Соціологія книги та читання

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Сирота Л. Б.КМБ - 41
76Сирота Л. Б.КМБ - 41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМБ - 41Сирота Л. Б.
74КМБ - 41зСирота Л. Б.

Опис курсу

«Соціологія книги і читання» належить до циклу професійно-орієнтованих  вибіркових дисциплін напряму підготовки 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Навчальний курс передбачає комплексне вивчення історії, теорії і практики соціології книги та читання. Особливу увагу звернено на особливості сучасних соціологічних досліджень книги та читання у бібліотеках, на інноваційні методи проведення опитувань.

Метою і завданнями дисципліни є вивчення теоретичних і практичних аспектів та оволодіння практичними навичками в організації та проведенні соціологічних досліджень з проблем розвитку української книги та читання.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-теоретичні і методологічні аспекти соціології книги та читання;

-історичні етапи становлення предмета соціології книги а читання;

-здобутки українських соціологів, бібліотекарів, музейних та архівних працівників у вивченні специфіки еволюції українського книгодрукування і читання;

-основні складові програми і плану соціологічного дослідження;

-методичний інструментарій проведення дослідження: (анкетування, контент аналіз, спостереження, фокус групи, порівняння, абстрагування, методи відбору, фіксації, перевірки отриманих фактів та їх систематизації, аналізу вихідних даних, загальні та спеціальні (моделювання, індукції і дедукції, аналіз і синтез, типологію, статистично-математичні та ін.);

-специфіку організації та проведення соціологічного аналізу;

-особливості обробки й аналізу соціологічних даних;

-види підсумків та звітності соціологічного дослідження.

 

Студенти повинні вміти:

-проаналізувати основні етапи розвитку соціології книги та читання як навчальної дисципліни;

-здійснити соціологічний аналіз специфіки розвитку української книжкової продукції;

-розробляти програму і план соціологічного дослідження з проблем функціонування книги та читання;

-розробляти анкету та проводити опитування респодентів;

-розробляти питання для фокус групу і проводити соціологічне дослідження у цих групах;

-організувати та провести дослідження згідно розробленої програми;

-проаналізувати отримані соціологічні дані;

-написати звіт про виконане соціологічне дослідження.

-виявляти актуальні проблеми і зміни у розвитку української книги та читання.

