Хореологія та балетознаство

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Плахотнюк О. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Плахотнюк О. А.

Опис курсу

Опис курсу

Мета: вивчення теоретичних і практичних основ формування хореології та балетознавства, а також формування теоретично-практичних навичок магістра хореографії. Курс розкриває зміст сучасного уявлення про хореографічне мистецтво його погодження та формування в окрему наукову галузь мистецтвознавства. Опанування наукової та естетичної системи, яка розглядає різноманітні форми танцювального руху та їх зв’язок з хореографічними видами, напрями, стилями на сьогоднішньому етапі розвитку.

Завдання

 • розглянути ключові поняття хореології та балетознавства;
 • вивчити суть і завдання хореології та балетознавства в системі культури і мистецтва;
 • проаналізувати форми, види досліджень і аналізування в хореології та балетознавстві;
 • опрацювати категоріальні поняття та оцінки у хореології та балетознавстві;
 • дослідити теорії походження танцю;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • предмет, мета і завдання курсу «Хореологія та балетознавство»;
 • історію формування і розвитку «Хореологія та балетознавство»;
 • змістові функції «Хореології та балетознавства»;
 • принципи організації наукового аналізу в хореології та балетознавстві;
 • теоретичні і аналітичні основи хореології та балетознавства;
 • сучасні тенденції проблематики досліджень у хореології та балетознавстві;
 • особливості шоу-бізнесу в хореографічному мистецтві.

Уміти:

 • визначати особливості танцю у системі інших видів мистецтва;
 • знати стильові та змістовні компоненти танцю в контексті зв’язків зі світовою художньою культурою;
 • характеризувати традиційні та новітні форми, жанри танцювальної культури і особливості їх побудови і змісту;
 • розкривати виражально-зображальні засоби втілення постмодерністських ідей в хореографічному мистецтві;
 • запроваджувати наукові методи досліджень і хореології та балетознавстві;
 • установлювати можливі мистецькі та культурологічні аспекти використання танцю суспільством;
 • розпізнавати мову танцювальної культури у різних регіонах світу;
 • теоретично визначати новостворених форм танцювального мистецтва;
 • визначати технічні, психологічні, естетичні, етичні, філософські та інші можливі аспекти різних стилів та жанрів хореографічного мистецтва.

Рекомендована література

 

