Філософія музики

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Козаренко О. В.КМА-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМД-1мШевчук А. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв ознайомився з основними джерелами філософії музики, зокрема з працями Л. Вітгенштайна, представників львівсько-варшавської філософської школи, паризької та лондонської шкіл, російського богослов’я, писаннями Івана Павла ІІ, семіотики та герменевтики музики, останніх досягнень вітчизняного загально гуманітарного дискурсу.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконференції курсу на час дистанційного навчання

Лекції

Практичні

Мета і завдання курсу

Мета – доведення закономірності появи філософії музики як результату розвитку філософії, літературо- та мовознавства, естетики, теорії та історії музики, культурної антропології тощо.

Завдання: формування системи знань про основний корпус ідей, методи дослідження, функції філософії музики у загально-гуманітарному дискурсі.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Філософія музики» студент повинен набути компетентності:

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК08. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК11. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, передбачувати та враховувати їх при побудові команди та реалізації проектів.

ЗК15. Здатність вдосконалювати власне навчання і виховання, включно з удосконаленням навчальних і дослідницьких навичок.

ФК04. Здатність вирішувати соціокультурні проблеми за невизначених умов і вимог та надавати науково-обґрунтовані, професійні рекомендації та висновки.

ФК06. Здатність швидко адаптуватися до викликів часу, до специфічних умов і напрямів професійної діяльності.

ФК08. Здатність застосовувати креативні технології на практиці.

ФК10. Здатність до прогностичної та проектної діяльності у сфері культури, моделювання інноваційних соціально-культурних процесів і явищ, виявлення тенденцій їх розвитку.

ФК13. Здатність розуміння сучасних соціокультурних процесів.

ФК15. Здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих проектів, в управлінні науковим і творчим колективом.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН01. Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного розвитку.

ПРН03. Вміти збирати та інтегрувати докази власної дослідницької позиції, обґрунтовувати результати соціокультурних практик, презентувати і відстоювати власну думку щодо результатів досліджень та інновацій.

ПРН05. Використовувати міждисциплінарний підхід до вирішення складних задач і проблем соціокультурної діяльності.

ПРН08. Використовувати «модель 4к» для розв’язання задач і прийняття рішень, ведення переговорів і наукових дискусій у сфері менеджменту соціокультурної діяльності.

ПРН11. Організовувати конструктивний діалог між зацікавленими стейкхолдерами соціокультурних трансформацій задля досягнення спільно визначеної мети (місії).

ПРН13. Вміти аналітично мислити при вирішення професійних питань та проблем.

ПРН14. Демонструвати здатність до об’єктивної оцінки і аргументування проблем та перспектив соціокультурної політики України.

ПРН15. Застосовувати отримані знання та демонструвати обізнаність у сучасних світових соціокультурних практикаx.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • історичну ґенезу виникнення філософії музики від античних часів до початку ХХІ ст.;
 • основний масив концептів, привнесених до філософії музики із суміжних дисциплін (естетики, етики, богословії, теорії та історії музики, філософії, мово- та літературознавства, стислих наук тощо);
 • праці провідних вчених із вищезазначених дисциплін, що спричинилися до формування основного корпусу ідей філософії музики;
 • існуючі сьогодні підходи до розуміння філософії музики у зарубіжному та вітчизняному гуманітарному дискурсі.

вміти:

 • окреслити основні етапи становлення філософії музики;
 • обґрунтувати існуючі підходи до розуміння предмету, методів дослідження, структури дисципліни;
 • аналізувати музичні феномени в широкому культурологічному контексті;
 • довести значення філософії музики як неодмінної складової епістемології культури.

Ключові слова

Філософія, музика, творчість, музична семіотика, музична герменевтика, музичний знак, музичний синтаксис, розуміння музичного змісту, герменевтичне коло.

Теми

Тема 1. Генеза філософії музики.

Тема 2. Складові філософії музики.

Тема 3. Музична семіотика.

Тема 4. Музична мова і мовлення.

Тема 5. Природа музичного знаку.

Тема 6. Музична герменевтика.

Тема 7. Герменевтичне коло.

