Бібліографознавство:бібліографічні ресурси України

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Біловус Г. Г.КМБ - 21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416КМБ - 21Чирук Є. Г.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з термінологічним інструментарієм дисципліни “Бібліографознавство: Бібліографічні ресурси України”, закласти основу організаційної та видової структури бібліографії.

Завдання дисципліни:

– ознайомити з основними поняттями і термінами бібліографознавства, історією певного виду бібліографії;

– висвітлити питання видової класифікації бібліографії за суспільним призначенням, її цільове та читацьке призначення, завдання, організаційні центри;

– розглянути теоретичні та методичні проблеми структури бібліографічних посібників;

– розвинути навики класифікування бібліографічних посібників;

– сформувати уявлення про бібліографічні ресурси як важливу складову бібліотечно-інформаційних ресурсів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 1) основні джерела бібліографічної інформації, 2) бібліографічну продукцію провідних бібліографічних центрів України, її жанри, 3) специфіку й склад бібліографічних ресурсів окремих видів бібліографії на сучасному етапі.

вміти: 1) охарактеризувати сучасні бібліографічні ресурси України, 2) основні терміни бібліографознавства; 3) застосовувати теоретичні знання для аналізу бібліографічних посібників, 4) виявляти їх головні риси у відповідності до того чи іншого виду бібліографії.

 

Змістові модулі:

  1. Бібліографічні ресурси України: стратегія розвитку, характеристика джерел
  2. Бібліографічні ресурси України як документальний результат бібліографічної діяльності

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Бібліографо-знавство: бібліографічні ресурси України науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина Справочник библиографа. – 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2003 3
  науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина Справочник библиографа. – 3-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2005 5

віртуальний читальний зал

  под общ. ред.: Р. С. Гиляревского Справочник информационного работника Санкт-Петербург : Профессия, 2007 1
  Глазунова Л. В. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознав-ство» Харків : ХДАК, 2015 1
  науч. ред.: Г. Ф. Гордукалова,

Г. В. Михеева

Справочник библиографа [Электронный ресурс]. – 4-е изд., испр. и доп. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/002329181d5f898917319. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2014
  Гречихин А. А. Общая библиография [Электронный ресурс] : учеб. для вузов – Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/CB/about.htm. – Заглавие с экрана Москва : Изд-во МГУП, 2000
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Диомидова Г. Н. Библиографоведение: учебник для сред. проф. учеб. завед. Санкт-Петербург : Профессия, 2003 5
  Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) Київ : [б. в.], 2013 віртуальний читальний зал
  Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.

 

Київ : Жнець, 2011 7

віртуальний читальний зал

  Зінченко Л. О. Історичні аспекти зародження наукових засад української національної бібліографії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/E-Journals/INB/2006-1/06zlounb.html (11/04/2010). – Назва з екрана
  Коршунов О. П. Библиографоведение. Общий курс : учеб. пособ. Москва : Кн. палата, 1990 2
  Коршунов О. П. Библиографоведение : Основы теории и методологии : учеб. для студ. высших учебных заведений Москва : ФАИР, 2009
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  уклад. Л. А. Кухар Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу:

http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана.

Київ : [б. в.], 2012 віртуальний читальний зал
  Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2005 1
  Онисько Г. Д. Основи інформаційних знань : навч. посіб. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2010 віртуальний читальний зал
  Отле П. Библиотека, библиография, документация: избранные труды пионера информатики Москва : Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004 4
  сост. И. Ф. Павлова Общее библиографоведение : учеб.-метод. пособ. Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет, 2010 віртуальний читальний зал
  Панкова Е. В.,

Беркутова Л. С.

Электронное библиографическое пособие : практ. пособие для библ. работников Москва : Форум, 2008 1
  Попик В. І. Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток : автореф. дис. … докт. іст. наук : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознав-ство» Київ : [б. в.], 2014 1
  Промська О. Л. Розвиток метабібліографії в Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) Київ : [НБУВ], 2011 1
  Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення Київ : Кн. палата України, 1999 1
  Строгіна Ю. В. Проблеми та перспективи розвитку національної бібліографії кінця XX – початку XXI століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://center.crimea.ua/knp/250/knp_250t1_61-66.pdf – Назва з екрана.  
  Стронська Н. Т. Електронні ресурси українського історичного біобібліографознавства: стан і перспективи розвитку (90-ті роки ХХ – 10-ті роки ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” Київ : НБУВ, 2015 1
  Трачук Л. Ф. Вебліографічний посібник [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA. – Назва з екрана.    
  Трачук Л. Ф. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування [Електронний ресурс]. Режим доступу:

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/bv_2011_5_6.pdf. – Назва з екрана.

 
  Трачук Л. Ф. Електронні бібліографічні ресурси на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/bibliology/article/viewFile/5695/5700. – Назва з екрана.    
  Філіпова Л. Я. Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі: теорія, організація, технологія : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Харків : [ХДАК], 1999 віртуальний читальний зал
  Швецова-Водка Г.М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу:

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Foa.elibukr.org%2Fbitstream%2F1984%.doc. – Назва з екрана.

Рівне : [РДГУ], 2000 віртуальний читальний зал
  Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів Київ : Кондор, 2004 19

віртуальний читальний зал

  Швецова-Водка Г. М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. Київ : Знання, 2012 2
  Швецова-Водка Г. Комп’ютерні бібліографічні ресурси: питання класифікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.library.te.ua/vds/system/b_bl_ograf_chn_resursi/. – Назва з екрана
  наук. ред. і автор вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики Київ : Кн. палата України, 1999 1
  Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. праці Рівне : ПП ДМ, 2011 2
  Юринець В. Є.,

Юринець Р. В.

Автоматизовані інформаційні системи і технології : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012 56