Історія української книги

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Сирота Л. Б.КМБ - 11
332Сирота Л. Б.КМБ - 21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМБ - 21Сирота Л. Б.
332КМБ - 21Сирота Л. Б.

Опис курсу

Опис дисципліни

Мета навчальної дисципліни: вивчення історії  української книги у контексті подвійної природи книги  – як матеріальної конструкції і як носія  певних знань та ідей.

Завдання навчальної дисципліни: простежити суспільно-політичні умови та історчині витоки української книги; висвітлити основні етапи становленя  та розвитку української книги; дослідити змістові і формальні особливості українських книг, суспільно-політичні обставини, в яких вони розвивалися; увиразнити роль друкарства як чинника змін в організації редакційно-видавничої справи; висвітлити обставини побутування виданих у різні часи знакових за змістом і оформленням видань, їх вплив не лише на окремих особистостей, й на суспільні процеси; надати студентові можливість опрацювати та освоїти масив малознаних джерельних та документальних текстів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 1. основні етапи розвитку української книги від давнини до сьогодення;
 2. типи видань від давнини до сьогодення;
 3. провідні осередки розвитку книги в Україні;
 4. визначні пам’ятки книжкового мистецтва – рукописні та друковані книги;
 5. прізвища відомих українських друкарів і видавців;
 6. друкарський чи видавничий здобуток відомих українських друкарів і видавців відповідно;
 7. назви відомих українських друкарень і видавництв;
 8. дати, події, явища, пов’язані з розвитком книги в Україні;
 9. тематичний репертуар львівських друкарів і видавців, їх окремі видання;
 10. фундаментальні дослідження з історії української книги зарубіжних та українських дослідників;
 11. особливості виготовлення рукописних і друкованих книг.

уміти:

 1. аналізувати і застосовувати на практиці інформацію з історії української книги;
 2. вільно оперувати поняттями та термінами з історії української книги;
 3. характеризувати видання за типами і видами;
 4. виділяти зовнішні і внутрішні елементи книги;
 5. узагальнювати і порівнювати факти з історії української книги;
 6. об’єктивно оцінювати результати роботи українських друкарів і видавців;
 7. простежувати чинники, що забезпечують процес розвитку української книги;
 8. розглядати українську книгу в контексті світової (передусім європейської) культури;
 9. самостійно й результативно проводити бібліографічний пошук; необхідних джерел з історії української книги в базах даних;
 10. виділяти прізвища та праці дослідників історії української книги;
 11. самостійно виготовляти рукописні і друковані книги за допомогою сучасних ком’ютерних програм і техніки (ксерокс, принтер).

 

Змістові модулі:

 1. Історія української книги до ХУІІІ ст.
 2. Українська книга у ХІХ-ХХ ст.

Рекомендована література

Базова:

 1. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги: Древний мир, Средневековье, Возрождение, XVII век / Л. И. Владимиров ; пер. с лит. Н. Л. Владимировой. – Москва : Книга, 1988. – 312 с. : цв. ил. – (Пушкинская б-ка).
 2. Денисова Р. Інтернет і авторське право: актуальні проблеми правово-го регулювання / Р. Денисова // Вісник Академії правових наук України: збірник наукових праць / Р. Денисова ; Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С. 94–101.
 3. Есаулова А. Ю. Електронний підручник – сучасний засіб підвищення якості навчання [Електронний ресурс] / А. Ю. Есаулова. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN5/08eaypyn.pdf [дата звернення: 20.08.2016]. – Назва з екрану.
 4. Єсипова В.А. История книги :учебник по курсу «Книжного дела»/ Валерия Єсипова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2011. – 628 с.
 5. История книги / под ред.: А. А. Говорова, Т. Г. Куприяновой. – М. : Светотон, 2001. – 400 с. – (Пушкінська б-ка).
 6. Ковальчук Г. І. Рукописні книги та стародруки : навч. посіб. / Галина Ковальчук ; НБУВ. – Київ : [б. в.], 2011. – 100 с.
 7. Овчінніков В. С. Історія книги: Еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. С. Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – 420 с. : іл.
 8. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія українського друкарства / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передмови М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2007. – 536 с. – (Видавничий проект Фундації ім. Митрополита Іларіона (Огієнка) “Запізніле вороття”. Сер. 2, Зарубіжні першодруки ; Т. 6).
 9. Тимошик М. Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми. Текст лекції для студентів Інституту журналістики з курсу “Видавнича справа та редагування” / Микола Тимошик. – Київ : Інститут журналістики, 2002. – 23 с.
 10. Тимошик М. Історія видавничої справи : підручник /Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 496 с.
 11. Тимошик М. Історія видавничої справи : підруч. для студ. ВНЗ, які навчаються за спец. “Журналістика” і “Видавнича справа та редагування” / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 496 с. : іл.
 12. Тимошик М. Її величність – книга / Микола Тимошик ; передм. В. Скопенка. – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 308 с.
 13. Тимошик М. Книжкова справа в Росії та Україні на межі тисячоліть / М. Тимошик // Друкарство. – 1999. – № 6. – С. 70–74.
 14. Тимошик М. Краху національного книговидання можна уникнути, якщо в цей процес терміново втрутиться держава / Микола Тимошик // Літературна Україна. – 2003. – 23 січня.
 15. Тимошик М. Ситуація у видавничій сфері вийшла з-під контролю держави / М. Тимошик // Друкарство. – 2000. – № 4. – С. 4–7.
 16. Тимошик М. Ситуація у видавничо-поліграфічній галузі вселяє стриманий оптимізм // Друкарство. – 2001. – № 4. – С. 6–8.
 17. Тимошик М. Українське друкарство у дзеркалі Харківського Міжнародного фестивалю “Світ книги-2001”: набутки, тенденції, проблеми / М. Тимошик // Друкарство. – 2001. – № 3. – С. 4–7.
 18. Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі комунікацій / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : [б. в.], 2001. – 438 с.
 19. Яцків Я. С. Характерні риси сучасного книговидання Національної академії наук України / Я. С. Яцків, О. Г. Вакаренко // Поліграфія і видавнича справа. – Львів : [б. в.], 2008. – Вип. 1 (47). – С. 6–8.

 

Допоміжна:

 1. Алєксєєнко І. Р. Наукова книга України: проблеми та шляхи їх вирішення / І. Р. Алексєєнко // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 2008. – Вип. 1 (47). – С. 3–6.
 2. Артьомов І. В., Ващук О. М. Навчальна книга: організація і методика створення : посібник / І. В.Артьомов, О. М. Ващук. – Ужгород : [б. в.], 2012. – 238 с.
 3. Баренбаум И. История книги / Иосиф Баренбаум. – Москва : Книга, 1984. – 246 с.
 4. Биковський Л. У службі українській книжці / упоряд. Л. Винар, Я. Ісаєвич. – Львів-Нью-Йорк, 1997. – 326 с.
 5. Біланич Г. Початок книгодрукування на Закарпатті та стародруки / Біланич Г. // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 11. – С. 40–42.
 6. Бондар Н. П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : дослідження, попримірниковий опис / Н. П. Бондар. – Київ : НБУВ, 2012. – 312 с. : іл.
 7. Брайчевский М. Літопис Аскольда / М. Брайчевський. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 132 с.
 8. Василенко М. Ті, які стали пам’ятниками / Микита Василенко // Вітчизна. – 2007. – № 11–12. – С. 160–161.
 9. Васильчук М. Видавнича Коломия : періодичні та книжкові видання но­вої до­би. Довідник. Станом на 1 січня 1995 року / Микола Васильчук. – Коломия : Вік, 1995. – 48 с.
 10. Васильчук М. Українська видавнича справа в Коломиї (друга половина ХІХ-ХХ ст.) / Микола Васильчук. – Коломия : Вільний голос ; Вік : [При­карпатський уні­вер­ситет ім. В. Стефаника],  2003. – 240 с.
 11. Васильчук М. Українська видавнича справа в Коломиї (друга половина ХІХ-ХХ ст.) : монографія / Микола Васильчук. – 2-е вид., переробл. і доп. – Коломия : Вік : [При­карпатський уні­вер­ситет ім. В. Стефаника],  2012. – 224 с. [Сер. : «Коломийська бібліотека». Вип. 12].
 12. Васьківська О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у ХVI–ХІХ століттях / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 1. – С. 38–41.
 13. Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (XIX – перша третина XX ст.) : навч. посіб. для студ. вузів / Авт.-упоряд. Н. В. Зелінська, Н. І. Черниш, Е. І. Огар, Л. Івасенко, І. Капраль ; за ред. Н. В. Зелінська.– Львів : Світ, 2003. – 612 с.
 14. Видання Івана Тиктора та концерну «Українська преса» : бібліогр. покажч. (1923–1977) / уклала В. Г. Денисюк. – Львів : [б. в.], 2000. – 372 с.
 15. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – 179 с.
 16. Гальченко О. М. Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису / Л. А. Дубровіна, О. М. Гальченко ; відп. ред.. О. С. Онищенко ; АН України, ЦНБ ІМ. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії. – Київ : НБУВ, 1992. – 153 с.
 17. Гальченко О. М. Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис. – Київ : НБУВ, 2005. – 376 с.
 18. Гольгер Б. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / Бем Гольгер ; пер. з нім. – Київ : Основи, 1994. – С. 27-33.
 19. Дворецька Ю. В. Наша перша книжка. Буквар Івана Федорова / Ю. В. Дворецька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 22–24. – С. 91–93.
 20. Дубовик О. Пересопницькому Євангелію – 450 / Олена Дубовик // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 8. – С. 39-40.
 21. Дубровіна Л. А. Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л. А. Дубровіна ; НБУВ. – Київ : [б. в.], 1992. – С. 55–62.
 22. Животко А. Історія української преси / упорядк., передм. і прим. М. Тимошика. – Київ : Наша культура і наука, 2000. – 368 с.
 23. Запаско Я. П. Мистецтво української рукописної книги: [конспект лекцій]. – Львів : [б. в.], 1993. – 75 с.
 24. Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга / Яким Запаско. – Львів : Світ, 1995. – 490 с.
 25. Запаско Я. Ошатність української рукописної книги / Яким Запаско. – Львів : Фенікс, 1998. – 136 с.
 26. Запаско Я. Початки українського друкарства / Яким Запаско, Орест Мацюк, Володимир Стасенко. – Львів : Центр Європи, 2000. – 222 с
 27. Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан / Н. В. Зелінська. – Львів : Світ, 2002. – 268 с.
 28. Зелінська Н. В. Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика XIX – початку XX ст. : автореф. дис … д-ра філол. наук : 10.01.08 / Надія Віталіївна Зелінська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ : [б.в.], 2004.– 36 с.
 29. Зелінська Н. В. Поетика приголомшеного слова. Українська наукова література XIX – початку XX ст. : [монографія] / Надія Віталіївна Зелінська. – Львів : Світ, 2003. – 352 с.
 30. Зленко Г. Старої книги пахощі і знада / Г. Зленко // Науковий світ. – 2007. – № 1. – С. 30–34.
 31. Іванова М. Пам’ятки книжкового мистецтва: рукописні Учительні Євангелія XVII ст. з монастирських бібліотек м. Києва / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 9. – С. 37–42.
 32. Івасенко Л. О. Сучасна монографія з гуманітарних наук: редакторський погляд на авторський текст / Л. О. Івасенко // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 2008. – Вип. 1 (47). – С. 37–43.
 33. Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського Університету. Каталог / ЛНУ ім. Івана Франка; [уклад.: Ф. Максименко; упоряд.: М. Ільків-Свидницький, В. Кметь ; вступ. ст.: М. Ільків-Свидницький; В. Кметь]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 122 с.: іл.
 34. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Ярослав Ісаєвич. – Львів : Ін-т українознавства, 2002. – 520 с.
 35. Караванський С. Гумористичний самвидав / Святослав Караванський ; мал. Ю. Гури. – 2-ге вид. – Львів : БаК, 2013. – 140 с.
 36. Караванський С. Гумористичний самвидав / Святослав Караванський ; мал. Ю. Гури. – Філадельфія : [б. в.], 1982. – 140 с.
 37. Касьяненко К. М. Українська ігрова дитяча книжка: витоки, стан, тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 “Теорія та історія культури” / Касьяненко Кароліна Михайлівна; КНУ культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 16 с.
 38. Кириченко К. В. Читацькі зацікавлення у Великому князівстві Литовському на початку ХVІ ст. та рецепція прочитаного (на матеріалі Віленського списку Хронографа 1262 р.) / К. В. Кириченко // Український історичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 4–20.
 39. Книги України: Каталог видань,представлених на 5 Форумі видавців / Ред. К. Шевченко. – Львів : [б. в.], 1999. – 2000 с.
 40. Ковальчук Г. І. Книжкові пам`ятки ( рідкісні та цінні книжки ) в бібліотечних фондах / Ковальчук Галина Іванівна. – Київ : НБУВ, 2004. – 644 с.
 41. Ковальчук Г. Теорія книгознавства та історія книги на сторінках “Вісника Книжкової палати” / Галина Ковальчук // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 8. – С. 7–11.
 42. Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла / Ярослава Кодлюк, Галина Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 45-49.
 43. Кольбух М. М. Кирилична рукописна книга ХУІ ст. в історико-культурному процесі в Україні: автореф. дис… канд. істор. наук: 27.00.03 / Кольбух Марія Михайлівна ; НАНУ. Нац. б-ка Укр. ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – 20 с.
 44. Коновець О. Просвітницький рух в Україні (ХІХ –перша третина ХХ ст.) / О. Коновець. – Київ, 1992. – 170 с.
 45. Корнєєва Г. В. Українська дитяча книжка Східної Галичини: історико-книгознавчий аспект (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) : автореф. дис… канд. істор. наук: 07.00.08 / Корнєєва Галина Вікторівна ; КНУ культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 18 с.
 46. Костів Л. Інтернет і книга: особливості національної віртуальності / Л. Костів // Книжковий огляд. – 2003. – №1-2. – С. 40-47.
 47. Котвіцька К. Українська книга-2016, або Які видання претендують на державне фінансування [Електронний ресурс] / Катерина Котвіцька. – Режим доступу: http://www.chytomo.com/news/ukraiinska-kniga-2016-abo-yaki-vidannya-pretenduyut-na-derzhavne-finansuvannya [дата звернення: 20.08.2016]. – Назва з екрану.
 48. Липин Л. А. Глиняные книги / Л. А. Липин, А. М. Белов ; ред. В. В. Струве ; научн. ред. и предисл. В. В. Струве. – Ленинград : Дет. лит., 1956. – 349 с. : рис, планы, карты. – (Школьная библиотека). – Библиогр.: с. 342.
 49. Люзняк М. М. Роль української науково-популярної книги кінця ХІХ – початку ХХ століття у формуванні інформаційної культури суспільства та особистості та взаємозв’язку між ними / Марія Михайлівна Люзняк. – Львів : [б. в.], 2003. – 78 с.
 50. Люзняк М. Українська науково-популярна книга в національній культурі кінця ХІХ – поч. ХХ століття / Марія Люзняк. – Львів : ЛДКФ “Атлас”, 2010. – 504 с.
 51. Люзняк М. М. Українська науково-популярна книга Х1Х століття. Ч. 1 / Марія Михайлівна Люзняк. – Львів : Атлас, 1999. – 59 с.
 52. Люзняк М. М. Українська науково-популярна книга початку ХХ століття. Ч. 2 / Марія Михайлівна Люзняк. – Львів : Атлас, 2000. – 61 с.
 53. Макаренко М. Орнаментація української книжки 16-17 століть / Микола Макаренко. – Київ : [б. в.], 1926. – 67 с.
 54. Міщук С. М. Зародження наукового опису рукописних пам’яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина XIX – початок XX ст. / С. М. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України. – К. : [б. в.], 2007. – Вип.11. – С.16–34.
 55. Міщук С. М. Книгознавчі аспекти опису рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці XIX – на початку XX ст. / С. М. Міщук ; ДАКККіМ // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : з6. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-22 трав. 2008 р. – К. : [б. в.], 2008. – С. 217–219.
 56. Міщук С. М. Фомування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В. М. Перетца в Україні / С. М. Міщук // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 4. – С. 23–36.
 57. Міщук С. Українські вчені – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – 10-ті рр. XX ст. / С. Міщук // Питання історії України : зб. наук. праць. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Т. 11. – С. 144–148.
 58. Москаленко А.А. Нарис історії української лексикографії / А. А. Москаленко. – Київ : Рад. школа, 1961. – 162 с.
 59. Огар Е. Науково-популярні видання у масиві сучасної української періодики / Емілія Огар // Українська періодика: Минуле і сучасність. – Львів, 2003. – С. 573–577.
 60. Огар Е. І. Новітня українська дитяча книга : соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.01 “Теорія та історія соціальних комунікацій” / Огар Емілія Ігорівна; Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 32 с.
 61. Огар Е. Проблеми типології сучасної науково-популярної книги / Емілія Огар // Наукові записки УАД. – Львів, 2001. – № 3. – С. 63-67.
 62. Огієнко І. Історія українського друкарства : історично-бібліографічний огляд українського друкарства XV–XVIII в.в. / Іван Огієнко. – 2-е вид. – Вінніпег : Накл. Т-ва “Волинь”, 1983. – 420 с. – ( Ін-т Дослідів Волині. Ч. 50 ).
 63. Огієнко І. Історія українського друкарства / Іван Огієнко ; упор., авт. іст.-біогр. нарису М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1994. – 448 с. – ( Памя’тки історичної думки України ).
 64. Омелянчук І. “Хай святиться ім’я Твоє…” : [до 450-річчя української Першокниги] / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 2011. – 27 серп. (№ 156). – С. 8.
 65. Пересопницьке Євангеліє. 1556–1561: Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / Редкол. : О.С. Онищенко (гол.) [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001. – 700 с.
 66. Перший надрукований в Україні буквар. Мовою джерел: Іван Федоров та львівський “Буквар” (матеріали до уроків з теми “Культура України в другій половині XVI ст.” : методичний матеріал // Історія в школах України. – 2008. – № 2. – С. 22.
 67. Радченко А. І. Періодика майбутнього – паперова чи електронна? / А. І. Радченко // Наука і наукознавство. – 2010. – № 2 68). – С. 46–50.
 68. Синюк С. Літописний список книг князя Володимира Васильковича як один з перших в Україні бібліографічних документів / С. Синюк // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 36–38.
 69. Солонська Н. Остромирове Євангеліє в контексті давньоруського книжного багатства і фонду Бібліотеки Ярослава Мудрого / Н. Солонська // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 11. – С. 39–45.
 70. Тимошик М. С. Історичні витоки та етапи розвитку давньої рукописної книги в світі : Текст лекції / Микола Степанович Тимошик. – Київ : [б. в.], 2002. – 32 с.
 71. Тимошик М. Концепція виникнення і розвитку українського друкованого слова / М. Тимошик // Друкарство. – 1994. – № 1. – С. 6–7.
 72. Тимошик М. Першодруки (інкунабули) // Українська мова : Енциклопедія. – Вид. 2-ге. – К. : УРЕ, 2004. – С. 473.
 73. Тимошик М. Стародавня рукописна книга в світі: попередники, ранні осередки, роль у суспільному поступі / Микола Тимошик // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 4. – С. 22–27.
 74. Тимошик М. Українське книгописання дохристиянської доби: до проблеми розробки нової концепції [Електронний ресурс] / Микола Тимошик. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=117. – Назва з екрану.
