Проблеми наукових досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
18Сирота Л. Б.КМБ - 51м
28Сирота Л. Б.КМБ - 51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18КМБ - 51мСирота Л. Б.
28КМБ - 51мСирота Л. Б.

Опис курсу

Мета дисципліни полягає у ознайомленні з теоретичними і практичними проблемами сучасних наукових досліджень, поданні необхідних знань, навичок та умінь, необхідних для планування, організації і проведення наукових досліджень у різних сферах  культури і мистецтва. В курсі також представлено головні засади
методології наукового дослідження.
Основні завдання вивчення дисципліни:
1. ознайомити студентів з історією розвитку, сучасним станом проблем та перспективами розвитку сучасних наукових досліджень;
2. забезпечити засвоєння студентами необхідної термінології;
3. сприяти усвідомленню студентами необхідності ґрунтовної і всебічної підготовки для проведення самолстійних майбутніх
досліджень.

Студенти повинні:

знати:
– основні етапи формування, напрямки та перспективи розвитку проблематики наукового дослідження;
– науково-методологічну базу та термінологію сучасного наукового дослідження.
вміти:
– виявляти основні тенденції у сучасних наукових дослідженнях;
– аналізвати проблематику сучасних наукових досліджень;
– виявляти лакуни у тематиці наукових досліджень;
– розрізняти  справжнє наукове дослідження та його результати від псевдонаукових  пошуків;
– аргументувати власне наукове знання;
– використовувати набуті знання у практиці проведення наукових досліджень.
Змістові модулі:
1. Сутність, цілі та форми наукових досліджень.

2.Організація та проведення дослідження наукових досліджень в Україні і світі.

3.Прикладні аспекти визначення проблеми та цілей наукових

досліджень.

Рекомендована література

 1. Білуха, М. Т. Методологія наукових досліджень / М. Т. Білуха.  – Київ : АБУ, 2002. − 480 с.
 2. Галжуров Ю. С. Кількісні методи в історичних дослідженнях: досвід і деякі питання методики / Ю. С. Галжуров // Український історичний журнал. − 1994. – № − С. 30−40.
 3. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін.  – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. − 212 с.
 4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. – Київ : В. П. Професіонал, 2004. − 208 с.
 5. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту культури і мистецтв / Крохмальний Р., Гарбузюк М., Демчук Н., Медведик Ю. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 310 с.
 6. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. − 192 с.
 7. Лудченко А. А. Основы научных исследований / А. А. Лудченко. – Київ : Знание, 2001. − 113 с.
 8. Наринян А. Р. Основы научных исследований / А. Р. Наринян, В. А. Поздеев. – Київ : Изд-во Европейского ун-та, 2002. − 109 с.
 9. Онопрієнко В. І. Історія Української науки ХІХ − ХХ ст. / В. І. Онопрієнко. – Київ : Либідь, 1998. − 302 с.
 10. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі / І. С. П’ятницька-Позднякова. – Київ : Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2003. − 115 с.
 11. Пілюшенко В. П. Наукове дослідження: Організація, методологія, інформаційне забезпечення / В. П. Пілюшенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Словенко. – Київ : Либідь, 2004. − 344 с.
 12. Санцевич А. В. Предмет та об’єкт дослідження історіографії / А. В. Санцевич // Український історичний журнал. − 1989. − № 5.
 13. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – Київ : Знання, 2005. − 310 с.
 14. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник / А. С. Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2005. − 208 с.
 15. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – Київ : Знання, 2006. − 307 с.
 16. Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства: навч. посіб. / Г. М. Швецов-Водка. − Київ : Кондор, 20 − 216 с.