Кафедра музикознавства

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Дослідження
  • Новини

Кафедру створено на підставі ухвали Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка від 25 травня 2011. Завідувач кафедри – доктор мистецтвознавства, професор Медведик Юрій Євгенович.

Перше засідання кафедри відбулося 01.09.2011 р., на якому було обговорено основні засади діяльності кафедри, концепцію її становлення та розвитку, шляхи вдосконалення навчально педагогічного процесу та наукової діяльності викладачів кафедри, яка зосереджується у площині музикознавчої та етномузикознавчої проблематики. Розпочато роботу щодо удосконалення навчальних планів факультету з метою поглибленого вивчення дисциплін музикознавчого циклу.

19042012005Викладачі кафедри систематично беруть участь у різноманітних всеукраїнських та міжнародних конференціях. Від 2011 р. кафедра у міжнародний День музики проводить наукову конференцію «Університетське музикознавство» за участю провідних українських та зарубіжних дослідників, зокрема, серед доповідачів були музикологиз Польщі, Росії, Німеччини, Словаччини, США та ін. країн.

Неодноразово учасниками щомісячного науково-методичного семінару, що проводить кафедра, були дослідники з-за кордону, зокрема Тарас Філенко, Віктор Марків (США),  Ігор Мацієвський (Росія). Також кафедра поступово нав’язує міжнародні контакти з музикологами сусідніх країн (Польща, Словаччина, Німеччина, Бельгія).

Два викладачі кафедри (проф. Ю. Медведик та доц. В. Пасічник) є членами Національної спілки композиторів України та Наукового товариства ім. Шевченка.

Ст. викл. О. Коломиєць є членом Міжнародної ради з питань традиційної музики (ICTM) при ЮНЕСКО. Вона ж активно працює над дослідженням фольклорних традицій народів Індії, завершує кандидатську дисертацію з цих питань.

Проф. Ю. Медведик за період від 2011 р. систематично працює в рамках різноманітних міжнародних наукових проектів, що фінансуються німецькими дослідницькими фондами (DFG, DAAD, KAAD, Фондом ГайнріхаҐерца). З липня 2014 р. він є співголовою дослідницького проекту з вивчення східнослов’янської духовної пісенності доби Бароко. Участь у цьому Проекті беруть славісти з України, Німеччини, Словаччини та Бельгії.

Загалом викладачами кафедри за період від її створення опубліковано  понад 50 наукових праць в українських та міжнародних виданнях, а також 3 науково-методичні посібники, один із них з грифом МОН України.

Співробітники

завідувачМЕДВЕДИК Юрій Євгеновичзавідувач
доцент (сумісник)ДУБРОВНИЙ Тарас Миколайовичдоцент (сумісник)
доцентСАЛДАН Світлана Олександрівнадоцент
старший викладачКОЛОМИЄЦЬ Ольга Ігорівнастарший викладач
старший викладачКУШНІРЕНКО Ольга Андріївнастарший викладач
асистентСОЛАНСЬКИЙ Степан Степановичасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладДослідження

Звіт

про наукову роботу кафедри музикознавства у 2015 році

1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік (до 1 с.).

2 Держбюджетні теми: шифр, назва, науковий керівник (науковий ступінь, вчене звання), № держреєстрації, термін виконання, кількість штатних виконавців і сумісників із зазначенням їхніх посад, наукових ступенів, вчених звань.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема):

2.1 Резюме (0,3 с.);

2.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ);

2.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

2.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель);

2.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки матеріалів, рекламна діяльність тощо).

3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (науковий ступінь, вчене звання), № держреєстрації, термін виконання.

«Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор  Медведик Юрій Євгенович; 0113U001904, термін виконання – 2013–2016 рр.).

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема):

3.1 Резюме (0,3 с.);

Для розв’язання поставленого завдання за звітний період було заплановано та проведено Третю всеукраїнську наукову конференцію «Університетське музикознавство» за участю музикознавців Львова, Києва, Одеси, Тернополя та Дрогобича.

Усі викладачі кафедри взяли участь у щорічній науковій конференції викладачів університету.

