Актуальні проблеми сучасного бібліографознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1Біловус Г. Г.КМБ - 51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1КМБ - 51мРибчинська Н. А.

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з комплексом проблем, які досліджують і дискутують представники різних наукових шкіл бібліографознавства на сучасному етапі, та простежити їх генетичний зв’язок із напрацюваннями попередніх поколінь бібліографознавців.

Завдання дисципліни:

– сформувати уявлення про бібліографознавство як наукову дисципліну, що продукує нові бібліографічні знання;

– простежити процес формування бібліографознавства як науки, показати внесок вітчизняних та зарубіжних учених у розвиток бібліографознавства;

– дати уявлення про науково-педагогічні школи, традиційні та альтернативні бібліографознавчі концепції;

– висвітлити найгостріші проблеми бібліографознавства початку ХХІ ст.;

– поповнити професійний тезаурус майбутніх фахівців термінологією, якою послуговуються вчені-бібліографознавці на сучасному етапі.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: структуру і зміст бібліографознавства, його завдання, генезис, розвиток і основні проблеми бібліографознавства на сучасному етапі, понятійно-термінологічний інструментарій бібліографічної науки;

вміти: 1) аналізувати і критично оцінювати публікації дискусійного характеру; 2) опрацьовувати наукову бібліографознавчу літературу; 3) висловлювати власну думку з приводу найгостріших проблем у сучасній бібліографознавчій науці.

 

Змістові модулі:

  1. Структуру і зміст бібліографознавства
  2. Бібліографознавство на шляху від поліконцептуальності до інтегральної теорії
  3. Еволюція бібліографознавчої думки.

Рекомендована література

Найменування

навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального

посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування

видавництва,

рік видання

К-сть

примір-

ників

 Актуальні проблеми сучасного бібліографо-знавства сост.: А. В. Аверкиева, М. Г. Шубникова Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание. Опыт отдела комплексного информационно-библиографиче-ского обслуживания Национальной библиотеки Чувашской Республики Чебоксары : [б. и.], 2016 віртуальний читальний зал
Власова Г. В., Лутовинова В. І., Титова Л. І.

 

Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посіб. Київ : ДАКККіМ, 2006 віртуальний читальний зал
Глазунова Л. В. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект : автореф. дис. … канд. наук із соц. Комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Харків : ХДАК, 2015 1
Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О.

та ін.

Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) Київ : [б. в.], 2013 віртуальний читальний зал
сост. Г. Ф. Зарезова Информационно-аналитические продукты и услуги : учеб.-метод. комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность» Барнаул : Изд-во Алт ГАКИ, 2007 віртуальний читальний зал
Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
укл. Л. А. Кухар Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу: http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана Київ : [б. в.], 2012 віртуальний читальний зал
Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія Київ : НБУВ, 2012 віртуальний читальний зал
Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2005 1
Отле П. Библиотека, библиография, документация: избранные труды пионера информатики Москва : Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004 4
сост. И. Ф. Павлова Общее библиографоведение : учеб.-метод. пособ. Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет, 2010 віртуальний читальний зал
Попик В. І. Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток : автореф. дис. … докт. іст. наук : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Київ : [б. в.], 2014 1
Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посібник для студентів «Видавнича справа та редагування» Львів : Світ, 2002, 2003 4
Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посібник для студентів «Видавнича справа та редагування». – 2-ге вид., випр. Львів  : Світ, 2003 2
Строгіна Ю. В. Проблеми та перспективи розвитку національної бібліографії кінця XX – початку XXI століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://center.crimea.ua/knp/250/knp_250t1_61-66.pdf – Назва з екрана.  
Стронська Н. Т. Електронні ресурси українського історичного біобібліографознавства: стан і перспективи розвитку (90-ті роки ХХ – 10-ті роки ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” Київ : НБУВ, 2015 1
Філіпова Л. Я. Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі: теорія, організація, технологія : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Харків : [ХДАК], 1999 віртуальний читальний зал
Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909–1939) : навч. посіб. Київ : Наша культура і наука, 2006. 1
Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу:

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Foa.elibukr.org%2Fbitstream%2F1984%.doc. – Назва з екрана.

Рівне : [РДГУ], 2000 віртуальний читальний зал
Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів Київ : Кондор, 2004 19

віртуальний читальний зал

наук. ред. і автор вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики Київ : Кн. палата України, 1999 1
Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. праці Рівне : ПП ДМ, 2011 2