Теоретико-методичні основи бібліографії

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1Біловус Г. Г.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1КМБ - 11Чирук Є. Г.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів із основними постулатами теорії бібліографії, закласти основи теоретичних знань, які повинні стати міцним підґрунтям для практичної підготовки майбутніх фахівців.

Завдання курсу:

– ознайомити з основними поняттями і термінами бібліографознавства;

– з’ясувати сутність та соціальні функції бібліографічної інформації;

– розглянути компонентну структуру бібліографічної діяльності;

– розвинути навики класифікування бібліографічних посібників;

– висвітлити проблему видової класифікації бібліографії;

– обґрунтувати культурно-історичне та науково-практичне значення бібліографії;

– сформувати уявлення про основні принципи бібліографії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття бібліографознавства, сутність та соціальні функції бібліографічної інформації, компонентну структуру бібліографічної діяльності, сутність бібліографії як суспільного явища.

вміти: вільно оперувати основними термінами бібліографознавства, застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретних бібліографічних явищ, класифікувати бібліографічні посібники.

Змістові модулі: «Бібліографічна інформація», «Компонента структура практичної бібліографічної діяльності», «Види бібліографічних посібників», «Бібліографія як суспільне явище».

Рекомендована література

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
сост.: А. В. Аверкиева,

М. Г. Шубникова

Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание. Опыт отдела комплексного информационно-библиографического обслуживания Национальной библиотеки Чувашской Республики Чебоксары : [б. и.], 2016 віртуальний читальний зал
  Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [На зміну ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2007–07–01 ; чинний від 2008–04–01]. Режим доступу: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71. pdf. – Назва з екрана. Київ : Держ-споживстандарт України, 2007  
  Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) : ДСТУ 3582:2013 Київ : : Мінекономрозвитку України, 2014 віртуальний читальний зал
Біловус Г., Чирук Є. Г. Бібліографознавство: Бібліографічний опис документів : методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.020102 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” денної форми навчання Львів : Видавни-чий центр ЛНУ імені Івана Фран-ка, 2013. 50
Бондар М. Особливості опису кириличних стародруків у ХХІ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_30. – Назва з екрана    
Борисов К. А. Перспективная модель библиографического поиска в Интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/21615020. – Заглавие с экрана.    
Брайчевський С. М., Ланде Д. В. Концепція анотованого пошуку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dwl.kiev.ua/art/ann/index.html. – Назва з екрана    
науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина Справочник библиографа. – 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2003 3
науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина Справочник библиографа. – 3-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2005 5

віртуальний читальний зал

Василишин Д. В. Рекомендаціі зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури Львів : Українська академія друкарства, 2008 1
Вершинин М. И. Электронный каталог: проблемы и решения : [учеб.-практ. пособ.] Санкт-Петербург : Профессия, 2007 1
Власова Г. В., Лутовино-ва В. І., Титова Л. І. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посіб. Київ : ДАКККіМ, 2006 віртуальний читальний зал
уклад.: Галевич О. К., Штогрин І. М ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : метод. рекомендації з впровадження. – Режим доступу: ftfsite.ru/download/Library_Standart.pdf. – Назва з екрана Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008 віртуальний читальний зал
Галеева И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска Санкт-Петербург : Профессия, 2007 1

віртуальний читальний зал

под общ. ред.: Р. С. Гиляревского Справочник информационного работника Санкт-Петербург : Профессия, 2007 1
Глазунова Л. В. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознав-ство» Харків : ХДАК, 2015 1
науч. ред.: Г. Ф. Гордукалова,

Г. В. Михеева

Справочник библиографа [Электронный ресурс]. – 4-е изд., испр. и доп. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/002329181d5f898917319. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2014  
Гречихин А. А. Библиографическая эвристика: История, теория и методика информационного поиска : конспект лекций Москва : Моск. полигр. ин-т, 1984 2

віртуальний читальний зал

Гречихин А. А. Общая библиография [Электронный ресурс] : учеб. для вузов – Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/CB/about.htm. – Заглавие с экрана Москва : Изд-во МГУП, 2000  
Гусев В. С. Google – эффективный поиск: краткое руководство: лаконично, доступно, эффективно! Москва : Изда-тельський дом «Вильямс», 2006 віртуальний читальний зал
Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
Диомидова Г. Н. Библиографоведение: учебник для сред. проф. учеб. завед. Санкт-Петербург : Профессия, 2003 5
Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) Київ : [б. в.], 2013 віртуальний читальний зал
Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.

