Бібліографознавство: теорія і методика бібліографічного пошуку

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3Біловус Г. Г.КМБ - 21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3КМБ - 21Чирук Є. Г.

Опис курсу

Мета курсу – поглибити у студентів знання про бібліографічний пошук, подати відомості про основні джерела бібліографічного пошуку та їх різновиди, специфіку використання інтерактивного пошуку інформації.

Завдання дисципліни:

– розкрити базові поняття бібліографічної евристики, бібліографічного пошуку;

– висвітлити еволюцію уявлень про бібліографічну евристику і бібліографічний пошук в Україні та за кордоном;

– ознайомити з основними методами бібліографічного пошуку, його класифікаціями;

– виробити вміння та навики роботи з паперовими та електронними документами з метою виявлення і відбору необхідної бібліографічної інформації;

– навчити самостійно провадити уточнювальний, тематичний і біобібліографічний пошук, використовуючи різні джерела інформації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: 1) теоретичні засади бібліографічного пошуку; 2) генезис бібліографічного пошуку, підходи науковців до його трактування в сучасному бібліографознавстві; 3) методи бібліографічного пошуку, технологію та специфіку бібліографічного пошуку; 4) основні джерела бібліографічного пошуку; 5) переваги і недоліки бібліографічного пошуку в каталогах бібліотек у режимі online, засоби пошуку інформації в Інтернеті.

вміти: 1) самостійно орієнтуватися в теоретико-методологічних засадах бібліографічного пошуку; 2) обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем бібліографічного пошуку; 3) застосовувати понятійний апарат бібліографічного пошуку в практичній діяльності; 4) оперативно вести бібліографічні пошуки всіх типів; 5) використовувати інтерактивний пошук в бібліографічній діяльності.

 

Змістові модулі:

  1. Теорія бібліографічного пошуку: еволюція і сучасність.
  2. Методологічні підходи до дослідження бібліографічного пошуку
  3. Трактування типів бібліографічних пошуків у бібліографознавстві
  4. Характеристика основних джерел бібліографічного пошуку

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Бібліографо-знавство: теорія і методика бібліографічного пошуку Борисов К. А. Перспективная модель библиографического поиска в Интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/21615020. – Заглавие с экрана.
  Брайчевський С. М., Ланде Д. В. Концепція анотованого пошуку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dwl.kiev.ua/art/ann/index.html. – Назва з екрана
  науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина Справочник библиографа. – 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2003 3
  науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина Справочник библиографа. – 3-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2005 5

віртуальний читальний зал

  Вершинин М. И. Электронный каталог: проблемы и решения : [учеб.-практ. пособ.] Санкт-Петербург : Профессия, 2007 1
  Галеева И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска Санкт-Петербург : Профессия, 2007 1

віртуальний читальний зал

  под общ. ред.: Р. С. Гиляревского Справочник информационного работника Санкт-Петербург : Профессия, 2007 1
  науч. ред.: Г. Ф. Гордукалова,

Г. В. Михеева

Справочник библиографа [Электронный ресурс]. – 4-е изд., испр. и доп. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/002329181d5f898917319. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2014
  Гречихин А. А. Библиографическая эвристика: История, теория и методика информационного поиска : конспект лекций Москва : Моск. полигр. ин-т, 1984 2

віртуальний читальний зал

  Гречихин А. А. Общая библиография [Электронный ресурс] : учеб. для вузов – Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/CB/about.htm. – Заглавие с экрана Москва : Изд-во МГУП, 2000
  Гусев В. С. Google – эффективный поиск: краткое руководство: лаконично, доступно, эффективно! Москва : Изда-тельський дом «Вильямс», 2006 віртуальний читальний зал
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Диомидова Г. Н. Библиографоведение: учебник для сред. проф. учеб. завед. Санкт-Петербург : Профессия, 2003 5
  Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.

 

Київ : Жнець, 2011 7

віртуальний читальний зал

  Иениш Е. В. Библиографический поиск в научной работе : справочное пособие-путеводитель Москва : Книга, 1982 1
  Коршунов О. П. Библиографоведение. Общий курс : учеб. пособ. Москва : Кн. палата, 1990 2
  Коршунов О. П. Библиографоведение : Основы теории и методологии : учеб. для студ. высших учебных заведений Москва : ФАИР, 2009
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  Крупник А. Поиск в Интернете : самоучитель. – 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2006 віртуальний читальний зал
  Кузьмин А. В. Поиск в Интернете. Как искать, чтобы найти. Все, от поиска информации, файлов, видео и фотографий до поиска товаров и работы через Интернет Санкт-Петербург : Наука и техника, 2006 віртуальний читальний зал
  Кутовенко А. Профессиональный поиск в Интернете : [науч. пособ.] Санкт-Петербург : Питер, 2011 віртуальний читальний зал
  уклад. Л. А. Кухар Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу:

http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана.

Київ : [б. в.], 2012 віртуальний читальний зал
  Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2005 1
  Нещерет М. Ю. Библиографический поиск: эволюция и современность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fb2portal.ru/professiya/bibliograficheskiy-poisk/. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2010
  Отле П. Библиотека, библиография, документация: избранные труды пионера информатики Москва : Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004 4
  сост. И. Ф. Павлова Общее библиографоведение : учеб.-метод. пособ. Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет, 2010 віртуальний читальний зал
  Панкова Е. В.,

Беркутова Л. С.

Электронное библиографическое пособие : практ. пособие для библ. работников Москва : Форум, 2008 1
  Паршукова Г. Б. Методика поиска профессиональной информации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособ. для студ. высш. учеб. завед. – Режим доступа: www.twirpx.com/file/1544875/. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2006 віртуальний читальний зал
  Рикун И. Э. Использование новых информационных технологий в библиотеке: поиск в Интернете Москва : [б. и.], 2011 1
  Рикун И. Э. Создание биобиблиографических указателей и справочников : информ. ресурсы и методы поиска : метод. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. Одесса : Одес. нац. науч. б-ка, 2011 1
  Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення Київ : Кн. палата України, 1999 1
  Сєдих В. В.,

Терентьєва Г. П.,

Удалова В. К.

Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу:  www.twirpx.com/file/849382/. – Назва з екрана. Харків : ХДАК, 2003 віртуальний читальний зал
  Степанов В. К. Библиографический поиск в Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: rezonans.webservis.ru/_private/arhiw/zamet_l.htm. – Заглавие с экрана.  
  Філіпова Л. Я. Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі: теорія, організація, технологія : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Харків : [ХДАК], 1999 віртуальний читальний зал
  Холмогоров В. Поиск в Интернете и сервисы Яндекс [Электронный ресурс] : учеб. пособ. – Режим доступа: http://www.libkruz.com/books/4.html. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Питер, 2006 віртуальний читальний зал
  Шаруненко Є. О. Бібліографічні видання як засіб швидкого пошуку інформації в навчальній та науковій діяльності освітян [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5866/1/Sharunenko%20E.pdf. – Назва з екрана.
  Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів Київ : Кондор, 2004 19

віртуальний читальний зал

  Швецова-Водка Г. М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. Київ : Знання, 2012 2
  наук. ред. і автор вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики Київ : Кн. палата України, 1999 1
  Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. праці Рівне : ПП ДМ, 2011 2
  Юринець В. Є.,

Юринець Р. В.

Автоматизовані інформаційні системи і технології : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012 56