Актуальні проблеми сучасного бібліографознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1Біловус Г. Г.КМБ - 51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1КМБ - 51мРибчинська Н. А.

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з комплексом проблем, які досліджують і дискутують представники різних наукових шкіл бібліографознавства на сучасному етапі, та простежити їх генетичний зв’язок із напрацюваннями попередніх поколінь бібліографознавців.

Завдання дисципліни:

– сформувати уявлення про бібліографознавство як наукову дисципліну, що продукує нові бібліографічні знання;

– простежити процес формування бібліографознавства як науки, показати внесок вітчизняних та зарубіжних учених у розвиток бібліографознавства;

– дати уявлення про науково-педагогічні школи, традиційні та альтернативні бібліографознавчі концепції;

– висвітлити найгостріші проблеми бібліографознавства початку ХХІ ст.;

– поповнити професійний тезаурус майбутніх фахівців термінологією, якою послуговуються вчені-бібліографознавці на сучасному етапі.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: структуру і зміст бібліографознавства, його завдання, генезис, розвиток і основні проблеми бібліографознавства на сучасному етапі, понятійно-термінологічний інструментарій бібліографічної науки;

вміти: 1) аналізувати і критично оцінювати публікації дискусійного характеру; 2) опрацьовувати наукову бібліографознавчу літературу; 3) висловлювати власну думку з приводу найгостріших проблем у сучасній бібліографознавчій науці.

 

Змістові модулі:

  1. Структуру і зміст бібліографознавства
  2. Бібліографознавство на шляху від поліконцептуальності до інтегральної теорії
  3. Еволюція бібліографознавчої думки.

Рекомендована література

Автор підручника (навчального посібника тощо) Найменування підручника (навчального посібника тощо) Найменування видавництва, рік видання
сост.:

А.В. Аверкиева,

М.Г. Шубникова

Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание. Опыт отдела комплексного информационно-библиографиче-ского обслуживания Национальной библиотеки Чувашской Республики Чебоксары : [б.и.], 2016
Власова Г.В., Лутовинова В.І., Титова Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посіб. Київ : ДАКККіМ, 2006
Глазунова Л.В. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект : автореф. дис. … канд. наук із соц. Комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Харків : ХДАК, 2015
Диомидова Г.Н. Библиографоведение : учебник Санкт- Петербург: Профессия, 2002
Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) Київ : [б. в.], 2013
Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Київ : Жнець, 2011
укл. Т.М. Заморіна Бібліографознавство України (2011–2015) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу: http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf. – Назва з екрана Київ : [б. в.], 2017
сост. Г.Ф. Зарезова Информационно-аналитические продукты и услуги : учеб.-метод. комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность» Барнаул : Изд-во Алт ГАКИ, 2007
Коготков Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление : учебник Санкт-Петербург: Профессия, 2004
Коршунов О.П., Лиховид Т.Ф., Новоженова Т.А. Библиографоведение. Основы теории и методологии : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 071201 Библ.-информ. деятельность Москва : ФАИР, 2009
укл. Л.А. Кухар Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу: http://elib.nplu. org/object.html?id=7080. – Назва з екрана Київ : [б. в.], 2012
Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія Київ : НБУВ, 2012
Лутовинова В.І. Теоретико-методологічні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії (XІ–XX ст.) Київ : Книжк. палата України, 2002
Моргенштерн И.Г. Общее библиографоведение : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2005
Отле П. Библиотека, библиография, документация: избранные труды пионера информатики Москва : Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004
сост. И.Ф. Павлова Общее библиографоведение : учеб.-метод. пособ. Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет, 2010
Попик В.І. Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток : автореф. дис. … докт. іст. наук : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Київ : [б. в.], 2014
Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : [б. в.], 2004
Симон К.Р. История иностранной библиографии. – 2-е изд., испр. Москва : ЛКИ, 2010
Строгіна Ю.В. Проблеми та перспективи розвитку національної бібліографії кінця XX – початку XXI століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://center.crimea.ua/knp/250/knp_250t1_61-66.pdf – Назва з екрана.  
Стронська Н.Т. Електронні ресурси українського історичного біобібліографознавства: стан і перспективи розвитку (90-ті роки ХХ – 10-ті роки ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” Київ : НБУВ, 2015
Філіпова Л.Я. Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі: теорія, організація, технологія : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Харків : [ХДАК], 1999
Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909–1939) : навч. посіб. Київ : Наша культура і наука, 2006.
Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів Київ : Кондор, 2004
Швецова-Водка Г.М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студ. спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Київ : Кондор, 2017
Швецова-Водка Г.М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. – Вид. 2-ге, випр. та доп. Київ : Кондор, 2018
наук. ред. і автор вступ. ст. Г.М. Швецова-Водка Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики Київ : Кн. палата України, 1999
Швецова-Водка Г.М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. праці Рівне : ПП ДМ, 2011