахуванням того, що в Україні студії над кінокритикою та її історією як самостійним предметом започатковані лише в останні десятиліття і вимагають обов’язкового скрупульозного продовження задля впровадження предмету до загальної наукової й культурної спадщини.

Результати навчання:

знати:

 • роль кінокритики як самостійної та самобутньої частини загального процесу розвитку кіномистецтва
 • кінокритику як впливовий фактор діяльності видатних митців кіно
 • перспективи вивчення кінокритики в Україні.
 • специфіку, природу, основні теоретичні напрацювання у галузі кіномистецтва;
 • основні принципи написання рецензій на фільми
 • основні методи кінокритики

уміти:

 • оперувати отриманими знаннями з дисципліни
 • використовувати у науковому обширі досвід і традиції кінокритики
 • оцінювати рівень кінокритики та її адекватність щодо кінопроцесу як в історичному, так і в сучасному аспектах
 • застосовувати основні концепції кінорецепцій у практичній роботі (рецензування, дослідження діяльності окремих персоналій, режисерів, акторів та ін.)
 • аналізувати фільми;
 • писати кінорецензії.

Рекомендована література

 • Балаш Бела. Становление и сущность нового искусства.— М.: 1968.
 • Арнхейм Рудольф. Кино как искусство.— Пер. с нем.— М.: 1960.
 • Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие.— Пер. с нем.— М.:1974.
 • Базен А. Что такое кино? — Пер. с фр.— М.: 1972.
 • Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности.—Пер. с англ. М.: 1974.
 • Митри Жан. Субьективная камера // Вопросы киноискусства. Ежегодныйисторико-теоретический сборник. Вып.13.— М.: 1971.
 • Шаукенбаева А. «Проблемы кино и зрительной информации» Коана-Сеа// Cб. Проблемы современного кино.— М.: Искусство.— 1976.
 • Бодрі Жан-Луї. Ідеологічні ефекти базисного кінематографічного апарату.— Пер. з англ.— Кіно-Театр.— 2004.— №5.
 • Гаврак Збігнєв. Із французької семіотики кіно.— Кіно-Театр.— 2005.—№1.
 • Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана.—Сб. ст.— Сост. К. Разлогов.— М.: Радуга.— 1984.
 • Кинематограф западной Европы и проблемы национальной самобытности.— М.: 1985.
 • Тарковский Андрей. Архивы. Документы. Воспоминания. Авт.-сост. П.Д. Волкова. М.: ЭКСМО-ПРЭСС.— 2002.
 • Брюховецька Ольга. Апарат і диспозитив. Вступ до теорії кіно.— КіноТеатр.— 2009.— №4.
 • Henderson B. A critique of Film Theory.— N.Y.: 1980.

 

Додаткова література:

Інтернет-джерела.

 • Госейко Л. Історія українського кінематографа 1896-1995 – К., «KINO-КОЛО», 2005.
 • Dabert D. Kino moralnego niepokoju – Poznan, Wyd. Naukowe UAM, 2003.
 • Мисливський В. Кіно словник. Харківський державний університет мистецтв, 2007.