Рекомендована література

 1. Про інформацію від 2 жовтня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48.- Ст. 650.
 2. Про захист інформації в автоматизованих системах від 5 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
 3. Про бібліотеки і бібліотечну справу від 27 січня 1995 р. / / Бібл. вісті. – 1995.- № 2. – С.1-5.
 4. Про видавничу справу від 5 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. -32. – Ст. 206.
 5. Про Національну програму інформатизації від 4 лютого 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1998.- 12 берез. – С. 9-12.
 6. Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечнуну справу»; від 16 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. 2000. – № 23. – Ст. 177.
 7. Александрова О К. До питання розвитку соціологічної служби по вивченню читання в бібліотеках України / О. К Александрова // Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ.-аналіт. бюл. – К.. 1994. – Вип. 8. – С. 5-10.
 8. Багрянцева Л. М. До питання впровадження моніторингу інформаційних потреб і запитів користувачів ХДНБ ім. В. І’. Короленка / Л. М.Багрянцева // Короленківські читання: матеріали наук.-практ.: конф. ХДНБ, 30листоп. 2001 р. – Хареів, 2001/2. – С 11-17.
 9. Балика Д. А. Аналітичний та синтетичний метод вивчення читачівства / Д. А. Балика // Бібліологічні вісті. – 1926.- № І (10). – С. 16-36.
 10. Балика Д. А. Библиологическая социология. Определение, предмет, методы / Д А. Балика // Сов. библиография. – 1933. – Вып. 1-3.- С. 39-69.
 11. Балика Д. А. Вивчення українського читача / Д. А. Балика // Бібл. Журнал ВБУ. – 1925. – № 8-10. – С. 68-76.
 12. Балика Д. А. Читатель и книга / Д. А. Балика // Красн. библиотекарь. – 1925.- № 10. – С. 103-107.
 13. Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований: учеб, для студ. гуманитарных вузов и аспирантов / Г. С. Батыгин. – М; Аспект-Пресс. 1995. – 285 с. 14. Белановський С. А. Метод фокус-груп / С. А. Белановський. – М.: Магістр.1998. – 271 с. 15. Богуш Т. І. Про читання молодих робітників у бібліотеках: за матеріалами дослідження ДРБ УРСР ім. КІІРС / Т.І. Богуш // Бібліотекознавсгво і бібліогр. – 1987. – Bun 27.- С 57-62.
 14. Богуш Т. І. Читацькі потреби читачі й обласного міста та їх задоволення в ОУНБ / Т. І. Богуш // Тези до XIX та XX звітних наук. конф. професорсько-викладацького складу та аспірантів інституту. – К.: КД1К, 1992. – Ч. 2. – С. 8-9.
 15. Богуш Т. І. Деякі аспекти розпитку соціології читання з Україні / Т. І. Богуш, Т. І. Студенкова / / Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи: зб. наук. пр. – К„ 1993. – С. 41-48.
 16. Бутенко И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами / И.А. Бутенко. – Москва : Высшая школа, 1989. – 175 с.
 17. Бутенко И. А. Книга и чтение на исходс XX иска: социологические аспекты / И. А. Бутенко. – М.: Наука, 1997.-140 с.
 18. Бутенко И. А. Организация прикладного социологического исследования / И.А. Бутенко. – М.: Тривала. 1998. – 226 с.
 19. Гич Г. Витоки, сучасний стан та перспективи бібліотечноі соціології / Г. Гич / / Вісн. Книжк. палати. – 2003. — № 11. — С. 29-32.
 20. Голобуцький П. В. Соціологічні аспекти українського кингодруку: історія і сучасність / П. В. Голобуцький // Проблеми соціології. – Київ, 1992.- Вип. 1.
 21. Грінченко Б. Кулішеві твори і сільські читачі / Б. Грінченко / / Нова громада. – 1906. – № 6. – С. 68-83.
 22. Грінченко Б. Перед широким світом / Б. Грінченко. – Катеринослав, 1907.-320 с.
 23. Грінчсчко Б. Твори світової літератури на селі / Б. Грінченко і Нова громада. – 1906. – № 12. – С. 85-95.
 24. Гречихин А. А. Методика чтения и работа с книгой в книговедении / А. А.Гречихин. – Москва, 1980. – 64 с.
 25. Гроза О. Д. Сучасний читач обласної наукової бібліотеки та відповідність діяльності ОУНБ його запитам (за підсумками анкетування читачів у відділах обслуговування Чернівецької ОУНБ) / О. Д. Гроза // Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ. аналіт. бюлетень / ДБУ. – К., 1994 – Вип.9. – С. 9-14.
 26. Дзьобан О. Бібліотека Митрополита Андрія Шептицьмого у Львові / О.Дзьобан / Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 141-151.
 27. Динамика чтения читательского спроса в централизованных библиотечных Системах Украинской ССР в 1976-1977 гг.: научный отчет / ГРБ. – К.. 1980. – 10 с.
 28. Довгань К. Кабінет вивчення книги і читача / К. Довгань / / Бібліолог. вісті. -1926. – № 3. – С. 83.
 29. Житель села і культура (За матеріалами звіту про соціолог. опитування) /Луганська ОУНБ / / Соціолог. дослідж. в б-ках. – 1996.- Вип. 16. – С. 6-10.
 30. Збірник робіт переможців Другого конкурсу на кращу науково-дослідну роботу серед обласних універсальних наукових бібліотек України / За рсд. Т.Богуш. Л. Любзренко. В. Студенкова, 3. І. Савіна. – Київ: НПБ України. 2003. – 132 с
