Музейна справа

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
76Сирота Л. Б.КМБ - 41з
716Сирота Л. Б.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
74КМБ - 41зСирота Л. Б.
716КМБ - 41Сирота Л. Б.

Опис курсу

Музейна справа є вибірковою дисципліною для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Дисципліна спрямована на вивчення історії розвитку музеїв і музейної справи, основ теорії музейної справи і головних напрямків діяльності музеїв.

Мета вивчення курсу – опанування студентами історії виникнення і розвитку музеїв, теорії музеєзнавства, суті і основних напрямків музейної роботи, вміння застосовувати набуті знання у практичній роботі.

Завдання курсу:

– скласти уявлення студентів про історію виникнення музеїв і розвиток музейної справи;

– ознайомити студентів з основами теорії музейної справи і головними напрямками  діяльності музеїв –  науково-фондовою роботою, експозиційною і культурно-освітньою діяльністю;

– виробити у студентів вміння самостійно працювати зі спеціальною літературою, знаходити і аналізувати потрібну інформацію.

 

                       Студенти повинні знати:

 • історію виникнення музеїв і розвитку музейної справи;
 • основи теорії музеєзнавства;
 • загальні поняття про головні напрямки діяльності музеїв – науково-фондову роботу, експозиційну і культурно-освітню діяльність.

 

Студенти повинні вміти:

 • орієнтуватися в особливостях розвитку музейної справи;
 • розрізняти типи і види музеїв;
 • структурні підрозділи музеїв;
 • виділяти проблеми розвитку музеїв;
 • опрацьовуючи тематичну літературу, самостійно збагачувати свій науковий та творчий потенціал, застосовувати прогресивні та раціонально виважені методи оволодіння знаннями;
 • орієнтуватись у науковій та періодичній музеєзнавчій літературі із актуальних проблем дисципліни, відбирати з цієї інформації найголовніше, вміти систематизувати її;
 • працювати з науково-методичними посібниками.

Рекомендована література

 1. Буланий I. Т. Громадські музеї України. Історія, досвід, проблеми / I. Т. Буланий, I. Г. Явтушенко. – К.: Наукова думка, 1979.
 2. Буравченков А. А. Культура і туризм: взаємодія і збагачення / А. А. Буравченков. – К.: Українська культура, 1999.
 3. Байдахер Ф. Загальна музеологія / Фридріх Байдахер; за ред. Зеновія Мазурика; пер. з нім. X. Назаркевич, О. Лянг, В. Лозинського. – К.: Літопис, 2005.
 4. Власюк Г. М. Музеєзнавство та архівна справа: [навч.-метод. посіб.] / О. Ю. Зосимович, М. В. Хададова. – Житомир: ЖДПУ імені Івана Франка, 2006.

5.Голубнича С. М. Основы экскурсионного дела / С. М. Голубнича. – Донецк: ДИТБ, 2003.

6.Лорд Б. Менеджмент в музейном деле / Б. Лорд, Г. Д. Лорд. – М., 2002.

7.Михеева Н. А. Менеджмент в социально-культурной сфере/ Н. А., Л. Н. Галенская. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000.

8.Музеї України: Довідник / Міністерство культури і мистецтв України. – К.: Задруга, 1999.

9.Музейна справа та музейна політика в Україні XX століття. – К.: Златограф, 2004.

10.Горішевський П. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв: [навчальний посібник] / П. Горішевський, М. Ковалів, В. Мельник, [та інш]. – Івано-Франківськ: Плай, 2005.

 1. Петранівський В. Л., Рутинсъкий М. Й. Туристичне краєзнавство: [навч. посіб.] / Петранівський В. Л., Рутинсъкий М. Й. ; за ред. проф. Ф. Д. Заставного. – К.: Знання, 2006.
 2. Потильчак О.В. Основи історичного музеєзнавства: [навч.-метод. комплекс нормативного курсу] / О.В. Потильчак. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 57 с.
 3. Про музеї та музейну справу: ЗУ від 29 червня 1995 p. // Відомості BP України. – 1995. – № 25. – Ст. 191.
 4. Рутинський М. Й. Музеєзнавство: [навч. посіб.] / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк. – К.: Знання, 2008. – 428 с.

15.Рутинсъкий М. Й. Міжнародний туризм: [навч.  посіб.] / М. Й. Рутинсъкий. – К.: Знання, 2007.

 1. Сотникова С. И. Музеология: [учеб. пособ.] / С. И. Сотникова. – М.: Дрофа, 2004.

17.Тронько П. Т. Історичне краєзнавство в Українській РСР/ П. Т. Тронько. – К.: Наукова думка, 1989.

 1. Федорченко В. К. Історія екскурсійної справи в Україні: [навч. посіб.] / В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. Дьорова, [та інш]. – К.: Кондор, 2004.
 2. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика: [учеб. пособ.] / Л. М. Шляхтина. – СПб.: Высшая школа, 2005.
 3. Юренева Т. Ю. Музееведение: [учеб.] / Т. Ю. Юренева. – М.: Академический Проект, 2006.
 4. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре / Т. Ю. Юренева. – М., 2003.