Науковий семінар «Методика укладання бібліографічного покажчика»

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
42Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332КМБ - 21Біловус Г. Г.
432КМБ - 21Біловус Г. Г.

Опис курсу

Мета наукового семінару – закріпити і систематизувати отримані теоретико-методичні знання з дисциплін бібліографознавчого циклу: „Теоретико-методичні основи бібліографії (бібліографічний опис документів, теорія і методика бібліографічного пошуку, бібліографічні ресурси України)”, „Документознавство”, „Історія української бібліографії”, „Історія української преси” тощо; засвоїти методику укладання бібліографічного покажчика, застосувати її до комплексного вирішення фахового завдання – самостійної пошуково-дослідницької роботи в межах нової парадигми наукових знань.

Завдання курсу полягає в засвоєнні первинних навичок проведення сучасних наукових досліджень: в оволодінні основами методики виявлення, добору, систематизації і класифікації джерел інформації; у застосуванні бібліографічного опису документів згідно з чинними в Україні стандартами, анотуванні зібраних документів, укладанні допоміжних покажчиків та списку використаної літератури, виробленні вміння проводити самостійні наукові розвідки, що й повинно знайти реальне відображення в написанні курсової роботи з наукового семінару „Методика укладання бібліографічного покажчика”.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: 1) методи бібліографування; 2) основні критерії бібліографічного виявлення і добору документів; 3) способи бібліографічної характеристики та бібліографічного групування віднайденої бібліографічної інформації; 4) види допоміжних покажчиків у бібліографічних посібниках різних жанрів.

вміти: 1) оперативно вести бібліографічні пошуки всіх типів з метою виявлення і відбору документів до бібліографічного покажчика; 2) на підставі бібліографічного аналізу документів складати бібліографічні описи й анотувати документи; 3) правильно упорядковувати зібраний бібліографічний масив, розташовуючи бібліографічні записи усередині найдрібнішої рубрики відповідно до жанру бібліографічного посібника; 4) складати науково-довідковий апарат до бібліографічного посібника (передмову, допоміжні покажчики, додатки).

Змістові модулі:

  1. Науково-дослідна пошукова робота студента як кваліфікаційне дослідження.
  2. Бібліографічне видання як інформаційне видання.
  3. Курсова робота бібліографознавчого спрямування, процедура її захисту.

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Науковий семінар «Методика укладання бібліо-графічного покажчика» Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [На зміну ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2007–07–01 ; чинний від 2008–04–01]. Режим доступу: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71. pdf. – Назва з екрана. Київ : Держ-споживстандарт України, 2007
  Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) : ДСТУ 3582:2013 Київ : : Мінекономрозвитку України, 2014 віртуальний читальний зал
  уклад. О. Галганова Складання бібліографічних посібників : інформаційно-методичні матеріали Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2015 віртуальний читальний зал
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.

 

Київ : Жнець, 2011 7

віртуальний читальний зал

  Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development…/15018.001.pdf. – Назва з екрана

 

Київ : НАКККіМ, 2014
  Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу [Електронний ресурс] : метод. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл. – Режим доступу: library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/.– Назва з екрана. Київ : Вища школа, 2003
  Крохмальний Р., Медве-дик Ю., Гарбузюк М., Демчук Н. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту культури і мистецтв Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013 10
  Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/kryshelnytska_metod_org_nayk_dosl.pdf. – Назва з екрана. Київ : Кондор, 2006 віртуальний читальний зал
  укл. Л. А. Кухар Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу:

http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана.

Київ : [б. в.], 2012 віртуальний читальний зал
  Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів [Електронний ресурс]: підручник. – Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/naukova_obrobka_dok. pdf. – Назва з екрана. Київ : Знання, 2006 5

віртуальний читальний зал

  Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник Київ : Вікар, 2003 11
  Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник. – 2-ге вид. Київ : Знання, 2004 2

віртуальний читальний зал

  Мельник Л. Створення бібліографічних покажчиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.ukrbook.net/visnyk/visnyk_pok_03.htm. – Назва з екрана
  [авт.-уклад. Н. А. Рибчинська] Методичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до вимог нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Львів : ЛННБ України імені В. Стефаника, 2010

 

8
  Рикун И. Э. Создание биобиблиографических указателей и справочников : информ. ресурсы и методы поиска : метод. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. Одесса : Одес. нац. науч. б-ка, 2011 1
  укл.: Сенько П. М., Устіннікова О. М. Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях. – 4-те вид. Київ : [Кн. палата України], 2012 2
  Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://www.nplu.org/resourses/nashi_vydannya/Skladannya.pdf. – Назва з екрана.

Київ : [б. в.], 2015
  уклад.: О. М. Устіннікова, Н. А. Палащина Особливі випадки скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах Київ : Кн. палата України, 2017 віртуальний читальний зал
  Шаруненко Є. О. Бібліографічні видання як засіб швидкого пошуку інфор-мації в навчальній та науковій діяльності освітян [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5866/1/Sharunenko%20E..pdf. – Назва з екрана.
  Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів Київ : Кондор, 2004 25

віртуальний читальний зал

  Шейко В. М.,

Кушнаренко Н. М.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. – 3-тє вид., стереотип. Київ : Знання-Прес, 2003 6
  Шейко В. М.,

Кушнаренко Н. М.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. – 4-те вид., випр., доп. Київ : Знання, 2004 1
  Шейко В. М.,

Кушнаренко Н. М.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. – 6-те вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008 5

віртуальний читальний зал

  Эко У. ; пер. с ит. Е. Костюкович Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учеб.-метод. пособ. – 2-е изд. Москва : Книж-ный дом «Универ-ситет», 2003 віртуальний читальний зал
  Янішевський О. О. Методичні рекомендації щодо складання списків використаної літератури Київ : [НІСД], 1996 2