Історія та синтез мистецтв (магістр)

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Дем'янчук А. Л.КМХ-51м, КМХ-51мз

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМХ-51мДем'янчук А. Л.
КМХ-51мз

Опис курсу

Опис курсу

Дисципліна «Історія та синтез мистецтв» є вибірковою дисципліною зі спеціальності: 024 Хореографія (магістр) денної  та заочної форми навчання для освітньої програми кафедри, яка викладається у 10 семестрі в обсязі 90 годин, 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальний спецкурс «Історія та синтез мистецтв» присвячений вивченню закономірностей функціонування різних видів та жанрів мистецтва, їх взаємозв’язку та синтезу (в Україні та світі) від найдавніших часів до кінця XX ст. у контексті художньо- стильових особливостей кожної історичної доби; засвоєння теоретичних основ з видів художньої культури і синтезу мистецтва; подання основ творчої організації художньої цілісності образотворчого, театрально-декораційного і хореографічного мистецтва; розвинток в студентів навички застосування отриманих на лекціях знань у майбутній творчій (практичній і теоретичній) діяльності.

Програма навчальної дисципліни охоплює чотири змістові модулі (8 лекційних тем) у яких проаналізовано головні види та жанри мистецтва, їх взаємозв’язок та синтез на різних історичних етапах. Лекційний матеріал поданий згідно історичної періодизації та класичної методології дослідження історії мистецтва

Метод викладання: нормативний (лекції та семінари) з урахуванням методично-навчальних вимог Болонського процесу.

Додаткові методи: інтерактивні мультимедійні презентації, дискусія.

Здобуті знання збагатять інтелектуальне підґрунтя студентів, розширять їхній світогляд і творчий потенціал. У взаємодії зі знаннями з суміжних дисциплін вивчення історії та синтезу мистецтв сприятиме формуванню цілісного уявлення про культурну спадщину європейського мистецтва, зокрема, України, глибшому розумінню характеру та закономірностей розвитку різних видів та жанрів мистецтва.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Історія та синтез мистецтв» є надання студентам базових знань основних аспектів історичного розвитку мистецтв (в Україні та світі) від найдавніших часів до кінця XX ст. у контексті художньо-стильових особливостей кожної історичної доби; засвоєння теоретичних основ з видів художньої культури і синтезу мистецтва; подання основ творчої організації художньої цілісності образотворчого, театрально-декораційного і хореографічного мистецтва; розвиток в студентів навичок застосування отриманих на лекціях знань у майбутній творчій (практичній і теоретичній) діяльності.

До основних завдань курсу належить:

 • ознайомити з історією різних видів та жанрів мистецтва, їх взаємодією;
 • визначити стильові та стилістичні особливості художнього синтезу різних видів мистецтв на історичних етапах;
 • дослідити синтез образотворчого, театрально-декораційного і хореографічного мистецтва;
 • допомогти студентам усвідомити необхідність професійного підходу до створення хореографічного твору візуального мистецтва у якому нерозривно поєднані пластичні та часові види мистецтв;
 • оволодіння теоретичними і практичними навичками методів художнього і мистецтвознавчого аналізу;
 • сформувати вміння і навички вибирати і творчо поєднувати при створенні хореографічної постановки різні види та жанри мистецтв.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Українські джерела

