Медведик Юрій Євгенович

Посада: завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Науковий ступінь: доктор мистецтвознавства

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-99

Електронна пошта: jurij.medvedyk@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

ОСНОВНІ  НАУКОВІ  ПРАЦІ
ПРОФЕСОРА,  ДОКТОРА  МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
МЕДВЕДИКА  ЮРІЯ  ЄВГЕНОВИЧА
(за період 2011 – 2015 рр.)

 

Навчальні посібники:

 1. Пісні до Почаївської Богородиці: перевидання друку 1773 року / транскрипція, коментарі і дослідження Ю. Медведика. – Львів: Місіонар, 2000. – 148 с. (Серія «Історія української музики»: – Вип. 6 : Джерела).
 2. Українська духовна пісня XVII – XVIIIстоліть. – Львів: Видавництво Українсь­кого католицького університету, 2006. – 326 с. (Серія «Історія української музики»: – Вип. 15: Дослідження).
 3. Історія української музики: духовнопісенна (кантова) творчість XVII –XVIIIст. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 132 с. (навч. посібник; рекомендовано до друку МОНМС України, № 1/11-6534 від 22.07.2011 р.).
 4. Історія української музики: фольклористичні дослідження другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. «Ліра та її мотиви» П. Демуцького: навч. посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 60 с. (у співавт. з Г. Медведик).
 5. Історія української музики: «Почаївський Богогласник» — видатна пам’ятка української культури доби Бароко»: навч. посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 72 с. (у співавт. з Г. Медведик).
 6. Українська та східнослов’янська барокова духовна пісня у дослідженнях сучасних західноєвропейських славістів // Вісник Прикарпатського національ­ного університету ім. В. Стефаника. – Серія «Мистецтвознавство». – Вип. 21–22. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 125–129.
 7. Деякі зауваги щодо релігійно-виховної спрямованості духовної поезії та пісні К.-Т. Ставровецького та Й. Ґалятовського // Мистецтвознавчі записки. – Вип. 19. – Київ, 2011. – С. 203–210.
 8. Теоретико-практичні питання археографії та текстології в контексті навчальних дисциплін музично-джерелознавчого циклу (за матеріалами рукопи­сів XVI–XIХ ст.) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – Вип. XXVI. – Київ, 2011. – С. 337–344.
 9. Новий вектор дослідження української та східнослов’янської духовно­пісенної культури XVII–XIX ст. у її зв’язках із західноєвропейським світом // Мистецтвознавчі записки. – Вип. 19. – Київ, 2011. – С. 353–355.
 10. Східнослов’янська духовнопісенна творчість у славістичних студіях середини – другої половини XIX ст. // Музикознавчі студії. – Вип. 8. – Луцьк, 2011. – С. 139–149.
 11. Інтерпретація барокової духовнопісенної творчості у лірницькому вико­навстві другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (до проблеми дослідження) // Ставропігійські філософські студії. ULTIMATIO RATIO: зб. наук. праць з му­зикознавства, психології, педагогіки та філософії освіти. – Вип. 5. – Львів: Став­ропігіон, 2011. – С. 31–44.
 12. Левковський Дмитро // Українська музична енциклопедія. – Т. 3. – Київ, 2011. – С. 63.
 13. Левицький Михайло // Українська музична енциклопедія. – Т. 3. – Київ, 2011. – С. 56.
 14. Левицький Теодор // Українська музична енциклопедія. – Т. 3. – Київ, 2011. – С. 58.
 15. Левицький Іван // Українська музична енциклопедія. – Т. 3. – Київ, 2011. – С. 54–55.
 1. Мастиборський Іван // Українська музична енциклопедія. – Т. 3. – Київ, 2011. – С. 333.
 2. Моравський Іван // Українська музична енциклопедія. – Т. 3. – Київ, 2011. – С. 484.
 3. Дві передвеликодні страсні пісні кінця XVII – початку XVIII ст. (джере­лознавчі, текстологічні, релігійно-виховні аспекти) // Мистецтвознавчі записки. – Вип. 19. – Київ, 2011. – С. 10–17.
 4. Обробка барокової духовної пісні як сфера зацікавлень українських ком­позиторів «нової школи» української церковної музики першої третини ХХ сто­ліття (до навчального курсу «Хорознавство») // Актуальні проблеми історії, тео­рії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – Вип. ХХVІІІ. – – С. 232–239.
 5. Польськомовні барокові пісні (канти) Йоаникія Ґалятовського (текстова специфіка, джерелознавчі аспекти) // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайков­ського. – Вип. 102. Старовинна музика. Сучасний погляд. – Вип. 5: зб. статей. – Київ, 2011. – С. 156–180.
 6. «Ліра та її мотиви»: науково-дослідницькі передумови створення збір­ника, його специфіка та репертуар // Демуцький П. Д. Ліра і її мотиви. Додатки. Біографічні матеріали. – Харків: Видавець О. О. Савчук, 2012. – С. 18–43.
 7. «Ліра і її мотиви» (Інципітарій текстів). Примітки // П. Д. Ліра і її моти­ви. Додатки. Біографічні матеріали. – Харків: Видавець О. О. Савчук, 2012. – С. 124–158.
 1. Напрямки та пріоритети вивчення української духовної пісні львівськи­ми дослідниками упродовж останньої чверті ХІХ – першої третини ХХ ст. // Віс­ник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 11. – 2012. – С. 13–30.
 2. Інтердисциплінарні студії над давньою українською духовною піснею // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 12. – Львів, 2013. – С. 60–76.
 3. Українська духовна пісня (кант) XVII–XVIII ст. // Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Zýpadom / Ed. Peter Žeńuch. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. – S. 67–94.
 4. Лірницький «Богогласник» Порфирія Демуцького До 110-ліття виходу у світ збірника «Ліра та її мотиви» // Мистецтвознавство України. – Вип. 13. – 2013. – С. 79–90.
 5. Дзвонарство України у дослідженні Б. Кіндратюка // Вісник Прикарпат­ського ун-ту. Мистецтвознавство, вип. 20–27. – 2012–2013. – С. 369–379.
 6. Нове дослідження німецького славіста Ахіма Рабуса про тексти україн­ських духовних пісень XVII–XVIII ст. // Laudatio. Ювілейна збірка наукових праць на пошану професора Юрія Ясіновського. – Львів, 2014. – С. 4057.
 1. Роль духовної піснетворчості у формуванні релігійного та національно-патріотичного світогляду українців доби Бароко // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу / Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzeszów, 2014. – С.117–130.
 2. Білецького Стефана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. — Т. 2: Бібл – Вес. – С. 137.
 3. «Богогласник» // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2: Бібл – Вес. – С. 220–224  (У співавт. з Я.Мельник).
 4. Брестовського Федора співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 352.
 5. Вагановського Стефана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 464–465.
 6. Велигорського Івана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 542.
 7. Автори пісень почаївського Богогласника (Джерелознавчо-тексто­логічне дослідження) // ЗНТШ. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 287–317.
 8. Медведик Ю. [Рец.]: Rabus A. Die Sprache ostslavischer geistlicher Gesänge im kulturellen Kontext. – Freiburg i. Br., 2008. – 401 S. [Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. – T .LII] // ЗНТШ. – Т.ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 419–432.
 9. Медведик Ю. [Рец.]:Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom aZápadom / Ed. Peter Žeňuch. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. – S. 7–36 // ЗНТШ. Праці Музикознавчої комісії. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 458–462.
 10. Медведик Ю. [Рец.]:Богдан Кіндратюк. Дзвонарська культура України: монографічне дослідження. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2012. – 898 с. (Серія «Історія української музики». Дослідження. – Вип. 19) // ЗНТШ. Праці Музикознавчої комісії. – Т.ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 432–442.
 11. Медведик Ю. [Рец.]:Шуміліна О. Стильова динаміка української духовної музики XVII–XVIII ст. (за матеріалами рукописних колекцій). – Донецьк, 2012. – 300 с. // ЗНТШ. – Т.ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 442–454.
 12. Микола Маркевич – яскравий пропагандист надбань українського фольклору та шевченкової поезії // Вісник Львівського університету: Серія мистецтвознавство: зб. наук. праць. – Вип. 15. – Львів, 2014. – С. 65–80 (у співавторстві з Г. Медведик).
 13. Релігійна та етнопедагогічна сутність українських різдвяних пісень (за матеріалами маловідомих друкованих видань середини ХІХ – початку ХХ ст.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 11. – Дрогобич, 2015. – C. 70–79 (у співавторстві з Г. Медведик).
 14. «Богогласник» — перша друкована антологія духовних пісень в Україні // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка. – Вип. 12. – Дрогобич, 2015. – C. 89–96.

Біографія

МЕДВЕДИК Юрій Євгенович (01. 01. 1963, м. Броди) доктор мистецтвознавства (2009), професор (2012), завідувач кафедри музикознавства Львівського національного університету ім. І.  Франка (2011);завідував кафедрою музикознавства та фортепіано Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка(2001–2006);професор кафедри музикознавства та фортепіано ДДПУ ім. Івана Франка (2006); працював на посаді доцента кафедри музичної україністики Львівської музичної академії ім. М. Лисенка (2001– 2003).

Закінчив Дрогобицьке державне  музичне училище (1982), Львівську державну консерваторію ім. М. Лисенка (1987), аспірантуру при Київській державній консерваторії ім. П. Чайковського (1994), докторантуру при Національній музичній академії України ім. П. Чайковського (2000). Кандидатська дисертація: «Почаївський Богогласник у контексті української духовнопісенної традиції XVII–XVIII ст.» (1994); докторська дисертація: «Українська духовнопісенна творчість XVII–XVIII ст.: джерела, текстологія, жанрова стилістика» (2009).

Член Національної спілки композиторів України (2002); Європейського товариства дослідників XVIIIст. (1995),  Дійсний член  Наукового товариства ім. Шевченка (з 2015 р.).

Стипендіат Кабінету міністрів України (1995–1997). Упродовж 2003–2005 рр. працював у рамках грантового проекту Словацької академії наук (Cyrilské paraliturgické piesne a ich varianty v kultúrno-historickom kontexte na východnom Slovensku). Стипендіат Kasyim.JanaMianowskiego. FundacjaPopieraniaNaukiPolskiejAkademiiNauk(InstytutMuzykologiiUniwersytetuWarszawskiego, 2001, 2006);також:Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (Universität Würzburg, 2003–2004; Universität Bonn, 2010); Deutsche Forschungsgemeinschaft (Universität Bonn, 2007);Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Universität Bonn, 2011); HeinrichHertz-Stiftung (Universität Bonn, 2013–2014).

Автор понад 130 наукових праць, опублікованих в Україні, Росії, Польщі, Словаччині, Німеччині. Серед них монографії:  Пісні до Почаївської Богородиці: перевидання друку 1773 року / транскрипція, коментарі і дослідження Ю. Медведика. – Львів: Місіонар, 2000. – 148 с. (Серія «Історія української музики»: – Вип. 6 : Джерела);  Українська духовна пісня XVII – XVIII століть. – Львів: Видавництво Українсь­кого католицького університету, 2006. – 326 с. (Серія «Історія української музики»: – Вип. 15: Дослідження).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!