Тема 8. Богословіє музики.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Філософія музики”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Козаренко О. В. Феномен української національної музичної мови. Львів : НТШ, 2000. 284 с.
 2. Козаренко О. В. Філософія музики як університетська дисципліна. Записки НТШ. Праці Музикознавчої комісії. Т. 256.  Львів, 2014. Вип. 14. С. 28-38.
 3. Козаренко О. В. Філософія музики як необхідна складова сучасної мистецької освіти. Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2012. Вип. 11. С. 3-7.
 4. Антологія світової літературно-критичної думки. Львів, 1996.
 5. Барбах  С. Філософія музики як частина музикознавства. Львів, 1928.
 6. Вітгенштайн Л. Філософські дослідження. К., 1995.
 7. Корній Л. Історія української музики. Частина третя ’ ХІХ ст. : підручник. Київ-Нью-Йорк, 2001. 480 с
  Гудимова С. А. Музыкальная эстетика : Научно-практическое издание. М., 1999. 283 с.
 8. Эйгес К. Очерки по философии музыки.  М. : Государственное музыкальное издательство, 1921.
 9. Эйгес К. Очерки по философии музыки. Звучащие смыслы. Альманах / Сост. и отв. ред.: Левит С.Я., Мильская Л.Т. СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2007. 784 с.
 10. Музыкальная энциклопедия / гл. ред. Ю. В. Келдыш. М. : Советская энциклопедия, 1973. 982 с.
 11. Степанов Ю. Семиотика. М., 1971.
 12. Суханцева В. К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной – к философии музыки. К., 2000. 176 с.
 13. Langer S. Nowy sens folozofi. Warszawa, 1976.
 14. Lissa Z. Nowe szkice z estetyki muzycznej.  Krakow, 1975.

Додаткова:

 1. Адорно Т. Избранное : Социология музыки / пер. с нем. М. И. Левина. М.; СПб. : Университетская книга, 1998. 445 с.
 2. Адорно Т. Философия новой музыки / пер. с нем. Б. Скуратова. М. : Логос, 2001. 352 с.
 3. Александрова Н. Г. Основные типы музыкального интонирования в украинской камерно-инструментальной музыке 70–80-х годов : автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. искусствовед. : 17.00.02. Киев, 1987. 15 с.
 4. Андрієвська В. В. Камерно-інструментальний ансамбль у творчості львівських композиторів ХХ століття : дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка. Львів, 2002. 207 с.
 5. Андрієвська В. Деякі музично-стильові особливості камерноінструментальних ансамблів Василя Барвінського (до проблеми розвитку жанру). Сторінки камерно-інструментального виконавства : українська та світова парадигма : тези Міжнар. наук.-практ. конференції, 14 грудня 2017 р. Львів : ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2017. С. 46-47.
 6. Андрієвська О. Сюїта для фортепіанного тріо Василя Витвицького у контексті розвитку жанру західноукраїнського камерноінструментального ансамблю ХХ століття. Сторінки камерноінструментального виконавства: українська та світова парадигма : тези Міжнар. наук.-практ. конференції, 14 грудня 2017 р. Львів : ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2017. С. 58-60.
 7. Андросова Д. В. Мінімалізм в музиці: напрямок і принцип мислення : дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2005. 190 с.
 8. Арановский М. Г. Музыкальный текст: структура и свойства. М. : Композитор, 1998. 341 с.
 9. Арановский М. Г. Опыт построения модели творческого процесса композитора. Методологические проблемы современного искусствознания. Л. : ЛГИТМиК, 1975. С. 127-141.
 10. Арановский М.Г. Два этюда о творческом процессе. Процессы музыкального творчества. М. : РАМ им. Гнесиных, 1994. Вып. 130. С. 56-77.
 11. Ареф’єва А. Ю. Фестивальні імпрези мистецтва України як феномен культури повсякдення. Міжнародний вісник : культурологія, філологія, музикознавство. 2015. Вип. І(4). С. 138-142.
 12. Асталош Г. Л. Еволюція фортепіанної виразовості в камерноінструментальних ансамблях українських композиторів останньої третини XX ст. (на прикладі творчості М. Скорика, Є. Станковича, В. Сильвестрова) : дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка. Львів, 2013. 222 с.
 13. Асталош Г. Л. Камерно-інструментальні сонати Д. Бортнянського у контексті становлення жанру. Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська та світова парадигма : тези Міжнар. наук.-практ. конференції, 14 грудня 2017 р. Львів : ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2017. С. 35-37.
 14. Безбородько О. А. Національно-вербальний фактор музичної творчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 17.00.03. Київ, 2010. 16 с.
 15. Белик-Золотарёва Н. А. Оперно-хорова творчість як категорія сучасного вітчизняного хорознавства. Традиції та новації у вищій архітектурнохудожній освіті : збірник наукових праць / ред. кол. : В. Я. Даниленко та ін. Харків, 2010. Вип. 3. С. 11-18.
 16. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М. : Институт психологии РАН, 1997. 352 с.
 17. Высоцкая М. С., Григорьева Г. В. Музыка ХХ века : от авангарда к постмодерну : учебное пособие. М. : Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2014. 439 с.
 18. Гуляницкая Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм (история, теория, практика). М. : Языки славянской культуры, 2014. 368 с.
 19. Гуменюк Т. Філософсько-методологічні засади музичної естетики. Культурологічна думка. 2010. Т. 2, № 1. С. 36-43. URL: https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/KD2_Humeniuk.pdf
 20. Драч І. С. Аспекти вияву композиторської індивідуальності у сучасній культурі (на матеріалі творчості В. С. Губаренка) : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства / Нац. муз. акад. України імені П. І. Чайковського. Київ, 2005. 33 с.
 21. Єргієв І. Д. Режисерські інтенції виконавської інтерпретації сучасної інструментальної музики. Міжнародний вісник : Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2015. Вип. ІІ (5). С. 145-150.
 22. Завгородняя Г. Ф. Деякі аспекти методології аналізу музичних творів. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2015. Вип. ІІ (5). С. 114-119.
 23. Зосім О. Л. Сакральна музика у музикознавчому дискурсі : питання термінологічної дефініції. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. 2015. Вип. ХХXІV. С. 261-271.
 24. Каблова Т. Б. Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в музичній культурі : монографія. Київ : НАКККіМ, 2015. 160 с.
 25. Капічіна О. О. Музичний семіозис ХХ століття як естетичний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук. : 09.00.08. Луганськ, 2012. 35 с.
 26. Капічіна О. О. Семіозисне мислення як універсальний спосіб розуміння сучасного музичного мистецтва. Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів : матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. 11-12 жовтня 2012 р. Черкаси  : ІнтролігаТОР, 2012. С. 244-249.
 27. Капічіна О. О. Семіотика музики : генеалогічні витоки музичного семіозису. Культура і сучасність : альманах. 2010. № 1. С. 19-23.
 28. Карась Г. В. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття : монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. 164 с.
 29. Козаренко О. В. Деякі тенденції розвитку національної музичної мови в першій третині XX століття. Українське музикознавство. 1998. Вип. 28. С. 144-155.
 30. Козаренко О. В. Коментар як результат культурного діалогу та феномену відчуження в українській музиці ХІХ-ХХІ ст.  Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія : Мистецтовзнавство. 2018. Вип. 19. С. 3-9.
 31. Козаренко О. В. Львівська філософсько-музична школа і актуальні проблеми українського музикознавства. Musika Humana. Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка.  2003. Вип. 8. С.74-81.
 32. Козаренко О. В. Національна інтонаційність у композиторській творчості. Народна творчість та етнографія. 1993. №3. С.13-18.
 33. Козаренко О. В. Національна музична мова в контексті постмодернізму. Наукові записки Тернопільсього педуніверситету. Серія : Мистецтвознавство. 1999. № 1. С. 9-16.
 34. Козаренко О. В. Національна музична мова як фактор історичного процесу. Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія : Мистецтвознавство. 1999. №2(3). С. 9-16.
 35. Козаренко О. В. Про деякі універсалії музичного світу Бориса Лятошинського. Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2015. Вип. 16. С. 33-37.
 36. Козаренко О. В. С. Людкевич та лінгвістична свідомість модернізму. Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2018. Вип. 18. С. 247-253.
 37. Козаренко О. В. Українська духовна музика : спогад про майбутнє. Art line. 1998. №1. С.24-27.