Проф. Ю. Медведиком завершено роботу над монографією «Ad Fontes: з історії української музики кінця 16 – поч. 20 ст.» (26 друк. арк.).

Упродовж зазначеного періоду часу основну увагу викладачі кафедри зосередили довкола питань музичної україністики, зокрема джерелознавства (Ю. Медведик) та культурологічних аспектів (Т. Дубровний), проблематики етномузикознавства (О. Коломиєць, В. Пасічник) та музичної педагогіки (О. Кушніренко).

Проф. Медведик Ю.Є. обраний Дійсним членом НТШ (березень, 2015 р.).

Ст. викл. Коломиєць О.І. успішно пройшла конкурс на здобуття наукової стипендії ім. Фулбрайта (США). (вересень 2015-травень2016р.)

3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами  та аспірантами (назва, ПІБ);

Ст. викл. О. Коломиєць захистила кандидатську дисертацію «Стильова школа Гхірана Кірана в індійській професійній співочій традиції» з питань дослідження народно-музичної культури Індії.

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель);

3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки матеріалів, рекламна діяльність тощо).

4 Госпдоговірна тематика (шифр, назва, науковий керівник, термін виконання, кількість штатних виконавців і сумісників із зазначенням їхніх посад, наукового ступеня, вченого звання).

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема):

4.1 Резюме (0,3 с.);

4.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ);

4.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

4.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель);

4.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки матеріалів, рекламна діяльність тощо).

5 Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування дисертацій тощо).

6 Зовнішні зв’язки:

6.1 Співпраця з науковими установами НАН України та галузевих академій наук України (наукові стажування, кількість спільних публікацій, спільні наукові заходи).

6.2 Співпраця із закордонними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, кількість спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення закордонних науковців).

Дубровний Т.М. «Sacrum-profanum – Sztuka miedzy religia, etyka a edukacja. Konteksty karpackie». Термін виконання – 2014-2016 рр.

Дубровний Т.М. «Rola kultury w formacji osoby a etos społeczny». Номер досліджуваного проекту:WP-A/IP, 2013N /2. Термін виконання – 2013-2015 рр.

Проф. Ю. Медведик співголова разом із проф. Дітером Штерном університету м. Ґент (Бельгія) (з липня 2014 р.) Міжнародного наукового проекту з дослідження східнослов’янської духовнопісенної творчості 16-18 ст. (Духовна пісня доби Бароко у культурах східнослов’янського світу) за участю дослідників з України, Словаччини, Німеччини та Бельгії.

Ст. викл. О. Коломиєць завершила роботу у багаторічному науковому проекті «Bajeshi in Transcarpatia», організованого та фінансованого Австрійською академією наук. Керівник проекту професор Теде Каль. Термін виконання 2010-2014 р. Було проведено експедиції, записано та транскрибовано словесні та музичні тексти народномузичних творів етнічної спільноти волохів на території Перечинського району, Закарпатської області. Досліджено взаємовпливи музичної культури цієї спільноти та місцевого українського населення на підставі особистих записів та співпраці з науковцями Австрійської академії наук.

Ст. викл. О. Коломиєць успішно пройшла конкурс на здобуття наукової стипендії ім. Фулбрайта (США). (вересень 2015-травень2016 р.)

7 Аспірантура та докторантура

7.1 Захист дисертацій випускниками докторантури та аспірантури*

Прізвище, ініціали Науковий керівник, консультант Рік закін­чення Дата подачі до спеціалізованої вченої ради Дата захисту Тема

дисертації

* Співробітники.

7.2 Захист дисертацій співробітниками*

Прізвище, ініціали Посада, кафедра Спеціальність Дата

захисту

Тема дисертації
Коломиєць О.І. Ст. викладач

Музикознавства

17.00.03 Музичне мистецтво 24 грудня 2014 р. Стильова школа Гхірана Кірана в індійській професійній співочій традиції

* Випускники докторантури та аспірантури.

7.3 Захисти у спеціалізованих вчених радах університету сторонніми працівниками

Прізвище, ініціали Науковий керівник, консультант Спеціальність Дата

захисту

Тема дисертації

8 Студентська наукова робота: кількість наукових гуртків і кількість студентів, що беруть участь у їхній роботі; участь (кількість студентів) у виконанні держбюджетної чи іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; виступи на конференціях (кількість доповідей за участю студентів, назви конференцій); індивідуальні та спільні зі співробітниками університету публікації; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо.

Кушніренко О. А.

Підготувала студентку Павлину М. (КММ-31) до виступу на Міжнародній музикознавчій конференції у ВМІ ім. Глієра, Київ, 10.01.2014р. Доповідь «Творчість як складова суспільного прояву галицького митця-діяча 2-ї пол. ХІХ ст. на прикладі отця Остапа Нижанківського».

Підготувала студентку Павлину М. (КММ-31) до виступу на VІІ студентській науковій конференції «Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору» у ЛНУ ім. І.Франка, Львів, 10-12 квітня 2014р. Доповідь «Творчість та музичне виховання як вісь єднання поколінь (на прикладі родини Колесси)».

Підготувала студентку Павлину М. (КММ-31) до виступу на студентській педагогічній конференції в ЛНУ, Львів, 20.05.2014р. Доповідь «Внесок Сидора Воробкевича в музично-педагогічну думку Буковини ХІХ ст.»

Салдан С О. Підготовка студ. І. Кучинську до концерту, присвяченого Т. Г. Шевченку.

 

9 Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом).

Монографії

Видано ____ монографій загальним обсягом ____ друк. арк.

 

Бібліографічний опис Обсяг, друк. арк.

 

Підручники

Видано ____ підручників загальним обсягом ____ друк. арк.

 

Бібліографічний опис Обсяг, друк. арк.

 

Навчальні посібники

Видано _1_ навчальних посібників загальним обсягом __4__ друк. арк.

 

Проф. Ю. Медведик «Історія української музики: «Почаївський Богогласник». – Дрогобич, 2015. – 82 ст. Обсяг

4 друк. арк.

 

Наукові журнали

Видано ___ наукових журналів загальним обсягом ____ друк. арк.

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк.

 

Вісники

Видано ___ серій вісників загальним обсягом ____ друк. арк.

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк.

 

Збірники наукових праць

Видано ____ випусків збірників наукових праць загальним обсягом ____ друк. арк.

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк.

 

Статті

1 Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор;

2 Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших;

3 Статті в інших закордонних виданнях – 5;

Dubrovny T. Культурна традиція домашнього музикування Галичини міжвоєнного періоду // Dialogi uniwersyteckie: O nauce, tradycji i przyszlosci w wielokulturowym swiecie/ Pod redakcja I. Topp, P.J. Ferenskiego. – Wyd. Wroclawskiego uniwersynenu. – Wroclaw, 2014. – S. 25 – 30.

Дубровний Т. Вплив стилю сецесії на формування особи-митця // Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny / Red. G. Grzybek. – Rzeszow, 2014. – S. 56-62.

Kolomyyets O. Report of the Liaison Officer in Ukraine // Bulletin of the International Council for Traditional Music. – No.128, April 2015, ISSN (Online) 2304-4039. – p. 25 – 26.

Медведик Ю. Роль духовної піснетворчості у формуванні релігійного та національно-патріотичного світогляду українців доби Бароко // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу / Rola odbioru sztuki w formacji osobya etos spoleczny. – Львів – Rzeszów, 2014. – С. 117–130.

Sałdan S. Światopogląd Johanna Wolfganga Goethe i jego refleksje w poglądach Rudolfa Steinera na sztukę muzyczną // Edukacja muzyczna IX pod redakcją M. Popowskigо. – Częstochowa, 2014. – S. 23-27.

 

 

4 Статті у фахових виданнях України – 5;

Коломиєць О. Тарас Шевченко та Рабіндранат Таґор: музичний код геніїв як фактор національного визнання / Ольга Коломиєць // Вісник Львівського університету (Серія Мистецтвознавство). – Випуск 15. – Львів, 2014. – С. 126-136.

Медведик Ю. Микола Маркевич – яскравий пропагандист надбань українського фольклору та шевченкової поезії // Вісник Львівського університету: Серія мистецтвознавство: зб. наук. праць. – Вип. 15. – Львів, 2014. – С. 65 – 80 (у співавторстві з Г. Медведик)

Салдан С. Музично-естетичний аспект у філософській системі світогляду Й.Гете / С. Салдан // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 17. – Рівне: РДГУ, 2011. – Т.1. – С. 183 – 193.

Салдан С. «Симфонія «Гармонія світу» П. Гіндеміта в об’єктиві філософських витоків» / С. Салдан // Музикознавчі студії інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Луцьк: Східноєвроп. націонал. університет імені Лесі Українки, 2014. – Вип.14. – с.4-13.

Дубровний Т. Спогад про Вчителя / Олег Криштальський – Homo Ludens (спогади про Артиста)// Українська музика: науковий часопис / [засн. ЛНМА ім. М.Лисенка; гол. ред.. І. Пилатюк]. – Щоквартальник. – Число 3 (17). – Львів. – 2015. – С. 107-110.

 

5 Статті в інших виданнях України – 4.

Дубровний Т. Формування нової соціокультурної парадигми української музичної культури у вимірі постмодернізму // Записки Наукового товариства імені Шевченка / Праці музикознавчої комісії. – Ред. О. Купчинський. –  Львів, 2014. – Том CCLVII. – С. 61-66.

Медведик Ю. Нове дослідження німецького славіста Ахіма Рабуса про тексти українських духовних пісень XVII-XVIII ст. // LAUDATIO. Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського. – Львів, 2014. – С. 40-57.

Медведик Ю. Автори пісень Почаївського Богогласника (Джерелознавчо-тексто­логічне дослідження) // ЗНТШ.– Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 287–317.

Медведик Ю. «Богогласник» — перша друкована антологія духовних пісень в Україні // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка. – Вип. 12. – Дрогобич, 2015. – C. 89 – 96.

 

Гасла у енциклопедичних виданнях 5

Медведик Ю. Білецького Стефана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. — Т. 2: Бібл – Вес. – С. 137.

Медведик Ю. «Богогласник» // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2: Бібл – Вес. – С. 220–224  (У співавт. з Я. Мельник).

Медведик Ю. Брестовського Федора співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 352.

Медведик Ю. Вагановського Стефана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 464–465.

Медведик Ю. Велигорського Івана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 542.

 

Рецензії на монографії – 4

Медведик Ю. [Рец.]: Rabus A. Die Sprache ostslavischer geistlicher Gesänge im kulturellen Kontext. – Freiburg i. Br., 2008. – 401 S. [Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fonteset dissertationes. – T . LII] // ЗНТШ. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 419–432.

Медведик Ю. [Рец.]: Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Západom / Ed. Peter Žeňuch. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. – S. 7–36// ЗНТШ. Праці Музикознавчої комісії. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 458–462.

Медведик Ю. [Рец.]: Богдан Кіндратюк. Дзвонарська культура України: монографічне дослідження. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2012. – 898 с. (Серія «Історія української музики». Дослідження. – Вип. 19) // ЗНТШ. Праці Музикознавчої комісії. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 432–442.

Медведик Ю. [Рец.]: Шуміліна О. Стильова динаміка української духовної музики XVII–XVIII ст. (за матеріалами рукописних колекцій). – Донецьк, 2012. – 300 с. // ЗНТШ. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 442–454.

Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

Медведик Ю. Релігійна та етнопедагогічна сутність українських різдвяних пісень (за матеріалами маловідомих друкованих видань середини ХІХ початку ХХ ст.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 11. – Дрогобич, 2015. – C. 70–79 (у співавторстві з Г. Медведик).

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

10 Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету (0,5 с. про кожну конференцію);

Викладачі кафедри виголосили _14_ доповідей: _5_ на звітній науковій конференції, _3_ на  міжнародних,  _1__за кордоном, _5_ на всеукраїнських.

 

Кафедра музикознавства організувала і провела Всеукраїнську конференцію:  III всеукраїнська наукова конференція «Мистецька освіта в класичному Університеті» (ЛНУ ім. І. Франка, 2-3 жовтня 2014 р.).

 

Медведик Ю. Доповідь: «Проста мова» української барокової  паралітургійної творчості.