 1. Безклубенко С. Д. Теорія культури: навч. посібник / Безклубенко С. Д. – К. : КНУКіМ, 2002. – 324 с.
 2. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв. – Київ, 2007. – 512 с
 3. Волинка Г. І. Зарубіжна філософія  ХХ ст.: читанка з історії філософії: у 6 кн. / Волинка Г. І. – К.: Довіра, 1993. – 239 с.
 4. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. – Львів : Світ, 1992. – 271с.
 5. Декоративно-ужиткове мистецтво : Слов. Т. 1. А – К / Я. П. Запаско, І. В. Голод, В. І. Білик, Я. О. Кравченко, С. П. Лупій, Ф. П. Любченко, І. А. Мельник, Чарновський , Р. Т. Шмагало; ред.: Я. П. Запаско; Львів. акад. мистец. Наук.-дослід. сектор. Каф. історії і теорії мистец. – Л. : Афіша, 2000. – 366 c.
 6. Декоративно-ужиткове мистецтво : Слов. Т. 2. Л – Я / Я. П. Запаско, І. В. Голод, В. І. Білик, Я. О. Кравченко, С. П. Лупій, В. Ф. Любченко, І. А. Мельник, О. О. Чарновський, Р. Т. Шмагало; ред.: Я. П. Запаско; Львів. акад. мистец. – Л. : Афіша, 2000. – 399 c.
 7. Дем’янчук А. Як твориться українська ікона: З авторського досвіду / Андрій Дем’янчук. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2015. –– 336 с.
 8. Драган М. Д. Українська декоративна різьба XVI –– XVIII ст. / Михайло Дмитрович Драган. –– К. : Наук. думка, 1970. –– 204 с.
 9. Евсевий Кесарийский Церковная история / [ввод, ст., коммент., библиогр. список и указатели И. В. Кривушина]. — Научное издание. — СПб : «Издательство Олега Абышко», 2013. — 544 с. — (Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»).
 10. Жолтовський П. М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні : альбом-каталог / Павло Миколайович Жолтовський. –– К. : Наук. думка, 1982. –– 286 с.
 11. Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні XVII –– XVIII ст. / Павло Миколайович Жолтовський. –– К. : Наук. думка, 1988. –– 159 с.
 12. Жолтовський П. М. Український живопис XVIІ ― XVIII ст. / Павло Миколайович Жолтовський. –– К. : Наук. думка, 1978. –– 327 с. : іл.
 13. Закович М. М. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. /  Закович М. М. – К.: Знання, 2004.  – 567 с.
 14. Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга / Яким Прохорович Запаско. –– Львів : Світ, 1995. –– 478 с.
 15. Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, 1-90 ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов, ред. Г. Скрипник ; ред. т.: Л. Ганзенко, Р. Забашта, Т. Трегубова, Ю. Коренюк. – К., 2010. – Т. 2: Мистецтво середніх віків. – 1296 с.
 16. Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, І-90 ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов, ред. Г. Скрипник ; ред. т.: Д. Степовик. – К., 2011. – Т.З : Мистецтво другої половини XVI – XVIII століття. – 1088 с.
 17. Історія українського мистецтва: В 6т. / АН УРСР. К., 1966-1968.
 18. Історія українського мистецтва: У 5 т. / НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов, ред. Г. Скрипник, ред. т. Р. Михайлова, Р Забашта – К., 2008. – Т.1: Мистецтво первісної доби та стародавнього світу. -710 с.
 19. Історія українського мистецтва: У 5-й т, / НАН України. ІМФЕ їм М. Т. Рильського; голов, ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – К., 2007. – Т. 5: Мистецтво XX століття. – 1048 с.: іл.
 20. Історія українського мистецтва: У 5-й т. / НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов, ред. Г. Скрипник, ред. т. В. Рубан. – К., 2006. – Т. 4: Мистецтво XIX століття. – 760 с.: іл.
 21. Кристопчук М. Синтез технік монументального мистецтва в храмовій архітектурі / Микола Кристопчук. – Львів : Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, 2002. – 251 с.
 22. Культурологія / [Т. Гриценко, С. Гриценко, А. Кондратюк та ін.]; за ред. Т. Гриценко. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 392 с.
 23. Левчук Л. Т. Естетика / Левчук Л. Т.  – К. : Вища шк., 2000. – 399 с.
 24. Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ ст. /  Левчук Л. Т. – К.: Либідь, 1997. – 244 с.
 25. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: підручник / Литвиненко В.А. – К. : Альтерпрес, 2008. – 468 с.
 26. Лозовий В. О. Естетика /  Лозовий В. О.  – К. : , 2003. – 208 с.
 27. Овсійчук В. А. Українське малярство Х – ХVІІІ століть: проблеми кольору / Володимир Антонович Овсійчук. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1996. – 479 с. : іл.
 28. Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, арамейськими та грецькими текстами. — Фуенлабрада (Мадрид): Editorial Verbo Divino, 1990. – 1436 с.
 29. Остроґорський Ґ. Історія Візантії / [пер. з нім. Анатолій Онишко] / Ґеорґ Остроґорський. – Львів : Літопис, 2002. – 608 с.
 30. Словник українського сакрального мистецтва / [за наук. ред. Михайла Станкевича]. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. – 287 с.
 31. Стельмащук Г. Українські митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва XX ст. / [авт.-упоряд. Галина Стельмащук ; Львівська національна академія мистецтв]. –– Львів : Апріорі, 2013. –– 520 с.
 1. Стельмащук Г. Український стрій / Галина Стельмащук. – Львів : Апріорі, 2011. – 315 с.
 2. Степовик Д. Іконологія й іконографія. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – 320 с.
 3. Степовик Д. Мистецтво ікони : Рим — Візантія –– Україна / Дмитро Степовик. –– K. : Наук. думка, 2007. –– 500 с. : іл.
 4. Тимків Б. Мистецтво України та діаспори: Дереворізьба сакральна й ужиткова / Богдан Тимків. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 316 c.
 5. Тищенко О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XIII–XVIII ст.) – К.: Либідь, 1992.
 6. Українське народне декоративне мистецтво : навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Антонович. – К. : Знання, 2012. – 342 с. : іл.
 1. Шариков Д.І. Мистецтвознавча наука «хореологія» як феномен художньої культури. Філософія. Історія. Художня практика: монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2012. – 496 с. : іл.
 2. Шариков Д.І. Мистецтвознавча наука «Хореологія» як феномен художньої культури. Філософія. Історія. Практика і типологія хореографії. Словник. : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2012. – 378 с. : іл.
 3. Шариков Д.І. Хореографія: навчальний посібник для студентів ВНЗ «Театральне мистецтво» / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2011. – 184 с.

