Історія бібліотечної справи Львівщини

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
61.5Залік
71.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Біловус Г. Г.КМБ - 31
614Біловус Г. Г.КМБ - 31
716Біловус Г. Г.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМБ - 31Білоусова Р. З.
614КМБ - 31Білоусова Р. З.
716КМБ - 41Білоусова Р. З.

Опис курсу

Мета дисципліни полягає в окресленні основних етапів історії бібліотек Львова і Львівщини, починаючи від створення перших львівських бібліотек при монастирях, церквах та костелах у часи пізнього середньовіччя і завершуючи основними напрямами діяльності сучасних книгозбірень Львова, розкритті змісту фондів, критеріїв їх комплектування, наявності рідкісних і цінних видань; ролі особистості в історії бібліотечної справи Львівщини.

Завдання дисципліни:

– дати систематизований виклад найважливіших етапів становлення і розвитку бібліотек Львівщини, окреслити мотиваційні чинники їх заснування, походження фондів, критерії їх комплектування, тематичний склад книжкових фондів, наявність рідкісних і цінних видань, історію формування наукових зібрань, роль особи в історії бібліотечної справи Львівщини.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: історію становлення та розвитку бібліотек Львівщини, як-от: рік заснування книгозбірні, кількісні характеристики фондів, тематику комплектування, наявність у фонді рідкісних і цінних видань, бібліотечних зібрань і колекцій видатних учених, їх характеристику; склад довідково-пошукового апарату; видавничу діяльність бібліотеки; структурні підрозділи, кадровий потенціал книгозбірні, корифеїв бібліотечних установ Львівщини;

вміти: 1) охарактеризувати динамічність інституції відповідно до потреб часу, суспільства; 2) розрізняти види бібліотек за значенням, змістом бібліотечних фондів (тематичні пріоритети та засади зберігання), джерелами комплектування; 3) оперувати основними складовими довідково-бібліографічного апарату бібліотеки (каталоги і картотеки, довідкові видання, бібліографічні посібники); 4) окреслити роль особи в розвитку бібліотечної справи краю.

 

Змістові модулі:

  1. Роль бібліотек монастирів і братств у розвитку культури Львівщини від епохи пізнього середньовіччя до першої половини XVII ст.
  2. Книгозбірні на західноукраїнських землях у другій половині XVII–XVIІI ст.
  3. Бібліотечна справа Львівщини кінця XVIІI–ХІХ ст.
  4. Бібліотеки Львівщини у період з початку ХХ ст. до 1939 р.
  5. Бібліотечна мережа Львівщини у радянський період
  6. Бібліотеки Львівщини від часів незалежності України до сьогодення: стан, перспективи розвитку

Рекомендована література

Автор підручника (навчального посібника тощо) Найменування підручника (навчального посібника тощо) Найменування видавництва, рік видання
Бєлоус І. О.,

Шишка О. В., Тарасов Д. О.

Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» Чебоксары : [б.и.], 2016
укл.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії Київ : ДАКККіМ, 2006
Грайданс Ю. М. Бібліотеки Львівщини: короткий історичний нарис Харків : ХДАК, 2015
Демчук Н. Р.,

Крохмальний Р. О.,

Чирук Є. Г. та ін.

Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Санкт- Петербург: Профессия, 2002
Дубровіна Л. А., Онищенко  О. С. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті : монографія Київ : [б. в.], 2013
упоряд.:

Єдлінська У. Я., Купчинський О. А., Ісаєвич Я. Д. та ін.

Історія Львова в документах і матеріалах : зб. документів і матеріалів Київ : Жнець, 2011
упоряд. і заг. ред.  Л. І. Ільницької Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939): напрями діяльності та постаті : зб. наук. праць Київ : [б. в.], 2017
упоряд. та заг. ред.  Ільницької Л. І. Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка: книги і люди : матеріали круглого столу Барнаул : Изд-во Алт ГАКИ, 2007
уклад.:

Л.О. Ільницька,

М.З. Литвин,

І.В. Морозова,

В.М. Мартинович

Львівська національна наукова бібліотека України ім.В.Стефаника: покажчик видань б-ки та літ-ри про її діяльність (2006–2009) Санкт-Петербург: Профессия, 2004
редкол.: Ісаєвич Я. (гол.), Литвин М., Стеблій Ф. Історія Львова : довідник : у 3 т. Москва : ФАИР, 2009
Кметь В. Наукова бібліотека університету у перспективі 400-річчя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1VisnukNB/2008_Vupysk_III/3-8.pdf. – Назва з екрана Київ : [б. в.], 2012
Ковалюк Р. Український студентський рух на захiдних землях ХIХ-ХХ ст. : [монографія] Київ : НБУВ, 2012
за ред.

А. Козицького,

І. Підкови

Енциклопедія Львова : у 5 т. Київ : Книжк. палата України, 2002
Колосовська О.М. «Нагорода за кривду» чи «сповнення обов’язку»: бібліотечна діяльність Богдана Барвінського (1908–1947) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2008_Vupysk_III/191-199.pdf. – Назва з екрана

Санкт-Петербург : Профессия, 2005
Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття [Електронний ресурс] : навч. посіб. Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:593614/Source:default. – Назва з екрана Москва : Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004
Крохмальний Р., Демчук Н.,

Хамула О. та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет, 2010
Крушельницька Л. І. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України: документи, факти, коментарі Київ : [б. в.], 2014
упоряд.: М. Р. Кульчицький, Н. Е. Кунанець Бібліотеки на західноукраїнських землях XVIII–ХХ ст. : доп. та повід. другої наук. конф., Львів, 29-30 жовт. 2004 р. Київ : [б. в.], 2004
Кунанець Н. Е. Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (XIII ст. – 1939 р.): консолідований інформаційний ресурс : монографія Москва : ЛКИ, 2010
Кунанець Н. Е. Наукові бібліотеки Львова (1784-1939): особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій : [монографія]  
Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність : [монографія] Київ : НБУВ, 2015
Кунанець Н. Е. Наукові бібліотеки Львова: становлення, комплектування фондів і колекцій (кінець ХVІІІ – 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. …канд. іст. наук: 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» Харків : [ХДАК], 1999
укл.: Кущ О. П., Квятковська Л. П. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР (1940–1980 рр.) : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність Київ : Наша культура і наука, 2006.
Лисий Ю. Фонди наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка як джерело для вивчення національних взаємовідносин у Львівському університету (ХІХ ст. – 1939р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/bibliology/article/view/5364/5378. – Назва з екрана

Київ : Кондор, 2004
редкол.:

Лізанець М. В., Галушко М. В., Вавричин М. Г. та ін.

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР : історичний нарис Київ : Кондор, 2017
Орлевич І. Старопігійський інститут у Львові : (кінець XVIII-60 -i pp. XIX ст.) Київ : Кондор, 2018
упоряд. Г. Сварник (кер.); Р. Дзюбан та ін. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника: переміщення і втрати фондів : збірник документів і матеріалів. – Т. 1 : 1939–1945 : зб. документів і матеріалів Київ : Кн. палата України, 1999
укл. В. М. Мартинович Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (2001–2005) Рівне : ПП ДМ, 2011
гол. ред. Б. Є. Патон Історія української культури : у 5 т.  
за ред.: Підкови І. З., Шуста Р. М. Довідник з історії України : А-Я : посіб. – 2-ге вид., доопрац. і доп.  
Плитус О. Діяльність бібліотек товариства «Рідна школа» в Галичині в 1924–1939 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2010_Vupysk_V/116-121. pdf.– Назва з екрана  
відп. ред.

М. М. Романюк

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р.  
Сєдих В. В Історія бібліотечної справи в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу :http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_lib/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I2 BN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21FMT=briefwebr&S21ALL=((.>U%3DЧ73%24<.>)%2B(<.> D Ч81%24<.>). – Назва з екрана.  
редкол.:

Секретарюк В. В., Борзенко А. В.,

Брик М. В. та ін.

Історія Львова : монографія  
Семчишин М. Тисяча років української культури  
Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909–1939) : навч. посіб.  
Швець Н. До історії зібрання інкунабул Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.anthropos.lnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1215/1/141-167_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%9D.pdf. – Назва з екрана

 
упоряд. Швець Н. Енциклопедія Львівського університету. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка : матеріали до енциклопедії