Філософія музики

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Козаренко О. В.КМА-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМД-1мпрофесор Козаренко О. В.

Опис курсу

Мета курсу – доведення закономірності появи філософії музики як результату розвитку філософії, літературо- та мовознавства, естетики, теорії та історії музики, культурної антропології тощо.

Завдання курсу: формування системи знань про основний корпус ідей, методи дослідження, функції філософії музики у загально-гуманітарному дискурсі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: 1) історичну ґенезу виникнення філософії музики від античних часів до початку ХХІ ст.; 2) основний масив концептів, привнесених до філософії музики із суміжних дисциплін (естетики, етики, богословії, теорії та історії музики, філософії, мово- та літературознавства, стислих наук тощо); 3) праці провідних вчених із вищезазначених дисциплін, що спричинилися до формування основного корпусу ідей філософії музики; 4) існуючі сьогодні підходи до розуміння філософії музики у зарубіжному та вітчизняному гуманітарному дискурсі.

вміти: 1) окреслити основні етапи становлення філософії музики; 2) обґрунтувати існуючі підходи до розуміння предмету, методів дослідження, структури дисципліни; 3) аналізувати музичні феномени в широкому культурологічному контексті; 4) довести значення філософії музики як неодмінної складової епістемології культури.

 

Рекомендована література

  1. Augustyn, “O muzyce”. – Lublin: RWKUL, 1999. – 279 p.
  2. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. – М., 1969.
  3. Антонович М. Musica Sacra. – Львів, 1928.
  4. Козаренко О. В. Феномен української національної музичної мови. – Львів: НТШ, 2011. – 298 с.

Матеріали

Силабус “Філософія музики”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму