Історія бібліотечної справи в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит
46Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
456Пугач Л. Ю.КМБ - 21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
456КМБ - 21Пугач Л. Ю.
510КМБ – 31зПугач Л. Ю.

Опис курсу

Мета курсу – виявити передумови, ознаки, критерії та закономірності виникнення розвитку та діяльності бібліотек, бібліотечних систем, еволюції поглядів на організацію громадського користування книгою, товариств просвітницького та наукового  характеру; оперувати системою знань про діяльність бібліотек у різні епохи; розглянути різні погляди вчених та їх внесок у бібліотечну справу загалом.

Ця мета втілюється шляхом вивчення основних положень теоретичного та практичного досвіду людства, шляхом еволюції бібліотеки від «сховища інформації» до «соціального інституту», які накопичили вагому базу інформації та виконують просвітницьку, наукову, соціальну, комунікативну, кумулятивну, меморіальну та низку інших функцій.

Завданням навчальної дисципліни є започаткування теоретичної підготовки студента-бібліотекознавця, оволодіння ним ретро досягненнями українського бібліотекознавства та на сучасному етапі розвитку бібліотечної справи; провести бібліотекознавчий аналіз історичних епох, в яких зароджувалося і удосконалювалася бібліотека в цілому; з’ясувати в першу чергу значимість бібліотеки у суспільстві та її багатофункціональні можливості; розглянути її становлення у різні часові проміжки з її втратами та досягненнями;  підкреслити її значимість для суспільства в цілому.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основні ознаки суспільного розвитку бібліотечної справи в Україні залежно від історичного контексту, державної політики; періоди в історії розвитку бібліотек та бібліотечної справи у контексті загально історичного процесу; орієнтуватися у закономірностях зміни попередньої бібліотечної «формації» – наступною.

вміти: застосувати набуті знання із бібліотечної справи для розв’язання конкретних науково-практичних, методичних та інших завдань, орієнтуватися у бібліотечно-інформаційному середовищі зародження, становлення бібліотечної справи загалом; характеризувати роль та місце кожного етапу у розвитку бібліотечної справи; донести про роль та місце кожної окремої інституції у розвитку бібліотечної справи у ту чи іншу історичну епоху.

 

Змістові модулі

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.

Зародження системи документно-інформаційних ресурсів часів Київської Русі. Українська рукописна книга.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.

Книгозбірні монастирів та їх вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи в Україні.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III.

Українські приватні бібліотеки.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.

Бібліотечна справа XVII–XVIII ст.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V.

Бібліотечна справа XIX – першої половини XX ст. Концепція становлення української бібліотечної справи. Утворення бібліотечних зібрань із статусом державних установ. Стан і основні напрями розвитку.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI.

Бібліотечна справа в Україні XX ст.: 1917 – 1930– 50–80-ті рр.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VII.

Бібліотечна справа в Україні XX ст. – першій половині XXI ст.

Рекомендована література

Історія бібліотечної справи в Україні уклад.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 24
  Гедз В. Джерела до вивчення культурного життя в окупованому Києві (1941–1943 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32496/14-Gedz.pdf?sequence=1.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  уклад.:

Гриценко О. О. та ін.

Бібліотекознавство України (1996–2000) : наук.-доп. бібліогр.покажч. Київ : [б. в.], 2004 2
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Дубровіна Л. Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів 20–30-х роках XX ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-5286-8/978-966-02-5286-8. pdf. – Назва з екрана

  Дубровіна Л.,

Онищенко О.

Бібліотечна справа в Україні в XX столітті : монографія Київ : [б. в.], 2009 віртуальний читальний зал
  Зворський С. Л. Видавнича та бiблiотечна дiяльність Київського товариства “Просвiта”(1906–1920 рр.) Київ: [б. в.], 2000. 2
  Кашеварова Н. «Більшовицький експеримент» як об’єкт вивчення оперативним штабом Рейхсляйтера Розенберга окупованих східних територій у період Другої світової війни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13045/13-Kasherova.pdf?sequence=1.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
Кившарь Т. Региональный аспект изучения истории библиотечного дела Украины в годы второй мировой войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11322/1/Kyvshar.pdf. – Заглавие с экрана віртуальний читальний зал
Ківшар Т. Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872–1959) Київ : НВЦ НБ України, 2015 2
редкол.: А. П. Корнієнко, Л. П. Одинока, О. О. Александрова та ін. Історія бібліотечної справи в Україні : збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://elib.nplu.org/view.html?d=777. – Назва з екрана.