Коломиєць О. Доповідь: «Композиція та імпровізація в індійській музиці (на прикладі творчості співців школи Кірана)».

Салдан С.  Доповідь: Музично-естетичні погляди Йогана-Вольфганга Ґете.

Кушніренко О. Доповідь «Андрій Кушніренко – дослідник хорової спадщини Сидора Воробкевича»

 

Звітна наукова конференція ЛНУ імені Івана Франка за 2014 рік (Львів, 5 лютого 2015 р.):

Дубровний Т.М. Виступ на пленарному засіданні: «Про наукову роботу факультету культури і мистецтв у 2014 р.»

Коломиєць О.І. Доповідь: «Тема любові в різновидах «високої» та «низької» класики співців Кірана в традиції Гіндустану».

Кушніренко О.А. Доповідь: «70-літній ювілей Державного заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю України».

Медведик Ю.Є. Доповідь: «Почаївський “Богогласник”: джерелознавчі та текстологічні питання дослідження».

Салдан С.О. Доповідь: «Феномен музики як моделі світотворення».

11 Патентно-ліцензійна діяльність:

11.1 Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну модель)) − автори, назва, № заявки, дата подачі , заявник(и);

11.2 Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, заявник(и).

12 Матеріальна база підрозділу (обладнання, придбане за звітний період чи введене в дію на кінець звітного року).

13 Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах.

 

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри музикознавства

Протокол          від                                     .

 

Завідувач кафедри музикознавства  ____________________________проф. Медведик Ю.Є.

підпис/дата

Для студентів 1-го курсу запроваджено онлайн систему вільного вибору дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

25.02.2017 | 09:54

Шановні викладачі та студенти!
У Львівському університеті для студентів 1-го курсу запроваджено онлайн систему вільного вибору дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки.
Цю систему розробив студент факультету прикладної математики та інформатики Андрій Зварич.
Пропонуємо ознайомитися із ПОКРОКОВОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ!!!
За матеріалами www.lnu.edu.ua

Читати »

Вечір поезії Ліни Костенко у Львівській філармонії

24.02.2017 | 18:58

У понеділок, 6 березня, у Львівській філармонії відбудеться вечір українського романсу та поезії, присвячений 87-річчю Ліни Костенко «Весна підніме келихи тюльпанів», повідомила прес-служб Львівської облради.
Під час концерту виступлять виконавці бардівської пісні, лауреати всеукраїнських фестивалів та конкурсів Сергій Мороз, Ігор Якубовський та дует «Простір музики» з Києва, Павло Тютюнник з Донбасу, Зоя Слободян з Івано-Франківська, Лариса Бережан з Чернівців. Поетичну музику Ліни Костенко представлять легендарна артистка театру і кіно, народна артистка України – Раїса Недашківська, заслужена артистка України, акторка «Театру у...

Читати »

УБА: фейкові новини: як з ними боротися?

24.02.2017 | 18:27

На допомогу бібліотекарям і користувачам УБА пропонує перший з двох постерів. Дякуємо С.Чукановій з Бібліотеки НАУКМА, Луганському обласному відділенню УБА за допомогу в опрацюванні цього постеру. Пропонуємо використовувати постер в електронному та друкованому вигляді.
За матеріалами www.facebook.com

Читати »

Запрошення на презентацію творів української композиторки – Стефанії Туркевич (25.04.1898- 8.04.1977).

24.02.2017 | 18:23

2 березня 2017 р., з 12:15 по 13:15 у Львівській національній музичній академії ім. М. Лисенка, відбудеться визначна подія не лише для мистецького Львова, але й для української музичної культури – це презентація творів першої української композиторки – Стефанії Туркевич (25.04.1898- 8.04.1977). Отож, Павло і Лариса Гуньки привезуть до України усі твори композиторки.
Нагадаємо:
Стефанія Туркевич- Лукіянович – українська композиторка, музикознавець. Студіювала ві Львові, Відні, Празі у найвидатніших Педагогів: Кароля Мікулі, Василя Барвінського, Адольфа Хибінського, Гвідо Адлєра, Йозефа Маркса, Зденека Неєдли...

Читати »