 75. Україномовна книга,1798–1916. Вип. I: 1798–1885. – Київ : Абрис, – 256 с.
 76. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, 1798–1916. Вип. 2: 1886–1900 / Уклад.: М.Д. Бойченко [та ін.] ; відп. ред. В.Ю. Омельчук. – Київ : НБУВ, 1998. – 376 с. – ( Національна бібліографія України ).
 77. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 179 –1923: Бібліографічний покажчик. Том 2: 1912–1923 / Редкол. : О.С. Онищенко (гол.ред.) [та ін.] – Київ : [НБУВ], 2003. – 688 с.
 78. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 1798–1923: Бібліографічний покажчик. Том 2: 1912–1923 / Редкол. : О.С. Онищенко (гол.ред.) [та ін.]. – Київ : [НБУВ], 2003. – 688 с.
 79. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1798–1916 : Бібліогр. покажчик. Вип. 4: 1911–1916 / Гол. ред. Онищенко О.С. – Київ : НБУВ, 2001. – 540 с.
 80. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 1798–1923: Бібліогр. покажч. Вип. 5, ч.1: 1917–1923 / Уклад.: Л. С. Новосьолова [та ін.] ; Редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002. – 740 с. – ( Національна бібліографія України ).
 81. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 1798–1923: Бібліогр. покажчик. Вип.5. Ч. 2: 1917–1923 / Ред. О. С. Онищенко [та ін.] ; Уклад. Л.С, Новосьолова [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2002. – 412 с.
 82. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 1798–1923: Бібліогр. покажчик. Том 3. Науково-допоміжний апарат / Редкол. : Онищенко О.С. (гол. ред.). – Київ : НБУВ, 2003. – 665 с.
 83. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліогр. покажчик. Том 1. 1914–1919 / ЛННБ України ім. В. Стефаника; [уклад.: Л.І. Ільницька ; відп. ред. М.М. Романюк]. – Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2010. – 472 с.
 84. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліогр. покажч. Т. 2: 1920–1923 / ЛННБ України ім. В. Стефаника; [уклад.: Л. І. Ільницька (кер. проекту) [та ін.]; відп. ред. М. М. Романюк]. – Львів : ЛННБ ім. В.Стефаника, 2014. – 804 с.
 85. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914– 1939 : бібліогр. покажч. Т. 3: 1924–1927. Кн. 1: 1924–1925 / ЛННБ України ім. В. Стефаника, Від. наук. бібліографії; [уклад.: Л. І. Ільницька (кер. проекту) [та ін.]; відп. ред. М. М. Романюк]. – Львів : ЛННБ ім. В.Стефаника, 2015. – 448 с.
 86. Українська культура : лекції / за ред. Д. Антоновича. – Київ : Либідь. – 1993. – 592 с.
 87. Фрис В. Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х–XVIII ст. / Фрис Віра Ярославівна. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 188с. : іл.
 88. Черниш Н. Основи бібліології : навч. посіб. / Наталія Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2014. – 220 с.: іл.
 89. Черниш Н. Основи бібліології : навч. посіб. / Наталія Черниш. – Львів : Укр. академія друкарства, 2008. – 168 c.
 90. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань / Наталія Іванівна Черниш. – Львів : Фенікс, 1998. – 92 с.
 91. Шалашна Н. Історія книги як наука в першій половині XIX ст. / Наталія Шалашна // Наукові праці НБУВ / НБУВ ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.]. – К. : [б. в.], 2003. – Вип.10. –  С. 42–59.
 92. Шамрай М. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту ХV–XVII ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Маргарита Шамрай. – Київ : [б. в.], 2005. – 332 с.
 93. Шаян В. Віра забутих предків: аналіз “Влес книги” / Володимир Шаян. – Лондон ; Гаага : Вид-во “Млин”, 1972. – 120 с.
 94. Шпаков А. П. Художник і книга: Українська радянська книжкова графіка. Шляхи становлення і розвитку / Анатолій Петрович Шпаков. – Київ : Мистецтво, 1973. – 256 с.: іл.
 95. Щавинская Л. Энциклопедия о начале книгопечатания кириллицей / Л. Щавинская. // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 6. – С. 11–12.
 96. Якимович Б. З. Іван Франко – видавець: Книгознавчі та джерелознавчі аспекти / Богдан Зиновійович Якимович. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 691 с.: портр., іл.
 97. Яків Оренштайн – феномен української видавничої справи : Каталог виставки / До 120-річчя від дня народження / Уклад.: О. Канчалаба, І. Гречко. – Львів : [б. в.], 1998. – 90 с.
 98. Яценко Б. “Велесова книга” – пам’ятка ІХ століття // Русь Київська. – 1994. – № 2. – С. 34–39.