«Українське суспільство в історичному вимірі: минуле та сучасність»

14.04.2017 | 15:17

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди
Кафедра документознавства
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Кафедра української історії та етнополітики
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Кафедра історії, правознавства та методики навчання
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кафедра політології та права

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Круглого столу «Українське суспільство в
історичному вимірі: минуле та сучасність»,

що відбудеться 25 травня 2017 року в
дистанційному режимі на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди».
Тематичні напрями роботи Круглого столу:
– Концептуальні питання української історії, історіографії та джерелознавства
– Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.
– Події Української революції 1917-1921 рр. та її видатні особи
– Історія України ХХ – початку ХХІ ст.
– Історія розвитку науки, освіти, культури та мистецтва
– Етнонаціональне та конфесійне життя українського міста
– Повсякденне життя та ментальність народів України
– Політологічні студії
– Українське право: історія та сучасність
– Актуальні питання української філології
– Розвиток вітчизняного архівознавства й документознавства
За результатами роботи Круглого столу заплановано опублікувати електронний збірник матеріалів, який буде розісланий авторам. Заявки на участь у роботі Круглого столу із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, учене звання, посада і місце роботи, контактні дані) та матеріали надсилати до 28 квітня 2017 року на адресу: kaf.dz@ukr.net. Обсяг матеріалів – 3-5 сторінок у форматі doc.
(шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Посилання на джерела подаються в порядку їхньої появи в тексті. Індекси посилань у тексті у квадратних дужках (напр.: [1, с. 32]).
Автори несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв, посилань на джерела тощо. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

Контактна особа – Овсієнко Алла Сергіївна, ст. лаборант
Телефон для довідок: (093) 101-30-57 .

Оргкомітет

детальніше…