Чура Василь Іванович

Посада: професор кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 240-36-23

Публікації

 1. Чура В. Останній комуністичний експеримент. Перебудова народногосподарського комплексу західних областей УРСР на зламі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. // В. Чура. – Львів : Простір М, 2012. – 399 с.
 2. Історія України ХІХ–XXI ст.: практикум / Голубко В., Лаврецький Р., Лозинський А., Нагірняк М., Чура В. За ред. Р. Лаврецького. Львівський держ. у-нт безпеки життєдіяльності. – Київ : Знання, 2015. – 375 с.
 3. Чура В. Руйнація компартійної влади на західноукраїнських землях наприкінці 80 – початку 90 років ХХ століття / В. Чура. – Львів : Ліга Прес, 2013. – 705 с.
 4. Чура В. Зародження “неформальних” спілок Львівської області у другій половині 80-х рр. XX ст. / В. Чура // Всеукраїнський науковий журнал “Мандрівець”. – 2009. – № 2. – С. 60–63.
 5. Чура В. Компартдержапарат і національно-демократичний рух Львівської області у 1989 р. ( за матеріалами Державного архіву Львівської області) / В. Чура // Всеукраїнський науковий журнал “Мандрівець”. – 2009. – № 5. – С. 13–18.
 6. Чура В. Відображення львівською компартійною пресою національно-демократичного руху в області наприкінці 80-х рр. XX ст. / В. Чура // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України ЧНУ імені Ю. Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2009. – Т. 12. – С. 205–210.
 7. Чура В. Компартійна “демократизація” та розгортання національно-демократичного руху наприкінці 80-х – початку 90 рр. XX ст. (за матеріалами загальносоюзних і республіканських періодичних видань) / В. Чура // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – 2009. – № 15. – С. 254–258.
 8. Чура В. Львівський компартапарат та виникнення національно-демократичних формувань у 1988 р. / В. Чура // Всеукраїнський науковий журнал “Мандрівець”. – 2010. – № 4. – С. 53–56.
 9. Чура В. Волинський обком Компартії України в умовах розгортання національно-демократичного руху наприкінці 80-х рр. XX ст. / В. Чура // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – Випуск 3. – С. 138–143.
 10. Чура В. Закарпатський обласний комітет КПУ в умовах відновлення державної самостійності України на зламі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. / В. Чура // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: історія. – Ужгород : Говерла, 2011. – Випуск 27. – С. 202–206.
 11. Чура В. Рівненський обком КПУ в умовах національно-демократичного відродження наприкінці 80-х – початку 90-х рр. XX ст. / В. Чура // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2011. – Випуск 22. – С. 257–259.
 12. Чура В. Ставлення Чернівецького обкому КПУ до зародження українських “неформальних” спілок у другій половині 80-х рр. ХХ ст. / В. Чура // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України ЧНУ імені Ю. Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2012. – Т. 15. – С. 113–116.
 13. Чура В. Розпад компартійної системи в Івано-Франківській області наприкінці  80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. / В. Чура // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2012. – № 20–21. – С. 338–343.
 14. Чура В. Сокращение численности коммунистических организаций в Западной Украине в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. / В. Чура // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – Маріуполь, 2013. – Випуск 7 – 8. – С. 100–109.
 15. Чура В. Закарпатський обком КПУ в умовах національно-релігійного відродження краю наприкінці 80-х рр. ХХ ст. / В. Чура // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2013. – № 5. – С. 164–170.
 16. Чура В. Трансформация коммунистических организаций в Западной Украине в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. / В. Чура // Клио. Журнал для ученых. – Санкт-Петербург : Полторак, 2013. – № 6. – С. 59–62.
 17. Чура В. Роль областных комитетов КПСС в событиях августа 1991 г.: исторический опыт Западной Украины / В. Чура // Знание. Понимание. Умение. Научный журнал Московского гуманитарного университета. – Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2013. – № 2 . – С. 129–135.
 18. Чура В. Національне відродження в Прикарпатті на зламі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. крізь призму бачення компартійної преси. / В. Чура // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2013. – № 6. – С. 259–264.

Чура В. Політизація громадських звернень у компартійні органи Західної України наприкінці 80-х рр. ХХ ст. / В. Чура // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2014. – № 1. – С. 170–175.

Біографія

Львівський державний університет імені Івана Франка, 1990, спеціальність – історія, кваліфікація – історик, викладач історії і суспільствознавства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!