Філософія музики

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Козаренко О. В.КМА-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМД-1мпрофесор Козаренко О. В.

Опис курсу

Мета курсу – доведення закономірності появи філософії музики як результату розвитку філософії, літературо- та мовознавства, естетики, теорії та історії музики, культурної антропології тощо.

Завдання курсу: формування системи знань про основний корпус ідей, методи дослідження, функції філософії музики у загально-гуманітарному дискурсі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: 1) історичну ґенезу виникнення філософії музики від античних часів до початку ХХІ ст.; 2) основний масив концептів, привнесених до філософії музики із суміжних дисциплін (естетики, етики, богословії, теорії та історії музики, філософії, мово- та літературознавства, стислих наук тощо); 3) праці провідних вчених із вищезазначених дисциплін, що спричинилися до формування основного корпусу ідей філософії музики; 4) існуючі сьогодні підходи до розуміння філософії музики у зарубіжному та вітчизняному гуманітарному дискурсі.

вміти: 1) окреслити основні етапи становлення філософії музики; 2) обґрунтувати існуючі підходи до розуміння предмету, методів дослідження, структури дисципліни; 3) аналізувати музичні феномени в широкому культурологічному контексті; 4) довести значення філософії музики як неодмінної складової епістемології культури.

Зміст курсу:

Тема 1. Предмет, методологія, історична ґенеза філософії музики як складової гуманітарного знання.

Тема 2. Античне розуміння музики.

Тема 3. Християнська патристика про природу, функції та призначення музичного мистецтва.

Тема 4. Перші музично-теоретичні трактати (св. Августина, Боеція, “Гагіополітес”, “Пападики”).

Тема 5. Раннє, Високе та Пізнє Відродження у вченнях про музику (східна і західна традиція).

Тема 6. Українська складова європейського музичного Бароко і Просвітництва.

Тема 7. Німецька класична та романтична філософія про музичне мистецтво.

Тема 8. Ідеалістична природа поглядів на музику у філософії             П. Юркевича, В. Соловйова, “лондонської” та “парижської” шкіл російської богословії ХХ ст.

Тема 9. Львівсько-варшавська філософсько-естетична школа як джерело новітньої філософії музики.

Тема 10. Музична семіотика як складова філософії музики.

Тема 11. Музична герменевтика як методологічне осердя філософії музики.

Тема 12. Богословія музики як вищий вимір музичного світоспоглядання.

Тема 13. Сучасна українська гуманітаристика у взаємодії з філософією музики.

Тема 14.  Новітні підходи до філософії музики (синергетична концепція культури, сакральна ну мерологія, містика).

Тема 15. Українська музика як осердя національного світоспоглядання.

Тема 16. Філософія музики як джерело істинного знання.

Рекомендована література

  1. Augustyn, “O muzyce”. – Lublin: RWKUL, 1999. – 279 p.
  2. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. – М., 1969.
  3. Антонович М. Musica Sacra. – Львів, 1928.
  4. Козаренко О. В. Феномен української національної музичної мови. – Львів: НТШ, 2011. – 298 с.