Історія музичної культури слов’янських країн (025 Музичне мистецтво))

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Салдан С. О.КММ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932КММ-1мдоцент Салдан С. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв провідні  музичні жанри, форми, напрямки і стилі музики слов’янських країн, грамотно володів науково-обґрунтованими критеріями оцінки нових або маловідомих музичних творів. Ознайомився зі  специфікою розвитку музичного мистецтва слов’янських країн; історичними шляхами розвитку різножанрової музики,  музичним матеріалом. Тому у курсі представлено як огляд основних жанрово-стильових моделей музичної культури країн, так і широкий спектр музичних творів, які потрібні для фахового з’ясування їхніх характерних рис і ролі регіональних музичних культур у контексті загальноєвропейського мистецтва.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія музичної культури слов’янських країн» є ознайомити студентів з специфікою розвитку музичного мистецтва слов’янських країн від формування  початкових історичних етапів – до теперішнього часу. Цілі вивчення дисципліни – сприяти удосконаленню фахової підготовки майбутніх магістрів науковців, музикантів-педагогів, які добре знають музичну класику та народну творчість слов’янських народів  й уміють  самостійно орієнтуватися в проблемах музичного мистецтва та усвідомлюють перспективи його розвитку.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:  роль і значення суспільно-історичних етапів розвитку музичної культури слов’янських країн; специфіку розвитку напрямків та стильові тенденції розвитку музичного мистецтва, його жанрове розмаїття; музичний матеріал з курсу.

вміти: визначати роль професійних музикантів та народних виконавців у розвитку культури регіонів; давати порівняльну характеристику музики різних народів в контексті міжпредметних зв’язків; застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці; аналізувати дослідницькі концепції провідних учених; самостійно опрацьовувати окремі теми з курсу; виконувати  музичні твори з курсу (інструментальне виконання уривку, спів у супроводі інструмента або без);підготувати художньо-педагогічний аналіз музичного твору.

Рекомендована література

Основна література:

Гордина Е. Композиторы Югославии / Е. Гордина. В кн. Музыка XX века. Ч.2. К. 5 А. – М., 1987. – С. 203-239.
Гошовский В. У истоков народной музыки славян / В. Гошовський. – М., 1971. – 316 с.
Грубер Р. Всеобщая история музыки. Ч.1 / Р. Грубер. – М., 1965. – 484 с.
Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4 / М. Друскин. – М., 1980. – 527 с.
Костенко  Л.  Гуманітарна  аура  нації,  або  Дефект  головного  дзеркала  /  Л. Костенко. – Л.: Видавничий центр ЛНГУ ім. І. Франка, 2001. – 52 с.  Мартынов И. Бедржих Сметана / И. Мартынов. – М., 1963. – 494 с.
Неедлы З. Избранные труды / З. Неедлы. – М., 1960. – 519 с.
Неедлы З. Статьи об искусстве и литературе . Л., 1960.  631 с.
Розеншильд  К.  История  зарубежной  музыки.  –  Вып  1.М., 1978. – 542 с.
Салдан С. Антропософські інтенції у музичних композиціях Алоіза Габи. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство.  Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 36. С. 109–114.
Сокальський П. Вибрані статті та рецензії / П. Сокальський. – К., 1977. – 172 с.
Сорокер Я. Українська пісенність у  музиці класиків / Я Сорокер.  – Вінниця: Нова книга, 2012. – 184 с.

Додаткова література:

Бэлза И. История польской музыкальной культуры : в 3-х т. / И. Бэлза. – М., 1954, 1957, 1972.
Бэлза И. История чешской музыкальной культуры: в 2-х т. / И. Бэлза. – М., 1959-1972. – 462 с.
Грубер Р. История музыкальной культуры. Т. II, Ч.2 / Р. Грубер. – М., 1959. – 491 с.
Грубер Р. Всеобщая история музыки. Ч.1 / Р. Грубер. – М., 1965. – 484 с.
Дідич Г.С. Історія західноєвропейської музики. Ч.І. / Г.С. Дідич. – Кіровоград, 2005. – 226.
Егорова В. В мире современной сербской музыки / В. Егорова. – М. : Композитор, 1999. – 184 с.
Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / Л. Костенко. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 52 с.
Крунтяева Т.С. Бедржих Сметана. 1824 – 1884. Краткий очерк жизни и творчества / Т. С. Крунтяева. – Л.: Музыка, 1976. — 88 с.
Мартынов И. Бедржих Сметана / И. Мартынов. – М., 1963. – 494 с.
Неедлы З. Избранные труды / З. Неедлы. – М., 1960. – 519 с.
Одоевский В.Ф. Музыкально-литературное наследие / В. Одоевский. – М., 1956. – 729 с.
Розеншильд К. История зарубежной музыки. – Вып. 1 / К. Розеншильд. – М.,1978. – 542 с.
Салдан С. Вибрані фортепіанні твори українських композиторів ХХ століття для дітей: Навчально-методичний посібник / С. Салдан. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 146 с.
Серов А.Н. Избранные статьи. Т. I / А. Серов. – М.-Л., 1950. – 628 с.
Сокальський П. Вибрані статті та рецензії / П. Сокальський. – К., 1977. – 172 с.
Христов Д. Теоретические основы болгарской народной музыки, М., 1959 (на обл. 1960); Музичне слов’янознавство у контексті становлення наукового підходу до  вивчення  історії  музики  /  І.  С.  Шатковська  //  Наукові  записки Вінницького  державного  педагогічного  університету  імені  Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – 2015. – Вип. 44. – С. 365-369.  –  Режим  доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2015_44_85

Інтернет-джерела:

http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/1441

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус