Історія театральної педагогіки в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Рой  У. В.КМТ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМТ-1мРой  У. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб слухач курсу міг прослідкувати розвиток української театральної педагогіки театру у світовому контексті. Фокус зосереджений на основних трьох титанах-співтворцях театрального мистецтва: актора, художника та глядача. Через історію театральної освіти та сучасні театральні тенденції педагогіки театру, слухач буде ознайомлений з тенденціями розвитку та формування дисципліни.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія театральної педагогіки» є ознайомити студентів з історією розвитку та практикою української театральної освіти в світовому контексті.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати усі мовні норми сучасної української літературні норми (фонетичні, орфоепічні, орфографічні, лексичні, граматичні, стилістичні тощо); основні функції мови та роль мови в житті суспільства; звуковий склад мови; основні характеристики голосних і приголосних звуків та правила їхньої вимови; евфонічні засоби української мови; формули мовленнєвого етикету та основні ознаки культури ділового спілкування.

Вміти правильно використовувати мовні засоби в різних сферах спілкування; досконало володіти мовними нормами; шукати потрібну інформацію у словниках і довідниках різного типу; правильно вимовляти голосні звуки української мови в наголошеній і ненаголошеній позиціях; правильно вимовляти приголосні звуки і звукосполучення; виправляти акцентуаційні помилки у своєму й чужому мовленні; аналізувати основні чинники, що зумовлюють помилки в наголошенні слів та словоформ; дотримуватися норм милозвучності в усному мовленні й на письмі.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Американська філософія освіти очима українських дослідників // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22. 12. 2005. – Полтава, 2005. – 281 с.
 2. Pedagogika teatru. Kierunki, pefleksje, perspektywy. Instytut teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Warszawa, 2018.
 3. Бальме К. Вступ до театрознавства. Львів: ВНТЛ-Класика. 2008. 269 с.
 4. Бевзюк-Волошина Л. А.Роль сценографа у створенні художньо-просторової моделі драматичної вистави (остання чверть ХХ –початок ХХІ століття). -Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
 5. Бевзюк-Волошина Л.А. Театр і реальність. Просторова дезорієнтація глядача. Науковий вісник «Курбасівські читання»(НЦТМ ім. Леся Курбаса). Київ. 2014. No9. С. 157–171.
 6. Брехт Б. Про мистецтво театру. – К., 1977. – С. 291 – 299.
 7. Бичко А. Національні аспекти філософської освіти в Україні // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 210-229.
 8. Веселовська Г. Сучасне театральне мистецтво: навч. Посіб. – К. : НАКККіМ, 2014. – 143с.
 9. Веселовська Г. Українська (пост)радянська театральна освіта //Український журнал. – №3,2013.
 10. Гарбузюк М. Театральна критика в Україні: режим перезавантаження // Український журнал. – №3, 2013.
 11. Ґротовський Є. Театр, ритуал, перформер. – Львів. – 1999. – С. 13 – 23, С. 53 – 71, С. 89 – 112, С. 135 – 139.
 12. Дещо з нотаток Юліуша Остерви (переклад Ірини Волицької-Зубко) http://kurbas.org.ua/projects/almanah6_2/01.pdf
 13. Єрмакова Н. Березільська культура: історія, досвід. Інститут проблем сучасного мистецтваНаціональної академії мистецтв України. Київ: Фенікс. 2012.512 с.
 14. Заболотна В. Морально-етичні засади театрального критика // Просценіум. – Ч. 1. –  – С. 65 – 66.
 15. Заболотна, Валентина. Етика професії: тези лекцій / Просценіум. — Львів, 2001. — № 1. — С. 65-66.
 16. Історія українського театру ІІІ. У трьох томах. – Київ, 2009.
 17. Історія українського театру ІІІ. У трьох томах. – Київ, 2009.
 18. Історія українського театру ІІІ. У трьох томах. – Київ, 2009.
 19. Кавунник О. Мистецькі рефлексії культуротворення Марії Заньковецької http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/761/1/57770019.pdf
 20. Каліновська К. Педагогіка театру з перспективи культури // Просценіум. Львів. – №3 (52). – 2018. – с. 50-54.
 21. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого
 22. Клековкін О. Лесь Курбас. http://shron1.chtyvo.org.ua/Klekovkin_Oleksandr/Les_Kurbas_Systema_i_metod_Polemichni_notatky.pdf
 23. Клековкін О. Ю.
  Театр при столику. Методологія театрознавства: Подорожній щоденник / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 432 с.
 24. Кант И. О педагогике // Трактаты и письма. – М., 1980. – С. 445-504.
  Огнев’юк В. О. Філософія освіти – педагогіка – освітологія // Історія.
  Філософія. Релігієзнавство. – 2010. – № 1-2. – С. 2-4.
  Клековкін, Олександр. Mise en scène. Ідеї. Концепції. Напрями [Електронна копія] / Олександр Клековкін ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. — Електрон. текст. дані (1 файл : 598 Мб). — Київ : Фенікс, 2017 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2019).
 25. КлековкінО. Данило Лідер: людина та її простір. Український театр. 1999. No 1–2. Ерзац-вкладка усередині журналу. 1995. No 1, 2, 3; 1999. –No 4.
 26. Кнебель М. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 2005. – С. 505 – 574.
 27. Ковальчук О. Молоде покоління українських сценографів. Питаннянавчання. Пошуки. Експерименти. Сучасне мистецтво: наук. зб.Київ: Фенікс. Вип. VIII. С. 153–166.76
 28. Ковальчук О. Сучасне покоління українських сценографів. Наслідування традицій та спрямованість у майбутнє. МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: зб. наук. праць з мистецтвознавства і культурології. Київ: ХІМДЖЕСТ. 2010. Вип. 7.С. 98–106.77.
 29. Ковальчук О. Художники українського театру 1950-х –1980-х років: образні пошуки у часовому контексті. Нариси з історії театрального мистецтва України XX століття.Київ: Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ. 2006.С. 695–783.
 30. Лідер Д. Мистецтво перетворення повсякденності. Мистецькі обрії: альманах. Київ. 2000. No 2.С. 150–156.
 31. Лідер Д. Мій улюблений драматург –Природа (Роздуми про взаємозв’язки Малого і Великого світу). Мистецькі обрії: альманах.Київ. 1999. С. 119–129.111.Лідер Д. Роздуми пропрофесію: технологія задуму. Мистецькі обрії: альманах. Київ: АМУ. 2002. Вип. 3.С. 124–134.
 32. Львівський національний університет імені Івана Франка
 33. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтваАкадемії мистецтв України; Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін. — Київ: Інтертехнологія, 2006. — 1054с.: іл
 34. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтваАкадемії мистецтв України; Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін. — Київ: Інтертехнологія, 2006. — 1054с.: іл
 35. Педагогіка театру.
 36. Піскун І. М. Л. Кропивницький – огранізатор, режиссер,  актор українського театру. – К.,
 37. Празька академія перформативних мистецтв
 38. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Театр: історія, теорія, практика: зб. Наук. Ст. Вип. 51 / Харків. Нац. Ун-т мистецтв ім. І. П. котляревського; упоряд. Я. В. Партола, ред. Л. В. Русакова, Я. О. Сердюк. – Харків: ХНУМ, 2018. – 296 с.
 39. Сергій Васильєв, Ірина Чужинова, Оксана Тукалевська. Український театр: шлях до себе. Здобутки. Виклики. Проблеми
 40. Театральна етика. Формування особистості актора: хрестоматія / [ідея видання та упорядкув. Богдан Козак]. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 172 с.
 41. Український театр: шлях до себе. Київ: ГО «Культурна Асамблея», КЖД «Софія», 2019.
 42. Український театр: шлях до себе. Київ: ГО «Культурна Асамблея», КЖД «Софія», 2019.
 43. Хайченко Е. Г. Почтеннейша публика, или Зритель как актер. М.: Росийский институт театрального искуства – ГИТИС, 2016. – 184с.
 44. Харківський національний університет мистецтв імені І. Котляревського
 45. Чоговец В. Життя і сцена. (Марія Заньковецька. На шляхах подвигу й слави. Між двох стихій. Колючки і троянди). – Київ, 1956. – С. 7-57.
 46. Інтернет-джерела.  https://zaxid.net/statti_tag50974/http://etnolog.org.ua/doc/specrada/bevzuk_dys.pdfhttp://knutkt.com.ua/http://kultart.lnu.edu.ua/http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/_works-istor_teatr_text.pdfhttp://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/_works-istor_teatr_text.pdfhttp://num.kharkiv.ua/structure/faculties/theatrical/http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/1327/http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/1329/http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf

  http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf

  http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf

  http://www.kurbas.org.ua/projects/almanah9/almanah9_12.pdf

  https://bit.ly/2NT6Ypl

  https://culture.pl/ru/article/pedagogika-teatru

  https://krytyka.com/ua/reviews/ukrayinskyy-teatr-shlyakh-do-sebe-zdobutky-vyklyky-problemy

  https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/

  https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/

  https://pidruchniki.com/17990717/pedagogika/filosofski_osnovi_pedagogiki

Матеріали

Силабус курсу “Історія театральної педагогіки в Україні”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму