Теорія і методологія соціокультурного проектування

Тип: На вибір студента

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816Сирота Л. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816КМБ - 51мСирота Л. Б.

Опис курсу

Мета – формувати у студентів необхідні знання про соціокультурне проектування, зокрема розкрити зміст соціокультурної діяльності, особливості сучасного проектування, висвітлити теорію і практику сучасного соціокультурного проектування, особливоті соціокультурної діяльності різних інституцій.

Завдання – розкрити терміносистему дисципліни, її ґенезу і сучасний стан; ознайомити з функціями, роллю, завданнями, критеріями соціокультурної діяльності; охарактеризувати основні інновації у сфері соціокультурної діяльності, висвітлити практику соціокультурної діяльності провідних сучасних бібліотек.

Студенти повинні

знати:

 1. терміносистему курсу;
 2. особливості розвитку і досліджень про соціокультурну діяльність;
 3. зміст соціокультурної діяльності;
 4. види і форми соціокультурної діяльності;
 5. особливості сучасних соціокультурних проектів.

вміти:

 1. розрізняти і визначати зміст основних понять і термінів;
 2. аналізувати і оцінювати соціокультурні проекти;
 3. оволодіти методами соціокультурного проектування;
 4. використовувати на практиці інноваційний досвід соціокультурної діяльності;
 5. самостійно планувати і втілювати у життя невеликі і великі соціокультурні проекти, брати у них активну участь;

Змістові модулі:

 1. Теоретичний аспект соціокультурного проектування.
 2. Сучасний соціокультурний простір: напрями розвитку.
 3. Проведення спеціальних подій як важливий вид соціокультурної діяльності.

Рекомендована література

Безпалько О. В. Соціальне проектування [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/2615/1/O_Bezpalko_SP_IL_ KUBG.pdf. – Назва з екрану.
Бочелюк В. Й.,

Бочелюк В. В.

Дозвіллєзнавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу : http://tourlib.net/booksukr/bocheluk.htm. – Назва з екрану. Київ : Центр навч. л-ри, 2006
Гонтарева І. В. Управління проектами [Електронний ресурс] : підручник.  – Режим доступу : http://www.repository. hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9488/1/%D0% A3%D0%BF%D1%80% D0 %B0%D0%B2%D0 %BB%D1%96%D0%BD%D 0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80% D0%B E% D0%B5%D0%BA %D1 %82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BD%D0%B0% D0%B2%D1 %87 .%D0%BF% D0 %BE%D1%81.).pdf. – Назва з екрану.

http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9489/1/%D0%A3% D0%BF%D1%80%D0% B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%  BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80% D0% BE% D0%B5%D0%BA%D1 %82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D1%96%D0%B4%D 1%80 %D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%202011).pdf. – Назва з екрану.

Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011
Жаркова Л. С. Методика организации работы библиотеки в сфере социально-культурной деятельности [Електронний ресурс] : науч.-практ. пособ. – Режим доступу : http://vmo.rgub.ru/navigator/recommended/zharkova.php. – Назва з екрану. Москва : Литера, 2009
Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. В. Кочубей. – Режим доступу : www.book.sumy.ua/book?task=callelement. – Назва з екрану. Суми : Університетська книга, 2015
Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу : http://westudents.com.ua/knigi/321-menedjment-u-sfer-poslug-morgulets-ob.html. – Назва з екрану. Київ : Центр учбової літератури, 2012
Ноздріна Л. В.,

Ящук В. І.,

Полотай О. І.

Управління проектами [Електронний ресурс] : підручник. – Режим доступу : http://www.immsp.kiev.ua/postgraduate/Biblioteka_trudy/UpravlinnyaProektami Nozdrina 2010.pdf. – Назва з екрану. Київ : Центр учбової літератури, 2010
Петренко Н. О.,

Кустріч Л. О.,

Гоменюк М. О.

Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу :

http://culonline.com.ua/Books/upravlinnay_proektamy_petrenko.pdf. – Назва з екрану.

Київ : Центр учбової літератури, 2015
Піча В.М. Культура вільного часу: (Філософсько-соціологічний аналіз) Львів : Світ, 1990
Верба В. А. Проектний менеджмент: просто про складне [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу : http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&P21DBN=NBU V&I21DBN=NBUV_PRINT &S 21 FMT=fullw_print&C2 1COM=F&Z21MFN=430729. – Назва з екрану. Київ : КНЕУ, 2009
Колот А. М.,

Грішнова О. А., Герасименко О. О.

Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] :  навч. посіб. – Режим доступу :

http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/11583/1/sotsial_vidpovidal_15.pdf. – Назва з екрану.

Київ : КНЕУ, 2015
Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры [Електронний ресурс] : учеб. пособ. – Режим доступу :

http://window.edu.ru/resource/403/66403/files/mvsc.pdf. – Назва з екрану.

Санкт-Петербург : Лань, 2009
Чижиков В. М.,

Чижиков В. В.

Введение в социокультурный менеджмент [Електронний ресурс] : учеб. пособ. – Режим доступу : http://www.studfiles.ru/preview/1097712/http://bookbk.net/book/ 196-vvedenie-v-sociokulturnyj-menedzhment-chi zhikov-vm.html. – Назва з екрану. Москва : МГУКИ, 2003