Документознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Сирота Л. Б.КМБ - 11

Опис курсу

Мета курсу – дати цілісне уявлення про документознавство як навчальну дисципліну; природу, сутність, соціальну роль, ознаки, властивості і типи документа як системного об’єкта.

Завдання курсу:

– ознайомити із терміносистемою документознавства;

– висвітлити особливості виникнення й еволюціі документів;

– розкрити суть, соціальні функції, властивості документа;

– проаналізувати основні типи і види документів;

– показати практичне значення документознавства, значення документа у подальшому розвитку інформації і соціальних комунікацій.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • основні поняття і терміни документознавства, які необхідні для вивчення дисципліни;
 • основні проблеми документознавства; документознавчі погляди зарубіжних та українських учених; соціальну, суспільну, естетичну та інші функції документа; місце документа у сучасному інформаційному суспільстві; ознаки документів різних типів.

уміти:

 • володіти навиками аналізу різних типів і видів документів і аналізу досліджень про документи;
 • застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи у документознавчому аналізі;
 • збирати та науково опрацьовувати документознавчий матеріал;
 • логічно мислити;
 • індивідуально підходити до об’єкта аналізу – документа;
 • залучати методичний інструментарій суміжних дисциплін;
 • класифікувати документи;
 • визначати особливості основних типів і видів документів;
 • виконувати основні технологічні процеси у сфері документознавства.

Змістові модулі

 1. Етапи розвитку та основи документознавства.
 2. Основні види та типи документів.

Рекомендована література

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство : навч. посіб. / Валентина Бездрабко. – Київ : Четверта хвиля, 2006. – 208 с.
 2. Комова М. В. Документознавство: навч. посіб. / М. В. Комова ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Тріада плюс, 2007. – 294 с.
 3. Комова М. В. Українська документознавча термінологія: шляхи творення та функцій ні особливості. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2011. – 315 с.
 4. Кушнаренко Н. М. Документознавство [Електронний ресурс]: підручник. – Київ : Знання, – 459 с. – Режим доступу http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1296_34894660.pdf. – Назва з екрану.
 5. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – Київ : Вікар, 2003. – 328 с.
 6. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – Київ : Вікар, 2003. – 311 с.
 7. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів [Електронний ресурс]: підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – Київ : Знання, 2006. – 334 с. – Режим доступу http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/naukova_obrobka_dok.pdf. – Назва з екрану.
 8. Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2008. – 393 с.
 9. Палеха Ю. І. Загальне документознавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. ЛемішВид. 2-ге, доп. та перероб. – Київ : Ліра-К, 2009. – 434 с. Режим доступу: http://library.nung.edu.ua/zagalne-dokumentoznavstvo.html. – Назва з екрану.
 10. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2007. – 398 с.
 11. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. – 2 вид., стереотип. – Київ : Знання, 2012. – 319 с.

 

Базова

 1. Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання [Електронний ресурс]: затв. наказом М–ва юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1421–14/page.
 2. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях [Електронний ресурс] : затв. наказом М–ва юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0736–15.
 3. Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний ресурс] : Закон України від 22.05.2003 № 851-IV : із змінами. – Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85–15.
 4. Про електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] : Закон України від22.05.2003 No852-VI: із змінами // Відомості Верховної Ради України. – 2003.–  № 36. – Ст. 76.– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/852–15.
 1. Про затвердження Положення про умови зберігання документів аціонального архівного фонду [Електронний ресурс]: наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0250–15.
 2. Типова Інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади [Електронний ресурс] : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 : із змінами. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242–2011–п.
 3. ДСТУ 4423-1:2005. Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 1. Основні положення (ISO 15489 – 1: 2001, МОD). Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 1 Основні положення (ISO 15489-1:2001, МОD). — [Чинний від 2007-04-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – 34 с. – (Національний стандарт України). – Режим доступу: http://metrology.com.ua/download/dstu–gost–gost–r/60–dstu/470–dstu–4423–1–2005.
 4. Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання [Електронний ресурс]: затв. наказом М–ва юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1421–14/page.
 5. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
 6. організаціях [Електронний ресурс] : затв. наказом М–ва юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0736–15.
 7. Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний ресурс] : Закон України від 22.05.2003 No 851-IV : із змінами. – Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851–15.
 8. Про електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] : Закон України від 22.05.2003 №o852-VI: із змінами // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/852–15.
 9. Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду [Електронний ресурс]: наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0250–15.
 10. Типова Інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади [Електронний ресурс] : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 : із змінами. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242–2011–п.
 11. ДСТУ 4423-1:2005. Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 1. Основні положення (ISO 15489 – 1: 2001, МОD). Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 1 Основні положення (ISO 15489-1:2001, МОD). — [Чинний від 2007-04-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – 34 с. – (Національний стандарт України). – Режим доступу: http://metrology.com.ua/download/dstu–gost–gost–r/60–dstu/470–dstu–4423–1–2005.
 12. ДСТУ 4423-2:2005. Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 2. Настанови (ISO 15489-1: 2001, МОD) Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 2. Настанови (ISO 15489-1: 2001, МОD):ДСТУ 4423-2: 2005 [Електронний ресурс]. – [Чинний від 2007-10-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. — 50 с. – (Національний стандарт України). – Режим доступу:http://metrology.com.ua/download/dstu–gost–gost–r/60–dstu/471–dstu–4423–2–2005.
 13. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять [Електронний ресурс]. – Чинний від 01.07.2005. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/001800980e932cdf991d4.
 14. ДСТУ 3843-99.Державна уніфікована система документації. Основні положення [Електронний ресурс]. – Чинний від 2000-07-01 – Київ : Держстандарт України, 2000. – 7 с. – Режим доступу: http://metrology.com.ua/download/dstu–gost–gost–r/60–dstu/689–dstu–3843–99.
 15. ДСТУ 4163-2003. Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно–розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів [Електронний ресурс]. – Чинний від 01.09.2003. – Київ : Держспоживстандарт України, 2003. – 21 с. – Режим доступу: http://hrliga.com/docs/DSTU_4163–2003.htm.
 16. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення [Електронний ресурс]. – Чинний від 01.01.1995. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 41 с. – Режим доступу:http://dbn.at.ua/load/normativy/dstu/dstu_2392_94/5–1–0–1166.

Допоміжна

 1. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : зб. Матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 24-25 березня 2016 р. / під заг.ред.: В.Г. Спрінсяна. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. – 526 с.
 2. Асеев Г. Г. Электронный документооборот [Электронный ресурс] : учебник / Г. Г. Асеев. –Київ : Кондор, 2007. – 500 с.
 3. Бездрабко В. В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток: [монографія] / В. В. Бездрабко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 720 с.
 4. Бездрабко В. Історія науки про документ, або Відкриття відомого / Валентина Бездрабко. – Київ : Четверта хвиля, 2011. – 296 с.
 5. Бездрабко В. Новітнє документознавство в контексті еволюції сучасної науки / В. Бездрабко // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: в 2-х ч. Ч. 1: збірн. наук. праць. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2012. – С. 165–168.
 6. Бездрабко В. В. Сучасні історичні студіювання документа : en bloc et en detail / В.В. Бездрабко // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 157–184.
 7. Бездрабко В. Термінологія документознавства: новітні здобутки й проблеми // Інформація. Суспільство. Комунікація: Перша міжнародна наукова конференція, 25–28 квітня 2012 р. – Львів : «Львівська політехніка», 2012. – С. 43–47.
 8. Бездрабко В. В. Українські документознавчі видання : історіографічний і наукометричний виміри / Валентина Бездрабко // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики. – Львів : [б. в.], 2008. – Вип. 1 (16). – С. 340–375.
 9. Блюменау Д. И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока документов : учеб.-практ. пособ. – Москва : Профессия, 2002. – 240 с.
 10. Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ [Електронний ресурс]: моногр.Москва : Havка, 1973. Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2046/p289. – Назва з екрану.
 11. Документознавство [Електронний ресурс] : рекомендаційний вебліографічний покажчик. – Сєвєродонецьк : [б. в.], 2015. – Режим доступу: http://librarysnu.at.ua/s_1_09_2015/dokumentoznavstvo.pdf. – Назва з екрану.
 12. Документознавство [Електронний ресурс] : курс лекцій з дисципліни „Документознавство” для студ. І–ІІ курсу вищ. навч. закл. спец. 6.020100 „Документознавство та інформаційна діяльність” [у 2-х ч.]. Ч. 1 / Уклад. : Малюк О. Ю., Лєсовець Н. М., Есаулова Г. Ю. – Луганськ : Вид-во ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/jspui/bitstream/123456789/1732/1/CH%201.pdf. – Назва з екрану.
 13. Дубровіна Л. А. Опис рукописних книг : бібліографія, археографія, кодикографія / Л. А. Дубровіна // Бібл. вісн. – 1993. – № 1 – 2. – С. 12–20.
 14. Зайцева Т. А. Современные методики делопроизводства в библиотеке : учеб.-метод. пособ. – Москва : Либерея, 2004. – 126 с. – (Сер. «Библиотекарь и время»).
 15. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посіб. рек. МОНУ. — Київ : КНТ, 2009. – 173 с.
 16. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка, Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха та ін. ; наук. ред. й авт. вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 116 с.
 17. Кузовова Н. М. Інформаційні технології в архівній справі та документознавстві [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів. – Херсон : [б. в.], 2015. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2081/. – Назва з екрана.
 18. Кулешов С. Г. Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми / С. Г. Кулешов. – Київ : УкрІНТЕЇ, 1995. – 190 с.
 19. Кулешов С. Г. Документальні джерела наукової інформації як об’єкт дослідження інформатики / С. Г. Кулешов // Студ. з архівної справи та документознавства. – 1996. – Т. 1. – С. 72–76.
 20. Кулешов С. Г. Документознавство в системі наук документально-комунікативного циклу / С. Г. Кулешов // Українське архівознавство: історія, сучасний стан, перспективи: наук. доп. Всеукр. конф.– Київ : [б. в.], 1997. – С. 37–40.
 21. Кулешов С. Г. Новий погляд на структуру документознавства / С. Г. Кулешов // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 10. – С. 24–27.
 22. Кулешов С. Г. Про значення поняття „документ” /  С. Г. Кулешов // Бібліотечний вісник. – 1995. – № 1. – С. 1–4.
 23. Кулешов С. Г. Перспективні напрямки наукових досліджень у спеціальному документознавстві / С. Г. Кулешов // Cтудії з арх. справи та документознавства. – Київ : [б. в.], 2004. – Т. 12. – С. 115–120.
 24. Кулешов С. Г. Типологія наукових документів: історія та сучасний стан : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.08 / С. Г. Кулешов ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 1997. – 46 с.
 25. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: учеб. для студентов ин-тов культуры / Н. Н. Кушнаренко / Харьк. гос. ин-т культуры. – Харьков : [б. в.], 1997. – 384 с.
 26. Кушнаренко Н. М. Загальнонаукові методи документологічних досліджень / Н. М. Кушнаренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 3. – С. 72–80.
 27. Мацюк О. Я. Філіграні архівних документів України. XVII–XX ст. / О. Я. Мацюк.– Київ : Наук. думка, 1992. – 346 с.
 28. Нілова І. Документознавство як наукова дисципліна / І. Д. Нілова // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 4. – С. 27–30.
 29. Нілова І. Д. Окремі поняття теорії документознавства / І. Д. Нілова // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 7. – С. 29–30.
 30. Омельчук В. Ю. Національна бібліографія України: тенденції розвитку, проблеми розробки / В. Ю. Омельчук // Бібліотечний вісник. – 1995. – № 5. – С. 1–13.
 31. Отле П. Библиотека, библиография, документация: Избранные труды пионера информатики / Рос. гос. б-ка ; пер. с англ. и франц. Р. С. Гиляревского и др. ; предисл., сост., коммент. Р. С. Гиляревского. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2004. – 350 с. –  (Спец. издат. проект для б-тек).
 32. Рибчинська Н. А. Методичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1.:2006). – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – 72 с.
 33. Сорока Ю. Документознавство та його роль і місце в системі історичної науки / Ю. Сорока // Спеціальні галузі історичної науки : зб. на пошану Марка Якимовича Варшавчика / редкол. : Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. – Київ, 1999. – С. 91–94.
 34. Степченко О. П. Особові архівні фонди видатних українських учених як джерело з історії організації спеціалізованих фондів Всенародної (Національної) бібліотеки України (1918–1934): автореф.  дис… канд. іст.  наук /  НБУВ. – Київ : [б. в.], 1997. – 16 с.
 35. Столяров Ю. М. Від діловодства – до документознавства, від документознавства – до документології / Ю. М. Столяров // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 96–104.
 36. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань [Електронний ресурс] : зб. наук. праць / За заг. ред. В.В. Бездрабко. – Київ : [б. в.], 2008. Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/td-2008.pdf. – Назва з екрану.
 37. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань [Електронний ресурс] : зб. наук. праць. – Київ : Четверта хвиля, 2009. Режим доступу:  https://nmetau.edu.ua/file/td-2009.pdf. – Назва з екрану.
 38. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань. Вип. 4 [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / за заг. ред. Бездрабко В.В. – Київ : Четверта хвиля, 2010.  Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/td-2010.pdf. – Назва з екрану.
 39. Українське документознавство (1991–2011) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад.: Слободяник М. С., Політова О. А. – Київ : [б. в.], 2012. Режим доступу: http://www.nplu.org/storage/files/d-91-11.pdf. – Назва з екрану.
 40. Швецова-Водка Г. М. Визначення документа в архівознавстві /  Г. М. Швецова-Водка // Студії з архівної справи та документознавства. – 1999. – Т. ІV. – С. 99–102.
 41. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство: навч. посібник для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка / РДІК. – Рівне : [б. в.], 1995. – 183 с.
 42. Швецова-Водка Г. М. Общая теория документа и книги: учеб. пособ. – Москва : Рыбари ; Киев : Знання, 2009. – 487 с.
 43. Швецова-Водка Г. М. Типологія документа:   навч. посібник для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кн. Палата України, 1998. – 80 с.