Теоретико-методичні основи бібліографії: бібліографічний опис документів

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Біловус Г. Г.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМБ - 11Чирук Є. Г.
216КМБ - 11Чирук Є. Г.

Опис курсу

Мета курсу – дати студентам необхідний обсяг знань, що дозволить засвоїти методику бібліографічного опису різних типів видань, виробить навички бібліографування первинних і вторинних документів, сформує вміння застосовувати ці знання в укладанні списків використаної літератури, правильному оформленні бібліографічного апарату наукової роботи.

Завдання дисципліни:

– розкрити значення, функції та загальні принципи бібліографічного опису документів;

– ознайомити з основними джерелами виявлення бібліографічних відомостей;

– подати відомості про структуру бібліографічного запису, що має у своїй основі бібліографічний опис;

– навчити студентів правильно застосовувати на практиці основні положення ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 „Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання”;

– пояснити правила бібліографічного опису, викладені в ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”;

– навчити правильно вживати знаки приписної пунктуації й основні скорочення, що використовують у бібліографічному описі документів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: 1) основні правила опису різних видів документів; 2) різницю між повним і скороченим бібліографічним описом документа; 3) важливість опрацювання документа de visu для складання достовірного і повного бібліографічного опису.

вміти: 1) складати повний і скорочений бібліографічний опис на документ, групу документів, частину документа; 2) виявляти бібліографічні відомості і формувати з них бібліографічний запис; 3) правильно визначати заголовок і окремі області бібліографічного опису; 4) відчитувати необхідну бібліографічну інформацію, подану в бібліографічному записі.

 

Змістові модулі:

  1. Бібліографічний опис – основа бібліографічного запису
  2. Структура бібліографічного опису
  3. Види бібліографічного опису

 

Рекомендована література

№п/п Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
1

 

2 3 4 5 6
Теоретико-методичні основи бібліографії: бібліографіч-ний опис документів Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [На зміну ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2007–07–01 ; чинний від 2008–04–01]. Режим доступу: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71. pdf. – Назва з екрана. Київ : Держ-споживстандарт України, 2007
  Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) : ДСТУ 3582:2013 Київ : : Мінекономрозвитку України, 2014 віртуальний читальний зал
  Біловус Г., Чирук Є. Г. Бібліографознавство: Бібліографічний опис документів : методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.020102 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” денної форми навчання Львів : Видавни-чий центр ЛНУ імені Івана Фран-ка, 2013. 50
  Бондар М. Особливості опису кириличних стародруків у ХХІ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_30. – Назва з екрана
  науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина Справочник библиографа. – 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2003 3
  науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина Справочник библиографа. – 3-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2005 5

віртуальний читальний зал

  Василишин Д. В. Рекомендаціі зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури Львів : Українська академія друкарства, 2008 1
  Власова Г. В., Лутовино-ва В. І., Титова Л. І. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посіб. Київ : ДАКККіМ, 2006 віртуальний читальний зал
  уклад.: Галевич О. К., Штогрин І. М ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : метод. рекомендації з впровадження. – Режим доступу: ftfsite.ru/download/Library_Standart.pdf. – Назва з екрана Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008 віртуальний читальний зал
  под общ. ред.: Р. С. Гиляревского Справочник информационного работника Санкт-Петербург : Профессия, 2007 1
  науч. ред.: Г. Ф. Гордукалова,

Г. В. Михеева

Справочник библиографа [Электронный ресурс]. – 4-е изд., испр. и доп. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/002329181d5f898917319. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2014
  Гречихин А. А. Общая библиография [Электронный ресурс] : учеб. для вузов – Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/CB/about.htm. – Заглавие с экрана Москва : Изд-во МГУП, 2000
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Диомидова Г. Н. Библиографоведение: учебник для сред. проф. учеб. завед. Санкт-Петербург : Профессия, 2003 5
  Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.

 

Київ : Жнець, 2011 7

віртуальний читальний зал

  Женченко М.. Оформлення списків використаної літератури відповідно до вимог нових стандартів: спроба відповіді на проблемні питання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_6_9. – Назва з екрана
  Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроана-літичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів [Електронний ресурс] : навч. посіб.  – Режим доступу: aleph.lsl.lviv.ua:8991/records…/LSL01/…/LSL01.000461751.html ; www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development…/15018.001.pdf. – Назва з екрана Київ : НАКККіМ, 2014
  Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформа-ції: бібліографічний опис [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: http://www.khai.edu/download/karpenko_aspdi.pdf. – Назва з екрана Харків : ХАІ, 2010 віртуальний читальний зал
  Коршунов О. П. Библиографоведение. Общий курс : учеб. пособ. Москва : Кн. палата, 1990 2
  Коршунов О. П. Библиографоведение : Основы теории и методологии : учеб. для студ. высших учебных заведений Москва : ФАИР, 2009
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  уклад. Л. А. Кухар Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу:

http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана.

Київ : [б. в.], 2012 віртуальний читальний зал
  Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів [Електронний ресурс]: підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. –  Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/naukova_obrobka_dok. pdf. – Назва з екрана Київ : Знання, 2006 5

віртуальний читальний зал

  Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник Київ : Вікар, 2003 11
  Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник. – 2-ге вид. Київ : Знання, 2004 2

віртуальний читальний зал

  Літнарович Р. М.,

Кубай О. В.

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/pdf. – Назва з екрана Рівне : МЕГУ, 2010 віртуальний читальний зал
  Онисько Г. Д. Основи інформаційних знань : навч. посіб. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2010 віртуальний читальний зал
  Отле П. Библиотека, библиография, документация: избранные труды пионера информатики Москва : Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004 4
  сост. И. Ф. Павлова Общее библиографоведение : учеб.-метод. пособ. Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет, 2010 віртуальний читальний зал
  Панкова Е. В.,

Беркутова Л. С.

Электронное библиографическое пособие : практ. пособие для библ. работников Москва : Форум, 2008 1
  [авт.-уклад. Н. А. Рибчинська] Методичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до вимог нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Львів : ЛННБ України іме-ні В. Стефаника, 2010 8
  Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посібник для студентів «Видавнича справа та редагування» Львів : Світ, 2002, 2003 4
  Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посібник для студентів «Видавнича справа та редагування». – 2-ге вид., випр. Львів  : Світ, 2003 2
  Савина И. А. Библиографическое описание документа: семиотический поход : учебно-метод. пособие Москва : Либерия, 2004 1
  уклад.: О. М. Устіннікова, Н. А. Палащина Особливі випадки скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах Київ : Кн. палата України, 2017 віртуальний читальний зал
  матеріал підготували: О. Устіннікова, П. Сенько, С. Юлдашева, Н.Регідайло Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1 – 84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm. – Назва з екрана.
  Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів Київ : Кондор, 2004 19

віртуальний читальний зал

  Швецова-Водка Г. М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. Київ : Знання, 2012 2
  наук. ред. і автор вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики Київ : Кн. палата України, 1999 1
  Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. праці Рівне : ПП ДМ, 2011 2
  Янішевський О. О. Методичні рекомендації щодо складання списків використаної літератури Київ : [НІСД], 1996 2