 38. Козаренко О. В. Українська духовна музика і процес становлення національної музичної мови. Мистецтвознавство України. К. : Спалах, 2000. С. 139-156.
 39. Козаренко О. В. Українська національна музична мова : ґенеза та сучасні тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : 17.00.03. Київ, 2001. 36 с.
 40. Козаренко О. В. Український фонозапис : час збирати каміння. Культура і життя. 1994. №38. С.3.
 41. Козаренко О. Національна музична мова у дискурсі постмодернізму. Musica Ukrainica. URL: http://www.musicaukrainica.odessa.ua/_a-kozarenko-ethnicmuslang.html
 42. Колесник О. С. Інтерпретація як феномен художньої культури : монографія. Київ : НАКККіМ, 2014. 265 с.
 43. Кравченко А. І. Виконавська інтермедіальність : дискурс художньо-технологічної креативності в музичному мистецтві ХХІ століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 29. Том 5. С. 107–111. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.5/29.209714
 44. Кравченко А. І. Від компаративістики до інтермедіальності в аналізі музичного мистецтва (на матеріалі камерно-інструментальної музики України кінця ХХ – початку ХХІ століття). Культура і сучасність : альманах. 2016. № 2. С. 53-59.
 45. Кравченко А. І. Герменевтика ансамблевого виконавства в семіологічному дискурсі постмодернізму. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 28. Том 5. С. 121–126. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.5/28.208905
 46. Кравченко А. І. Значення філософії музичного аналізу у дослідженні камерно-інструментального мистецтва України. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2016. Вип. XXXVI. С. 172-183.
 47. Кущ Є. В. Електромузичний інструментарій як еволюційний фактор культури : монографія. К. : НАКККіМ, 2015. 160 с.
 48. Личковах В. А. Філософія «Філармонії». Чернігово-Сіверська культурологічна регіоніка. Чернігів : Видавець В. М. Лозовий, 2011. 168 с.
 49. Літературно-джазові імпровізації : інтермедіальні студії : монографія / за ред. С. Маценки. Львів : Срібне слово, 2019. 396 с.
 50. Мазепа Т. Камерно-інструментальне виконавство в Галицькому Музичному Товаристві другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська та світова парадигма : тези Міжнар. наук.-практ. конференції, 14 грудня 2017 р. Львів : ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2017. С. 21-23.
 51. Музична фактура літературного тексту: інтермедіальні студії : монографія / за ред. С. Маценки. Львів : Апріорі, 2017. 352 с.
 52. Муха А. Композитори України та української діаспори : довідник. Київ : «Музична України», 2004. 352 с.
 53. Наєнко М. Інтермедіальність як методологія. Інтермедіальність  : теорія і практика : філологічні семінари. Київ : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2016. Вип. 19. С. 6-15.
 54. Опанасюк О. П. Культурологічне музикознавство: реалії та проблематика музикознавчої науки. Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття : зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 25-26 квітня 2017 р. Київ : НАКККіМ, 2017. С. 31-34.
 55. Пахомова Є. Г. Синтез і синестезія у творчості українських композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. 2017. № 1(34). С. 101-111.
 56. Повзун Л. І. «Біфункціональний код камерності» як семантична установка інструментально-ансамблевих жанрів. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 2. С. 103-107.
 57. Попович М. Аналітична філософія культури. Культурологічна думка. 2009. Том 1, № 1. С. 9–13. URL: https://www.culturology.academy/wpcontent/uploads/KD1_Popovych.pdf
 58. Самотос-Баєрлє Н. І. Микола Колесса. Сто років молодості. Львів : Аверс, 2014. 288 с.
 59. Созанський Ю. Музична семіотика / ред.-упор. Л. Назар-Шевчук. Львів: Сполом, 2008. 522 с.
 60. Суханцева В. К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной – к философии музыки : монография. К. : Факт, 2000. 176 с. URL: http://www.countries.ru/library/music_culture/mkm.htm
 61. Сюта Б. О. Основи парамузикознавства : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. 176 с.
 62. Шреєр-Ткаченко О. Я. Історія української музики. Розвиток української музичної культури від найдавніших часів до середини ХІХ століття. Ч. І. К. : Музична Україна, 1980. 200 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 5. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 6. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 7. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 8. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 9. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 10. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 11. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 12. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 13. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 14. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 15. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 16. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 17. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 18. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 19. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 20. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 21. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 22. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 23. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 24. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 25. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 26. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 27. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 28. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 29. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 30. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 31. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 32. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 33. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 34. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 35. Національна музична академія україни ім. П.І.Чайковського. URL: https://knmau.com.ua
 36. Національна опера України. URL: https://opera.com.ua
 37. Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка. URL: https://lnma.edu.ua
 38. Львівська національна опера. URL: https://opera.lviv.ua
 39. Львівська національна філармонія ім. М.Скорика. URL: https://philharmonia.lviv.ua
 40. Львівський органний зал. URL: https://www.lvivconcert.house
 41. Коломийський академічний обласний український драматичний театр ім. І.Озаркевича. URL: https://teatr.kolomyya.org
 42. Національна спілка композиторів України. URL: https://composersukraine.org
 43. Наукове товариство ім. Т.Шевченка (НТШ). URL: https://ntsh.org
 44. Міжнародна організація “Новий Акрополь”. URL: https://newacropolis.org.ua

Силабус: "Філософія музики"

Завантажити силабус