Рекомендована література

 1. Абызова Л. И. История хореогрического искусства : Отечественный балет ХХ – начала ХХІ века : учебное пособие / Л. И. Абизова. – СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2012. – 304 с.
 2. Алексидзе Г. Д. Школа балетмейстера / Г. Д. Алексидзе. – М. : ГИТИС, 2013. – 176 с.
 3. Баттерворт Д. Танец. Теория и практика. – Харьков. : Гуманитарный Центр, 2016. – 244 с.
 4. Бахрушин Ю. А. История руского балета. Учебное пособие для ин-тов культуры, театр., хореогр., и культ.-просвет. Училищ. Узд. 3-е. – М.: Просвещение, 1977. – 287 с.
 5. Білошкурський В. С. Танцювальне мереживо Полтавського краю : збірник хореографічних матеріалів / В. С. Білошкурський, С. В. Шалапа., Перепілківна В. В. – К. : НАКККіМ, 2014. – 268 с.
 6. Блок Л. Д. Классический танец: История и современность. – М.: Искусство, 1987. – 556 с.
 7. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю. – Київ: Мистецтво, 1974. – 136 с.
 8. Бороздина Т. Н. Древне-египетский танец / Т. Н. Бороздина. – М. : Издателсьтво Д.Я. Маковский и Сын, 1919. – 40 с.
 9. Вальтерх И. Из архива балетмейстера: Дневники, переписка, сценарии. . – Москва-Ленинград: Искусство, 1948. – 190 с.
 10. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. Узд. второе дополненное. – М.: Искусство, 1971. – 304 с.
 11. Ванслов В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы. – Ленинград.: Музыка, 1980. – 192 с.
 12. Вершинина И.Я. Ранние балети Стравинского / Ирина Яковлевна Вершинина. – М. : Издателсьтво «Наука», 1967. – 224 с.
 13. Гаевский В. М. Дивертисмент. – М.: Искусство, 1981. – 383 с.
 14. Дем’яненко Н. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця / Н. Дем’яненко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2012. – 268 с.
 15. Демків Д. Ярослав Чуперчук: феномен гуцульської хореографії: Нарис, Спогади, Фотоматеріали. – Коломия: Вік, 2001. – 168 с.
 16. Загайкевич М. П. Драматургія балету. – Київ: Наукова думка, 1978. – 257 с.
 17. Захаров Р. В. Работа балетмейстера с исполнителями. – М. : Искусство, 1967. – 62 с.
 18. Захаров Р. Записки балетмейстера. – М.: Искусство, 1976. – 351 с.
 19. Захаров Р. Искусство балетмейстера. – М.: Искусство, 1954. – 428 с.
 20. Захаров Р. Сочинение танца: Страници педагогического опыта. – М.: Искусство, 1983. – 224 с.
 21. Карп П. М. Балет и драма. / П. М. Карп. – Л. : Искусство, 1979. – 246 с.
 22. Карп П. М. О балете. – М.: Искусство, 1967. – 228 с.
 23. Кокуленко Б. Актуальні проблеми теорії та історії танцювального мистецтва на Кіровоградщині «Там де «Ятрань…» / Збірник наукових праць Бориса Кокуленка. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 440 с.
 24. Кокуленко Б. Степова терпсихора / Б. Кокуленко. – Кіровоград : Степ, 1999. – 213 с.
 25. Колногузенко Б. М. Види мистецтв та хореографії : методичний посібник для підготовки бакалаврів і спеціалістів за фахом «Хореографія» / Б. М. Колногузенко. – Харків : ХДАК, 2014. – 140 с.
 26. Колногузенко Б. М. Види мистецтв та хореографії / Б. М. Колногузенко. – Харків : ХНАК, 2014. – 319 с.
 27. Королева Э. А. Ранние формы танцы/ Э. А. Королева. – Кишенев : Штиинца, 1977. 216 с.
 28. Красовская В. Русский балетный театр начала ХХ века. 2. Танцовщики. – Ленинград: Искусство, 1972. – 456 с.
 29. Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины ХІХ века. – М.: Искусство, 1958. – 309 с.
 30. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Романтизм. 2-е изд. испр. – СПб. : Издательство «Лань»; «Издательство Планета музыки», 2008. – 512 с. :ил. (+ вклейка, 8 с.).
 31. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: от истоков до середины ХVІІІ века. – М.: Искусство, 1979. – 295 с.
 32. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Эпоха Новерра. – Ленинград: Искусство, 1981. – 286 с.
 33. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Преромантизм. – Ленинград: Искусство, 1983. – 431 с.
 34. Кривохижа А. М. Гармонія танцю: Навчально-методичний посібник з викладання курсу. – Кіровоград, 2006. – 88 с.
 35. Кривохижа А.М. Роздуми про мистецтво танцю. Записки балетмейстера. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2012 . – 172 с.
 36. Лифарь С. Танец: Основные течения академического танца / С. Лифарь. – М. : Российский университет театрального искусства – ГИТТИС, 2014. – 323 с.
 37. Мистецько-педагогічна школа видатного діяча української культури Мирослава Вантуха : наукове видання / Наталія Вадясова, Василь Чернець, Валерія Шульгіна. – К. : НАКККіМ, 2012. – 152 с.
 38. Настюков Г. А. Народный танец на самодеятельной сцене. (Совети балетмейстера) / Библиотека общественного руководителя художественной самодеятельности. – М.: ПРОФИЗДАТ, 1976. – 62 с.