 

Київ : Жнець, 2011 7

віртуальний читальний зал

Женченко М.. Оформлення списків використаної літератури відповідно до вимог нових стандартів: спроба відповіді на проблемні питання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_6_9. – Назва з екрана    
сост. Г. Ф. Зарезова Информационно-аналитические продукты и услуги : учеб.-метод. комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность» Барнаул : Изд-во Алт ГАКИ, 2007 віртуальний читальний зал
Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроана-літичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів [Електронний ресурс] : навч. посіб.  – Режим доступу: aleph.lsl.lviv.ua:8991/records…/LSL01/…/LSL01.000461751.html ; www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development…/15018.001.pdf. – Назва з екрана Київ : НАКККіМ, 2014  
Зінченко Л. О. Історичні аспекти зародження наукових засад української національної бібліографії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/E-Journals/INB/2006-1/06zlounb.html (11/04/2010). – Назва з екрана    
Иениш Е. В. Библиографический поиск в научной работе : справочное пособие-путеводитель Москва : Книга, 1982 1
Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформа-ції: бібліографічний опис [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: http://www.khai.edu/download/karpenko_aspdi.pdf. – Назва з екрана Харків : ХАІ, 2010 віртуальний читальний зал
Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление : учебник Санкт-Петербург : Профессия, 2004 1
Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление : учебник Санкт-Петербург : Профессия, 2005 6
Коршунов О. П. Библиографоведение. Общий курс : учеб. пособ. Москва : Кн. палата, 1990 2
Коршунов О. П. Библиографоведение : Основы теории и методологии : учеб. для студ. высших учебных заведений Москва : ФАИР, 2009  
Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
Крупник А. Поиск в Интернете : самоучитель. – 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2006 віртуальний читальний зал
Кузьмин А. В. Поиск в Интернете. Как искать, чтобы найти. Все, от поиска информации, файлов, видео и фотографий до поиска товаров и работы через Интернет Санкт-Петербург : Наука и техника, 2006 віртуальний читальний зал
Кутовенко А. Профессиональный поиск в Интернете : [науч. пособ.] Санкт-Петербург : Питер, 2011 віртуальний читальний зал
уклад. Л. А. Кухар Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу:

http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана.

Київ : [б. в.], 2012 віртуальний читальний зал
Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів [Електронний ресурс]: підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. –  Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/naukova_obrobka_dok. pdf. – Назва з екрана Київ : Знання, 2006 5

віртуальний читальний зал

Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник Київ : Вікар, 2003 11
Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник. – 2-ге вид. Київ : Знання, 2004 2

віртуальний читальний зал

Літнарович Р. М.,

Кубай О. В.

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/pdf. – Назва з екрана Рівне : МЕГУ, 2010 віртуальний читальний зал
Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія Київ : НБУВ, 2012 віртуальний читальний зал
Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2005 1
Нещерет М. Ю. Библиографический поиск: эволюция и современность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fb2portal.ru/professiya/bibliograficheskiy-poisk/. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2010  
Онисько Г. Д. Основи інформаційних знань : навч. посіб. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2010 віртуальний читальний зал
Отле П. Библиотека, библиография, документация: избранные труды пионера информатики Москва : Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004 4
сост. И. Ф. Павлова Общее библиографоведение : учеб.-метод. пособ. Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет, 2010 віртуальний читальний зал
Панкова Е. В.,

Беркутова Л. С.

Электронное библиографическое пособие : практ. пособие для библ. работников Москва : Форум, 2008 1
Паршукова Г. Б. Методика поиска профессиональной информации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособ. для студ. высш. учеб. завед. – Режим доступа: www.twirpx.com/file/1544875/. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2006 віртуальний читальний зал
Попик В. І. Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток : автореф. дис. … докт. іст. наук : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознав-ство» Київ : [б. в.], 2014 1
Промська О. Л. Розвиток метабібліографії в Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) Київ : [НБУВ], 2011 1
[авт.-уклад. Н. А. Рибчинська] Методичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до вимог нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Львів : ЛННБ України іме-ні В. Стефаника, 2010 8
Рикун И. Э. Использование новых информационных технологий в библиотеке: поиск в Интернете Москва : [б. и.], 2011 1
Рикун И. Э. Создание биобиблиографических указателей и справочников : информ. ресурсы и методы поиска : метод. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. Одесса : Одес. нац. науч. б-ка, 2011 1
Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посібник для студентів «Видавнича справа та редагування» Львів : Світ, 2002, 2003 4
Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посібник для студентів «Видавнича справа та редагування». – 2-ге вид., випр. Львів  : Світ, 2003 2
Савина И. А. Библиографическое описание документа: семиотический поход : учебно-метод. пособие Москва : Либерия, 2004 1
Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення Київ : Кн. палата України, 1999 1
Сєдих В. В.,

Терентьєва Г. П.,

Удалова В. К.

Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу:  www.twirpx.com/file/849382/. – Назва з екрана. Харків : ХДАК, 2003 віртуальний читальний зал
Степанов В. К. Библиографический поиск в Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: rezonans.webservis.ru/_private/arhiw/zamet_l.htm. – Заглавие с экрана.    
Строгіна Ю. В. Проблеми та перспективи розвитку національної бібліографії кінця XX – початку XXI століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://center.crimea.ua/knp/250/knp_250t1_61-66.pdf – Назва з екрана.    
Стронська Н. Т. Електронні ресурси українського історичного біобібліографознавства: стан і перспективи розвитку (90-ті роки ХХ – 10-ті роки ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” Київ : НБУВ, 2015 1
Трачук Л. Ф. Вебліографічний посібник [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA. – Назва з екрана.    
Трачук Л. Ф. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування [Електронний ресурс]. Режим доступу:

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/bv_2011_5_6.pdf. – Назва з екрана.

   
Трачук Л. Ф. Електронні бібліографічні ресурси на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/bibliology/article/viewFile/5695/5700. – Назва з екрана.    
уклад.: О. М. Устіннікова, Н. А. Палащина Особливі випадки скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах Київ : Кн. палата України, 2017 віртуальний читальний зал
матеріал підготували: О. Устіннікова, П. Сенько, С. Юлдашева, Н.Регідайло Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1 – 84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm. – Назва з екрана.    
Філіпова Л. Я. Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі: теорія, організація, технологія : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Харків : [ХДАК], 1999 віртуальний читальний зал
Холмогоров В. Поиск в Интернете и сервисы Яндекс [Электронный ресурс] : учеб. пособ. – Режим доступа: http://www.libkruz.com/books/4.html. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Питер, 2006 віртуальний читальний зал
Шаруненко Є. О. Бібліографічні видання як засіб швидкого пошуку інформації в навчальній та науковій діяльності освітян [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5866/1/Sharunenko%20E.pdf. – Назва з екрана.    
Швецова-Водка Г.М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу:

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Foa.elibukr.org%2Fbitstream%2F1984%.doc. – Назва з екрана.

Рівне : [РДГУ], 2000 віртуальний читальний зал
Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів Київ : Кондор, 2004 19

віртуальний читальний зал

Швецова-Водка Г. М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. Київ : Знання, 2012 2
Швецова-Водка Г. Комп’ютерні бібліографічні ресурси: питання класифікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.library.te.ua/vds/system/b_bl_ograf_chn_resursi/. – Назва з екрана.    
наук. ред. і автор вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики Київ : Кн. палата України, 1999 1
Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. праці Рівне : ПП ДМ, 2011 2
Шейко В. М.,

Кушнаренко Н. М.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. – 3-тє вид., стереотип. Київ : Знання-Прес, 2003 6
Шейко В. М.,

Кушнаренко Н. М.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. – 4-те вид., випр., доп. Київ : Знання, 2004 1
Шейко В. М.,

Кушнаренко Н. М.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. – 6-те вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008 5

віртуальний читальний зал

Юринець В. Є.,

Юринець Р. В.

Автоматизовані інформаційні системи і технології : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012 56
Янішевський О. О. Методичні рекомендації щодо складання списків використаної літератури Київ : [НІСД], 1996 2