 31. Погорілий О. І. Соціологічна думка XX ст./О. І. Погорілий. – К , 1996. – С. 14-22.
 32. Новальська Т. В. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія / Т.В. Новальська. – К., 2005. – 252 с.
 33. Новальська Т. В. Читання як суспільне явище / Т.В. Новальська // Вісник КНУКіМ. – К., 1999. – Вип. 1. – С. 55–66. – Серія «Історія».
 34. Новальська Т. В. Понятійний апарат читачезнавства як особливої галузі досліджень і знань / Т.В. Новальська // Питання культурології: Міжвід. зб. наук. ст.– К., 2002. – Вип. 18. – С. 43–49.
 35. Новальська Т. В. Сучасні тенденції навчального курсу «Інформаційний сервіс» / Т.В. Новальська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2002. – Вип. 9. – С. 144–150.
 36. Новальська Т. В. Читання в Україні в новому столітті / Т.В. Новальська // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 12. – С. 21–24.
 37. Новальська Т. В. Деякі аспекти історії українського читача в працях С. Сірополка / Т.В. Новальська // Наук. записки з української історії: зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, – 2003. – Вип. 14. – С. 331–337.
 38. Новальська Т. В. Читацька активність бібліотекарів як фактор підвищення їхнього професійного іміджу // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського.– К., 2003. – Вип. 11. – С. 275–284.
 39. Новальська Т. В. Дослідження читання бібліотечних працівників України (20–80-ті роки ХХ ст.) // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 10. – С. 19–22.
 40. Новальська Т. В. Підвищення фахового рівня бібліотечних працівників України (на матеріалах досліджень професійного читання у 90-ті рр. ХХ ст.) // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 11. – С. 17–19.
 41. Новальська Т. В. Вплив особистісного читання бібліотекарів на рівень професійної компетентності / Т.В. Новальська // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – №12. – С. 21–24.
 42. Новальська Т. В. УНІК – перша науково-дослідна установа з вивчення проблем українського читачезнавства / Т.В. Новальська // Бібл. вісн. – 2004. – № 1.– С. 36–39.
 43. Новальська Т. В. Читачезнавчі ідеї у творчій спадщині Бориса Грінченка / Т.В. Новальська // Бібл. планета. – 2004. – № 1. – С. 19–21.20
 44. Новальська Т. В. Українські просвітяни про вивчення «читача з народу» / Т.В. Новальська // Бібл. вісн. – 2004. – № 3. – С. 34–38.
 45. Новальська Т. В. Про читання бібліотекарів на початку ХХІ ст. / Т.В. Новальська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 45–49.
 46. Новальська Т. В. Витоки формування теоретичних засад вивчення читачів / Т.В. Новальська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.– 2004. – № 3. – С. 19–24.
 47. Новальська Т. В. Новий погляд на місце українського читачезнавства в системі суспільних наук / Т.В. Новальська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І.Вернадського. – 2004. – Вип. 13. – С. 394–401.
 48. Новальська Т. В. Спроба статистичного аналізу читацького контингенту та наукової тематики досліджень Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (за матеріалами архіву ІР НБУВ) / Т.В.Новальська // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2004. – Вип. 9. – С.232–237.
 49. Новальська Т. В. Від роздумів до практичних дій. (З історії вивчення українського читача наприкінці ХІХ ст.) / Т.В. Новальська // Наук. зап. З української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – Вип. 17. – С.81–85.
 50. Новальська Т. В. Теоретична база бібліотекознавства в історичному контексті / Т.В. Новальська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. –К., 2005. – Вип. 14. – С. 291–301.
 51. Новальська Т. В. Визначна віха в історії бібліотечної справи (Перший Всеросійський з’їзд з бібліотечної справи 1911 р.) // Бібл. вісн. – 2005. – № 4. – С.17–22.
 52. Новальська Т. В. Звіти міських публічних бібліотек Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як джерело вивчення складу читачів / Т.В. Новальська // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 7. – С. 155–167.
 53. Новальська Т. В. Психолого-педагогічні основи спілкування бібліотекаря з читачами / Т.В. Новальська // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє: зб.статей. – К., 1997. – С. 110–115.
 54. Новальська Т.В. Розробка методики соціологічних досліджень співробітниками бібліотечно-архівного відділу / Т.В. Новальська // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.): зб. наук.праць. – К., 1998. – С. 99–103.
 55. Новальська Т. В. Сучасна термінологія і типологія в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні / Т.В. Новальська // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: зб. наук. праць. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 72–78.
 56. Новальська Т.В. Етапи вивчення читачів і читання в Україні / Т.В. Новальська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. –Київ, 2004. – С. 84–86.