Теорія і методологія інформаційного суспільства

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Крохмальний Р. О.КМБ - 11
216доцент Крохмальний Р. О.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМБ - 11Сирота Л. Б.
216КМБ - 11Сирота Л. Б.

Опис курсу

МЕТА курсу зумовлена потребою познайомити студентів з основними елементами теорії і методології формування інформаційного суспільства, з особливостями дослідження і аналізу інформаційних явищ, розуміння ролі інформації як сучасної змістоутворюючої константи.

Основні завдання курсу:

– спроба сформувати усвідомлене розуміння інформаційних явищ, їх видозміни у процесі еволюції людського суспільства;

– розкрити закономірності формування впливу інформації на різні види людської діяльності;

– вивчення знакових інформаційних явищ, сучасних глобалізаційних процесів і тенденцій, пов’язаних із екстремально швидким зростанням інформаційних технологій

Студенти ОР Бакалавр володіють початковими знаннями у своїй професійній сфері, відтак завдання цього курсу зумовлене метою скерувати професійне зростання студентів з допомогою інформаційного інструментарію.

У процесі навчання і засвоєння навчального матеріалу курсу студенти повинні –

1) знати:

а) види і періоди розвитку інформації;

б) проблеми визначення і риси еволюції концепцій ІС;

в) спеціальні методи досліджень явища;

г) засади побудови сучасної комунікації відповідної галузі знань;

е) методологічні особливості роботи в умовах зростання ролі інформації як явища суспільства нового типу.

2) вміти:

а) опрацьовувати джерела інформації різного виду;

б) у навчальній науково-дослідній діяльності (при написанні курсових, дипломних проектів, наукових статей тощо) послуговуватися основними, притаманними для відповідної спеціальності, методами та концепціями досліджень.

в) обирати, пояснювати та формулювати проблему дослідження відповідно до особливостей впливу ІС;

г) здійснювати пошук наукової інформації, її оформлення відповідно до методологічних засад;

д) вмотивовано обирати методологічну основу при здійсненні роботи з інформаційними явищами;

е) аналізувати основні положення концепцій, методологічних пріоритетів в умовах зростання ролі інформації як явища суспільства нового типу.

 

 

Рекомендована література

 1. Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства. Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/bell.html
 2. Даніл`ян В. О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз). Монографія.  –  Харків: Право, 2008. – 184 с. (розділ Теоретико-методологічні основи дослідження інформаційного суспільства)
 3. Даніл’ян В.О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціальнофілософський аналіз): Автореф. дис. … канд.філос. наук: 09.00.03. – Харків, 2006. – 20 с.
 4. Дубов Д. В. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості : аналіт. доп. / [Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2010. – 63 с.
 5. Картунов О. В. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій : монографія / О. В. Картунов, О. О. Маруховський ; Ун-т економіки та права «КРОК». – Київ : КРОК, 2012. – 343 с.
 6. Карчевська О. В. Інформаційне суспільство: переваги та недоліки / О. В. Карчевська. // Політологічні записки. – 2011. – № 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2011_4_22.
 7. Кастельс М. Информационная эпоха:экономика, общество и культура / Пер. с англ.– М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
 8. Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства = Пер. з англ.. — К. : Ваклер, 2007. — 304 с.
 9. Колодюк А.В. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні: Автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.03. – Київ, 2005. – 11 с.
 10. Кондрусєва В. М. Інформаційне суспільство у контексті сучасної цивілізаційної ситуації (соціально-антропологічний аспект) : монографія / В. М. Кондрусєва ; Держ. закл. «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». – Одеса : Бондаренко М. О., 2014. – 163 с.
 11. Мукомела І. В. Ідея інформаційного суспільства в концептуальних розробках Й. Масуди / І. В. Мукомела // Форум права. – 2014. – № 3. – С. 254–258. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
 12. Пилипчук В. Г. Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір : монографія / В. Г. Пилипчук, О. П. Дзьобань ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Ужгород : ІВА, 2014. – 282 с.
 13. Скалацький В.М. Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (соціальнофілософський аналіз): Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.03. – Київ, 2006. – 15 с.
 14. Тоффлер Е. Нова парадигма влади. Знання, багатство й сила / Перекладач: Наталка Бордукова. — Харків : Акта. — 688 с.
 15. Тоффлер Елвін. Третя хвиля / Перекладач: Андрій Євса, за редакцією Віктора Шовкуна. — 2000. — Київ : Видавничий дім «Всесвіт». — 480 с.
 16. Тоффлер Э.,Тоффлер Х. Революционное богатство: Как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь / Пер. з англ. М. Султановой, Н. Цыркун. — М. : АСТ, 2008. — 569 с.
 17. Требін М. П. Концептуалізація феномену інформаційного суспільства / М. П. Требін // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка. – Харків, 2016. – С. 126–137.
 18. Уэбстер Ф. Теории информационного общества [Пер. с англ.]. – М. : АспектПресс, 2004. – 400 с.
 19. Шелухін В. Суспільство у просторі трансформацій, культура у просторі суперечностей: відкриті питання Деніела Бела/ Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Секція: «Соціологія», 2010. — № 1-2. — С. 103–105
 20. Штанков М. Концептуальне розуміння інформаційного суспільства на сучасному етапі його існування / М. Штанков // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2013. – № 750. – С. 35-40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2013_750_8.
 21. Якубіна В. Л. Три кити” теорії ідентичності Мануеля Кастельса — технології, досвід, влада //  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Філософія. Політологія. — К. : 2007. — випуски 84-86. — С. 93-97.
 22. Bell   The  Coming  of  Post-Industrial  Society.  A  Venture in Social Forecasting. – New York, 1973.
 23. Ханс-Дітер Кюблер Міфи про суспільство знань. – К.: Переклад з німецької. Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 264 с.

Матеріали

СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН

Практичне заняття 1

Практичне заняття 2

Завдання для самостійної роботи 1

Завдання для самостійної роботи 2

Практичне заняття 3

Практичне заняття 4

Практичне заняття 5

Практичне заняття 6

Завдання для самостійної роботи 3

Практичне заняття 7

Практичне заняття 8

Завдання для самостійної роботи 4

Запитання для підготовки до іспиту