Плахотнюк Олександр Анатолієвич

Посада: доцент кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 240-36-23

Публікації

Статті в наукових фахових виданнях зарубіжних країн

 1. Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A.Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494. (ISBN 978-80-555-17112-4).
 2. Плахотнюк А. Формирование контемпорари-джаз-танца (Contemporary jazz-dance) / А. Плахотнюк // Сб. науч. статей. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 5 (43), часть ІІ. – С. 144–147.
 3. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego). / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Rultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 2, – 2014. – S. 181–188.
 4. Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuks w formacji osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzesźow Rzesźow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – С. 85–97.
 5. Плахотнюк О. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України / О. Плахотнюк // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) : зб. наук. праць. – Львів – Ряшів, 2013. Вип. 1. – С. 261–268. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1).

 

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Плахотнюк О. Джаз-танець на академічній балетній сцені : генезис та персоналії / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 164–169.
 2. Плахотнюк О. Фольк-джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України / Плахотнюк О. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць;– Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 242–247. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 12).
 3. Плахотнюк О. Джаз-танець у контексті сучасного мистецтва України / О. Плахотнюк // Вісник КНУ ім. Карпенка-Карого : зб. наук. праць. – К. : КНУ ім. Карпенка-Карого, 2013. Вип. № 12. – С. 179–186.
 4. Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2010. – С. 88–96. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 2, Т. ХІІІ).
 5. Плахотнюк О. Джаз-танець у бальній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2012. – С. 26–33. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. 15).
 6. Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2007. – С. 32–36. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. Х.).
 7. Плахотнюк О. Творчість Тараса Григоровича Шевченка на балетній сцені / О. Плахотнюк // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць; – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – C. 171–176. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 15).
 8. Плахотнюк О. Хореографічне мистецтво України у роздумах Олега Семеновича Голдрича / О. Плахотнюк // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць; – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – C. 52–57. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 14).
 9. Плахотнюк О. Культурно-мистецький вплив джаз-танцю на формування модних тенденцій ХХ століття / О. Плахотнюк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів : ЛНАМ, 2015. – Вип. № 27– С. 252–261.
 10. Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // Вісник ЛНУ ім.Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – С. 130–139. – (Серія педагогічні науки, вип. № 10 (269), частина ІІ).

Статті та тези у збірниках матеріалів конференцій

 1. Плахотнюк О. Акробатичні елементи в сучасних хореографічних композиціях / О. Плахотнюк // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. та Всеук. семінару з сучасної хореографії, 19–21 жовтня 2012 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, ЦТДЮГ, 2012 – С. 69–78.
 2. ПлахотнюкО. Джаз-танець у театральному просторі / О. Плахотнюк // Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтв : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., 18–19 листопада 2013 р. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – С. 75–78.
 3. ПлахотнюкО. Джаз-танець як складова частина сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 листопада 2011 р. – Луганськ : ЛДІМК, 2011. – С. 78–83.
 4. Плахотнюк О. Ґенеза фольк-джаз-танцю в контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України / О. Плахотнюк // Хореографічна та теоретична культура України : педагогічні та мистецькі виміри : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 18–19 квітня 2013 р. – К. : КНУКіМ, 2013 – Ч. І. – С. 218–224.
 5. Плахотнюк О. Залучення джаз-танцю на академічній балетній сцені / О. Плахотнюк // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 березня 2014 р. – Херсон : ХДУ, 2014. – С. 82–86.
 6. Плахотнюк О. Контемпорарі джаз-танець (contemporary jazz dance) / О. Плахотнюк // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конфер. та всеукр. семінару з сучасної хореографії., 19–21 жовтня 2012 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, ЦТДЮГ, 2012. – С. 44–48.
 7. Плахотнюк О. Розвиток вітчизняних виконавських шкіл джаз-танцю (на прикладі Галичини) / О. Плахотнюк // Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як складової художньої культури України (до 45-річчя заснування кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-прак. конф., 17–18 квітня 2015 р. – К. : Видавничий цент КНУКіМ, 2015. – С. 139–144.
 8. Плахотнюк О. Театральне мистецтво і джаз-танець / О. Плахотнюк // Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., 5–6 грудня 2013 р. – Луганськ : ЛДАКМ, 2013. – C. 80–75.
 9. Плахотнюк О. Формування контепорарі-джаз-танцю як нового наповнення змісту джаз-танцю / О. Плахотнюк // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ всеукр. наук.-творч. конф., 19 травня 2015 р. – К. : НАКККіМ, 2015. – С. 139–144.
 10. Плахотнюк О. Формування світової мистецької виконавської школи джаз-танцю / О. Плахотнюк // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27–28 березня 2015 р. – Херсон : ХДУ, 2015. – С. 191–197.
 11. Плахотнюк О. Формування контепорарі-джаз-танцю як нового наповнення змісту джаз-танцю / О. Плахотнюк // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : зб. матеріалів ІІІ всеукр. наук.-творч. конф., 19 травня 2015 р. – К. : НАККіМ, 2015. – С. 46–48.
 12. Плахотнюк О. Засади джаз-танцю як складової танцювальної арт-терапії / О. Плахотнюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції» Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти». – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – С. 130–139.
 13. Плахотнюк О. Вимоги до професійного відбору учнів хореографічних навчальних закладів / О. Плахотнюк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті». – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 90–108.
 14. Плахотнюк О. Танцювальна арт-терапія у практиці джаз-танцю / О. Плахотнюк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті». – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 51–61.
 15. Плахотнюк О. Театральні заклади вулиці Оссолінських (м. Львів) у період ХХ–ХХІ ст. /О. Плахотнюк // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : зб. матеріалів І Міжнародної науково-творчої конференції, Київ, 19 травня 2016 р. – К. : НАКККіМ, 2016. – С. 45–50.
 16. Плахотнюк О. Конкурс «Super dance» – позиції у процесах відображення сучасного хореографічного мистецтва України / О. Плахотнюк // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник (упор. О. Плахотнюк). – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 145–229.

Колективна монографія:

 1. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді : тенденції та перспективи розвитку : методичний посібник / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 148 с.
 2. Плахотнюк О. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва : навчально-метод. посіб. для студій сучасної хореографії, мистецьких шкіл, центрів творчості дітей та юнацтва, інших типів позашкільних навчальних закладів / О. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.
 3. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва : методичний посібник / О. Агапова, Я. Биткалюк, М. Горішня, О. Кузик, О. Плахотнюк, [та ін.] – Львів : Край, 2009. – 168 с.
 4. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи : методичний посібник // В. Волков, А. Таранова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, [та ін.] – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
 5. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн-танець, популярні масові танці) : методичний комплекс для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І–ІІ рівня акред., спеціалізація «Народна хореографія». – К. : Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006. – 20 с.
 6. Основи сучасної хореографії : методичний комплекс для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І–ІІ рівня акред., спеціальність «Народна художня творчість», спеціалізація «Видовищно-театралізовані заходи». – К. : Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006. – 24 с.
 7. Основи сучасної хореографії : методичний комплекс для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І–ІІ рівня акред., спеціалізація «Народна художня творчість» кваліфікація «Керівник хорового колективу». – К. : Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006. – 20 с.
 8. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.
 9. Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : методичний посібник / упор. О. Плахотнюк – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с.

Видання студентського збірника

 1. Хореографічна культура – мистецькі виміри : наукові статті студентської конференції / упор. О. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2013. – 120 с.
 2. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник наукових статей (випуск 2) / упор. О. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2014. – 220 с.
 3. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / упор. О. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – 168 с.

Біографія

Плахотнюк Олександр Анатолійович (1969, м. Львов).

Освіта: Львівський технікум радіоелектроніки (1988), спеціальність технік-технолог «Обробки металів різанням»; Рівненський державний інститут культури (1997) диплом з відзнакою, спеціальність «Народна художня творчість», кваліфікація «Керівник ансамблю народного танцю, викладач фахових дисциплін»; аспірантра ПВНЗ «Міжнародний Слов’янський університет. Харків» (2010) спеціальність Теорія та історія культури (мистецтвознавство).

Кандидат наук 26.00.01 «Теорія та історія культури (мистецтвознавство)» (2016), тема дисертації «Сучасний джаз-танець як феномен художньої культури».

2011 р. асистент, 2013 р. доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

1997–2008 рр. керівник підготовчих груп Народного ансамблю сучасного естрадного танцю «Ритми танцю», Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді. 2001–2014 рр. викладач-методист вищої категорії хореографічних дисциплін Львівського державного училища культури і мистецтв.

2001–2014 рр. викладач-методист вищої категорії хореографічних дисциплін Львівського державного училища культури і мистецтв. 2003 р. автор навчально-методичного комплексу з сучасної хореографії, організував перші набори та підготовку фахівців з сучасної хореографії у Львівському державному училищі культури і мистецтв.

2003–2007 рр. професійне стажування на міжнародних семінарах з сучасної хореографії «Europejskie spotkania taneczne», м. Варшава, Польща.

Член «Національної хореографічної спілки України» (2005), Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»(2009). Почесне звання «залужений діяч естрадного мистецтва України» (2013).

Член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України НМК 3 з культури і мистецтва, Науково-методичної ради сектору вищої освіти, підкомісія 024 «Хореографія»

Відзнаки: Міністтерства освіти і науки України (2014); Львівського національного університету імені Івана Франка (2014, 2016); Управління культури і туризму Львіської обласної державної адміністрації (2010); Головне управління освіти і науки Львіської обласної державної адміністрації (2008); Управління професійно-технічної освіти Львіської обласної державної адміністрації (2006, 2008); Управління культури Львівської міської ради (2004); Львівської обласної організацї профспілки працівників освіти і науки України (2016). Володар гран-прі та лауреат міжнародних й всеукраїнських конкурсів з сучасного хореографічного мистецтва, член журі міжнародних мистецьких конкурсів та фестивалів.

Директор Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер-денс», Всеукраїнського фестивалю «Відлуння». Художній керівник та балетмейстер «Театру-танцю “Відлуння”», Спортивно-танцювального клубу «Карменс» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.

Театральний балетмейстер-постановник: вистави-мюзикли «Алі-Баба і розбійники», «Кіт у чоботях», «Наш веселий Колобок» Львівського академічного обласного театру ляльок; казки-мюзикли «Пригоди невгамовного зайчика або Червона шапочка», «Зачарована Принцеса» Львівського муніципального театру ім. Лесі Українки.

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!