 

Іноземні джерела

 1. Аристотель. Об искусстве поэзии. : Пер. с древнегр. В.Г. Аппельрота / Редакция перевода и комментарии Ф.А. Петровского. Статьи А.С. Ахманова и Ф.А. Петровского. – М. : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 185 с.
 2. Базен Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней. – M, 1995. – С. 451.
 3. Бодлер Ш. Об искусстве. М. : Искусство, 1986. − 422с. : ил.
 4. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – СПб., 1994. – С. 35.
 5. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.
 6. Выготский Л.С. Психология искусства. М. : Искусство, 1987. − 344 с.
 7. Ильина Т.В. Введение в искусствознание. Уч. пособие для студентов ВУЗов. М., ООО «Изд-во АСТ», ООО «Изд-во Астрель», 2003. – 207 с.
 8. Энциклопедия искусства ХХ века / [сост. О. Б. Краснова]. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 352 с. : ил.
 9. Argan G.C. The Baroque Age. – N. Y., 1989.
 10. Arnheim R. Art and Visual Perception. – California, 1974; Arnheim R. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Front Cover. Rudolf Arnheim. University of California Press, 2004 – Psychology – 508 p.
 11. Art Fundamentals the Theory and Practice. – Boston, 1998.
 12. Bologna F. Romanesque and Early Medieval Art. – Prinston, 1964.
 13. Canaday J. What is Art? – N.Y., 1980.
 14. Cormack R. Byzantine Art. – Oxford, 2000.
 15. Dupont J., Gnudi C. Gothic painting. – N. Y., 1977.
 16. Gardner’s Art Through the Ages. 9th Edition. – San Diego, 1991.
 17. Gaunt W. The Great Century of British Painting: Hogart to Turner. – London,1971.
 18. Gervase, M. Byzantine Aesthetics. New York: Viking Press, 1964, 189 p.
 19. Haak B. The Golden Age: Datch Painters of the Seventeenth Century. – N. Y., 1984.
 20. Henderson G.D.S. Gothic Style and Civilization. – Baltimore, 1967.
 21. Kalneun W., Levey M. Art and Architecture of the Eighteenth Century in France. – Baltimore. 1972.
 22. Karahan, A. Byzantine Visual Culture: Conditions of “Right” Belief and Some Platonic Outlooks. Numen Vol. 63, No. 2/3, Special Issue: Divine Word and Divine Work: Late Platonism and Religion. 2016, pp. 210-244.
 23. Lowden J. Early Christian and Byzantine Art. – London, 1997.
 24. Mathews Th.F. Byzantium. From Antiquity to the Renaissance. – N. Y., 1998.
 25. Milion H.A. Baroque and Rococo Architecture. – N. Y., 1961.
 26. Oxford Illustrated Encyclopedia of the Arts. Oxford University Press. (Vol. Ed. John J. Norwich). New York, Melborn. 1990, 502 p
 27. Rice D.T. Art of the Byzantine Era. – N. Y., 1985.
 28. Taylor J.C. Leming to Look: A Handbook for the Visual Arts. – Chicago, 1981.
 29. Wittkower R. Art and Architecture in Italy, 1600-1750. – N. Y., 1980.
 30. Zografidis G. Aesthetics, Byzantine. Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy Between 500 and 1500. Henrik Lagerlund (Ed.) Department of Philosophy. The University of Western Ontario. London, ON Canada. Springer Dordrecht Heidelberg London New York 2011, p.34

Електронні ресурси

 1. Біблія / https://yogo-slovo.org/переклад-івана-хоменка/
 2. Вікіпедія (енциклопедія) – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/
 3. Границы поэзии (Аристотель). – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://www.clubochek.ru/lib.php?rat=1&dog=50.
 4. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/
 5. Искусство. – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/
 6. Львівський національний університет імені Івана Франка- [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/
 7. Національна бібліотека імені В.І.Вернадського – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
 8. Oxford Illustrated Encyclopedia of the Arts (Art Ebook).pdf https://ru.scribd.com/doc/303475751/Oxford-Illustrated-Encyclopedia-of-the-Arts-Art-Ebook-pdf#download
 9. UXL Encyclopedia of World Biography, 1st Ed.(Laura B. Tyle Ed.) in 10 vol., Detroit: UXL, 2003.https://www.encyclopedia.com/people/literature-and-arts/european-art-1599-biographies/

Матеріали

Сторінка курсу «Історія та синтез мистецтв»:

https://kultart.lnu.edu.ua/department/rezhysury-ta-khoreohrafii

 

https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5?threadId=19:c9f70feefc76490b80c2d82ade5c798e@thread.tacv2&ctx=channel

 

 

 

Шановні студенти!

У період карантину наші лекційні заняття будуть мати дистанційну форму!

Заняття по курсу проводяться згідно розкладу за посередництвом програми  Teams у яку можна ввійти через https://outlook.office365.com/  використовуючи логін і пароль своєї корпоративної пошти. Методичні матеріали та короткий лекційний курс розміщені у розділі загальне / файли / навчальні матеріали (файли pdf)

 

 

Andriy.Demyanchuk@lnu.edu.ua

+380 67 753 19 77

Силабус:

Завантажити силабус