ІСТОРІЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛНУ

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Кметь В. Ф.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМБ - 11доцент Кметь В. Ф.

Опис курсу

Метою курсу є ознайомити студентів з історією діяльності бібліотеки ,розглянути джерела та основні засади комплектування фондів, напрямки бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів. Простежити роль та участь у розвитку та становленні бібліотеки видатних діячів бібліотекознавчої галузі.

 Завданням навчальної дисципліни є висвітлити основні етапи становлення і розвитку бібліотеки Львівського університету, місце бібліотеки у історії бібліотечної справи України. Визначити значимість бібліотеки у суспільстві та її багатофункціональні можливості.

 У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

-історію Львівського університету;

-етапи становлення та розвитку бібліотеки Львівського університету;

-місце і роль бібліотеки у історії бібліотечної справи України;

-принципи формування та опрацювання фондів та рідкісних колекцій бібліотеки, про систему зберігання та розміщення книг;

про створення та становлення відділів бібліотеки їх основні напрямки діяльності;

-про основні засади бібліографічної діяльності вузівської бібліотеки.

уміти:

-характеризувати періоди становлення і розвитку бібліотеки;

-визначити типологічний та тематичний фонд бібліотеки;

характеризувати сучасний стан розвитку бібліотеки: особливості обслуговування читачів, міжнародне співробітництво; впровадження у бібліотеці інформаційних технологій тощо;

окреслювати довідково-бібліографічний апарат;

-визначити роль діячів в організації бібліотечної справи Львівщини;

-проаналізувати діяльність вчених у розвитку бібліотеки Львівського університету.

Змістові модулі

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка – одна з найдавніших бібліотек України

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.

Структурні підрозділи Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III.

Роль діячів та директорів бібліотеки у становленні та розвитку книгозбірні

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.

Сучасний стан бібліотеки: перспективи розвитку, інноваційні технології

Рекомендована література

Історія Наукової бібліотеки Львівського університету Грайданс Ю. М. Бібліотеки Львівщини: короткий історичний нарис Львів : [ЛОУНБ], 2008 10
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Жук В. Вивчення історії розвитку та сучасного стану наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка студентами Рівненського гуманітарного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2009_Vupysk_IV/240-245.pdf.– Назва з екрана   віртуальний читальний зал
  за ред.: Л. Зашкільняка, П. Сєрженґи Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету) : колективна монографія Львів : ПАІС, 2015 віртуальний читальний зал
  за ред.: В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії : монографія Дніпропетровськ : [б. в.], 2016

 

віртуальний читальний зал

 

  Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми [Електронний ресурс] : [монографія] – Режим доступу: http://litopys.org.ua/isaevych/is33.htm. – Назва з екрану Львів : Ін-т україно-знавства ім. І. Кри-п’якевича, 2002 8
  редкол.: Ісаєвич Я. (гол.), Литвин М., Стеблій Ф., Батрак Л. Історія Львова : у 3 т. Львів : Центр Європи, 2006-2007 1
  Качмар В. М. Проблема українського університету у Львові в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: суспільно-політичний аспект: дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» Львів : [б. в.], 1999 1
  Кметь В. Наукова бібліотека університету у перспективі 400-річчя [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1VisnukNB/2008_Vupysk_III/3-8. pdf. – Назва з екрана

   
  Колосовська О.М. «Нагорода за кривду» чи «сповнення обов’язку»: бібліотечна діяльність Богдана Барвінського (1908–1947) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2008_Vupysk_III/191-199. pdf. – Назва з екрана

   
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність : [монографія] Львів : Галицька видавнича спілка, 2013 5
  Кунанець Н. Е. Наукові бібліотеки Львова (1784-1939): особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій : [монографія] Львів : [Видавниц-тво Львівської політехніки], 2010 5
  наук. ред. В. Н. Кутик Бібліотека вищого навчального закладу: історія, теорія, досвід роботи : [зб. наук. праць]. – Вип. 1 Львів : [НБ ЛНУ ім. І. Франка], 1992 2
  наук. ред. В. Н. Кутик Бібліотека вищого навчального закладу: історія, теорія, досвід роботи : [зб. наук. праць]. – Вип. 3 Львів : [НБ ЛНУ ім. І. Франка], 1994 5
  наук. ред. В. Н. Кутик Бібліотека вищого навчального закладу: історія, теорія, досвід роботи : [зб. наук. праць]. – Вип. 4 Львів : [НБ ЛНУ ім. І. Франка], 1995 2
  наук. ред. В. Н. Кутик Бібліотека вищого навчального закладу: історія, теорія, досвід роботи : [зб. наук. праць]. – Вип. 5 Львів : [НБ ЛНУ ім. І. Франка], 1996 2
  Лисий Ю. Фонди наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка як джерело для вивчення національних взаємовідносин у Львівському університету (ХІХ ст. – 1939 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/bibliology/article/view/5364/5378. – Назва з екрана

   
  уклад.: Ф. Максименко ; упоряд.: М. Ільків-Свидницький, В.  Кметь Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського університету : каталог. – Вид. 2-ге, розшир. і допов. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011 15
  Онопрієнко В. І. Історія української науки ХІХ–ХХ століть : навч. посіб. Київ : Либідь, 1998 9
  Русинська-Ґертих Г. Друкарня, книгарня і бібліотека у структурі Львівського університету[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2008_Vupysk_III/65-75.pdf. – Назва з екрана

   
  Семчишин М. Тисяча років української культури Київ : Фенікс, 1993 24
  Слободяник М. Наукова бібліотека: еволюція структури і функції Київ : [б. в.], 1995 2
  Швець Н. До історії зібрання інкунабул Львівського національного університету імені Івана Франка[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.anthropos.lnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1215/1/141-167_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%9D. pdf. – Назва з екрана

   
  упоряд. Швець Н. Енциклопедія Львівського університету. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка : матеріали до енциклопедії Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2005 1
  Швец Н. П. Организация и комплектование иезуитской библиотеки (на примере Львовского коллегиума) // Наука о книге: традиции и инновации: к 50-летию сборника «Книга. Исследования и материалы» : материалы ХІІ Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 28–30 апреля 2009 г.) : в 4 ч. Ч. ІІ. Москва : Наука, 2009 1
  Szwec N. Próba rekonstrukcji biblioteki Lwowskiego kolegium jezuickiego (1596-1773) Kraków : Collegium Columbium, 2008 віртуальний читальний зал