Історія бібліотечної справи в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Сирота Л. Б.КМБ - 21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432КМБ - 21Сирота Л. Б.

Опис курсу

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Під час вивчення дисципліни розглядаються наступні питання: теоретико-методологічні, організаційні та історичні засади бібліотечної справи, феномен бібліотеки як соціокультурного явища, організація функціонування бібліотечної справи, основні етапи розвитку українських бібліотек, еволюція різних типів і видів бібліотек, особливості їх функціонування у межах окремих регіонів й історичних періодів, спадкоємність бібліотечних традицій, значення історичного досвіду для вдосконалення сьогоднішньої вітчизняної бібліотечної практики з метою набуття практичних умінь і навичок для майбутньої професійної діяльності та ін.

Метою навчальної дисципліни «Історія бібліотечної справи в Україні» є ознайомлення студентів з основами історичних знань про розвиток бібліотек і бібліотечної справи, їх формування в процесі соціалізації суспільного життя.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

–засвоєння ключових понять і термінів з історії бібліотечної справи;

–ознайомлення з основними моделями, типами та видами бібліотечних закладів в Україні в історичній ретроспективі;

–формування уявлення про основні етапи становлення і розвитку бібліотечних установ України;

–ознайомлення з історичними етапами, традиціями, досягненнями і перспективами розвитку вітчизняної бібліотечної справи;

–забезпечення розуміння внеску визначних видатних діячів бібліотечної справи в організацію діяльності бібліотечних закладів на різних етапах їх становлення;

–ознайомлення з історією створення та діяльності провідних бібліотечних закладів України; –розкриття провідних проблем теорії та практики сучасної бібліотечної справи, завдань та переваг міжнародної співпраці бібліотечних закладів;

–сприяння розширенню кругозору студентів та формуванню у них патріотичних переконань та поваги до загальнолюдських цінностей.

 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

–предмет та об’єкт навчальної дисципліни; структуру та завдання курсу; місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівців спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;

–передумови, особливості і центри виникнення бібліотек за часів Київської Русі та Галицько– Волинської держави;

-склад бібліотечних колекцій та їх історичну долю;

–особливості історичної долі українських земель в литовсько–польську добу та їх вплив на розвиток бібліотек та бібліотечної справи в українських землях;

–вплив національно–визвольної боротьби українського народу за незалежність (1648-1676) на розвиток бібліотечної справи в Україні;

-характерні риси розвитку бібліотечної справи в Україні за часів гетьманської держави;

-основні бібліотечні заклади в Україні XVII – XVIII ст.;

–особливості та проблеми розвитку бібліотечної справи України під владою Російської та Австро-Угорської імперій;

імперське законодавство в галузі української культури, книжкової справи та бібліотек;

-основні типи бібліотечних закладів в Україні в XIX – на початку XX ст.;

– процес становлення системи публічних загальнодоступних та народних бібліотек в українських землях;

-роль земств, громадських організацій, наукових та освітніх товариств в справі організації бібліотечної мережі в українських землях в XIX – початку XX ст.;

– здобутки бібліотечного будівництва часів Визвольних змагань 1917 -1921 рр.;

– формування основних засад радянської бібліотечної справи; законодавство в галузі бібліотечної справи 20-30 рр. XX ст.; характеристику бібліотечної мережі України в довоєнний період; вплив надмірної централізації та політизації бібліотечної справи на її розвиток;

–особливості розвитку бібліотечної справи в західноукраїнських землях під владою Польщі, Чехії та Румунії в 20 – 30 рр. XX ст.; процес і особливості «радянізації» бібліотечної справи приєднаних до СРСР західноукраїнських територій напередодні Другої світової війни;

–особливості, здобутки та проблеми розвитку бібліотечної справи в Україні в добу кризи радянського устрою; законодавчо–нормативну базу розвитку бібліотечної справи в Україні післявоєнної доби; організацію та розвиток наукових досліджень у галузі бібліотечної справи;

– значення встановлення державної незалежності України в 1991 р. для перебудови української бібліотечної справи; законодавче забезпечення бібліотечної галузі в незалежній Україні; діяльність традиційних та нових книгозбірень часів української незалежності; діяльність науково–методичних центрів з бібліотечної справи в Україні; основні напрями наукових досліджень в галузі бібліотечної справи;

–міжнародні зв’язки бібліотекарів України; участь в спільних бібліотечних програмах та проектах;

−сучасний стан підготовки бібліотечних кадрів в Україні;

–впровадження нових бібліотечних технологій в діяльність сучасних бібліотечних установ України; стан проблеми організації електронних бібліотек та доступу до їх ресурсів;

–основні здобутки теоретиків та організаторів бібліотечної справи в Україні в різні історичні періоди та їх внесок в розбудову бібліотечної справи.

 

Уміти:

–визначати вплив історичних і культурних факторів на стан розвитку бібліотечних закладів і бібліотечної справи в Україні;

–розкривати причини виникнення і особливості функціонування різних типів бібліотек в межах різних історичних періодів;

–аналізувати стан, проблеми та перспективи розвитку бібліотечної справи в Україні в межах конкретних історичних періодів;

–оцінювати внесок теоретиків та практиків бібліотечної справи в розвиток бібліотечної діяльності в цілому та в кожній конкретній країні, зокрема;

–оцінювати роль міжнародного співробітництва в бібліотечній галузі, значення і розвиток основних міжнародних проектів в галузі бібліотечної справи;

–визначати місце сучасних бібліотек в інформаційному суспільстві, орієнтуватись в новітніх бібліотечних технологіях і способах їх застосування – самостійно визначати історичні періоди розвитку бібліотечної справи в Україні;

–визначати особливості формування та розвитку бібліотечної справи в Україні в конкретні історичні періоди;

–самостійно робити висновки щодо впливу історичних факторів на розвиток бібліотечних закладів та бібліотечної справи в Україні в цілому та по регіонам, зокрема;

–визначати досягнення вітчизняної бібліотечної справи в різні історичні періоди та характерні особливості історичного розвитку основних типів бібліотечних установ в Україні;

–самостійно робити висновки щодо причин прорахунків в розвитку бібліотечної справи в Україні в радянський час;

–аналізувати внесок українських вчених та практиків в галузі бібліотечної справи в розвиток бібліотечного будівництва в Російській та Австро-Угорській імперіях, СРСР та незалежній Україні;

–визначати досягнення, прорахунки та перспективи розвитку бібліотечної справи України на сучасному етапі;

–аналізувати роль, місце і досягнення України в міжнародному співробітництві в галузі бібліотечної справи, участь України в спільних бібліотечних проектах;

–аналізувати стан запровадження сучасних бібліотечних технологій в практичну роботу бібліотечних закладів України;

–розкривати історію створення та діяльності основних бібліотечних закладів України на сучасному етапі та в історичній перспективі.

Рекомендована література

Законодавчі документи

 1. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р. № 32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – №7. – Ст. 45; В ред. Закону № 5461-17 від 12.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80.
 2. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 29 верес. 1999 р. № 1068-XIV// Відом. Верхов. Ради України. –1999. – № 48. – Ст. 405; В ред. Закону № 1253-18від 06.08.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1068-14.
 3. Про культуру : Закон України від 14 груд. 2010 р. № 2778-17 // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 24. – Ст. 168; В ред. Закону № 5461-17 вiд12.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.

 

Базова

 1. Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність :зб. ст / НБУВ та ін.; редкол. : О.С. Онищенко (голова) та ін. – Київ, 2007. – 253с.
 2. Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : монографія / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка Україниім. В.І. Вернадського. – Київ, 2009. – 530 с.
 3. Кунанець Н.Е. Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (ХІІІ ст.-1939 р.): консолідований інформаційний ресурс : монографія / Н.Е. Кунанець; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 446 с.
 4. Сєдих В.В. Історія бібліотечної справи в Україні : навч. посіб. / В.В.Сєдих ; [наук. ред. Н.М. Кушнаренко]; М-во культури України, Харк. держ. акад.культури. – Харків : ХДАК, 2013. – 212 с.

 

Додаткова

 1. Александрова О.К. Науково-дослідна робота національних бібліотек різних країн у 1960-1980 рр. / О.К. Александрова // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – Київ, 1993. – Вип. 6. – С. 4–14.
 2. Арсірій С. Історія бібліотечної справи на західноукраїнських землях: досвід і проблеми вивчення / С. Арсірій // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. _С. 77-88.
 3. Ачкасова В. З історії бібліотеки Києво-Софійського Собору / В. Ачкасова // Наук. пр. НБУВ. – Київ, 2003. – Вип. 10. – С. 175-180.
 4. Беліна Л. Інновації бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів у зарубіжному бібліотекознавстві / Л. Беліна // Наук. пр. НБУВ. – Київ : НБУВ, 2011. – Вип. 31. – C. 7-13.
 5. Березюк Н.М. Библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина за 200 лет (1805-2005) / Н.М. Березюк [и др.] ; Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Центр. науч. б-ка. – Харьков : Тимченко А.Н., 2006.– 390 с.
 6. Бібліотеки Києва під час нацистської окупації. (1941-1943) : Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / Нац. б-ка Україниім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Держкомархів України, Центр. держ. арх. вищих органів влади таупр. України ; уклад. : Л.А. Дубровіна, Н.І. Малолєтова. – К., 2004. – 812 с.
 7. Білокінь С. Боротьба проти історії. Спецфонди : [з історії бібл. спецфондів] / С. Білокінь // Укр. культура. – 2009. – № 1. – С. 34-35.
 8. Білоус І.О. Бібліотека Львівської політехніки: історія становлення і розвитку : [1844–2000 рр.] / І.О. Білоус // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-туім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 247–255.
 9. Вергунов В.А. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН : історія і сьогодення : до 75-річчя ДНСГБ УААН як наук. установи / В.А.Вергунов. – Київ : Аграр. наука, 2007. – 480 с.
 10. Дзюба О.М. Монастирські бібліотеки лівобережної України в контексті української культури ХVIII cт. / О.М. Дзюба // Бібл. вісн. – 1994. – № 1.– С. 18-22.
 11. Дубровіна Л.А. Бібліотеки Києва в період німецької окупації (1941 –1944) / Л.А. Дубровіна, Н.І. Малолєтова // Бібл. вісн. – 2001. – № 4. – С. 5.
 12. Дубровіна Л.А. Історія Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 1918-1941 / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 1998. – 336 с.
 13. Дубровіна Л.А. Історія Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1941-1964) / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко ; НАН України,Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Наук. думка, 2003. – 360 с.
 14. Дубровіна Л.А. Історія Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1965-1991) / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2008. – 373 с.
 15. Зворський С.Л. Внесок діячів львівського товариства «Просвіта» у розвиток теорії і практики бібліотечної справи в Україні / С.Л. Зворський // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 1995. – Вип. 1. – С.29-40.
 16. Зубкова Н. Бібліотечна діяльність Бориса Грінченка / Н. Зубкова //Бібл. вісн. – 1996. – № 1. – С. 11-12.
 17. Історія наукових бібліотек у контексті історії, культури, освіти в Україні: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 14-15 жовтня 1999 р. – Київ, 1999. –110 с.
 18. Історія освітянських бібліотек України: наук. зб. / Держ. наук.-пед. б-ка ім. В.О. Сухомлинського ; гол. ред. кол П.І. Рогова. – Київ : Вирій, 2006. – 403с.
 19. Історія розвитку бібліотек України для дітей (1960–1974 рр.) / НБУ для дітей; редкол. : А.С. Кобзаренко та ін. – Київ, 2007. – 75 с.
 20. Історія розвитку бібліотек України для дітей (1975-1991 рр.) / [А.С.Кобзаренко та ін. ; наук. ред. Л.П. Каліберда] ; Нац. б-ка України для дітей. –Київ, 2011. – 116 с.
 21. Капустіна Н. З історії створення відділу бібліотекознавства Харківської громадської бібліотеки : до 100-річчя першого відділу бібліотекознавства в Україні / Н. Капустіна // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 7.– С. 40-42.
 22. Кашеварова Н. Діяльність оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга в галузі обліку, опису та конфіскації бібліотечних фондів на території рейхскомісаріату України (1941-1944) / Н. Кашеварова // Бібл. вісн. –2005. – № 4. – С. 23-38.
 23. Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище :монографія / Т. Ківшар ; НАН України, Центр пам’яткознавства. – Київ : Логос,1996. – 344 с.
 24. Ковальчук Г.І. Керівники ВБУ-НБУВ (1918-1998) / Г.І. Ковальчук //Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 18-28.
 25. Кунанець Н. Соціокомунікативний підхід у дослідженні історії бібліотечної справи західноукраїнського регіону / Н. Кунанець // Вісн. КНУКіМ. Сер. : Соціальні комунікації. – 2013. – Вип. 1. – C. 114-119.
 26. Купрійчук В. Роль бібліотек у реалізації державної гуманітарної політики України у добу національно-визвольної боротьби 1917-1920 рр. / В.Купрійчук // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. – 2012. – Вип.30. – С. 131-137.
 27. Маслакова Н. Історико-бібліотекознавчі дослідження на новому етапі розвитку України (1991-2006) / Н. Маслакова // Наук. пр. НБУВ. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 404–414.
 28. Мацюк О. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова / О.Мацюк // Вісн. Книжк. палати. – 2014. – № 1. – C. 28-33.
 29. Новікова Н. Дитячі бібліотеки в культурі України другої половини ХХ століття: монографія / Н. Новікова ; КНУКіМ. – Київ, 2006. – 282 с.
 30. Онищенко О. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в 1918-1998 рр.: основні етапи розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл.вісн. – 1998. – № 5. – С. 5-17.
 31. Онищенко О. Українські бібліотеки у 90-х роках ХХ ст. : основні тенденції розвитку та напрями діяльності / О. Онищенко // Бібл. вісн. – 2009. – № 3. – С. 12-23.
 32. Перелигіна О. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів / О. Перелигіна // Вісн. Книжк.палати. – 2015. – № 4. – С. 15-16.
 33. Радзівіло А.А. З історії публічних бібліотек України у другій половині ХІХ ст. – першому десятиріччі ХХ ст. : (З архівних матеріалів) / А.А.Радзівіло // Історія бібліотечної справи в Україні. – Київ, 1995. – Вип. 1.– С. 9-15.
 34. Радзівіло А.А. Перша публічна бібліотека у Києві: («Аптека для душі» П.П. Должикова) / А.А. Радзівіло // Історія бібліотечної справи в Україні. – Київ,1997. – Вип. 2.– С. 5-11.
 35. Роль бібліотек монастирів, соборів та інших установ у розвитку культури України : тези наук. конф. / НАН України, Ін-т укр. археографії ; ред.Т. Санкович. – Київ, 1993. – 131 с.
 36. Сажок О.В. Бібліотеки Острозького Кирило-Мефодіївського церковного православного братства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О.В. Сажок // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька акад.»]. Сер. «Історичне релігієзнавство». – 2011. – Вип. 4. – С. 159–169.
 37. Сірополко С. Бібліотечна справа на Україні : [корот. огляд від початку до 20-х рр. ХХ ст.] / С. Сірополко // Шк. б-ка. – 2009. – № 1. – С. 41–44.
 38. Соколов В. Бібліотеки церковних братств в Україні у XVI-XVIII ст. / В.Соколов // Вісн. Книжк. палати. – 2014. – № 3. – C. 20-24 ; 2014. – № 4. – C. 27-34.
 39. Соколов В. Діяльність Київської міської публічної бібліотеки у 1914-1917 рр. / В. Соколов // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 12. – C. 32-35.
 40. Соколов В. Книжкові зібрання козацької старшини наприкінці XVII-XVIII ст. / В. Соколов // Вісн. Книжк. палати. – 2014. – № 1. – C. 22-27.
 41. Солонська Н. Князівська бібліотека XI століття в Києві: до 1000-річчя Софійського собору / Н. Солонська // Вісн. Книжк. палати. – 2011. – № 11. – С.41-43.
 42. Фрис В. Бібліотеки на західноукраїнських землях у другій половині XVII-XVIIІ ст. / В. Фрис // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – 2002. – Вип. 9/10. – С. 171-186.
 43. Шекера І. Бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря як об’єкт дослідження на сторінках сучасних видань / І. Шекера // Вісн. Книжк.палати. – 2013. – № 7. – С. 42-45.