 39. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. – Л. – М.: Искусство, 1965. – 376 с.
 40. Паламарчук О. Музичні вистави Львівських театрів (1779 – 2001). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – 448 с.
 41. Пасютинськая В. М. Волшебный мир танца: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1985. – 223 с.
 42. Пасютинськая В. М. Путешествие в мир танца / В. М. Пасютинская – Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. – 368 с.
 43. Рославлева Н. Английский балет. – М.: Государственное музикальное издательство, 1959. – 170 с.
 44. Самохвалова А. В. Форми постановки танців: Методичні рекомендації до теоретичного курсу «Мистецтво балетмейстера» для студентів 1 – 5 курсів. – Рівне: РДГУ, 2008. – 32 с.
 45. Самохвалова А. В., Маркевич Л.А. Мистецтво балетмейстера: Навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи) для студентів І курсу галузі знань 0202 «Мистецтво», напрямку підготовки: 6.020202 «Хореографія». – Рівне: видавець О. Зень, 2012. – 100 с.
 46. Слонимский Ю. В честь танца. – М.: Искусство, 1968. – 380 с.
 47. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра ХІХ века. Очерки, Либретто. Сценарии / Ю. Слонимский. – М. : Искусство, 1977. – 342 с.
 48. Слонимский Ю. Семь балетных историй. – Ленинград.: Искусство, 1967. – 258 с.
 49. Смирнов И. В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культурно просветительских факультетов вузов культури и искусств. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с.
 50. Соллертинский И. Статьи о балете. – Ленинград: Музыка, 1973. – 208 с.
 51. Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України, 1925 – 1985: Шляхи і проблеми розвитку. – Київ: Музична Україна, 1986. – 240 с.
 52. Станішевський Ю. Балетний театр України, 1925 – 1975. – Київ: Музична Україна, 1975. – 224 с.
 53. Станішевський Ю. Балетний театр України: 225 років історії. – Київ: Музична Україна, 2003. – 440 с.
 54. Станішевський Ю. Лебеді чарівного озера. – Київ: Молодь, 1966. – 92 с.
 55. Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: Історія і сучасність. – Київ: Музична Україна, 2002. – 736 с.
 56. Станішевський Ю. Хореографічне мистецтво. – Київ: Радянська школа, 1969. – 100 с.
 57. Станішевський Ю.О. Національна опера України 2001‑2011. / Юрій Олександрович Станішевський. – К. : Муз. Україна. 2012. – 304 с.
 58. Стефанович М. П. Київський державний ордена Леніна академічний театр опери та балету УРСР імені Т. Г. Шевченка. Історичний нарис. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. – 210 с.
 59. Стефанович М. Київський Держаний ордена Леніна академічний театр опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка: Історичний нарис. – Київ: Мистецтво, 1968. – 274 с.
 60. Суриц Е. Я. Хореогрфическое искустство двадцатых годов. – М.: Искусство, 1979. – 360 с.
 61. Тимофеева Н. В. Мир балета: история, творчество, воспоминания. – М.: ТЕРРА, 1993. – 368 с.
 62. Трускиновская Д. М. 100 великих мастеров балета / Д. М. Трускиновская. – М. : Вече, 2010. – 432 с.
 63. Файер Ю. О себе, о музыке, о балете. – М.: Всесоюзное издательство советский композитор, 1974. – 576 с.
 64. Фёйе Р.-О. Хореография, или Искусство записи танца с характерними рисунками и знаками, по которым можно изучить оюлые виды танцев, труд, полезный для мастеров танца и для людей, имеющих отношение к танцу, написанный месьє Фёйе, мэтром танца / Пер., комм., вступ. ст. Н. В. Кайдановской. – М.: Издатель Доленко, 2010. – 140 с.
 65. Худаков С. Н. Иллюстрированная история танца. – М.: Эксмо, 2009. – 288 с.
 66. Худеков С. Н. Всеобщая история танца. – М.: Эксмо, 2009. – 608 с.
 67. Худеков С. Н. Искусство танца: История. Культура. Ритуал / Худаков с. Н. – М.: Эксм0, 2010. – 544 с.
 68. Чистякова В. В мире танца. Беседы о балете. – М.: Искусство, 1964. – 132 с.
 69. Шариков Д. І. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Історія та художня практика хореографічної культури : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2013. – Частина ІІ. – 204 с. : іл.
 70. Шариков Д.І. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Філософія балету та онтологія танцю : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2013. – Частина І. – 204 с. : іл.
 71. Шариков Д.І. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Типологія хореографії : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2013. – Частина ІІІ. – 90 с. : іл.
 72. Шевченко В. Т. Мистецтво балетмейстера в народно-сценічній хореографії / В. Т. Шевченко. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 184 с.
 73. Эльяш Н. И. Балет народов СССР. – М.: Знание, 1977. – 168 с.
 74. Ястребов Ю. Балетмейстер в театре оперетты: Метод. Пособие. – М.: Искусство,1981. – 103 с.