Бібліотечне краєзнавство

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
424Біловус Г. Г.КМБ - 21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
424КМБ - 21Біловус Г. Г.

Опис курсу

Мета дисципліни – засвоєння студентами теоретичних основ бібліотечного краєзнавства, його суттєво-функціональної структури на терені розгляду бібліотеки як соціального інституту; основних етапів становлення та розвитку бібліотечного краєзнавства; методики краєзнавчої діяльності бібліотек, новітніх інформаційних технологій у краєзнавчій роботі бібліотек.

Завдання дисципліни:

 • ознайомити студентів з базовими поняттями і термінами бібліотечного краєзнавства;
 • дати систематизовані знання з історії бібліотечного краєзнавства, що є складовою частиною бібліотечного країнознавства, обов’язковим атрибутом історії культури України;
 • надати відомості про технологію формування краєзнавчого фонду і довідково-бібліографічного апарату;
 • ознайомитися з основними джерелами пошуку краєзнавчої інформації, способами аналітико-синтетичної обробки і бібліографування первинних і вторинних краєзнавчих і місцевих документів;
 • навчити методиці укладання краєзнавчих бібліографічних покажчиків;
 • ознайомити зі специфікою застосування системи краєзнавчого бібліотечно-бібліографічного обслуговування та бібліографічного інформування з метою поширення і популяризації краєзнавчих знань;
 • показати закономірності й перспективи розвитку бібліотечного краєзнавства, його інноваційний характер, поєднання традиційних та новітніх напрямів краєзнавчої діяльності бібліотек різних типів і видів;
 • окреслити краєзнавчу діяльність бібліотек регіонального рівня.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: 1) термінологічний інструментарій бібліотечного краєзнавства; 2) історію його становлення і розвитку в Україні; 3) основні досягнення сучасного бібліотечного краєзнавства та дискусійні проблеми; 4) напрями краєзнавчої діяльності бібліотек; 5) технологію створення краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату (краєзнавчого каталогу, системи краєзнавчих бібліографічних посібників, краєзнавчих баз даних, веб-сайтів і веб-порталів);

вміти: 1) охарактеризувати об’єкт, предмет, методи, структуру, напрями та міждисциплінарні зв’язки бібліотечного краєзнавства як наукової і навчальної дисципліни; 2) систематизувати факти розвитку бібліотечного краєзнавства; 3) правильно визначати бібліотечне краєзнавство як систему, що складається з чотирьох основних компонентів: краєзнавчого фонду; контингенту абонентів-споживачів краєзнавчих документів і місцевих видань; персоналу бібліотекарів, покликаних виконувати краєзнавчу роботу, і матеріально-технічної бази краєзнавчої діяльності бібліотеки; 4) складати краєзнавчий бібліографічний покажчик; 5) здійснювати технологію документного, інформаційного та когнітивного обслуговування з краєзнавства в бібліотеках різних видів і типів в умовах активного впровадження в бібліотечну сферу комп’ютерних технологій.

 

Змістові модулі:

 1. Краєзнавство як галузь знань і сфера діяльності
 2. Генезис бібліотечного краєзнавства в Україні
 3. Організація краєзнавчої роботи бібліотек України. Краєзнавчі ресурси бібліотек України
 4. Довідково-бібліографічне обслуговування з краєзнавства

Рекомендована література

Автор підручника (навчального посібника тощо) Найменування підручника (навчального посібника тощо) Найменування видавництва, рік видання
гол.ред.О.Б.Айвазян; редкол.: О.О. Мацей,

С.А. Молчанова, О.О. Костюк

Бібліотека в освітньому просторі. Бібліотечне краєзнавство [Електронний ресурс]: інформ. бюл. для працівників бібліотек ДВНЗ Хмельницької області. № 21. Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten21/buleten21.pdf. – Назва з екрана Хмельницький : ХНУ, 2016
  Бібліотечне краєзнавство в роботі з дітьми [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nadoest.com/bibliotechne-krayeznavstvo-v-roboti-z-ditemi. – Назва з екрана.  
  Бібліотечне краєзнавство: загальна характеристика курсу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://moodle.dk.rv.ua/pluginfile.php/761/mod_resource/content/1/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf. – Назва з екрана  
Блажкевич А. Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення та розвиток (XIX ст. – 30-ті рр. XX ст.) [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/148730. – Назва з екрана. Київ : [б. в.], 2003
науч. ред.

А. Н. Ванеев,

В. А. Минкина

Справочник библиотекаря. – Изд. 2-е, испр. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2004
Гаркуша В. В. Бібліотечне краєзнавство в системі роботи шкільних бібліотек [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/6743/462601/sitepage_176/files/bibliotechne_kraeznavstvo_v_sistemi.pdf. – Назва з екрана.  
Голубко В. Є. , Качараба С. П. , Середяк А. В. та ін. Історичне краєзнавство : навч. посіб. Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Ч. 1
Голубко В. Є. , Середяк А. В. , Генега Р. Я. та ін. Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень [Електронний ресурс] : курс лекцій. Режим доступу: http://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A7.2.pdf. – Назва з екрана Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Ч. 2
Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016
упоряд.: Домбровська Г., Панів Л. Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка Львів : ЛНУ ім. І. Франка], 2008.
укл.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, С. І. Смілянець Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. (1997–2006). –– Режим доступу: www.nibu.kiev.ua/files/el…/teor_metod_biblkraznv1997_2006.pdf. – Назва з екрана Київ : [б. в.], 2007
підгот.:

В. П. Кисельова, З. Х. Мусіна,

С. І. Смілянець

Краєзнавча діяльність бібліотек [Електронний ресурс] : метод. посіб. – Режим доступу :

http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/kraznvdijalbibl_metod. pdf. – Назва з екрана

Київ : ТОВ’ЛК Мейкер : ТОВ «Ніка-Принт», 2002.
Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття [Електронний ресурс] : навч. посіб. Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:593614/Source:default. – Назва з екрана. Київ : Кн. палата України, 1998
  Краєзнавство – складова бібліотечної роботи [Електронний ресурс]: метод.-бібліогр. посіб.Режим доступу: http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2006/2006.pdf. – Назва з екрана Ярмолинці : [б. в.], 2006
  Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України. 1991-1995: [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. Режим доступу: www.nibu.kiev.ua/files/el_res/kraznvbibl1991_1995.pdf. – Назва з екрана Київ : [НІБУ], 1996
Криворотенко С. Н. Краеведческий фонд библиотек [Электронный ресурс] : учеб. пособ. – Режим доступа: my-shop.ru/shop/books/303437.html . – Заглавие с экрана Москва : Либе-рия-Бибинформ, 2005
Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О. та ін. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013
Кузнецова М. М. Системне формування краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек як складової соціально-комунікаційного простору регіону : автореф. дис. … канд. наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознав-ство» Харків : [б. в.], 2011
Кушнаренко Н. М Бібліотечне краєзнавство : підручник Київ : [Знання], 2007
підгот.

О. В. Михайлова

Краєзнавча робота в бібліотеках України [Електронний ресурс] : інф. бюлетень. Вип. 13–27. – Режим доступу: www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v13.pdf ; www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v14.pdf ; www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v15.pdf ;

www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v16.pdf ;

www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v17.pdf ;

www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v18.pdf ;

www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v19.pdf ;

www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v20.pdf ;

www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v21.pdf ;

www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v22.pdf ;

www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v23.pdf ;

www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v24.pdf ;

www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v25.pdf ;

www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v26.pdf ;

www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v27.pdf. – Назва з екрана

Київ : [НІБУ], 2002–2016
підгот.

О.В. Михайлова, З. Х. Мусіна

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 1996-2000 : [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. Режим доступу: www.nibu.kiev.ua/files/el_res/kraznvbibl1996_2000.pdf. – Назва з екрана Київ : [НІБУ], 2002
підгот.

О.В. Михайлова

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 2001–2005 [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. Режим доступу: www.nibu.kiev.ua/files/el_res/kraznvbibl2001_2005.pdf. – Назва з екрана Київ : [НІБУ], 2007
упоряд.

О.В. Михайлова

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 2006–2010 [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. Режим доступу: www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv_bibl_pos2006_2010.pdf. – Назва з екрана Київ : [НІБУ], 2012
упоряд. О.В. Михайлова Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 2011–2015 [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. Режим доступу: www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv_bibl_pos2011_2015.pdf. – Назва з екрана Київ : [НІБУ], 2017
Михлина И. И. Основные понятия краеведческой библиографии: учеб.- метод. пособ. Москва : ИПО  ПРОФИЗДАТ, 2002
Мілясевич І. В. Історія формування краєзнавчих бібліографічних ресурсів в Україні : навч. посіб. – 2-ге вид., доповн. і переробл. Рівне : ПП ДМ, 2013
Неверова Т. А. Краеведческая деятельность библиотек [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособ. – Режим доступа: www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/kraeved.doc. – Заглавие с экрана Москва : Либерия-Бибинформ, 2005
уклад.:

Н. І. Полянська,

В. О. Ярошик

Бібліотечне краєзнавство: нові технології [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. семінару (Харків, 22–23 березня 2005 р.). Режим доступу: http://en.calameo.com/books/000632945c5a379f326db. – Назва з екрана Харків : [ХДНБ], 2005
Сомова Т. Н. Краеведческая деятельность детских библиотек: структурно-функциональный подход [Электронный ресурс] : учеб. пособ. – Режим доступа: aonb.ru/conf2012/doc/doc/somova_doc.pdf. – Заглавие с экрана Орел : ОГИИК, 2003