Допоміжно-практичні дисципліни книгознавства та інформаційних наук

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМБ - 41Пугач Л. Ю.

Опис курсу

Мета – продовжити ознайомлення студентів із циклом дисциплін «Допоміжно-практичні дисципліни книгознавства та інформаційних наук» на базі окремих наукових дисциплін: «Філігранознавство», «Інкунабулознвство»; «Історичне джерелознавство», «Геральдика», «Картографія», «Історична метрологія», «Нумізматика»; виявити передумови виникнення та розвитку наук, як самостійних, спеціальних, допоміжних у галузі книгознавства, та інформаційних наук; з’ясувати етапи розвитку та становлення наук на історичному зрізі; розкрити студентам важливість вивчення історичних джерел, теорію і практику їх використання спираючись на основні методологічні принципи філігранології, інкунабулознавства, історичного джерелознавства, геральдики, картографії, історичної метрології, нумізматики – наук, що вивчають історію паперу, водяних знаків на ньому, видання раннього «колискового» періоду друкарства, систему гербів і знань про них, як історичне джерело, історію вивчення карт; ознайомитися з поняттям «картобібліографія», яка вивчає і описує великі картографічні фонди бібліотек, архівів, приватних колекцій, поняттям «нумізматика»; окреслити персональний внесок визначних вчених, діячів у розвиток писемної справи.

Завдання – провести книгознавчий аналіз історичних епох, в яких зароджувалося і удосконалювалося письмо, створення водяних знаків на ньому; ознайомитися з історією розвитку джерелознавчої науки; вивчити історію гербів як історично-інформаційного джерела; звернути увагу на особливості інкунабул; ознайомитися з технологією вироблення паперу; проаналізувати історичні, культурні та економічні зв’язки між різними країнами, національні традиції, родовід історичних осіб, автентичність документів, зокрема книг, їх приналежність окремим особам.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

1) знати: предмет, методи і структуру кожної дисципліни, теоретико-методологічні і методичні проблеми; роль і значення кожного суспільно-історичного етапу для розвитку книгознавчої справи; методику й основні етапи опрацювання та використання джерел у наукових дослідженнях; фактологічний і теоретичний матеріал з кожної теми, що доповнюється лекційним матеріалом; орієнтуватися у викладеному матеріалі;

2) уміти: при необхідності за певними ознаками датувати письмову пам’ятку; використовувати набуті знання у своїй практичній діяльності

Рекомендована література

Допоміжно-практичні дисципліни книгознавства та інформацій

них наук

Гречило А.,

Савчук Ю.,

Сварник І.

Герби міст України (XIV–I пол. XX ст.) : науково-популярне видання Київ : Брама, 2001 1
  Ґречило А. Українська міська геральдика : монографія Київ ; Львів, 1998 віртуальний читальний зал
  Гусарова Т. П., Дмитриева О. В, Филиппов И. С. и др. Введение в специальные исторические дисциплины : учеб. пособ. для студ. высших учеб.заведений, обучающихся по спец. «История» Москва : Изд-во Московского университета, 1990 2
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Дорофєєва Н. Ф., Комаринська З. М. З історії грошей України : навч. посіб. для студ. економ. спец. вищих навч. закл. Київ ; Львів, 2000 віртуальний читальний зал
  Дубровіна Л. А, Гальченко О. М. Кодикографія української та східнослов”янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису Київ: Інститут української археографії, 1992. 1
  Дубровіна Л.,

Онищенко О.

Бібліотечна справа в Україні в XX столітті : монографія.  – Режим доступу :

http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-5286-8/978-966-02-5286-8. pdf. – Назва з екрана.

Київ : [НБУВ] ,

2009

2

віртуальний читальний зал

  Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми [Електронний ресурс] : [монографія] – Режим доступу: http://litopys.org.ua/isaevych/is33.htm. – Назва з екрану Львів : Ін-т україно-знавства ім. І. Кри-п’якевича, 2002 8
  Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга Львів : Світ, 1995 5
  за ред. Л. Зашкільняка Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми : монографія Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004 7

 

  Калакура Я. С. (кер. авт. кол.), Войцехівська І. Н., Павленко С. Ф. та ін. Історичне джерелознавство : підручник для студ. істор. спец. вищих навч. закл. Київ : Либідь, 2002 1
  Клепиков С. А. Новые работы в области филигранологии Москва : [б. в.], 1961 1
  Кобрин В. Б., Леонтьева Г. А., Шорин П. А. Вспомогательные исторические дисциплины : [учеб. пособ.] Москва : Просвещение, 1984. 1

 

  Кріль М. М.

 

Основи палеографії : навч. посіб. Київ : ІСДО,

1995.

4
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  Кушнаренко Н. Н. Документоведение [Электронный ресурс] : учеб. – 2-е изд. перераб. и доп. –

Режим доступа: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1296_34894660. pdf. – Заглавие с экрана.

Киев : Знания, 2000 17

віртуальний читальний зал

  Кушнаренко Н. М. Документоведение : учеб. – 3-е изд., стереотип. Киев : Знання, 2001 4
  Кушнаренко Н. М. Документоведение : учеб. – 4-е изд., испр. Киев : Знання, 2003 6
  Кушнаренко Н. М. Документоведение : учеб. – 7-е изд., стер. Киев : Знання, 2006 2
  Кушнаренко Н. М. Документоведение : учеб. для студ. вузов культуры – 8-е изд., стер. Київ : Знання, 2008 5

віртуальний читальний зал

  уклад.: Ф. Максименко ; упоряд.: М. Ільків-Свидницький, В.  Кметь Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського університету : каталог. – Вид. 2-ге, розшир. і допов. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011 15
  Мацюк О. Історія українського паперу. Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика : монографія Київ : [б. в.], 1994 1
  Мигонь К. Наука о книге: очерк проблематики : учеб. пособ. Москва : Книга, 1991 2
  Низовий М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб. Київ : Кондор ,2009 віртуальний читальний зал
  Овчінніков В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. Львів : Світ, 2005 6
  Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2012 1

 

  редкол.: Н. М. Сикорский (глав. ред.), О. Д. Голубева,

А.  Д. Гончаров и др.

Книговедение : энциклопедический словарь Москва : Сов. энцикл., 1982 1
  редкол.: В. А. Смолій (гол. ред.) та ін. Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів Київ : Либідь, 2008

 

3

 

  Фрис В. Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні : [навч. вид.] Львів: ЛНУ

ім. І. Франка,

2003

2
  Швецова-Водка Г. М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. Київ : Знання, 2012 2
  [авт. кол.:

Швецова-Водка Г. М., Сілкова Г. В., Черепуха Л. О. та ін.]

Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики Київ : Кн.палата України, 1999 2