Історія бібліотечної справи Львівщини

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52.5Залік
62Немає
71.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Біловус Г. Г.КМБ - 31
616Біловус Г. Г.КМБ - 31
716Біловус Г. Г.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМБ - 31Білоусова Р. З.
616КМБ - 31Білоусова Р. З.
716КМБ - 41Білоусова Р. З.

Опис курсу

Мета дисципліни полягає в окресленні основних етапів історії бібліотек Львова і Львівщини, починаючи від створення перших львівських бібліотек при монастирях, церквах та костелах у часи пізнього середньовіччя і завершуючи основними напрямами діяльності сучасних книгозбірень Львова, розкритті змісту фондів, критеріїв їх комплектування, наявності рідкісних і цінних видань; ролі особистості в історії бібліотечної справи Львівщини.

Завдання дисципліни:

– дати систематизований виклад найважливіших етапів становлення і розвитку бібліотек Львівщини, окреслити мотиваційні чинники їх заснування, походження фондів, критерії їх комплектування, тематичний склад книжкових фондів, наявність рідкісних і цінних видань, історію формування наукових зібрань, роль особи в історії бібліотечної справи Львівщини.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: історію становлення та розвитку бібліотек Львівщини, як-от: рік заснування книгозбірні, кількісні характеристики фондів, тематику комплектування, наявність у фонді рідкісних і цінних видань, бібліотечних зібрань і колекцій видатних учених, їх характеристику; склад довідково-пошукового апарату; видавничу діяльність бібліотеки; структурні підрозділи, кадровий потенціал книгозбірні, корифеїв бібліотечних установ Львівщини;

вміти: 1) охарактеризувати динамічність інституції відповідно до потреб часу, суспільства; 2) розрізняти види бібліотек за значенням, змістом бібліотечних фондів (тематичні пріоритети та засади зберігання), джерелами комплектування; 3) оперувати основними складовими довідково-бібліографічного апарату бібліотеки (каталоги і картотеки, довідкові видання, бібліографічні посібники); 4) окреслити роль особи в розвитку бібліотечної справи краю.

 

Змістові модулі:

  1. Роль бібліотек монастирів і братств у розвитку культури Львівщини від епохи пізнього середньовіччя до першої половини XVII ст.
  2. Книгозбірні на західноукраїнських землях у другій половині XVII–XVIІI ст.
  3. Бібліотечна справа Львівщини кінця XVIІI–ХІХ ст.
  4. Бібліотеки Львівщини у період з початку ХХ ст. до 1939 р.
  5. Бібліотечна мережа Львівщини у радянський період
  6. Бібліотеки Львівщини від часів незалежності України до сьогодення: стан, перспективи розвитку

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Історія бібліотечної справи Львівщини Бєлоус І. О., Шишка О. В., Тарасов Д. О. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» Львів : [Вид-во Нац. ун-ту «Львівська полі-техніка»], 2009 1
  укл.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009 24
  Грайданс Ю. М. Бібліотеки Львівщини: короткий історичний нарис Львів : [ЛОУНБ], 2008 10
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Дубровіна Л. А., Онищенко  О. С. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті : монографія Київ : [НБУВ], 2009 2

віртуальний читальний зал

  упоряд.: Єдлінська У. Я., Ісаєвич Я. Д., Купчинський О. А. та ін. Історія Львова в документах і матеріалах : зб. документів і матеріалів Київ : Наук. думка, 1986 9
  упоряд. і заг. ред.  Л. І. Ільницької Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939): напрями діяльності та постаті : зб. наук. праць Львів : [б. в.], 2010 2
  упоряд. та заг. ред.  Ільницької Л. І. Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка: книги і люди : матеріали круглого столу Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 1996 2
  уклад.: Л.О. Ільницька, М.З. Литвин, І.В. Морозова,

В.М. Мартинович

Львівська національна наукова бібліотека України ім.В.Стефаника: покажчик видань б-ки та літ-ри про її діяльність (2006–2009) Львів : [ЛННБ ім. В. Стефаника], 2010 6
  редкол.: Ісаєвич Я. (гол.), Литвин М., Стеблій Ф. Історія Львова : довідник : у 3 т. Львів : [Центр Європи], 2006-2007 1
  Кметь В. Наукова бібліотека університету у перспективі 400-річчя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1VisnukNB/2008_Vupysk_III/3-8.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Ковалюк Р. Український студентський рух на захiдних землях ХIХ-ХХ ст. : [монографія] Львів : [б. в.], 2001 1
  за ред. А. Козицького, І. Підкови Енциклопедія Львова : у 5 т. Львів : Літопис, 2007 1
  Колосовська О.М. «Нагорода за кривду» чи «сповнення обов’язку»: бібліотечна діяльність Богдана Барвінського (1908–1947) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2008_Vupysk_III/191-199.pdf. – Назва з екрана

віртуальний читальний зал
  Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття [Електронний ресурс] : навч. посіб. Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:593614/Source:default. – Назва з екрана Київ : Кн. палата України, 1998
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  Крушельницька Л. І. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України: документи, факти, коментарі Львів : [б. в.], 1996 1
  упоряд.: М. Р. Куль-чицький, Н. Е. Кунанець Бібліотеки на західноукраїнських землях XVIII–ХХ ст. : доп. та повід. другої наук. конф., Львів, 29-30 жовт. 2004 р. Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 2006 2
  Кунанець Н. Е. Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (XIII ст. – 1939 р.): консолідований інформаційний ресурс : монографія Львів : Видавниц-тво Львівської політехніки, 2011 1
  Кунанець Н. Е. Наукові бібліотеки Львова (1784-1939): особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій : [монографія] Львів : [Видавниц-тво Львівської політехніки], 2010 5
  Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність : [монографія] Львів : Галицька видавнича спілка, 2013 5
  Кунанець Н. Е. Наукові бібліотеки Львова: становлення, комплектування фондів і колекцій (кінець ХVІІІ – 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. …канд. іст. наук: 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» Київ : НБУВ, 2007 1
  укл.: Кущ О. П., Квятковська Л. П. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР (1940–1980 рр.) : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність Львів : [б. в.], 1982 2
  Лисий Ю. Фонди наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка як джерело для вивчення національних взаємовідносин у Львівському університету (ХІХ ст. – 1939р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/bibliology/article/view/5364/5378. – Назва з екрана

  редкол.: Лізанець М. В., Галушко М. В., Вавричин М. Г. та ін. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР : історичний нарис Київ : Наук. думка, 1989 1
  Орлевич І. Старопігійський інститут у Львові : (кінець XVIII-60 -i pp. XIX ст.) Львів : Логос, 2000 2
  упоряд. Г. Сварник (кер.); Р. Дзюбан та ін. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника: переміщення і втрати фондів : збірник документів і матеріалів. – Т. 1 : 1939–1945 : зб. документів і матеріалів Львів : [б. в.], 2010 2
  укл. В. М. Мартинович Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (2001–2005) Львів : [б. в.], 2007 2
  гол. ред. Б. Є. Патон Історія української культури : у 5 т. Київ : Наук. думка, 2001–2009. 1
  за ред.: Підкови І. З., Шуста Р. М. Довідник з історії України : А-Я : посіб. – 2-ге вид., доопрац. і доп. Київ : Генеза, 2002 14
  Плитус О. Діяльність бібліотек товариства «Рідна школа» в Галичині в 1924–1939 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2010_Vupysk_V/116-121. pdf.– Назва з екрана віртуальний читальний зал
  відп. ред. М. М. Романюк Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р. Львів: ЛННБ України імені В. Стефаника, 2010 4
  Сєдих В. В Історія бібліотечної справи в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу :http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_lib/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I2 BN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21FMT=briefwebr&S21ALL=((.>U%3DЧ73%24<.>)%2B(<.> D Ч81%24<.>). – Назва з екрана. Харків : ХДАК, 2013
  редкол.: Секретарюк В. В., Борзенко А. В., Брик М. В. та ін. Історія Львова : монографія Київ : Наук. думка, 1984 4
  Семчишин М. Тисяча років української культури Київ : Фенікс, 1993 24
  Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909–1939) : навч. посіб. Київ : Наша культура і наука, 2006 1
  Швець Н. До історії зібрання інкунабул Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.anthropos.lnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1215/1/141-167_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%9D.pdf. – Назва з екрана

віртуальний читальний зал
  упоряд. Швець Н. Енциклопедія Львівського університету. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка : матеріали до енциклопедії Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2005 1