віртуальний читальний зал
Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
упоряд.: М. Р. Куль-чицький, Н. Е. Кунанець Бібліотеки на західноукраїнських землях XVIII–ХХ ст. : доп. та повід. другої наук. конф., Львів, 29-30 жовт. 2004 р. Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 2006 2
Кунанець Н. Е. Наукові бібліотеки Львова (1784-1939): особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій : [монографія] Львів : [Видавництво Львівської політехніки], 2010 5
Міщук С. М. Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія, склад, наукове дослідження : [монографія] Київ : [НБУВ.], 2007 1
редкол.: Новикова Л. О.

та ін.

Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської: історія, сучасність : ( до 70-річчя від дня заснування): Матеріали науково-практичної конференції 27–28 листопада 1996 р., м. Донецьк Донецьк: [б. в.], 1998 1
редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. Бібліотеки України загальнодержавного значення : історія і сучасність : зб. статей – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2007 1
Онищенко О. Українські бібліотеки у 90-х роках XX ст.: основні тенденції розвитку та напрями діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2009_3_3pdf. – Назва з екрана. віртуальний читальний зал
Плитус О. Діяльність бібліотек товариства «Рідна школа» в Галичині в 1924–1939 рр. [Електронний ресурс].– Режим доступу :  http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2010_Vupysk_V/116-121. pdf.– Назва з екрана
упоряд.:

О. В. Полевщикова, Є. В. Бережок, О. Л. Ляшенко

Історія України в книжкових пам`ятках XVI–XVII ст. : з колекцій Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова : зб. наук. праць Одеса : ОНУ, 2011 2
упоряд.:

Політова О.  А.

Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001–2005) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : [НБУВ], 2008 2
відп. ред. М. М. Романюк Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28–30 жовт. 2010 р. Львів : ЛННБ України імені В. Стефаника, 2010 4
Сажок О. В. Бібліотеки Острозького Кирило-Мефодіївського церковного православного братства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?.. pdf. – Назва з екрана. віртуальний читальний зал
Семчишин М. Тисяча років української культури Київ : Фенікс, 1993 24
Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення Київ : Кн. палата України, 1999 1
Сєдих В. В Історія бібліотечної справи в Україні [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Режим доступу :http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_lib/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I2 BN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21FMT=briefwebr&S21ALL=((.>U%3DЧ73%24<.>)%2B(<.> D Ч81%24<.>). – Назва з екрана
укл.: М. С. Слободяник,

О. А. Політова

Українське бібліотекознавство (1991–2008) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик Київ : [б. в.], 2010 віртуальний читальний зал
Соколов В. Бібліотеки церковних братств в Україні у XVI–XVIII ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_3_8.pdf. – Назва з екрана. віртуальний читальний зал
Соколов В. Діяльність Київської публічної бібліотеки у 1914–1917 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_12_10.pdf. – Назва з екрана. віртуальний читальний зал
Соколов В. Книжкові зібрання козацької старшини наприкінці XVII–XVIII ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_1_8.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : монографія
Київ : [б. в.], 2010 віртуальний читальний зал
віртуальний читальний зал
Солонська Н. Князівська бібліотека XI століття в Києві: до 1000-річчя Софійського собору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_11_15.pdf.– Назва з екрана віртуальний читальний зал
Українська бібліотечна енциклопедія [Електронний ресурс].– Режим доступу :  www.ube.nplu.org. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
упоряд.: М.Г. Швалб, Ж.П. Корнєва,

Р.А. Ставинська

Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського університету (1805–1992 рр.) : бібліогр. покажч. Харків: ХДУ, 1993 1
упоряд. Швець Н. Енциклопедія Львівського університету. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка : матеріали до енциклопедії Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2005 1
Шекера І. Бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря як об’єкт дослідження на сторінках сучасних видань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_7_11.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал