Історія української бібліографії

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Седляр О. В.КМБ - 31
616Седляр О. В.КМБ - 31
716Седляр О. В.КМБ - 41
816Седляр О. В.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМБ - 31Рибчинська Н. А.
216КМБ - 31Рибчинська Н. А.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів із розвитком української бібліографії, початки якої сягають періоду середньовіччя, вказати на основні етапи її розвитку, характерні риси цих етапів, наголосити на основних здобутках українських бібліографів.

Завдання – досягти належного рівня знань у студентів щодо процесу розвитку української бібліографії та його характерних особливостей, а також внеску в нього окремих інституцій та визначних бібліографів.

У результаті оволодіння матеріалом дисципліни студент повинен знати:

 • основні етапи розвитку української бібліографічної науки за весь час (від початків до наших днів);
 • характерні риси цих етапів розвитку української бібліографії;
 • найважливіші зміни, які відбувалися в українській бібліографічній науці в різний час;
 • основні здобутки окремих інституцій та найвідоміших українських бібліографів у різний час;
 • взаємозв’язок між розвитком державної політики у різні часи, громадсько-політичного, економічного та національно-культурного життя українців із розвитком української бібліографії.

уміти:

 • характеризувати розвиток української бібліографії;
 • відслідковувати причинно-наслідкові зв’язки між різними етапами розвитку української бібліографії, а також між подіями суспільно-політичного та національно-культурного життя, розвитком гуманітарних наук і книговидання на українських землях;
 • визначати сприятливі та несприятливі обставини, які впливали на стан розвитку української бібліографії;
 • характеризувати внесок у розвиток української бібліографії та інших наук окремих інституцій та діячів-бібліографів;
 • обґрунтовувати значення найбільших досягнень українських бібліографів для розвитку української науки і загалом культурного та інтелектуального життя.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Давня українська бібліографія. Бібліографія на Наддніпрянській Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.
 2. Українська бібліографія на Західній Україні у другій половині ХІХ ст. – 1939 р. Загальний огляд розвитку української бібліографії в УРСР та на еміграції до 1939 р.
 3. Розвиток бібліографії в радянській Україні у міжвоєнний період.
 4. Українська післявоєнна бібліографія: радянський і пострадянський досвід.

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Історія української бібліографії   Бібліографічні студії пам’яті українського бібліографа Ігоря Корнєйчика (20 жовтня 2004 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.calameo.com/books/0006329456448bdf29659. – Назва з екрана Харків : ХДНБ, 2004  
  упоряд. Вальо М. А. Іван Франко. Бібліографічна спадщина : збірник вибраних праць і матеріалів Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 2008 1
  авт.-упоряд. Вальо М. А. Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923–1969) Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 2002 2
  укл.: Гриценко О. О. [та ін. ] Бібліотекознавство України (1996–2000): науково-допоміжний бібліографічний покажчик Київ : [б. в.], 2004 2
  Гуменюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії Київ : Наук. думка, 1991 1
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  упоряд.: Домбровська Г., Панів Л. Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка Львів : ЛНУ ім. І. Франка], 2008 1
  упоряд.: Дзюбан Р., Сварник Г. Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем: (1945–1969) Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 2009 3
  упоряд. Ільницька Л. І. Іван Омелянович Левицький : зб. наук. пр. Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 2002 3
  Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії: дожовтневий період : нариси Київ : Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1971 1
  Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття [Електронний ресурс] : навч. посіб. Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:593614/Source:default. – Назва з екрана. Київ : Кн. палата України, 1998  
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  пер. з давньорус. Махновця Л. Є. Літопис руський Київ : Дніпро, 1989 3
    На шляху до створення репертуару української книжки: Протокол наради, присвяч. Складанню «Бібліографії української книги. 1798 – 1914 рр.», яка відбулася в Бібліотеці АН УРСР 21–22 грудня 1945 р. Львів : [б. в.], 1991 1
  ред. Падох Я. та ін. Євген-Юлій Пеленський: життєписно-бібліографічний нарис Львів : [б. в.], 1994 1
  Пеленський Е. Ю. Бібліографія української бібліографії Львів : [б. в.], 1932 1
  за ред. Ф. К. Сарани, Д. Д. Тараманова Українська радянська бібліографія : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1980 3
  Сороковська С. В. Українська радянська бібліографія Київ : Наук. думка, 1980 1
  Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909–1939) : навч. посіб. Київ : Наша культура і наука, 2006. 1
  Швецова-Водка Г.М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу:

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Foa.elibukr.org%2Fbitstream%2F1984%.doc. – Назва з екрана.

Рівне : [РДГУ], 2000 віртуальний читальний зал
  Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів Київ : Кондор, 2004 19

віртуальний читальний зал