Історія, морфологія і синтез мистецтв

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Козаренко О. В.КМД-11
216Шевчук А. В.КМД-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМД-11Шевчук А. В.
216КМД-11Шевчук А. В.

Опис курсу

Опис курсу

Навчальний курс  «Історія, морфологія і синтез мистецтв» передбачає вивчення:

 • основних питань історії світової культури, з’ясування найхарактерніших підходів до визначення культури як складного суспільно-історичного явища, розгляд найосновніших епох культурного розвитку людства;
 • проблем розвитку світової культури від давніх цивілізацій до наших днів, найбільш суттєвих моментів розвитку цивілізацій;
 • ролі мистецтва у розвитку світової культури;
 • типології мистецтва та його синтезу.

Мета курсу – сформувати у студентів уявлення про культуру та мистецтво як цілісний феномен, що змінює свої характеристики в ході світової історії.

Завдання курсу – ознайомити студентів з історією світової культури та мистецтва, обґрунтувати явище мистецтва як вищої загальнолюдської цінності.

Предмет курсу – вивчення мистецьких процесів у світовій культурі.

В результаті вивчення предмета студенти повинні

засвоїти:

 • основні підходи до розуміння культурно-історичного розвитку світової культури та мистецтва;
 • загальні відомості культурно-історичного процесу;
 • логіку становлення, розвитку, занепаду світових цивілізацій та їх культур;
 • характерні риси сучасної світової культури;
 • зміст глобальних культурних проблем сучасності;
 • особливості культурних епох, їх духовні цінності;
 • художні стилі і духовні шедеври;
 • характерні ознаки регіональних культур та місце серед них української культури;
 • специфіку української культури як складової частини світового культурного процесу.

вміти:

 • вирізняти основні методологічні підходи до визначення суті, змісту та характеру цінностей культури;
 • аналізувати явища духовного життя;
 • знаходити тип, характер, історичний аспект духовних цінностей, виходячи із знань з історії світової та української культури;
 • володіти творчим підходом до аналізу творів мистецтва.

Рекомендована література

 1. Культурологія. Українська та зарубіжна культура // Навч. посіб. Під ред. М. Заковича – К., 2007.
 2. Історія світової культури // Під ред.. С. Головка. – К., 1999.
 3. Гумилев Л. География етноса в исторический период. –Ленинград, 1990.
 4. Лекції з історії світової та вітчизняної культури // Під ред.. А. Яртися. – Львів, 1994.
 5. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології. Навчальний посібник. – К.: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.
 6. Культурологія: навчальний посібник / В.Л. Петрушенко, Л.А. Пинда, Є.А. Подольська; За заг. ред. проф. В.М. Пічі. – 3-тє вид., випр. – Львів : “Магнолія плюс” : Видавець СПД ФО “В.М.Піча”, 2005. – 360 с.
 7. Кравець М. С. Культурологія. – Львів: Новий світ, 2006.
 8. Історія української та зарубіжної культури // Під ред. С. Клапчука, Й. Остафійчука. – К., 1999.
 9. Тоффлер Э. = Шок будущего: Пер. с англ. — М.: «Издательство ACT», 2002. —557 с.
 10. Тайлор Э.Б. Первобытная культура – Москва: Издательства политической культуры, 1989.
 11. Древние цивилизации/ С. С. Аверинцев, В. П. Алексеев, В. Г. Ардзинба и др.; Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина.— М.: Мысль, 1989.—479 с.
 12. Дмитриева Н. Краткая история искусств. – М., 1999.
 13. Боннар А. Греческая цивилизация. – М., 2009.
 14. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М., 2008.
 15. Ковельман А. Риторика в тени пирамид: масовое сознание римского Египта. – М., 1988.
 16. Каждан А. Византийская культура. – М., 1998.
 17. Курбатов Г. История Византии: от античности к феодализму. – М., 1994.
 18. Карсавин Л. Культура средних веков. – К., 1995.
 19. Гуревич А. Популярное богословие и народная религиозность Средних веков. – М, 1984.
 20. Хейзинга Й. Осень Средневековья. – М., 1998.
 21. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. – М., 1995.
 22. Яковенко Н. Вступ до історії. Критика. – М., 2007.
 23. Андреев Л. Импрессионизм. – М., 1980.
 24. Берковский Романтизм в Германии. – Л., 1993.
 25. Полевой В. ХХ век: изобразительное искусство и архитектура стран народов мира. – М., 1989.
 26. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – К., 1993.
 27. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.
 28. Аверинцев С. С. Аналитическая психология К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии // Вопросы литературы. – № 3. – 1970.
 29. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – 482 с.
 30. Белик А. Культурология. Антропологическая теория культур. – М.. 1998. – 239 с.
 31. Гачев Г. Национальные образы мира. – М., 1988. – 326 с.
 32. Гуревич П. Философия культуры. – М., 1994. – 242 с.
 33. Косарева Л. Социокультурный генезис науки Нового времени. – М., 1998. – 245 с.
 34. История мировой культуры // Под ред. Г. В. Драча. – М., 1998. – 427 с.